Raportul de activitate a Inspectoratului de Poliție Șoldănești pentru anul 2017

24 ianuarie 2018

La 24 ianuarie reprezentanții administrației publice locale de nivelul întâi și doi, procurorul raionului  au audiat raportul de activitate a Inspectoratului de Poliție Șoldănești pentru anul 2017.

Din notă informativă cu privire la activitatea Inspectoratului de Poliţie Şoldăneşti şi rezultatele obţinute în anul 2017 aflăm că activitatea organului de menținere a ordinii publice a fost orientată anul trecut spre realizarea sarcinilor trasate de Guvern şi de conducerea IGP al MAI. Astfel s-au depus eforturi maxime la combaterea criminalităţii, la mobilizarea serviciilor operative pentru depistarea, descoperirea şi cercetarea crimelor cu caracter grav şi de rezonanţă sporită în societate, la menţinerea securităţii publice şi la o colaborare mai eficientă cu organele de drept din raion, precum şi cu organele administraţiei publice locale.

De asemenea s-a acordat o atenție deosebită acțiunilor de prevenire a abaterilor din rândul angajaţilor IP Şoldăneşti, antrenării lor mai insistente în asigurarea ordinii de drept şi a liniştii în societate, în activități de implicare intensivă în acest proces a tuturor formaţiunilor obşteşti, inclusiv a gărzilor populare, în asigurarea securităţii circulaţiei rutiere la un nivel calitativ nou, în reducerea numărului de infracţiuni comise în teritoriul administrativ deservit.

Astfel, în urma celor relatate mai sus pe parcursul perioadei de referinţă au fost obţinute rezultate şi anume: au fost înregistrate 204 cauze penale – cu o descreştere de 29,2% în comparaţie cu perioada analogică a anului precedent.

Secţia Urmărire Penală a informat că, pe parcursul anului 2017, în gestiunea ofiţerilor de urmărire penală s-au aflat 332 de cauze penale comparativ cu 451 în anul 2016 sau cu 119 cauze mai puțin. În total s-a pornit urmărirea penală pe 213 (297) sesizări şi s-au înaintat cu propunerea de a nu o porni 112 (163) de rapoarte. Referitor la problemele din activitate, aceastea rămân aceleași: lipsa specialistului criminalist, conlucrarea slabă între servicii, efectuarea unui volum aproape dublu de activitate reeșind din numărul de ore de muncă per săptămînă, conform prevederilor legaledar și neremunerarea acestor ore efectuate suplimentar, dar și în zilele de odihnă.

Secţia securitate publică şi-a organizat şi desfăşurat activitatea pe parcursul anului 2017, pledând pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, activitatea de prevenire şi combatere a criminalităţii, asigurarea ordinii publice şi securităţii cetăţenilor, cât şi pe realizarea sarcinilor trasate prin Programele de activitate ale Guvernului şi MAI. Astfel, în perioada de referinţă, forţele şi mijloacele efectivului SSP au fost axate spre: intensificarea şi eficientizarea măsurilor de prevenţie generală şi individuală, asigurarea calităţii organizării întrunirilor cu populaţia, în colectivele de muncă, în instituţiile de învăţământ, conlucrarea adecvată cu APL centrale şi locale în vederea creării condiţiilor optime de activitate a şefilor de post, iar la compartimentul menţinerii ordinii publice s-a înfăptuit lucrul de prevenire şi contracarare a infracţiunilor şi contravenţiilor.

Conform Indicației Inspectoratuli General de Poliție, din 14.03.2017 a fost lansat proiectul ,,Supraveghere de Vecinătate”. În această perioadă locuitorilor le-au fost aduse la cunoștință unde sunt formate sectoare de supraveghere de vecinătate, au fost încheieate contracte cu liderii de sectoare. În acest timp s-a reușit înființarea în orașul Șoldănești a 5 sectoare de supraveghere de vecinătate, în Olișcani – 2, Șămășcani – 2, Șestaci -2, Parcani – 2, Fuzăuca 1.

Serviciul interacțiune comunitară. În perioada nominalizată, de către şefii de post, de comun acord cu APL, în baza dispoziţiei 34/1-464 din 06.12.2016 ,,Cu privire la măsurile de prevenire pe parcursul perioadei reci a anului şi de asigurare a securităţii şi ordinii publice pe perioada desfăşurării sărbătorilor de iarnă”, au fost organizate 36 de raiduri pe timp de noapte şi verificate locuri de agrement. Prin colaborarea eficientă cu primarii, cu asistenţii sociali, au fost organizate localuri de prevenire a cazurilor de hipotermie.

În urma efectuării analizei situaţiei infracţionale şi contravenţionale în teritoriul deservit, au fost emise 32 de dispoziţii ale șefului IP Şoldăneşti şi planuri de prelucrare a sectoarelor cu infracţionalitate sporită, orientate spre prevenirea şi contracararea infracţiunilor şi contravenţiilor. Astfel, conform dispoziţiei șefului Inspectoratului şi conform dispoziţiei IGP 34-4-13d, au fost organizate şi desfășurate 121 de razii, în urma cărora au fost inspectate 262 de obiecte cu valori materiale, afişate pe panourile informative şi în locurile de agreement, 4 739 de pliante referitor la prevenirea furturilor din patrimoniu, înaintate 53 de recomandări pentru înlăturarea încălcărilor depistate. De asemenea au fost depistate şi trase la răspundere contravenţională 20 de persoane care consumau băuturi alcoolice în locuri publice sau se aflau în stare de ebrietate. Sistematic se înaintează recomandări privind asigurarea obiectivelor de păstrare a valorilor materiale, obiectelor de preţ şi mijloacelor financiare, cu acordarea atenţiei sporite la fortificarea tehnică a obiectivelor vizate, cu asigurarea eluminării adecvate şi înzestrarea cu mijloace tehnice de semnalizare autonomă.

Biroul Siguranţă Copii a informat că, potrivit datelor statistice, pe parcursul a 12 luni ale anului 2017, de către minori au fost săvârşite 5 infracțiuni. În comparaţie cu anul precedent, avem o descreştere a numărului infracţional în rândul minorilor, însă și o creștere la compartimentul victimizării copiilor în ceea ce ține de infracțiunile de gen sexual asupra minorilor (2 infracțiuni) și o infracţiune pe faptul determinării minorului la sinucidere.

Efectuând analiza criminalităţii în sectorul deservit, crimele săvârşite fac parte din genurile de infracțiuni: huliganismul (1), furtul din averea proprietarului (3),  infracţiuni cu caracter sexual asupra minorilor (3), determinarea minorului la sinucidere (1). Cu acești minori se efectuiează un lucru individual de prevenţie pentru a nu admite astfel de cazuri pe viitor, fiind luaţi la evidenţă ca minori delicvenţi. Totodată au fost radiaţi la evidenţă 7 minori, deoarece au atins vârsta majoratului. Actualmente la evidenţă la Inspectoratul de poliţie se află 37 de minori şi 17 familii de părinți needucogeni.

În această perioadă au fost înregistrate în registrul de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni 1 579 de materiale, inclusiv 153  pe domeniul de siguranță a copiilor, pe care au fost adoptate hotărâri potrivit legislației în vigoare și anume: întocmite 12 procese-verbale pe art. 63 CC – pentru neîndeplinirea obligațiilor de educare și instruire a copiilor, 1 proces-verbal pe art. 85 CC – pentru consumul de substanțe narcotice fără prescripția medicilor, 3 – pe art. 91 CC și unul pe domeniul circulației rutiere. 28 de materiale au fost remise comisiei pentru problemele minorilor din cadrul Consiliilor locale. La fel au fost expediate 38 de fișe de sesizare în adresele autorităților locale, DASPF, cât și în adresa instituțiilor de învățământ.

O problemă acută, cu care se confruntă polișia, este plecarea cetăţenilor peste hotarele ţării, ei lăsînd copiii fără supravegherea persoanelor adulte. Analiza acestor date denotă că situaţia criminogenă între minori continuă să fie influenţată de condiţiile în care se educă copii. Pretutindeni se evidenţiază accesul liber al minorilor la băuturile alcoolice şi la articolele din tutun. O atenţie deosebită întru soluţionarea problemelor existente în rândurile minorilor s-a acordat instituţiilor de învăţământ. Au fost organizate şi desfăşurate 86 de activităţi de informare şi sensibilizare a copiilor, cu repartizarea pliantelor informative.

În perioada anului 2017 au fost puse în aplicare Dispoziţiile IGP:

– cu privire la măsurile de asigurare a securităţii şi ordinii publice pe perioada desfăşurării sărbătorilor de iarnă;

– cu privire la modul de desfăşurare a seratelor de întâlnire cu absolvenţii la care şefii de sectoare şi-au adus aportul (nu au fost înregistrate cazuri ieşite din comun);

– planul privind măsurile de prevenire conform planului operaţiunii speciale „Grija”, orientat la prevenirea şi contracararea delicvenţei juvenile, la prevenirea traumatismului de diferit gen în rândurile copiilor şi a infracţiunilor comise împotriva lor, la eficientizarea măsurilor orientate la combaterea cerşitului şi vagabondajului, la asigurarea securităţii copiilor în perioada vacanţei de primăvară (în această perioadă nu au fost înregistrate careva încălcări săvârşite de minori sau împotriva lor);

– cu privire la prevenirea criminalităţii şi reducera victimizării, cazurilor de suicid în rândurile copiilor. La indicaţia conducerii IP au fost organizate sesiuni de informare în toate instituţiile de învăţământ privind delicvenţa juvenilă şi siguranţa on-line la care au participat 2 044 de copii, profesori, părinţi.

Serviciul Patrulare a raportat că au fost implicaţi la menţinerea ordinii şi securităţii publice 65 de diferite acțiuni (sportive, culturale-artistice, întruniri), s-a efectuat patrularea stăzilor, verificarea persoanelor ce se află în vizorul poliţiei, verificarea persoanelor siguratice etc.

Referitor la practica administrativă au fost întocmite personal 156 de procese verbale cu privire la contravenţie şi examinate 98 de materiale înregistrate în R-II. Serviciul a contribuit la descoperirea a 7 infracţiuni.

Serviciul Supraveghere Tehnică și Accidente Rutiere a informat că pe perioada de raportare pe teritoriul raionuluilui Șoldanești s-au produs 57 (85 în anul 2016) de accidente rutiere, în care au avut de suferit 8 (13) persoane, 3 (2) au decedat, 2 (5) – au fost traumatizați ușor, 3 (6) – traumatizați grav.

Efectuând o analiză la compartimentul cauzelor și condițiilor care au generat producerea accidentelor rutiere, s-a stabilit că ele s-au produs din vina conducătorilor auto care nu respectau Regulamentul de Circulație Rutieră. Din cele menționate s-a stabilit că accidentele înregistrate s-au produs în mare parte doar în localități, și anume din vina conducătorilor, care nu au respectat distanța laterală dintre vehicole, au făcut exces de viteză și nu s-au asigurat în timpul schimbării benzii, precum și din cauza conducerii imprudente.

În acest context, pe perioada nominalizată, de către Serviciul Supraveghere Tehnică și Accidente Rutiere, în comun cu serviciile IP Șoldănești, pe perioada a 12 luni au fost organizate și desfășurate 92 de razii, în cadrul cărora s-a pus accent pe conducătorii auto care conduc sub influența alcoolului, care nu dețin permis de conducere, precum și pe stabilirea unităților de transport care nu sunt înregistrate în modul stability, inclusiv cele înregistrate în străinătate. Au fost desfășurate 73 de întruniri cu colectivele de muncă și cetățenii. La ele au participat 1 089 de persoane. În cadrul întrunirilor au fost abordate problemele ce țin de înregistrarea unităților de transport hipomobil și a motocultoarelor, urmare fiind că au fost înregistrate 1 121 de unități de transport cu tracțiune animală din 1 145 și 128 de ciclomotoare.

Nu în ultimul rând, pe perioada dată au fost efectuate 56 de lecții educative în gimnaziile și liceele din raion cu tematica: „Siguranța la trafic înseamnă viață”;

” Regulile de traversare a carosabilului”.

În cadrul măsurilor de prevenție pe perioada a 12 luni ale anului 2017, au fost depistați și documentați 15 conducători auto care conduceau unitățile de transport sub influența alcoolului, 14 unități care nu au fost supuse înregistrării în modul stabilit, 24 conducători care conduceau fără permis de conducere. Pe panourile de anunțuri din cadrul administrației publice locale, au fost afișate recomandări privind evitarea situațiilor accidentale și informații privind înregistrarea hipomobilelor și a ciclomotoarelor. Efectuând o analiză privind cauzele și condițiile care au favorizat producerea accidentelor rutiere în localități, s-a stabilit că cauza producerii acestora în mare parte a fost excesul de viteză.

Reieşind din sarcinile trasate de către conducerea țării şi a IGP MAI RM, pentru perioada următoare sunt actuale următoarele sarcini:

  1. asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului prin desfăşurarea regulată şi calitativă a procesului de audienţă a cetăţenilor; examinarea obiectivă a adresărilor acestora şi reacţionarea promtă în cazul schimbării situaţiei operative, având drept scop excluiderea cazurilor de abuz şi depăşirea a atribuţiilor funcţionale, de aplicare a forţei fizice, torturii, tăinuire a infracţiunilor, corupere, etc.;
  2. asigurarea comunicării eficiente şi corecte cu cetăţenii, adresarea cu stimă şi respect faţă de ei, comunicarea neîntârziată despre rezultatul examinării petiţiilor, cât şi consultarea lor privind unele cauze ce nu sunt în competenţa examinării MAI;
  3. mobilizarea permanentă şi bine chibzuită a forţelor şi mijloacelor disponibile la realizarea integrală a sarcinilor trasate, a hotărârilor Guvernului şi MAI, a planurilor de lucru a fiecărei subdiviziuni în parte;
  4. eficientizarea colaborării cu administraţia publică locală, cu alte formaţiuni obşteşti în prevenirea şi curmarea infracţiunilor sub toate formele ei, prin prisma organizării şi desfăurării măsurilor de prevenţie generală şi individuală, în deosebi în privinţa contigentului special, aflat la evidenţele poliţiei;
  5. sporirea responsabilităţii faţă de executarea atribuţiilor funcţionale a tuturor colaboratorilor de toate nivelele, consolidarea disciplinei de serviciu şi legalităţii, precum şi a climatului moral psihologic în efectiv;
  6. asigurarea calităţii organizării întrunirilor cu populaţia, în colectivele de muncă, instituţiile de învăţământ, a dărilor de seamă a ŞP şi OS către comunitate, în vederea consolidării unui partineriat viabil şi asigurării procesului transparenţei;
  7. pregătirea continuă a activităţii poliţieneşti la compartimentul prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional în scopul formării unei imagini pozitive în mediul comunităţii.

În scopul lichidării neajunsurilor, deficienţelor şi lacunelor admise, pentru perioada următoare conducerea Inspectoratului de Poliție, împreună cu tot efectivul, și-a propus să sporească conlucrarea între serviciile IP Şoldăneşti în Direcţia selectării persoanelor pentru angajare în Poliţie; să organizeze seminare metodo-practice pe problemele întâlnite în activitatea de serviciu; să faciliteze procesul de instruire a angajaţilor IP Şoldăneşti în domeniul tacticii și intervenției polițienești, perfecționarea nivelului profesional prin prisma formării deprinderilor la compartimentul procedeelor de luptă și de mânuire a mijloacelor speciale.

Inspectoratul de Poliție Șoldănești