Şedinţa de lucru cu reprezentanţii APL de nivelul I din 31.01.2020

4 februarie 2020

Vineri, 31 ianuarie curent, în incinta sălii de protocol a Consiliului raional Șoldănești s-a desfășurat prima ședință de lucru din acest an cu autoritățile publice locale de nivelul I din raionul Șoldănești. Ședința a fost condusă de către președintele raionului – Nicolae Mîndru și șefa Secției administrație publică – Svetlana Zaițev.

Conform agendei, în fața primarilor au prezentat informații mai mulți raportori, și anume:

  • Maria Radilov, director adjunct Agenţia Teritorială Centru  a vorbit despre specificul prevederilor Legii nr.174 din 19.12.2019 a fondurilor de asigurări obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020 . În acelaşi timp, a comunicat primarilor despre categoriile de persoane plătitoare ai primei de asigurare în mod obligatoriu şi alte particularităţi de obţinere a poliţei de asigurare în depenenţă de categoria beneficiarului (deţinător de teren agricol, întreprinzător individual sau liber profesionist).

Domnul Mîndru a propus de a se conveni cu primarii privind  întocmirea unui grafic al vizitelor în teritoriu a reprezentanților CNAM pentru a informa populaţia  despre termenii pînă cînd urmează a fi achitată prima de asiguare medicală dar şi listele întocmite de APL în care ei vor figura.La fel, au parvenit propuneri de a informa persoanele prin pliante şi alte materiale informative la acest subiect.

  • Galben Olesea, specialist în administrarea ajutorului material din cadrul DASPFC a vorbit  despre modalităţile de acordare a suportului unic financiar în valoare de 6 (şase) mii de lei, despre care multe persoane au auzit din mijloace de informare în masa fără a înțelege condițiile și criteriile în baza cărora această sumă se eliberează. În acest context, doamna Galben a informat că serviciul  social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.716 din 18 iulie 2018.  În raionul Șoldănești, serviciul a fost instituit în baza Deciziei nr.4-6 a Consiliului raional Șoldănești din 27 septembrie 2018 . La replica primarilor despre faptul că persoanele solicită de la primar acest ajutor, ea a menţionat că asistenţii sociali din fiecare primărie sunt familiarizați despre modul de repartizare a acestor sume și persoanele solicitante  trebuie redirecționte către ei pentru a-i informa corect.

Domnul Rusu  Vladimir, șef DASPFCa a mai informat pe aleșii locali, că sunt probleme pe care asistentul social din localiate nu le poate realiza de unul singur, de aceea este necesitatea unei conlucrări  și mai strînse cu primarii și serviciile desconcentrate.

  • Victoria Vacarciuc , consilier principal de probațiune a enunțat aspectele commune în vederea resocializării subiecților probațiunii. Ea a informat asistența despre faptul că Biroul de pobațiune vine în întîmpinarea APL-urilor prin informarea acestora despre hotărîrile (sentințele) ce urmează a fi executate.Totodată a rugat de a fi informată de către primari despre persoanele ce își schimbă locul de trai, pentru a facilita monitorizarea acestora.Ea a mulțumit pentru conlucrarea continua în vederea identificării locurilor  unde persoanele  condamnate își execută pedeapsa sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității.
  • Veaceslav Dascăl, șef interimar al IP Șoldănești a comunicat primarilor despre nivelul de infracționalitate la moment, despre măsurilor pe care le planifică de realizat în teritoriu. A venit cu rugămintea ca la ședințele multidisciplinare să fi invitați în mod obligatoriu și șefii de post. A mai vorbit despre procedurile de profilaxie generală preconizate în localitățile unde sunt mai mult case părăsite, rămase fără stăpîn. Trebuie de discutat cu persoanele  plecate peste hotare în a căror case se păstrează bunuri materiale, ele trebuie convinse de necesitatea instalării unor camere de luat vederi,care s-au dovedit a fi eficiente în prevenirea furturilor cu spargere.
  • Lilian Cazacu, șef Secție Situații Excepționale  a informat că în raionul Șoldănești sunt 47  de bazine acvatice, serviciul avînd acces autorizat   doar la cîteva dintre ele. În acelaşi timp el a solicitat ca primarii să ofere angajaţilor săi toate ustensilele necesare pentru a avea acces la hidrofoarele din sate. A mai informat că Secția are la dispoziție fișa operativă a localităților raionului unde sunt indicate sursele de apă.  A venit cu rugămintea  de a fi procurate și instalate în mod prioritar detectoare de fum pentru casele persoanelor socialmente vulnerabile, ultimii aflîndu-se în grupul de risc al provocării incendiilor din imprudență soldate cu deces.

Cu același îndemn s-a adresat și domnul președinte al raionului, recomandînd primarilor să aloce sumele necesare din fondurile disponibile pentru asemenea achiziţii.

Domnul Burlacu a remarcat că nu doar în casele celor din familiile vulnerabile urmează a fi instalate  asemenea detectoare dar în casele fiecărui cetățean, fiindcă orice viață salvată are prioritate.

  • Ioncu Mihail, director S.A. “Salubritate” Şoldăneşti a enunțat propunerea de a extinde serviciul de salubrizare către celelalte primării care nu sunt membre ale proiectului.Discursul său s-a referit la 2 probleme de bază: extinderea serrviciului și dificultăţile cu care se confruntă serviciul zilnic.

O problemă identificată este că nu poate fi solicitată plata pentru serviciile oferite persoanelor care se află de mult timp peste hotare, de aceea s-a solicitat din partea APL de a face o inventariere a numărului de persoane prezente de facto în localități.

A   parvenit o propunere ca costul  tarifului să fie calculat în dependență de volumul de gunoi acumulat de la fiecare cetățean dar și de distanța parcursă de la punctul de colectare pînă la gunoiște.

S-a propus ca aceste întrebări dar și altele să fie discutate la o altă ședință de lucru cu primarii, dar mai ales la Ședința lărgită a Consiliului Societății.

Doamna Ababii Angela, primarul satului Cobîlea a propus de a include printre criteriile de apreciere a Concursului raional ”Cea mai modernă, salubră și amenajată localitate” și  nivelul de contractare primăriilor cu  SA ”Salubritate” a serviciilor de colectare a deșeurilor.

  • Leonid Paierele  Șeful Inspecției pentru protecția mediului, a adus la cunoştinţa primarilor despre organizarea și desfășurarea acțiunilor de primăvară de amenajare și salubrizare a raionului Șoldănești, despre particularitățile de eliberare a actelor permisive în domeniul protecției mediului dar și despre evidența și gestionarea bazinelor acvatice.

Ședința a fost lucrativă, astfel fiecare primar a avut posiblitatea de a-și exprima doleanțele și propunerile pe marginea subiectelor enunțate, replicile adresate au fost constructive și cu soluții viabile.

Secția Administrație Publică