Prima întrunire de lucru cu primarii din acest an

19 aprilie 2019

La data de 18 aprilie 2019, în Sala de protocol  a Consiliului raional Şoldăneşti a avut loc prima  şedinţă de  lucru din acest an cu  autorităţile publice locale de nivelul I. La şedinţă  au participat: preşedintele raionului Şoldăneşti, domnul Dorogan Nicolae, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, doamna Svetlana Rotundu, procurorul-şef al raionului Şoldăneşti, Ion Popa, şeful adjunct al Inspectoratului de Poliţie Şoldăneşti, Vadim Pârâu, precum şi unii şefi de secţii şi direcţii ale Consiliului Raional Şoldăneşti.

           Potrivit agendei , în mod principal s-a discutat cu privire la pregătirea şi amenajarea teritoriului din raza localităţilor pentru sărbătorile pascale, despre menţinerea ordinii publice în noaptea dinspre sîmbătă spre duminica Paştelui, despre unele reguli de securitate împotriva incendiilor în ajunul Paştelui, precum şi referitor la  organizarea și desfășurarea Festivalului  pascal„Cu gîndul la tine, Doamne”. Au urmat punerea în discuţie şi a altor subiecte suficient de importante şi actuale pentru localităţile din raion.

            Prima  abordare a fost discutarea problemei cu care se confruntă acele localităţi în care lipsesc poliţiştii de sector sau nu sunt zilnic în teritoriu, despre unele omisiuni ale organelor de poliţie şi necesitatea stabilirii unui grafic de audieri pe care ar trebui ultimii să-l organizeze cu cetăţenii. Acesta a fost propus pentru a contribui la prevenirea unor situţii de risc, pentru informarea şi protecţia din timp a drepturilor legitime ale cetăţenilor, în aşa situaţii precum: abuz de alcool, violenţă în familie şi alte fenomene ce îşi află cauză în acest lanţ vicios. S-a mai adăugat că poliţistul de sector este membru al Comisiei multidisciplinare din localitate, şi respectiv, este obligat să  fi la  curent cu cele mai problematice situaţii din satul respectiv.
În continuare, a fost abordată problema acelor copii  care sunt victime ale violenţei în familiei precum şi fenomenul abandonului şcolar. În această privinţă, domnul Pîrău a spus că va lua act de cauză. În situaţia creată s-a recomandat crearea unei colaborări mai strînse dintre poliţie şi autorităţile publice locale.

            Domnul Dorogan a susţinut că va întreprinde întîlniri cu primarii în fiecare lună pentru a fi la curent cu situaţia şi cu problemele cu care se confruntă cetăţenii din fiecare localitate prin dialog direct.

           În privinţa sărbătorilor ce se apropie, s-a recomandat ca în noaptea de sîmbătă a Paştelui să se găsească cîte un agent economic din fiecare localitate care să pună la dispoziţia primăriei cîte o unitate de transport care să ajute la transportarea apei întru asigurea securităţii antiincendiare,, s-a mai propus să fie organizată o gardă populară formată din 4-5 persoane pentru a inspecta locurile unde obişnuieşte să se petreacă lumea în aceast timp . Scopul creării acestui grup de persoane ar fi să inspecteze şi să identifice cazurile de abuz de alcool, violenţă dar şi de nerespectare a regulilor antiincendiare, şi să sesizeze persoanele responsabile, iar această formă de implicare a cetăţenilor este una destul de practică şi utilă, dar demult uitată.

           Şeful Secţiei Construcţii, gospodării comunale şi drumuri, domnul Iurcu Victor , i-a pus la curent pe cei prezenţi despre necesitatea întrunirii în luna mai la adunarea generală a acţionarilor a SA „Salubritate” pentru a decide în privinţa extinderii sau reducerii serviciului dat şi despre acţiunile premergătoare ce urmează a fi întreprinse pînă atunci. În acelaşi timp i-a îndemnat ca înainte de sărbători să mobilizeze populaţia la salubrizarea şi menţinerea ordinii în cimitirele din localităţi . A mai vorbit despre situaţia aprovizionării cu apă şi a reţelei de canalizare din raion , astfel că potrivit dumnealui. aproximativ 45-50 % din localităţi sunt aprovizionate cu apă, ceea ce înseamnă că toţi primarii trebuie să se implice şi să contribuie la extinderea acesteia prin implementarea continuă a diverselor proiecte de dezvoltare regională.

            Pe parcurs domnul preşedinte al raionului s-a împărtăşit despre impresiile vizite sale de lucru în oraşul Bistriţa din România, unde a a fost la Forumul Preşedinţilor Euroregiunii  Siret-Prut-Nistru . El a declarat că a fost surprins despre activitatea primarilor de acolo, despre modul în care se dezvoltă localităţile, şi a mai menţionat că pentu dezvoltarea muncipiului au fost alocaţi 1 miliard şi 300 de euro, în timp ce noi ne bazăm doar pe finanţele locale, sau alocaţiile Guvernului, ei aplică pentru proiecte europene. Astfel, a mai adăugat că acele localităţi ale Republicii Moldova, care s-au înfrăţit sau se află în relaţii de parteneriat cu cele din România beneficiază de suport financiar de pînă la 100 000 euro.

           Primarilor li s-a mai adus la cunoştinţă că odată cu intrarea în vigoare a Codului Administrativ al Republicii Moldova din data de 1 aprilie curent, s-au abrogat Legea Nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare  şi Legea Contenciosului Administrativ  Nr.793 din  10.02.2000, iar reglementările acestora au fost incorporate şi structurate într-o nou format şi conţinut în noua Lege (Cod).

           D-nul Prisăcari Iurie, şeful Direcţiei Finanţe a comunicat primarilor despre necesitatea asigurării aleşilor locali la finele mandatului cu o indemnizaţie unică, egală cu salariul mediu lunar pe economie potrivit articolului 25 al Legii Nr. 768 din  02.02.2000 privind statutul alesului local. La fel a comunicat despre obligativitatea lor de a îndeplini executarea părţilor de venit ale bugetelor locale prin incasarea taxelor locale şi a altor surse de venit de ordin local.

           D-nul Muţuţchi Andrei, şeful Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie  a atenţionat  pe cei prezenţi despre iniţierea elaborării Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Planului Naţional de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră pentru anii 2019-2024 şi le-a solicitat implementarea acţiunilor de  împădurire a suprafeţelor supuse alunecărilor de teren şi a terenurilor erodate, fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă, precum şi a fâşiilor forestiere a terenurilor agricole. La fel, a anunţat că în raionul Şoldăneşti, în total vor fi pasibile  de împădurire terenuri ce cuprind o suprfaţă de peste 1300 ha.

          Mai departe, a adus la  cunoştinţă primarilor despre Legea apiculturii, şi despre necesitatea de a atenţiona agenţii economici despre interdicţia de utilizarea a pesticidelor şi insecticidelor pentru prelucrarea cîmpurilor, fîşiilor forestiere şi a plantaţiilor de arbuşti în perioada înfloririi plantelor nectaro-polenifere, (potrivit art. 13 al Legii)  Tot în acest articol se menţionează că persoanele fizice şi juridice care intenţionează să aplice mijloace chimice la tratarea terenurilor  sînt obligate să prezinte din timp primăriilor graficul de tratare a terenurilor şi să le înştiinţeze cu cel puţin 7 zile înainte de a începe tratarea, indicînd concret data şi ora începerii şi sfîrşitului, metoda tratării, denumirea preparatului şi concentraţia administrării acestuia, precum şi gradul lui de nocivitate.

           La acest subiect, domnul preşedinte i-a făcut o remarcă domnului Muţuţchi prin care i-a solicitat de a întreprinde acţiuni de avertizare la nivel local către agenţii economici, a prezenta informaţia privind cantităţile de substanţe chimice utilizate la tratarea fitosanitară a  terenurilor agricole şi a livezilor din localităţile raionului, despre condiţiile de depozitare a  acestora, dacă se respectă cantităţile şi condiţiile admise de lege şi dacă cineva poate să probeze inofensivitatea lor.

           În această privinţă, şeful Direcţiei agricole şi-a propus ca în curînd să organizeze de comun cu ANSA cursuri de instruire a agenţilor economici şi autorităţilor publice de nivelul I din fiecare localitate în privinţa  respectării în practică a dispoziţiilor Legii cu privire la produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi, regulile de depozitare a acestor produse şi alte reglementări aferente. Totodată, el a reamintit primarilor  despre ambrozia, care este o plantă periculoasă pentru culturile agricole iar deţinătorii de terenuri care nu vor   întreprinde măsurile necesare pentru combaterea și răspândirea  acesteia vor fi amendați potrivit Codului Contravenţional (art. 189).
Spre fine, primarii au primit recomandări   din partea domnului Vladimir Rusu, şeful Direcţiei Asistenţă Socială a Protecţiei şi Familiei privind responsabilitatea lor la desfăşurarea activităţilor de interes comunitar,de prezentare a informaţiilor despre numărul celor antrenaţi în desfăşurarea unor asemenea lucrări, lista şi procesele-verbale prin care sa stabilit refuzul beneficiarului de a semna Acordul de prestare a activităţilor de interes comunitar sau de neîndeplinire a activităţilor preconizate în acest sens.

           În total, la şedinţă au participat 18 din 23 de primari din raion. Şedinţa a fost organizată de către Secţia administraţie publică locală a Consiliului raional Şoldăneşti.

Secţia administraţie publică locală