Consilierii raionali s-au întrunit în Şedinţa extraordinară la data de 05.11.2021

9 noiembrie 2021

            La finele săptămânii precedente, 5 noiembrie 2021 a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului raional Şoldăneşti. La aceasta au participat 22 din 27 consilieri aleşi. În debutul şedinţei, după onorarea Imnului şi Simbolicii de Stat, la îndemnul preşedintelui raionului –Nicolae Mîndru a fost ţinut un minut de reculegere în legătură cu declararea prin Decret prezidenţial a zilei de doliu naţional în memoria artistei plastice Valentina Rusu-Ciobanu. Apoi, după ce în calitate de preşedinte al şedinţei a fost ales consilierul –Aurel Verdeş, aleşii locali au purces la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi (15 la număr).

            Primul proiect de decizie aprobat  s-a referit la atribuirea mandatului de consilier a candidatului supleant, de pe lista  Blocului electoral «ACUM Platforma DA şi PAS » –  dl Sergiu Melnic, ca urmare a validării de către Curtea Constituţională a mandatului de deputat în Parlamentul RM a dlui. Boris Popa.

            Apoi, în urma prezentării raportorului  şefului Direcţiei Finanţe –Iurie Prisăcari pe marginea proiectului deciziei nr. 6-2 a fost votată corelarea bugetului raional pe anul 2021, prin care s-a stabilit micşorarea transferurilor cu destinaţie specială pentru învăţământul preşcolar, primar, secundar general, complementar (extraşcolar) cu 308,0 mii lei în legătură cu reorganizarea Şcolii primare grădiniţă Socola. Totodată,  s-au majorat transferurile cu destinaţie specială din Fondul de susţinere a populaţiei pentru pachetul de servicii sociale cu 239,3 mii lei în legătură cu creşterea numărului beneficiarilor serviciului de asistenţă personală, cu modificarea conţinutului Deciziei Nr. 6-9 din 10 decembrie 2020.

            Din Fondul de rezervă au fost alocate surse în sumă totală de  26,0 mii lei, dintre care 8,0  au fost destinate pentru achitarea ajutoarelor materiale unic unor tineri specialişti, restul au fost repartizate pentru acordarea suportului financiar la 11 persoane, pentru ameliorarea situaţiei materiale, tratament medical şi compensarea parţială a pierderilor suportate în urma incendiului. Consilierii au aprobat alocarea unor mijloace financiare şi  din Fondul disponibil. Astfel, din totalul de 42,2 mii lei : 14,3 mii lei au fost repartizate Direcţiei Asistenţă socială, protecţie  a familiei şi copilului pentru schimbarea ţevilor de canalizare,  12,9 mii lei pentru reparaţia Oficiului Medicilor de Familiei Şestaci şi 15,0 mii lei destinate amenajării sediului Consiliului raional al tinerilor.

             Din componenta raională a Direcţiei Învăţământ s-au alocat:

  • 7700 lei pentru servicii de supraveghere tehnică la construcţia sistemului de încălzirea a Gimnaziului „A.Grosu” din s. Dobruşa;
  • 14 000 lei pentru procurarea unui cazan la IP Complexul Educaţional Gimnaziul –grădiniţă „M. Volontir” din s. Glinjeni;
  • 12715 lei pentru procurarea unui generator electric la IP Gimnaziul Sămăşcani;
  • 149 925 lei pentru lucrări de reparaţie a tavanului şi pereţilor în sala de sport a IP LT Cotiujenii Mari şi 3,0 mii lei pentru achitarea serviciilor responsabilului tehnic;
  • 40 000 lei pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a unităţilor de transport şcolar;
  • 4,5 mii lei pentru  IP Gimnaziul Cobîlea drept contribuţie la finalizarea construcţiei terenului de minifotbal;
  • 10,5 mii lei pentru achitarea serviciilor de verificare a documentaţiei de proiect la IP Gimnaziul Pohoarna;
  • 6,5 mii lei pentru procurarea unui printer la IP Complexul Educaţional Gimnaziul Grădiniţă din s. Poiana.

            Printr-o altă decizie (Nr. 6-6) a fost acceptată modificarea denumirii IP Gimnaziul Grădiniţă „Poiana” în Instituţie Publică „Complex Educaţional Gimnaziul – Grădiniţă Poiana”.

            Tot la aceeaşi şedinţă a fost aprobat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Concursului raional „Managerul anului” cu aprobarea componenţei  nominale a juriului pentru evaluarea concurenţilor. Concursul va avea loc în perioada 01 martie-31 mai 2022.  

            Un regulament similar şi componenţa comisiei de concurs au fost aprobate şi pentru Concursul „Pedagogul anului” preconizat pentru perioada 01.12.21 -15.02.2022. Scopul organizării acestui concurs este de a spori prestigiul profesiei de pedagog, stimularea activităţii creative a pedagogului, promovarea experienţei avansate şi inovatoare, motivarea cadrului didactic pentru autoformare şi formare continuă, selectarea şi înaintarea învingătorilor pentru participare la etapa republicană a concursului.

            Prin Decizia Nr. 6-10 a fost decisă modificarea structurii Direcţiei Învăţământ prin completarea acesteia cu serviciul de transport şcolar. Prin Decizia Nr. 6-11 a fost aprobată reţeaua instituţiilor de învăţământ din raion pentru anul de studii 2021 -2022, precum şi reţeaua de clase şi numărul de elevi ale acestora. Următoarea Decizie Nr. 6-12 a avut ca obiect modificarea statelor de personal, prin instituirea suplimentară a 12 unităţi de asistenţi personali pentru o perioadă de 4 luni în cadrul Serviciului „Asistenţă Personală” având drept scop prevenirea excluziunii sociale a potenţialilor beneficiari ai serviciului înregistraţi în lista de aşteptare, precum şi depăşirea situaţiei de dificultate a acestora.  

            Toate proiectele de decizii incluse în ordinea de zi au fost aprobate cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia Deciziei nr. 6-15 pentru a cărei excludere de pe ordinea de zi au votat 12 consilieri, 8 contra iar 2 s-au abţinut.