Ședință de lucru cu reprezentanții autorităților publice locale de nivelul I

30 martie 2022

La data de  29.03.22, în Sala de protocol a Consiliului raional Șoldănești, Secția Administrație Publică Locală a organizat și desfășurat o ședință de lucru cu autoritățile publice locale de nivelul I din raionul Șoldănești. La ședință a participat președintele raionului, dl Nicolae Mîndru, vicepreședintele raionului, dl Vasile Macovei, șefii serviciilor publice desconcentrate și descentralizate din raion, Aurica Condrea, șef-adjunct a Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat.

În cadrul ședinței de lucru, au fost discutate mai multe subiecte de interes comun, atenția  fiind concentratră pe identificarea  soluțiilor pentru  problemele abordate.

Conform ordinii de zi reprezentanții autorităților locale de nivelul I au primit informații și au identificat soluții privind:

  • Consolidarea relațiilor de colaborare cu APL în procesul de punere în aplicare a pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunității.

În scopul coordonării procesului de executare a pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității, Tatiana Rogac – șefa Biroului de probațiune a familiarizat primarii prezenți la această ședință cu modificările legislației în domeniu. Dumneaei a menționat că persoanele condamnate  trebuie să execute lucrările conform graficului stabilit de primar, nu mai puțin de 2 ore /zi și nu mai mult de 4ore/zi și că nimeni nu este scutit de pedeapsă.

  • Cu privire la realizarea Programului raional de transport de călători pentru anul 2022-2023.

           Poianschi Larisa, șefa SA Baza de transport AUTO-29 a menționat: „La 17 decembrie 2021 Comisia raională pentru reglementarea activității transportatorilor de călători, a examinat și aprobat un nou Program  de transport raional Șoldănești pentru perioada 01 martie 2022 – 31 decembrie 2023. Acest  Program a intrat în vigoare începând cu 01 martie 2022 dar cu unele abateri cauza acestora fiind majorarea prețurilor la carburanți, lipsa tehnicii de calitate dar și lipsa de șoferi calificați dornici să muncească acasă în RM.

  • Cu privire la organizarea și dеsfășurarea  Acțiunilor de рrimăvară de amenajare și salubrizare a localităților raionului și a cursurilor de apă.

Șeful  Inspecției pentru Protecția Mediului, Leonid Paierele a îndemnat primarii să țină cont de Dispoziția nr 08 din 17.03.22,  a președintelui raionului Cu privire la organizarea și dеsfășurаrеа Acțiunilor de рrimăvаră de аmеnаjаrе și salubrizare а localităților raionului și а сursurilоr de арă și să aprobe fiecare în localitățile lor planurilor locale de organizare și desfășurare а Campaniei de salubrizare și amenajare а localităților și Acțiunii ,,Râu сurаt de la sat la sat” precum și asigurarea, executarea acțiunilor proconizate în Dispoziția menționată mai sus. La fel, le-a readus aminte  despre necesitatea desemnării unor persoane responsabile de saubrizarea și îngrijirea cimitirelor, a căror aducere în ordine este necesară mai ales în perioada sărbătorilor pascale. Totodată, a venit cu recomandarea față de edili ca să convoace cît mai des comisiile administrative în vederea  constatării contravențiilor de producere a daunelor mediului înconjurător.

  • Cu privire la arderea vegetației din localități

Lilian Cazac, șeful Secției Situații Excepționale Șoldănești a menționat că avem o situație gravă, chiar alarmantă privind arderea vegetației uscate  din localitățile raionului, doar în săptămâna anterioară colaboratorii secției au intervenit la 65 de apeluri. Focarele care nu sunt stinse la timp odată cu rafale se extind cu viteză mare și devin imposibil de lichidat. Astfel prin implicarea primarilor se solicită notificarea agenților economici să aibă grijă de terenurile ce le au în gestiune și să intervină atunci cînd terenurile din localitate sunt cuprinse de flăcări. Dl Cazac a menționat că în raion activează 2 posturi de salvatori și pompieri pentru a căror întreținere trebuie să-și aducă aportul și APL din sursele prevăzute în bugetele locale, conform prevederilor Legii 267/94 privind apărarea împotriva incendiilor. El a a mulțumit acelor primari care personal se implică împreună cu cetățenii din localitate la lichidarea focarelor. În acest context a subliniat că aleșii locali sunt în drept să mobilizeze cetățenii pentru asemenea acțiuni. La fel, conform prevederilor normative în vigoare,  unitățile economici care au mai mult de 15 angajați sunt în drept să formeze formațiuni benevole de pompieri.

  • Cu privire la gestionarea crizei refugiaților

Aurica Condrea, șef-adjunct OT Orhei al  Cancelariei de Stat a informat primarii despre setul de documente necesare ce trebuiesc completate  pentru ca familiile care găzduiesc refugiați din localitățile raionului să primească bunurile aflate în depozitele Ministerului Muncii și Protecției Sociale necesare întreținerii refugiaților. În acest context, dna Condrea le-a vorbit primarilor despre particularitățile procesului de solicitare și obținere a acestor bunuri, adăugând că  cererea este completată în funcție de necesitățile persoanelor cazate, și se va remite la adresa electronică a Ministerului împreună cu registrul cu lista refugiaților dar și cererea pentru aprovizionare temporară a adăpostului pentru refugiați.

 La același subiect, Svetlana Rotundu, șefă a  DASPFC Șoldănești a informat primarii despre numărul de refugiați găzduiți în fiecare localitate și despre posibilitatea  deschiderii unui centru de plasament la necesitate ( în caz că numărul refugiaților va crește) dar și eventual procedura de autorizare a acestuia.

  • Cu privire la Programul național de dezvoltare locală „Satul European”

  Șeful  Secției Construcții, Gospodării Comnale și Drumuri – Victor Iurcu a îndemnat primarii să participe activ în cadrul acestui program și să beneficieze de surse de pînă la 10 milioane de lei pentru construcția, extinderea, reabilitarea, modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, iluminat stradal, renovarea clădirilor publice etc. Suplimentar, s-a vorbit despre lista  de documente necesare pentru  depunerea dosarului aferent cererii de finanțare. Astfel autoritățile publice locale care intenționează să participe la concurs, pot depune dosarele cu cererile de finanțare, la sediul Agențiilor de Dezvoltare Regională în perioada 22 martie – 20 aprilie.

  • Anatol Cojocari, conducător al Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Șoldănești, prezent și el la ședință, a informat primarii despre Programul național de împădurire a 100 mii ha în următorii 10 ani și despre necesitatea stabilirii unei conlucrări mai strânse cu APL în vederea atingerii acestui obiectiv. Printre acțiunile preliminare de implementare a programului s-a vorbit despre necesitatea selectării terenurilor din cadrul fiecărei unități teritorial-administrative care vor fi pasibile  împăduririi, proces în care vor primi suport din partea  angajaților  întreprinderii . În acest scop pentru perioada următoare se va lucra la mai multe compartimente,  inclusiv analiza  suprafețelor care sunt deja acoperite cu vegetație, sectoarele private, cele tre cute la categoria de  pășuni, terenuri degradabile. De aceea,   fiecare primărie trebuie să facă o analiză a suprafețelor din gestiune pentru reabilitarea și protecția vegetației forestiere amplasate pe acestea. La moment ÎS pentru Silvicultură are 50 mii de puieți de salcâm care își așeaptă beneficiarii.

Secția Administrație Publică