Ședința Comisiei pentru Protecția Copilului aflat în Dificultate în cadrul Consiliului raional Șoldănești

26 ianuarie 2018

Aceste ședințe se desfășoară lunar în cadrul Consiliului raional Șoldănești. Eforturi sporite s-au depus asupra reformei sistemului de îngrijire a copiilor, care nu ar fi fost posibilă fără existența unui mecanism funcțional de evaluare a copiilor în situație de risc, care urmează a fi separați de părinți și plasați într-un serviciu de îngrijire astfel încât, alături de dezvoltarea serviciilor alternative de protecție a copiilor, o realizare foarte importantă în procesul de dezvoltare a sistemului de protecție a copilului rezidă în activitatea în fiecare raion a Comisiilor pentru protecția copilului aflat în dificultate, reprezentând elementul de bază în procesul de prevenire a plasamentului nejustificat al copiilor în sistemul de îngrijire rezidențială.

Astfel, ghidați de acest scop, membrii Comisiei s-au întâlnit în prima ședință din anul 2018 pentru a discuta umătoarele chestiuni:

  1. Cu privire la aprobarea în funcție a unui Asistent Parental Profesionist.
  2. Cu privire la reaprobarea unui Asistent Parental Profesionist.
  3. Cu privire la plasamentul de urgență a unui copil în serviciul de Asistență Parentală Profesionistă.
  4. Cu privire la instituirea a 3 tutele/curatele asupra minorilor rămași temporar fără îngrijire părintească.

La ședință i-am avut în calitate de invitați pe asistenții sociali comunitari, ATL, pe potențialii tutori și Asitenți Parentali Profesioniști. Comisia are drept obiective asigurarea faptului ca familiile cu copii în situație de risc să primească suportul necesar pentru depășirea situațiilor de risc, prevenirea separării copilului de familie sau reintegrarea copilului în familie; asigurarea faptului că separarea copilului va fi dispusă de autoritatea tutelară teritorială numai în cazul în care, în urma evaluărilor, se constată că menținerea copilului alături de părinți nu este posibilă sau contravine interesului superior al acestuia; asigurarea faptului că în cazul copilului separat de părinți, autoritatea tutelară teritorială va dispune plasamentul copilului, ținând cont de prioritatea plasamentului sub tutelă în familia extinsă față de celelalte tipuri de plasament, iar în cazul în care acest lucru este imposibil, de prioritatea plasamentului în serviciile de tip familial față de serviciile de tip rezidențial.

Comisia se întrunește în ședințe ordinare lunar și în caz de necesitate. Ședinţele ei nu sunt publice, însă Comisia poate admite la şedinţă şi alte persoane, dacă consideră că prezenţa lor este utilă. Membrii Comisiei asigură confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor referitoare la copil, pentru a proteja persoanele în grija cărora este plasat copilul sau a asistenţilor parentali profesionişti. Accentuăm că lucrul realizat de membrii Comisiei nu este doar o examinare și verificare formală a documentelor, ci adesea e un efort emoțional, rezultat din comunicarea cu copiii și/sau cu îngrijitorii acestora, iar în consecință – de asumarea responsabilității pentru cazurile de separare a copiilor de mediul familial.

Astfel atestăm eficiența Comisiei ca mecanism funcțional de evaluare a copiilor în situație de risc și reiterăm importanța funcționării acesteia, fapt ce va oferi o expertiză suplimentară autorităților tutelare în procesul de luare a deciziilor care vizează copiii.

Olesea SUHALITCA, specialist la Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Șoldănești