Începând cu 1 aprilie 2022 se modifică cuantumul minim al salariului în sectorul real

1 aprilie 2022

Unul din elementele-cheie ale contractului individual de muncă este salariul care reprezintă recompensa evaluată în bani, plătită salariatului de către angajator pentru munca prestată. În Republica Moldova, în sectorul real pentru unităţile cu autonomie financiară, actele normative de bază care reglementează modul de stabilire şi achitare a salariului sunt Codul Muncii Titlul V “Salarizarea şi normarea muncii”, Legea salarizării nr.847 din 14.02.2002, Hotărârea Guvernului nr.743 din 11.06.2002 “Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”, Hotărârea Guvernului nr.165 din 09.03.2010 “Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”.

        Viaţa de zi cu zi impune diverse schimbări, inclusiv pe piaţa muncii. Astfel, prin Hotărârea de Guvern nr.142 din 09.03.2022 a fost modificată Hotărârea Guvernului nr.165 din 09.03.2010 şi a fost stabilit, că “începând cu 1 aprilie 2022, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, în continuare – unități) se stabilește în mărime de 20,71 lei pe oră, sau 3 500 de lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună”.

       Conform prevederilor art. 130 alin.(5) din Codul muncii,  alegerea sistemului de salarizare în cadrul unităţii se efectuează de către angajator după consultarea reprezentanţilor salariaţilor. Prin urmare, legislaţia permite unităţilor din sectorul real să stabilească atât sisteme tarifare de salarizare ( art.136 din Codul muncii) cât şi sisteme netarifare de salarizare (art.136 prim. din Codul muncii).

        Prevederile Hotărârii Guvernului nr.743 din 11.06.2002 (pct.2 prim) stabilesc, că drept  bază pentru diferențierea salariilor de funcție/salariilor tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională și de competență al salariatului, precum și cu gradul de răspundere pe care îl implică funcțiile/lucrările executate și complexitatea lor servește cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real. Deci, pentru salariații încadrați în sisteme netarifare de salarizare, mărimea salariului se determină lunar de către angajator conform modului de diferențiere a salariilor stabilit în unitate, cu respectarea limitei minime a salariului, stabilită în tabelul respectiv, după cum urmează :

În același context, se aduce la cunoștință, că cu începere din 21 ianuarie 2022 , Convenția colectivă Nr. 231 din 18-12-2018 în  ramura construcțiilor pentru anii 2018 – 2022, a fost modificată în partea ce ține de salarizare. Sub incidenţa prezentei Convenţii cad toți angajatorii şi salariaţii din ramură: proiectări; construcţii; drumuri; industria materialelor de construcţie; mecanizare şi transport în construcţii; cadastre; industria sticlei; alte activităţi auxiliare în construcţii şi industria materialelor de construcţie, indiferent de aderarea la Patronat şi Sindicat.

       Componenta principală şi obligatorie care serveşte drept bază pentru stabilirea, în contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă, a salariilor concrete pentru muncitori, funcţionari, specialişti şi conducători este:

  1. În cazul aplicării sistemului tarifar de salarizare, – salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) a reţelei tarifare, stabilit de prezenta Convenţie, după cum urmează:

2. În cazul aplicării sistemelor netarifare de salarizare – cuantumul minim al salariului stabilit de Convenţie, după cum urmează:

Notă : Conform prevederilor art.55 alin.(3) lit.b) din Codul contravențional al RM , încălcarea legislației muncii, manifestată prin stabilirea și achitarea unui salariu sub nivelul minim garantat de stat sau stabilit prin contractual colectiv/convenția de muncă, se sancționează cu amendă de la 70 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 260 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Liliana GHERMAN, inspector principal, Inspecția Teritorială de Muncă Orhei