Secţia cultură

Adresa: MD- 7201, or. Șoldănești, str. 31 August-1, Sediul Consiliului Raional Șoldănești, etajul 3

RUDEI Alic, șeful Secției

tel.0272-24238

ROTARU Valentina, specialist principal

tel. 0272-24310
Luni-Vineri 8.00-17.00

LACHI Ana, specialist în domeniul tineretului şi sportului

tel. 0272-24310

„APROBAT”

Decizia consiliului raional Şoldăneşti

nr.4-15 din 18.10.2012

Regulamentul

de funcţionare a Secţiei Cultură, Tineret şi Sport 

 1. DISPOZIŢII GENERALE
  • Prezentul Regulament stabileşte funcţiile, atribuţiile şi drepturile principale ale Secţiei Cultură, Tineret şi Sport a Consiliului Raional Şoldăneşti.
  • În activitatea sa Secţia Cultură Tineret şi Sport se călăuzeşte de legislaţia în vigoare, deciziile Consiliului Raional, dispoziţiile Preşedintelui raionului, ordinile Ministerului Culturii, Ministerului Tineret şi Sport, precum şi de alte acte normative şi legislative.
  • În soluţionarea chestiunilor ce ţin de competenţa sa, Secţia Cultură, Tineret şi Sport (în continuare –Secţia) conlucrează cu direcţiile, secţiile Consiliului Raional, subdiviziunile şi serviciile autorităţilor publice locale din teritoriu, organizaţiile de profil, instituţiile de învăţământ etc. Prezintă informaţii despre acţiunile desfăşurate în raion.
  • Specialiştii Secţiei sunt funcţionari publici, având drepturi, obligaţiuni şi garanţii sociale, stabilite de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
  • Secţia este subordonată Ministerului Culturii, Ministerului Tineret şi Sport în domeniile metodologie şi politica culturală şi Consiliului Raional – în domeniile administrare şi asigurare financiară.
  • Secţia este persoana juridică, dispune de ştampila cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea deplină a instituţiei, foaie cu antet în limba de stat.

II.Funcţiile Secţiei

2.1 Realizarea politicii de stat în domeniul culturii, tineretului şi sportului în teritoriul  Raionului.

2.2 Elaborarea în baza programelor de stat  a programelor raionale de dezvoltare şi ocrotire a  culturii, artei; îndeplinirea planului de acţiuni privind dezvoltarea culturii şi sportului,   apărarea drepturilor şi intereselor social economice şi spirituale ale tineretului, promovarea şi valorificarea potenţialului creator al populaţiei din teritoriu implicate în acţiunile din domeniul culturii şi sportului.

2.3 Elaborarea programului de activitate anual şi realizarea acestuia.

2.4 Asigurarea condiţiilor pentru buna funcţionare a organizaţiilor de tineret, localurilor de   cultură şi sportive din raion.

2.5 Susţinerea iniţiativelor instituţiilor de profil întru elaborarea programelor şi proiectelor,  orientate spre organizarea timpului liber şi odihnei populaţiei din raion.

2.6 Colaborarea cu uniunile şi asociaţile de creaţie, organizaţiile şi structurile de tineret și sportive din Republică şi de peste hotare, şi realizarea acţiunilor comune.

III. Atribuţiile Secţiei

3.1 Desfăşoară activităţi cultural – artistice, cognitive şi sportive în colaborare cu Direcţia

Învăţământ Şoldăneşti şi organizaţiile de tineret  din teritoriul raionului.

3.2 Acordă  ajutor asociaţiilor de tineret, oamenilor de artă activiştilor din domeniul culturii şi

sportului, tinerilor la soluţionarea problemelor social-economice şi culturale.

3.3 Asigură organizarea şi coordonarea activităţii instituţiilor de cultură, cluburilor sportive şi de cultură fizică amplasate în teritoriul raionului.

3.4 Desfăşoară festivităţi şi manifestări culturale, competiţii sportive, seminare şi mese  rotunde, alte acţiuni de masă cu caracter cultural-cognitiv, educativ şi de agrement.

3.5 Conlucrează cu specialiştii şi angajaţii primăriilor locale responsabili de soluţionarea   problemelor tineretului, culturii şi sportului.

3.6 Elaborează şi asigură realizarea programului de activitate al Secţiei, planului calendaristic  al acţiunilor cultural-artistice, sportive şi pentru tineret.

 • Monitorizează desfăşurarea acţiunilor cultural-artistice, acţiunilor pentru tineret  competiţiilor sportive programate şi desfăşurate în teritoriul raionului.
 • Organizează de comun cu Primăriile, Direcţia Învăţământ, competițiilor sportive, festivaluri şi concursuri ale colectivelor artistice de amatori.
 • Organizează concerte cu participarea colectivelor de creaţie, asigură evoluarea colectivelor artistice la acţiunile culturale din raion, republicane şi internaţionale.
 • Atrage potenţialul intelectualităţii în scopul educaţiei spirituale, estetice a tineretului, precum şi educaţia atitudinii respectuoase faţă de istorie, cultură, obiceiuri şi tradiţii naţionale…
 • Informează mass-media, opinia publică despre realizarea şi desfăşurarea acţiunilor cultural-artistice şi sportive din raion.
 1. Drepturile secţiei

4.1 Să solicite, în modul stabilit de legislaţie, de la întreprinderi, instituţii, organizaţii, informaţia ce vizează problemele tineretului, culturii şi sportului;

4.2 Să antreneze, sub diferite forme organizatorice, reprezentanţi ai instituţiilor de stat, ai   administrării locale la examinarea şi soluţionarea problemelor ce ţin de domeniul culturii,  artei, tineretului şi sportului;

4.3 Să creeze comisii, grupuri de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor cultural-artistice, pentru tineret, competiţii sportive, examinarea şi soluţionarea problemelor culturii, artelor si sportului.

4.4 Să ia cunoştinţă de activitatea unor organizaţii, servicii, instituţii, întreprinderi în problemele ce ţin de competenţa Seţiei;

4.5 Să elaboreze şi să asigure realizarea programelor cultural-artistice, de tineret şi sportive iniţiate în comun cu diverse structuri din raion;

4.6 Să înainteze spre examinare la şedinţele Consiliului raional

Şoldăneşti chestiuni ce ţin de problemele culturii, tineretului şi sportului.

4.8 Să efectueze alte acţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare.

 1. Organizarea activităţii Secţiei

5.1 Secţia cultură, tineret şi sport se constitue în baza organigramei aprobată prin decizia  Consiliului Raional

5.2 Conform statelor de personal, Secţia este constituită din şef, specialist principal,  2  specialisti  superiori ale căror sarcini de lucru se reglamentează prin obligaţiunile de serviciu.

5.3 Regulamentul Secţiei, operarea modificărilor la el, se aprobă prin Decizia Consiliului  Raional.

5.4 Obligaţiunile de serviciu ale funcţionarilor Secţiei se elaborează de către şeful secţiei, se  coordonează cu Vicepreşedintele Raionului care coordonează ramura dată…

5.5 Şeful de secţiei este numit  în bază de concurs prin decizia Consiliului Raional Şoldăneşti.

5.6 Secţia coordonează angajarea personalului în instituţiile de cultură şi sport din teritoriu, coordonează categoriile de salarizare.

5.7 Secţia îşi coordonează activitatea cu vicepreşedintele raionului

 • Şeful Secţiei:
 • stabileşte competenţa şi responsabilitatea angajaţilor secţiei, în baza cerinţelor şi obligaţiunilor funcţionale;
 • asigură atestarea lucrătorilor din domeniul bibliotecilor, aprobă decizia comisiei de atestare;
 • reprezintă secţia în organele administrative, juridice şi în organizaţii obşteşti
 • emite ordine, dispoziţii, elaborează acte normative în limitele competenţei sale;
 • asigură respectarea prevedirilor legislaţiei.

Specialist principal în domeniile învăţămînt artistic, activitate artistică

de amatori, creaţie populară:

Calificarea necesară: Studii superioare în domeniu, experenţă de muncă – 3 ani, cunoaşterea

legilor şi a actelor normative de specialitate, capacităţi mananşeriale, posedarea limbii de  stat.

Relaţii: este subordonat şefului secţiei, activează conform Regulamentului Secţiei Cultură

Tineret şi Sport

Atribuţii:

– monitorizarea, controlul şi evaluarea procesului de implimentare a politicii din domeniul administrat:

–   patronează activitatea instituţiilor extraşcolare de învăţămînt artistic şi a

colectivelor artistice de amatori;

–  coordonează activitatea şcolilor cu profil artistic în vederea susţinerii şi   promovării tinerilor talente;

-asigură instituţiile de profil cu informaţia curentă despre cadrul juridic de specialitate,

–  ordine, hotărîri şi dispoziţii ale organelor ierarhic superioare;

– asigură participarea copiilor dotaţi la concursuri şi expoziţii raionale, naţionale şi  internaţionale;

– organizează atestarea cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt artistic extraşcolar;

 • efectuiază controlul examenelor de admitere, absolvire şi, în cazuri speciale, de promovare;
 • organizează atestarea formaţiilor artistice de amatori pentru conferirea sau confirmarea titlului ”model”;
 • organizează participarea formaţiilor artistice de amatori la manifestaţii artistice de nivel raional, republican şi internaţional;

–  prezintă raportul anual şi informaţii ce ţin de activitatea instituţiilorextraşcolare de  învăţămînt artistic şi a colectivelor artistice de amatori.

– acordă asistenţă metodologică la promovarea politicii de ocrotire, conservare  şi valorificare a patrimoniului cultural;

– acordă asistenţă metodică şi practică tuturor angajaţilor instituţiilor de

cultură, indiferent de apartenenţa departamentală în elaborare documentelor în domeniul politicii respective;

– desfăşoară instruirea angajaţilor din domeniu în elaborarea programelor

de activitate, a rapoartelor anuale, a planurilor de pregătire şi desfăşurare a

măsurilor culturale, scenariilor.

Postul: specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu, muzee.

Calificarea necesară: Studii superioare speciale. Cunoştinţe generale din multe domenii, experenţă de muncă – 5 ani, cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate, capacităţi manageriale, posedarea limbii de stat şi cunoaşterea pasivă a unei (mai multe) limbi străine, abilităţi de comunicare şi executare.

Relaţii: este subordonat şefului Secţiei Cultură Tineret şi Sport, coordonează activitatea bibliotecilor şi muzeelor din raion.

Atribuţii:

– asigură respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniul biblioteconomic, protecţiei patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil în cadrul raionului

– fundamentează şi propune autorităţilor publice locale programe de activităţi şi cheltueli necesare pentru complectarea şi valorificarea colecţiilor de bibliotecă, lucrărilr de evidienţă, cercetare, conservare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural

– identifică şi expertizează bunurile culturale mobile şi imobile deţinute de persoane fizice şi juridice şi înaintează propuneri Ministerului Culturii de înscriere a acestora în Registrul monumentelor istorice ocrotite de stat

– ţine evidienţa schimbărilor destinaţiei monumentelor istorice, transmiterii dreptului  de proprietate  sau a altor drepturi reale asupra acestora, precum şi evidienţa monumentelor istorice distruse sau dispărute

– coordonează activitatea bibliotecilor şi muzeelor în domeniile: dezvoltarea şi comunicarea colecţiilor de bibliotecă, controlul bibliografic local şi elaborarea bibliografiilor locale, difuzarea culturală, relaţii cu publicul, automatizare şi informatizare, instruirea personalului, cercetare ştiinţifică, complectare, restaurareşi conservare, evidienţă şi protecţie a patrimoniului muzeal, organizare a expoziţiilor, publicaţii ştiinţifice

– îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin acte normative specifice domeniului.

Postul: specialist în probleme tineret şi sport

Calificarea necesară: Studii superioare licenţiate sau echivalente  absolvite în domeniul culturii, educaţiei şi sportului.

Relaţii: este subordonat şefului secţiei, activează conform Regulamentului Secţiei Cultură Tineret şi Sport şi în baza prezentei fişe a postului.

Atribuţii:

 • asigură realizarea legislaţiei şi politicilor cu privire la tineret
 • identifică şi soluţionează problemele cu care se confruntă tinerii din comunităţile raionului prin prisma respectării dreptului tinerilor la problemele ce-i afectează şi de a lua în consideraţie aceste opinii.
 • coordonează şi stabileşte parteneriat cu instituţii şi organizaţii care prestează servicii sociale, educaţionale, de sănătate etc. În vederea soluţionării problemelor cu care se confruntă tinerii din comunităţile
 • aplicarea legislaţiei şi politicilor din domeniul de activitate
 • acordă tinerilor servicii primare de informare
 • coordonează diferite programe de tineret
 • organizează activităţi cultural-sportive şi de organizare a timpului liber, în parteneriat cu tinerii şi alţi specialişti
 • organizează activităţi cultural-sportive şi de organizare a timpului liber, în parteneriat cu tinerii şi alţi specialişti
 • coordonează cu instituţii şi organizaţiile care prestează servicii sociale, educaţionale, de sănătate în vederea soluţionării problemelor cu care se confruntă tinerii din comunităţile raionului.
 1. Finanţarea secţiei

6.1 Secţia este finanţată din mijloacele bugetare, sponsorizări, alte surse ce nu contravin legislaţiei în vigoare.

6.2 Secţia elaborează şi propune spre aprobare consiliului raional proiectul de buget al secţiei în caz de necesitate, intervine cu propuneri privind finanţarea suplementară a acţiunilor  concrete.