Secția Administrație Publică

Adresa: MD-7201, or. Șoldănești, str. 31 August 1989, nr.1, Sediul Consiliului Raional Șoldănești, etajul 2,

e-mail: sectia-apl.soldanesti@mail.ru  

Lilia BOTNARENCO, șef Secţie

tel.: 0272-25520, emailbotnarencolilia@mail.ru

Aliona BULICAN, specialist superior

tel.: 0272-25284, email: aliona.bulican@ro.ru

Svetlana BLIUC, specialist (cumul)

tel. 0272-25428 

                                                   REGULAMENTUL

                                       Secţiei Administraţie Publică

                                       a Consiliului raional Şoldăneşti

 

                                            I.Dispoziţii generale

 1. Prezentul regulament reglementează modul de organizare şi funcţionare a secţiei Administraţie Publică a aparatului Preşedintelui raionului Şoldăneşti.
 2. Secţia Administraţie Publică este un serviciu public al Consiliului raional Şoldăneşti, care asigură realizarea politicii de Stat în domeniul administraţiei publice pe teritoriul raionului Şoldăneşti.

3 . Secţia Administraţie Publică se constituie de către Consiliul raional conform Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 şi Hotărîrii Guvernului R. Moldova nr. 893 din 09 iulie 2002 .

 1. Secţia Administraţie Publică îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei R. Moldova, legilor R. Moldova, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui R. Moldova, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului R. Moldova, Regulamentului de funcţionare al Consiliului raional şi prezentului Regulament.
 2. În activitatea sa Secția Administrație Publică colaborează cu direcţiile, secţiile şi serviciile Consiliului raional și consiliile locale din raion.
 3. Pentru realizarea sarcinilor şi atribuţiilor ce-i revin S.A.P., are un aparat propriu, ce este aprobat de către Consiliul raional şi funcţionează potrivit prevederilor prezentului Regulament.
 4.                                II.  Obiectivele principale ale

                                          Secţiei Administraţie Publică

–        Realizarea unei conexiuni eficiente între autorităţile publice locale de nivelul unu şi de nivelul doi  prin promovarea, monitorizarea, controlul şi evaluarea procesului de implimentare a politicii din domeniul administraţiei publice locale.Coordonarea activităţii în vederea implementării reformei administraţiei publice locale.

–       Acordarea asistenţei metodice şi practice pe domeniul său de competenţă. Contribuirea la pregătirea şi perfecţionarea  profesională a funcţionarilor din organele administraţiei publice locale.

–   Stabilirea şi promovarea relaţiilor cu instituţiile mass-media în scopul asigurării  informării cetăţenilor  şi transparenţei  privind activitatea autorităţilor publice.

                                              III.Atribuţiile de bază ale

                                          Secţiei Administraţie Publică:

 1. Contribuie la coordonarea activităţii consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes raional;
 2. Participă la elaborarea măsurilor necesare pentru realizarea programelor de activitate curentă şi de perspectivă ale Consiliului Raional, Aparatului preşedintelui raionului;
 3. Contribuire la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Raional şi a activităţilor Aparatului Preşedintelui raionului şi Consiliului Raional;
 4. Elaborează proiecte de decizii ale Consiliului Raional, proiecte de dispoziţii ale preşedintelui raionului în problemele ce ţin de competenţa sa;
 5. Asigură executarea deciziilor Consiliului Raional în domeniul administraţiei publice;

6.Acordă ajutor metodologic şi practic autorităţilor publice locale de nivelul întîi conform domeniului de competenţă;

 1. 7. Contribuie la instruirea de specialitate a primarilor, secretarilor, consilierilor, în colaborare cu celelalte subdiviziuni ale Consiliului Raional;
 2. Asistă metodologic autorităţile administraţiei publice locale în problemele de importanţă deosebită, precum şi la organizarea consultării populaţiei prin referendum local, în condiţiile Codului electoral;
 3. Coordonează şi contribuie la realizarea, la nivel raional, a activităţilor în domeniul protecţiei civile;
 4. Organizează activităţile de îndeplinire a serviciului civil;
 5. Corelează, la nivel raional, activitatea gărzilor populare pentru menţinerea ordinii publice şi apărarea drepturilor cetăţenilor;
 6. Contribuie la desfăşurarea, pe teritoriul raionului, a alegerilor locale şi parlamentare, în condiţiile Codului electoral;

13 Exercită şi alte atribuţii stabilite de preşedintele raionului, legate de administraţia publică locală.

                                                      IV.Drepturile:

 1. Să obţină de la direcţiile, secţiile, serviciile din teritoriu materialele informative necesare pentru exercitarea  atribuţiilor sale.
 2. Să antreneze, de comun acord cu conducerea raionului, specialiştii din secţii, direcţii, servicii, instituţii şi organizaţii din teritoriu, pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de interes local.
 3. Să prezinte spre examinare preşedintelui raionului propuneri, ce vizează îmbunătăţirea activităţii organelor administraţiei publice locale.

                                                        V.Personalul

Componenţa S.A.P.:

–          Şef al secţiei – 1 unitate

–          Specialist superior– 1 unitate;

–          Specialist– 2 unităţi.

                                                    VI. Dispoziţii finale

Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat de preşedintele raionului.