Şedinţa de totalizare a activităţii Consiliului Raional Şoldăneşti pentru anul 2018

30 decembrie 2018

Cu prilejul încheierii anului 2018 și cu ocazia apropierii sărbătorilor de iarnă în sala de ședințe a Consiliului raional Șoldănești s-au adunat angajații tuturor organizațiilor din raion precum și angajați ai consiliului raional. La acest eveniment președintele raionului,Svetlana Rotundu, a prezentat raportul anual de activitate al Consiliului raional pe întregul an 2018,în cadrul căruia au fost scoase în vizor cele mai remarcabile realizări din toate sferele de activitate ,precum procesul decizional, economie,agricultură, construcții,cultură și altele.

 

Astfel, potrivit raportului în anul curent, aparatul Președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional în anul 2018 și-au concentrat eforturile și întreaga activitate la realizarea strategiilor de dezvoltare a raionului Șoldănești, programelor naționale, regionale și raionale, a celor 87 decizii adoptate de Consiliu Raional, 283 dispoziții a Președintelui Raionului și a 896 circulare, scrisori de la Guvernul Republicii Moldova şi alte autorităţi publice centrale. În anul 2018 cosilierii raionali s-au întrunit în 5 ședințe, inclusiv: 4 ordinare şi  1 extraordinară. În perioada raportată au fost înaintate spre examinare 88 proiecte de decizii dintre care au fost adoptate 87  decizii,   80 dintre ele fiind integral executate ,iar 7 fiind încă în proces de executare  (programe teritoriale din domeniul medicinii şi Programul de dezvoltare social-economică a raionului).

La fel în baza deciziei președintelui raionului, au activat 31 de comisii raionale ce vizează diverse domenii de activitate menite să asigure funcționalitatea serviciilor publice, precum și protecția unor drepturi constituționale și asigurarea unor necesități vitale ale populației raionului.

În vederea consolidării relaţiilor dintre autoritățile administrației publice centrale (APC) şi cetăţeni au fost organizate 10 întîlniri cu cetăţenii a membrilor Guvernului RM în teritoriu,  prin informarea în prealabil a autorităţilor publice locale şi a cetățenilor. În cursul anului au fost organizate și desfășurate  9  şedinţe de  lucru cu primarii în cadrul cărora a fost acordată asistenţă metodică, practică  şi logistică în problemele cu care se confruntă. La fel, Secția Administrație Publică Locală a stabilit că în perioada de 01 ianuarie – 31 decembrie  2018, în adresa Consiliului Raional şi Preşedintelui Raionului au parvenit 187 petiţii şi cereri.

Cît privește conlucrarea cu Administrația Publică Centrală, în anul 2018 , Consiliul raional prin intermediul Serviciului juridic, a examinat și a întocmit avize la 4 proiecte de legi care au fost înaintate și aprobate de Parlamentul Republici Moldova.

Reieșind din obiectivul de bază al Direcţiei finanţe, care constă în asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului, organizarea şi asigurarea elaborării, aprobării şi executării bugetului raional, cît și a raionului în întregime, volumul bugetului raional pentru anul 2018 a fost aprobat în sumă de 93162,8 mii lei la partea de venituri și 91866,0 mii lei la partea de cheltuieli, care prevedea întreţinerea a 50 de instituţii publice cu 986 de unităţi în state, precum şi realizarea programelor locale de dezvoltare a raionului .

Tot în anul 2018 a fost  finisat  proiectul  de  eficiență energetică al  IMSP   Centrul de Sănătate  Șoldănești  în valoare   de  4 074626 lei. Cu contribuția Consiliului  Raional  în sumă  de  200 000 lei  și a  instituției  de 106 652 lei . În urma implementării proiectului se fac economii la  energia  termică  de aproximativ 30 000 lei. Din  fondul Consiliului  Raional  s-au efectuat lucrări  de  reparație  în sumă  47 346 lei , dintre care :13 354 lei  – OMF  Glingeni ; 3 645 lei –  OMF  Cobîlea  ;  20 000 lei  – OMF  Șestaci  ; 10 347 lei –   pentru  lucrările  de reparație  a  unei  porțiuni   a sistemei  de  canalizare  la  Centrul  de Sănătate  Șoldănești .

La capitolul realizărilor  Spitalului Raional Șoldănești,  au fost realizate  lucrări de reparații a secției de îngrijiri cronice, cu o finanțare din partea Consiliului Raional de 500 mii lei, contribuția Spitalului fiind de 100 mii lei, lucrări de reparații a blocurilor sanitare –  În secția de boli contagioase – 100,0 mii lei.   Pentru  prevenirea și combaterea tuberculozei  -20,0 mii lei . Alimentarea mixtă a copiilor din secția de pediatrie    –    10,0 mii lei.

Și agricultorii au înregistrat rezultate frumoase, cu o roadă fără precedent, astfel Conform datelor operative şi statistice pentru anul agricol 2017/2018, producătorii agricoli din raion au produs şi recoltat culturi agricole după cum urmează: Grîu – 60q/ha, cu un volum global de circa 25 mii tone; Floarea soarelui 6980 ha, volumul global de 16750 tone; Porumb  100 q/ha, volumul global de 48648 tone.   A fost depus efort  și realizate  investiții în postrecoltarea și procesarea produselor agricole, ca în rezultat  fie realizat produs finit și nu materie primă. Pentru a face față acestora la 8 agenți economici au fost construite frigidere în   7 localități din: Șoldănești, Pohoarna, Cotiujenii Mari, Parcani, Alcedar, Chipeșca și Curături, cu o capacitate de aproximativ 8000 tone;  Se lucrează și la compartimentul cultivării culturilor cu plus valoare, ca plantarea livezilor intensive și super intensive (drept exemplu SRL „Lobi Logistic” din localitatea Chipeșca).

S-au extins suprafețele de teren protejat (sere) la cultivarea legumelor și a căpșunei. De asemenea avem plantate livezi nucifere pe o suprafață de peste 170 ha și chiar este instalată și o linie de prelucrare a acestor produse la SRL “Micu & Co” din localitatea Olișcani, conducător Alexei Micu. În privința apiculturii , s-a menționat despre ferma  de prăsilă apicolă la SRL Făguraș de Aur din satul Șipca, care are peste 1500 familii dintre care, de la 1000 familii a produs 500 de roiuri în ramă cu tot cu femelă, care pe parcurs au fost realizate. Din 2 ferme de prăsilă testate pe țară, una  fiind amplasată la noi în raion.

Printre principalele obiectivele trasate de Direcția Agricultură și Alimentație pentru 2019 au fost definite: Asigurarea securității alimentare a populației; Majorarea suprafețelor irigate; Dezvoltarea pomiculturii intensive și superintensive, cît și legumicultorii pe teren deschis și îndeosebi pe teren protejat; Minimalizarea migrației și oferirea condițiilor favorabile pentru deschiderea noilor locuri de muncă și a afacerilor în mediul rural.

Potrivit Serviciului Relații Funciare  Suprafața teritoriului raionului Șoldănești constituie 59836,42 ha, inclusiv terenuri cu destinație agricolă 33436,42 ha, terenurile satelor și orașului 5739,92 ha, terenurile fondului silvic constituie 10662,63 ha, fondul apelor  924,93 ha și fondul de rezervă 7893,46 ha.

Pentru sectorul economiei, Monitorizarea metodologică a  agenţilor economici, a   stabilit că   în raion activează 1155 de întreprinzători. De asemenea, s-a constatat că au fost create noi locuri de muncă, în  număr de 1011,  dintre care: 66 – persoane angajaţi la noi locuri de muncă, inclusiv: 43 – în domeniul agricultură ; 23 – în diferite genuri de activitate (comerţ,piaţă,magazine) 945 persoane angajate la lucrări sezoniere,inclusiv:   835 – în domeniul agriculturii,  110 – la lucrări publice.

În  scopul îmbunătăţirii accesului populaţiei la informaţii şi servicii de calitate, pe parcursul anului prestatorii de servicii a  Biroului Comun de Informații și Servicii) au acordat consultaţii la 746 persoane. Populaţia din toate primăriile au fost deserviţi de către echipa mobilă a BCIS.

Pentru anul 2018 în domeniul construcției  a fost  desfășurată o activitate prolifică. Astfel, din diferite surse financiare pentru reparația și  întreținerea obiectelor de menire socială au fost alocate 81 mil.818 mii lei inclusiv: Învățămînt : 5.739.67 mii lei, Medicină3.286.59 lei, Cultura : 484.19 mii lei, restul investiţiilor au fost incluse în domeniile ce urmează, precum iluminat stradal,infrastructură şi calitatea drumurilor.

. Conform  Programului de reintegrare a țării pentru anul 2018, pentru localitățile raionului Șoldănești au fost alocate și valorificate pentru diferite obiecte- 800 mii lei; Schimbarea sistemului de încălzire la gimnaziul satului Climăuții de jos – 200,0 mii lei; Aprovizionarea cu apa potabilă a unui sector din s.Poiana – 200.0 mii lei;Iluminarea stradală sat. Alcedar – 200.0 mii lei; Alimentarea cu apa și canalizare sat. Salcia – 200.0 mii lei ;

 La iluminarea stradala au fost valorificate 7 370.0 mii lei (Găuzeni-350 mii lei, Parcani-80.0 mii lei, s. Chipesca – 100.0 mii lei, s. Sipca – 140.0 mii lei, s. Samascani – 200.0 mii lei, or. Soldanesti – 6mln.500.0 mii lei. Pentru apă și canalizare fiind valorificați 3 750.0 mii lei.

Rețeaua de drumuri a raionului Șoldănești constituie 200 km .Pentru întreținerea și reparația acestora au fost  investite  – 59 mil.896 mii lei. Totodată,  au fost executate lucrări de pavare a trotuarelor pe str. 31August  în sumă de 197,26 mii lei,pe str. Pacii – 716.78 mii lei,pe str. Victoriei – 732.16 mii lei din orașul Soldanesti. Executarea lucrărilor de pavare a drumului de acces L204 str.Pacii—Spitalul raional – 226.03 mii lei. Pentru întreținerea drumurilor locale din localități au fost alocate 4 milioane 413.5 mii lei și valorificate 4 milioane 104.3 mii lei (93%). Referitor la programul „Drumuri bune pentru Moldova” pentru raionul Șoldanești au fost alocate surse financiare în sumă de 55 mln. 974mii lei, inclusiv pentru orașul Șoldanesti 13milioane 970 mii lei. Pe parcursul a 4 luni de zile s-au îndeplinit pe deplin volumul de lucrări prevăzut pentru 20 de localități, ceea ce constituie 46 mln.519mii lei, partial îndeplinite in 6 localități în volum de 3 mln. 479mii lei, iar în 5 localitati  urmează a fi executate lucrări  în sumă de 5 mln.975mii lei. Îndeplinirea programului  la nivel de raion constituie 49 mln 998mii lei( 89,4%). În orașul Soldanești din suma alocata de 13mln 970mii lei au fost executate 10 mln. 591mii lei(75.9%).

Direcţia Învăţământ a activat în scopul asigurării calităţii procesului educaţional prin monitorizarea implementării cerinţelor curriculare, perfecţionarea continuă a cadrelor didactice, urmărind aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.

În cadrul raionului activează 51 instituții de învățământ, inclusiv:26 instituții  de educație timpurie cu 1611 copii; 22 instituții de învățământ preuniversitar cu 4015 elevi; Școala de sport;2 Centre de creație a copiilor. Conform deciziilor Consiliului Raional din componenta raională au fost alocate circa 6 mil. lei pentru reparații capitale în instituțiile de învățământ. Au fost date în exploatare 3 terenuri de minifotbal, 2 săli de sport au fost reparate capital. În instituțiile de educație timpurie activează 147 cadre didactice și 26 cadre de conducere. Procesul educațional în instituțiile de învățământ preuniversitar este asigurat de 345 cadre didactice titulare și 45 cumularzi.

În cadrul Serviciului de Asistență Psihopedagogică au fost evaluați 50 copii și reevaluați-184. S-au oferit consultații metodologice cadrelor didactice din toate instituțiile de învățământ, cît și asistență psihologică, pedagogică și logopedică tuturor copiilor care au avut nevoie

 

 Direcția Asistență Socială,Protecție a Familiei și Copilului a avut drept obiectiv de a susține toate categoriilor de cetățeni din raion. Astfel, pe parcursul anului 2018 de ajutor social au beneficiat 1967 beneficiari unici în sumă de 22 mil.526mii 253lei, 4306- persoane au beneficiat de ajutor pentru perioada rece a anului. La fel a fost menționat noul serviciu social de Suport monetar aprobat prin Decizia nr.4-6 a Consiliului raional din 27 septembrie 2018. De ajutor bănesc din cadrul Serviciului Social de suport monetar în anul 2018 în r-nul Șoldănești au beneficiat 71 de familii aflate în dificultate, pentru aceasta fiind alocate 198320 lei.  De asemenea, în baza Serviciului sprijin familial au beneficiat de suport financiar 169 copii din 63 de familii. Suma totală acordată pe parcursul celor 5 luni constituind 594 960 mii lei. Suportul fiind cheltuit pentru procurarea a 4 case de locuit, materiale de construcții, lemne de foc etc.

Anul 2018 a reprezentat pentru Secţia Cultură, Tineret și Sport continuarea activităţilor de promovare a valorilor culturale. De rînd cu sărbătorile, acţiunile, activităţile înrădăcinate, anul 2018 a dat start altor activităţi culturale, ce lărgesc spectrul tematic şi raza de influenţă.

În premieră, pentru întreaga țară, dar și pentru raionul Șoldănești a fost organizarea de către Guvernul Republicii Moldova a Tîrgului Național de Crăciun- cel mai important eveniment al iernii, la care  au participat cete de urători și colindători  și din raionul Șoldănești. La începutul lunii ianuarie anului 2018 la Sămășcani  pentru prima dată s-a organizat și desășurat:

– o activitate cultural-sportivă întru promovarea tradițiilor strămoșești și a modului sănătos de viață ”La săniuș”. Această activitate a fost organizată de Arhimandritul Mihail Fagurel, de altfel protagonistul festivalului ”Lumină din lumină” dedicat domnitorului Țării Moldovei și Anului Ștefan cel Mare și Sfînt desfășurat în ograda bisericii din s. Sămășcani,

-a două Curse de ciclism, una la Șoldănești (traseu Sămășcani, Olișcani, Șoldănești, care a întrunit peste 50 de cicliști) dedicată Victimilor represiunilor politice și Fuzăuca (traseu Sămășcani , Fuzăuca) care a întrunit mai bine de 30 de cicliste;

Pentru prima data la Șestaci a fost organizat și desfășurat proiectul cultural-Festivalul folcloric ”La vatra izvoarelor” care a întrunit colective artistice  din raionul Șoldănești, din RM cît și de peste hotarele țării-Ungaria.

Tot în premieră la Vadul-Rașcov s-a desfășurat Proiectul cultural ”Comorile stîncilor nistrene”  cu genericul Paromul cultural Rașcov-Vadul-Rașcov”, avînd ca participanți colective artistice  de pe ambele maluri ale rîului Nistrului. Acest festival are toate prioritățile de a deveni  un bun început de  apropiere a  ambelor maluri ale Nistrului, un deziderat naţional demult   rîvnit.

O altă Sărbătoare de amploare s-a dovedit a fi Sărbătoarea ”Ziua Daciei”(s.Rogojeni), în cadrul căreia se desfășoară Festivalul raional al cîntecului și dansului folcloric De la lume   adunate” . A devenit tradițional și Festivalul național de poezie și cîntec ”Dumitru Matcovschi”ce s-e desfășoară în satul de baștină a poetului Vadul-Rașcov

Secția Cultură, Tineret și Sport a primit o serie de invitaţii la diverse manifestări culturale de nivel republican, majoritatea din care au fost onorate. Astfel, Fanfara ”Dumbrava” a Consiliului raional, conducător Aurel Julavschi a participat la: Omagierea Catedrei aerofone a Colegiului  ”N.Botgros” din or. Soroca; Festivalul transfrontalier ”Răsune fanfare fără hotare” Anenii Noi , Festival-concurs al fanfarelor ”Fanfara Argintie” or. Soroca; Festivalul național ”Lăutarii Moldovei”or. Bălți, unde s-au ales cu  Diplomă-Premiu  special semnat de maestrul Nicolae Botgros.

Participarea colectivelor artistice din raionul Șoldănești  la Parada Portului Popular dedicată Zilei independenței RM la Chisinău;

Multe cuvinte de laudă au răsunat în adresa  directorului  Școalii de Arte Plastice din or. Șoldănești , Iurie Durnea şi alţi profesori şi discipoli   cărora le este caracteristic spiritul creativ de echipă, participă la toate concursurile posibile şi ocupă în mod regulat locuri de frunte,aducînd în acest mod notorietate   raionului Şoldăneşti.

Datorită programului Novateca implementat timp de 5 ani în raionul nostru bibliotecile  au devenit mult mai vizibile în comunităţi.Numărul de utilizatori  a  crescut şi datorită implimentarii în biblioteci a unor servicii noi  precum: 60+ (clubul personele în etate), Sănătatea femeii în era digitală, Clubul tinerilor mămici, Clubul cititorilor creativi, “Code-Lab  – învaţă coding la bibliotecă”, serviciu inovativ care în 2019 va fi preluat încă de 5 comunităţi din raionul nostru.Infrastructura şi dotarea tehnică a bibliotecilor s-a îmbunătăţit considerabil. Astfel, în anul 2018 bibliotecile mici, bibliotecile pentru copii au căpătat investiţii în infrastructură astfel încît au realizat cu paşi enormi modernizarea bibliotecilor (Biblioteca pentru copii Cobîlea, Biblioteca publica Ion Creangă, s. Parcani .De asemenea, în cel de-al doilea semestru bibliotecile au fost reorientate spre asigurarea și prestarea de servicii unei categorii de vîrstă care mai puţin se implică în viaţa comunităţii, vîrsta de 20-40 ani.

Sărbătoarea a continuat cu evoluția grupurilor de artiști amatori,colindători și urători, toți fiind îmbrăcați în straie tradiționale În corespundere cu vechile datini au răsunat urături cu mesaje alese de sănătate și belșug,însoțite de pocnete de bici și sunete de clopoței. Au urmat cîntece și descîntece, dansuri cu mascați, colinde ce au evocat scena nașterii lui Hristos, la eveniment nelipsind și semănătorii. Toată festivitatea s-a desfășurat într-o atmosferă solemnă de sărbătoare ,plină de voie bună, la care cei prezenți au adresat reciproc sincere urări de sănătate,prosperitate și succese în noul an.