Şedinţa ordinară a Consiliului raional Şoldăneşti din 22.08.2019

24 august 2019

Joi, 22 august 2019, în Sala de protocol s-a desfăşurat Şedinţa ordinară a Consiliului raional Şoldăneşti. Conform ordinii de zi au fost supuse dezbaterii şi votării 19 proiecte de decizii, 17 dintre care au fost aprobate cu votul unanim al consilierilor prezenţi (19). Preşedintele şedinţei a fost consilierul Leonid Paierele.

Domnul Paierele, în calitate de Şef al Inspecției pentru Protecția Mediului Șoldăneștia prezentat consilierilor un raport amplu privind situaţia ecologică din raionul Şoldăneşti. El a menţionat:

 „ În raionul Şoldăneşti, actualmente activează 89 de agenţi  economici poluatori al mediului. Majoritatea din ei, 24 la număr, activează în domeniul agriculturii, în domeniul energetic – 2, al transportului – 4,  în industrie şi  construcţie – 8, în domeniul ocrotirii sănătăţii – 5…. Anual de la sursele fixe de poluare se evacuează în aerul atmosferic circa 168,90 t/an poluanţi, iar de la sursele mobile de poluare 4123 unităţi de transport ce evacuează 6,437 t/an poluanţi. Cu părere de rău, în localităţi sunt întîlnite cazuri de nerespectare a zonelor de protecţie la fîntînile cu apă potabilă, locuitorii construiesc în zonele de protecţie grajduri de vite, depozitează deşeuri menajere şi de altă natură, care duc la poluarea apei. Conform datelor CSP 44,5%, apa potabilă din fîntîni nu corespunde cerinţelor sanitaro -igienice şi nu este de calitate, depăşeşte concentraţia maximă admisibilă a nitraţilor şi nutriţilor de cîteva ori. E necesar de menţionat, că situaţia referitor la Protecţia Mediului  în localităţile raionului Şoldăneşti este  la un nivel mediu, iar interesul Autorităţilor Publice Locale este unul deosebit de mic. E timpul pentru o schimbare în felul de a gîndî şi de a acţiona pentru noi şi pentru generaţiile ce vor urma. Este necesar ca omul să fie sensibil la problemele mediului, să adopte un comportament adecvat faţă de natură, să protejeze mediul înconjurător.”

Consilierii au aprobat raportul prezentat de către dnul Paierele venind cu unele sugestii privind  elucidarea pe compartimente a situaţiei concrete din fiecare localitate dar şi întreprinderea unor acţiuni cît mai intense de responsabilizare şi sancţionare a cetăţenilor care refuză să se conformeze dispoziţiilor legilor privind protecţia mediului.

Cu acelaşi prilej au fost anunţate rezultatele concursului raional “Cea mai salubră, mai modernă şi amenajată localitate”. Astfel, pentru implicare activă şi obţinerea unor rezultate deosebite la salubrizarea şi amenajarea localităţilor: primăriile căştigătoare au fost premiate după cum urmează: Locul I-primăria Chipeşca; Locul II- primăria Răspopeni; Locul III- primăria Olişcani. Totodată cu premii de încurajare s-au distins: primăriiile Dobruşa, Cobîlea,Climăuţii de Jos,Sămăşcani şi Pohoarna.Diplomele au fost înmînate de către preşedintele raionului Şoldăneşti, Nicolae Dorogan.

Consilierul Mihai Ioncu, director SA “Salubritate” Şoldăneşti la rîndul lui a familiarizat consilierii cu  Raportul de activitate al serviciului de salubrizare a societăţii pe care o gestionează în care s-a expus despre modul cum se colectează şi depozitează deşeurile, dar şi despre metodele şi tehnicile de valorificare a deşeurilor vegetale (şi de alt tip), despre problemele cu care se confruntă societatea dar şi iresponsabilitatea unor cetăţeni care  deteriorează staţiile de colectare a deşeurilor dar şi tomberoanele,ceea ce provoacă cheltuieli considerabile întreprinderii  pentru a le schimba.



Potrivit d-lui : “ Din cauza nesortării deșeurilor pe categorii, foarte multe deșeuri reciclabile și vegetale ajung să fie depozitate la poligonul de deșeuri, costurile pentru colectarea selectivă sunt mai mari decît veniturile din valorificarea acestora”.

Tot în cadrul acestei şedinţe  a fost prezentat Raportul privind activitatea Secţiei Cultură, Tineret şi Sport, prin care consilierii au fost familiarizaţi cu situaţia culturii din raionul Şoldăneşti, despre noile proiecte în domeniul conservării patrimoniului cultural,principalele evenimente culturale dar şi activităţi desfăşurate pe parcursul întregului an, despre instituţiile şi colectivele ce cultivă simţul artistic, despre extinderea gamei de servicii pe care le prestează bibliotecile dar şi domeniul tineret şi sport, precum şi rezultatele obţinute în aceste sfere de activitate.

Secţia Administraţie Publică