ANUNŢ-Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă -specialist principal din cadrul Secţiei construcție, gospodărie comunală și drumuri

13 decembrie 2019

CONSILIUL RAIONAL  ŞOLDĂNEŞTI

anunță concursul

pentru   ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă specialist principal din cadrul secţiei construcție, gospodărie comunală și drumuri

Scopul general al funcţiei:  

Contribuirea la implementarea politicii  privind procesul de elaborare a proiectelor și atragerii investițiilor în raion.

Sarcinile de bază:

 1. Implementarea politicii  privind procesul de elaborare a proiectelor și atragerii investițiilor în raion.
 2. Acordarea asistenței informaționale și metodologice în domeniul elaborării proiectelor și atragerii investițiilor și acordarea suportului consultativ.
 3. Elaborarea buletinului informațional lunar privind sursele de finanțare, granturi –naționale și internaționale.
 4. Organizarea și desfășurarea seminarelor, ședințelor cu subiecte ce țin de domeniul proiectelor investiționale.
 5. Elaborarea și prezentarea informațiilor în adresa organelor ierarhic superioare și finanțatorilor naționali și internaționali.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vărstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru unfracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice:

Studii:

 • Superioare licenţiate sau echivalente absolvite  în domeniul atragerii investițiilor, economie, construcție, pedagogie, agricultură, cultură.

Experienţă profesională: se admite participarea la concurs  persoanele cu o vechime în muncă  nu mai mică de 1 an de experienţă profesională.

Cunoştinţe:  

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet;
 • cunoaşterea limbii de stat la nivel avansat citit/scris/vorbit.

Abilităţi:capacităţi de sistematizare a informaţiei, comunicare eficientă, argumentare, prezentare;planificare, consultare, organizare, elaborare a documentelor;instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate executare, punctualitate, responsabilitate, disciplină, flexibilitate, tendinţa spre    dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin  e-mail Dosarul de concurs:  

 1. formularul de participare; *
 2. copia buletinului de identitate;
 3.  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de  perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă; **
 5. certificatul medical, după caz;
 6. cazierul judiciar.***

Data limită pînă la care poate fi depusă Dosarul de concurs – 03 ianuarie 2020.

telefon – 0272/25460 

adresa poştală –or. Şoldăneşti, str.31 august, nr.1

persoana de contact – Nadejda Leşanu

 • Bibliografia concursului:
 • Acte normative în domeniul serviciului public

–  Legea nr.158-XVI  din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

–  Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

–  Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţie

–  Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

–  Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale

–  Hotărîrea Guvernului nr.707 din 09.09.2013 privind avertizorii de integritate

–  Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

 •  Acte normative  în domeniul administraţiei publice locale

–  Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică

 •  
 •  Alte surse de informare

–  Codul muncii, etc.

*Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web www.soldanesti.md sau solicitat la sediul autorităţii publice.

**Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

***Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia

 • Literatura de specialitate
 • Legea  privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006 publicat în Monitorul Oficial nr.03 din 09.03.2007;

—    Alexandru Ioan, Administraţia publică, Editura Luminalex,  Bucureşti 1999;

–     Platon Mihail, Administraţia publică, curs de lecţii, Editura „Universul”, Chişinău, 2008;

–   Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 publicat în Monitorul Oficial nr.230-232/840 din 23.12.2008;

–     Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008 publicat în Monitorul Oficial nr.74-75/243 din 11.04.2008;

–     Culegere de acte normative în domeniul funcţionării autorităţilor administraţiei publice locale, Chişinău, 2004.

CONSILIUL RAIONAL  ŞOLDĂNEŞTI

Anunță concursul

pentru   ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă –

specialist principal din cadrul secţiei construcție, gospodărie comunală și drumuri

Scopul general al funcţiei:  

Contribuirea la implementarea politicii  privind procesul de elaborare a proiectelor și atragerii investițiilor în raion.

Sarcinile de bază:

 1. Implementarea politicii  privind procesul de elaborare a proiectelor și atragerii investițiilor în raion.
 2. Acordarea asistenței informaționale și metodologice în domeniul elaborării proiectelor și atragerii investițiilor și acordarea suportului consultativ.
 3. Elaborarea buletinului informațional lunar privind sursele de finanțare, granturi –naționale și internaționale.
 4. Organizarea și desfășurarea seminarelor, ședințelor cu subiecte ce țin de domeniul proiectelor investiționale.
 5. Elaborarea și prezentarea informațiilor în adresa organelor ierarhic superioare și finanțatorilor naționali și internaționali.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vărstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru unfracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice:

Studii:

 • Superioare licenţiate sau echivalente absolvite  în domeniul atragerii investițiilor, economie, construcție, pedagogie, agricultură, cultură.

Experienţă profesională: se admite participarea la concurs  persoanele cu o vechime în muncă  nu mai mică de 1 an de experienţă profesională.

Cunoştinţe:  

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet;
 • cunoaşterea limbii de stat la nivel avansat citit/scris/vorbit.

Abilităţi:capacităţi de sistematizare a informaţiei, comunicare eficientă, argumentare, prezentare;planificare, consultare, organizare, elaborare a documentelor;instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate executare, punctualitate, responsabilitate, disciplină, flexibilitate, tendinţa spre    dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin  e-mail Dosarul de concurs:  

 1. formularul de participare; *
 2. copia buletinului de identitate;
 3.  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de  perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă; **
 5. certificatul medical, după caz;
 6. cazierul judiciar.***

Data limită pînă la care poate fi depusă Dosarul de concurs – 03 ianuarie 2020.

telefon – 0272/25460 

adresa poştală –or. Şoldăneşti, str.31 august, nr.1

persoana de contact – Nadejda Leşanu

 • Bibliografia concursului:
 • Acte normative în domeniul serviciului public

–  Legea nr.158-XVI  din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

–  Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

–  Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţie

–  Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

–  Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale

–  Hotărîrea Guvernului nr.707 din 09.09.2013 privind avertizorii de integritate

–  Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

 •  Acte normative  în domeniul administraţiei publice locale

–  Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică

 •  
 •  Alte surse de informare

–  Codul muncii, etc.

*Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web www.soldanesti.md sau solicitat la sediul autorităţii publice.

**Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

***Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia

 • Literatura de specialitate
 • Legea  privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006 publicat în Monitorul Oficial nr.03 din 09.03.2007;

—    Alexandru Ioan, Administraţia publică, Editura Luminalex,  Bucureşti 1999;

–     Platon Mihail, Administraţia publică, curs de lecţii, Editura „Universul”, Chişinău, 2008;

–   Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 publicat în Monitorul Oficial nr.230-232/840 din 23.12.2008;

–     Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008 publicat în Monitorul Oficial nr.74-75/243 din 11.04.2008;

–     Culegere de acte normative în domeniul funcţionării autorităţilor administraţiei publice locale, Chişinău, 2004.