LISTA PROIECTELOR DE ASISTENȚĂ EXTERNĂ ÎN SECTORUL AGROALIMENTAR

29 ianuarie 2019

Nr. Denumirea  proiectului

Date de contact

Donator/Tip de asistență/  Bugetul proiectului Descrierea activităților Perioada de implementare
1. Programul ENPARD Moldova – suport pentru agricultură şi dezvoltare rurală

MADRM

Adresa fizică: MD-2005 mun. Chişinău,
str. Constantin Tănase 9
Tel:(022) 20-45-79;

http://www.madrm.gov.md

Comisia Europeană

Grant/suport bugetar sectorial

53 mln EURO

Obiectivele Programului rezidă în:

·      sporirea capacităţilor financiare ale Guvernului în realizarea obiectivelor privind politicile în domeniu agriculturii şi dezvoltării rurale;

·      promovarea politicilor şi reformelor în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale;

·      managementul durabil al resurselor naturale, inclusiv al apei şi biodiversităţii.

Programul va contribui la:

·        dezvoltarea capacităţilor de export a principalelor produse pe piaţa UE şi, în consecinţă, creşterea impactului asupra PIB;

·        restructurarea şi modernizarea sectorului agroalimentar;

·        asigurarea managementului durabil al resurselor naturale;

·        îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de muncă în regiunile rurale;

·        transpunerea standardelor şi cerinţelor de calitate, siguranţă şi control ale Uniunii Europene;

·        creşterea competitivităţii producţiei agroalimentare, prin investiţii în modernizarea lanţului agroalimentar şi furajer;

·        dezvoltarea serviciilor de educaţie, cercetări şi extensiune în sectorul agroalimentar, inclusiv facilitarea dezvoltării sistemelor informaţionale;

·        reducerea regiunilor agricole afectate de dezastrele naturale şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice;

·        facilitarea investiţiilor în infrastructura fizică şi serviciile rurale.

2016-2019
2. Proiectul Agricultura Competitivă (MAC-P)

Str. Cosmonautilor 9., of. 512, mun. Chisinau, MD – 2005, Republica Moldova
Tel: +373 22 222 467; 222479;

Fax: + 373 222 244 469

Web-site: www.capmu.md

Banca Mondială / (cu suportul Guvernului Suediei, GEF)

Credit/ grant

34 mln USD -(MAC-P I) și

10 mln USD – (MAC-P II)

Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin acordarea de sprijin pentru modernizarea managementului siguranței produselor alimentare, facilitarea accesului fermierilor la piețe și promovarea practicilor de gestionare durabilă a terenurilor agricole.

În cadrul proiectului sunt realizate 2 programe de granturi pentru producătorii agricoli:

Programul de granturi investiţionale „Facilitarea accesului la piețele de desfacere” prevede asocierea agricultorilor din domeniul horticol, în grupuri de producători şi susținerea acestora în efectuarea investițiilor în tehnologii destinate infrastructurii post-recoltă.

A doua finanţare adiţională acordată Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova, în valoare de  10 mil. dolari SUA, va continua stimularea investiţiilor în infrastructura post-recoltă din sectorul horticol, dar extinderea acestuia asupra a două sub-sectoare noi: colectarea şi procesarea mierii şi laptelui.

Un grant va constitui cel mult 50% din valoarea investiţiei eligibile, cu un plafon de 350 mii dolari SUA per grup de producători. Grupurile de producători vor asigura co-finanțarea celeilalte porțiuni de minim 50% din valoarea investiției eligibile.

Programul de granturi investiţionale „Sporirea productivității printr-un management durabil al solului” acordă suport financiar nerambursabil post-investițional producătorilor agricoli care au implementat tehnologii de management durabil al solului.

Plafonul maxim al granturilor constituie 20 mii dolari SUA, dar fără a depăși 50% din investiția efectuată

2012-2019
3. Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII)

Victor Roșca

069140981

http://www.ifad.md/programs/dejstvujushhie-programmi/Proiectul-de-Rezilien-Rural-IFAD-VII/

IFAD

Credit/grant

23,7 mln USD

Obiectivul Proiectului constă în îmbunătățirea nivelului de viață a populației rurale din Republica Moldova și reducerea sărăciei. Intervențiile proiectului vor viza aspecte de asistență la măsurile structurale aplicate în agricultură, reducerea sărăciei și fluxului de migrație din zona rurală, siguranța și securitatea alimentară, vulnerabilitatea la schimbările climaterice și sporirea competitivității.

Componentele Proiectului

Component 1: Îmbunătățirea capacităților de adaptare a fermierilor mici și a întreprinderilor agricole: În cadrul acestei componente sunt acordate granturi pentru sporirea rezilienței la schimbările climatice, prin investiții productive în infrastructura rurală și sistemele agricole.

Sub-componenta 1.1: Managementul apelor în contextul schimbărilor climatice și dezvoltarea infrastructurii: Sprijină investițiile în agricultura rurală pentru a elimina blocajele ce apar în procesul de consolidare și extindere a fermelor competitive și a afacerilor agricole rurale, cât și pentru a favoriza adoptarea tehnologiilor climatice inteligente.

Granturi disponibile:

Granturi pentru finanțarea proiectelor de infrastructură

Sub-componenta 1.2: Adaptarea fermierilor la schimbările climatice prin intermediul investițiilor reziliente: acordarea granturilor investiționale și dezvoltarea capacităților fermierilor mici la adoptarea unor sisteme și tehnologii de producție a culturilor rezistente la schimbările climatice; suport în securitatea alimentară/nutrițională și diversificarea afacerilor grupurilor de femei din zonele cu vulnerabilitate mai înaltă la climă și sărăcie; investiții publice și private oferite pentru adoptarea măsurilor de restaurare ecologică, ce au drept scop reducerea riscurilor legate de schimbările climatice și îmbunătățirea serviciilor ecosistemice pentru agricultură.

Granturi disponibile:

Granturi pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice

Valoarea granturilor

In cadrul proiectului vor fi acordate două tipuri de granturi întreprinderile private sau de stat de orice formă juridică și anume:

a)  Granturi pentru întreprinderi –suma maximă a grantului până la 5.000 dol. SUA pe beneficiar, acordat intreprinderilor agricole și de procesare a producției agricole, gospodăriilor de fermieri, persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, întreprinderilor individuale, care activează în calitate de  agent economic individual;

b)  Granturi pentru cooperative –suma maximă a grantului până la 15.000 dol. SUA pe beneficiar,  care activează ca un grup de agenți economici sau grup de persoane fizice,  cu condiția că suma medie a grantului pe mebru al cooperativei nu depășește suma pe beneficiar stabilită în pct. 2, litera a).

Granturi pentru selectarea beneficiarilor pentru obținerea granturilor de reabilitare/înființare a perdelelor de protecție, plantațiilor agrosilvice și a fâșiilor riverane de protecție a apelor

Valoarea granturilor

În cadrul proiectului, UCIP-IFAD va acorda următoarele granturi de finanțare:

a)   Pentru lucrări de reabilitarea perdelelor existente de protecţie, suma grantului va fi de până la 1300 USD/ha, unde suprafaţa propusă spre reabilitare nu va depăşi 10 ha pentru un beneficiar.

b)  Pentru înfiinţarea noilor perdele de protecție, suma grantului va fi de până la 3000 USD/ha. Suprafața maximă plantată pentru un beneficiar nu va depăşi 10 ha.

Granturi pentru înfiinţarea şi reabilitarea învelişurilor de ierburi

Valoarea granturilor

Pentru lucrări de reabilitare şi înființare a învelișurilor de ierburi, suma grantului va fi de până la 700 USD/ha, iar suprafața propusă nu va depăși 10 ha.

Componenta 2: Suport pentru dezvoltare businessului agricol – urmează să fie lansată în curând

Pentru îmbunătățirea accesului la servicii și piețe financiare precum și pentru dezvoltarea zonelor rurale sunt oferite următoarele produse:

Sub-componenta 2.1: Servicii financiare sub formă de credite investiționale pe termen mediu și lung acordate întreprinderilor mici și mijlocii, tinerilor antreprenori precum și împrumuturi pentru micro antreprenori-membrii Asociațiilor de Economii și Împrumut.

Sub-componenta 2.2: Garanții de credit pentru Întreprinderile micro, mici și mijlocii (ÎMMM), în cadrul căreia Guvernul RM va fi asistat de către UCIP-IFAD în crearea Fondului de Garantare a creditelor. Acesta va emite garanții pentru creditele acordate ÎMMM de către instituțiile financiare licențiate.

Sub-componenta 2.3: Suport și asistență tehnică pentru ÎMMM, include o serie de măsuri mici, dar importante, pentru a lărgi și aprofunda impactul altor componente ale Proiectului. Aceasta va include suport și asistență tehnică pentru businessul agricol, tinerii antreprenori și sectorul AEÎ.

2017- 2023
4. Programului Rural de Rezilienţă Economico – Climatică Incluzivă (IFAD VI) – Finanțare Rurală Incluzivă

UCIP-IFAD
Chișinău, Moldova, Bd. Ștefan cel Mare 162, of. 1301-1305
Tel/Fax: + 373 22 21 00 56/ 22 50 46/ 21 05 42

http://www.ifad.md

IFAD

Credite preferențiale

3,7 mil. USD

Obiectivul programului este de a permite antreprenorilor săraci din mediul rural să-și sporească veniturile și să-și consolideze reziliența:

 • de a îmbunătăţi capacitatea de adaptare a agricultorilor la schimbările climatice
 • de a spori accesul populaţiei din mediul rural la credite, prin oferirea produselor financiare adecvate şi accesibile
 • de a spori productivitatea și competitivitatea, de a majora investițiile, de a îmbunătăți accesul la piață.

Componentele programului:

Componenta I: Reziliența schimbărilor climatice și dezvoltarea lanțului valoric incluziv: Sunt acordate granturi pentru investițiile care vor spori capacitățile de adaptare a întreprinderilor agricole la schimbările climaterice, dar și granturi pentru dezvoltarea lanțurilor valorice susținute în cadrul programului în următoarele domenii: apicultura, legumicultura, producerea strugurilor de masa.

Granturi disponibile:

Ø  Asistenţă financiară sub formă de grant pentru procurarea tehnicii agricole noi în domeniile agriculturii conservative și ecologice.

Mărimea granturilor și limita per beneficiar
UCIP-IFAD va acorda granturi de finanțare de pînă la 70% din costul tehnicii agricole, dar nu mai mult de 15 000 USD per beneficiar. Întreprinderea poate beneficia de suma grantului doar o singura dată.

Ø  Asistenţă financiară sub formă de grant pentru plantarea/reabilitarea perdelelor forestiere.

Mărimea granturilor pe unitate de suprafață și limita per beneficiar

o   Pentru reabilitarea perdelelor forestiere de protecție vor fi acordate granturi, pentru acoperirea costurilor de reabilitare, în baza proiectelor de execuție elaborat de instituția abilitată de UCIP-IFAD (ICAS) pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare, dar nu mai mult de 1200 dolari SUA per ha. Suprafața maximă reabilitată per un beneficiar nu va depăși 10 ha atît pentru primării cît și pentru agenții economici.

 • Pentru înființarea perdelelor forestiere de protecție vor fi acordate granturi, pentru acoperirea costurilor de înființare, în baza proiectelor de execuție elaborate de instituția abilitată (ICAS) pentru proiectarea  lucrărilor de înființare, dar nu mai mult de 3000 dolari SUA per ha. Suprafața maximă plantată per un beneficiar nu va depăși 10 ha atît pentru primării cît și pentru agenții economici.
 • Agenții economicii pot elabora individual proiecte de execuție, fiind avizate de ICAS.
 • Granturile aprobate se rambursează după efectuarea lucrărilor de înființare/reabilitare.
 • Beneficiarii de granturi vor contribui cu 10 % (în bunuri sau servicii) din costul total al lucrărilor  la etapa de înființare/reabilitare a perdelelor forestiere.

Ø  Granturi pentru reabilitarea și înființarea învelișurilor de ierburi

Mărimea granturilor pe unitate de suprafață și limita per beneficiar

 • Pentru acoperirea costului lucrărilor de restabilire (înființare) a învelișurilor de ierburi vor fi acordate granturi în sumă de până la 700 USD per 1 ha (concomitent nu mai mult de 50% din costul total), în baza Planului de cheltuieli pentru restabilirea învelișului de iarbă,  întocmit de către beneficiar, iar beneficiarul va contribui cu cel puțin 50 % din costul total.
 • Suprafața maximă ameliorata și/sau înființată per 1 beneficiar nu va depăși 10 ha pentru oricare din categoriile de învelișuri de ierburi eligibile pentru finanțare.
 • În plantațiile multianuale de livezi și vii pentru struguri de masa suprafața 1 ha de înierbare se calculează ca suprafața plantației când toate intervalele între rânduri sunt înierbate.  În cazul când înierbarea este efectuată peste fiecare 1 sau 2 rânduri, suprafața 1 ha de înierbare se calculează ca suprafața plantației unde intervalele între rânduri au fost supuse înierbării.

Componenta III. Dezvoltarea infrastructurii economice pentru reziliență rurală și creștere

Scopul acestei componente constă în îmbunătăţirea condiţiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor agricole, generarea investiţiilor şi majorarea  veniturilor din activitatea economică din spaţiul rural prin dezvoltarea infrastructurii publice rurale cu caracter economic.

Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurala:

 • Construcția / reparația segmentelor de drum și poduri care sporesc accesul beneficiarilor la zonele de producere, procesare și comercializare a produselor;
 • Construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi pentru irigare, pentru dezvoltarea activităților de antreprenoriat în domeniul agroalimentar;
 • Construcţia infrastructurei de piaţă agricolă.

Granturi disponibile:

1. Grupul-client care n-a beneficiat anterior de grant pentru infrastructură cu finanțare din proiectele IFAD

minim  15% (inclusiv până la 7 % contribuţia APL Primaria) din costul total al investiției

2. Grupul-client care a beneficiat anterior de grant pentru un obiect de infrastructură cu finanțare din proiectele IFAD

minim  30% (inclusiv până la 15 % contribuţia APL Primaria) din costul total al investiției

3. Grupul-client care a beneficiat anterior de grant pentru  două obiecte de infrastructură cu finanțare din proiectele IFAD

minim  50% (inclusiv până la 25 % contribuţia APL Primaria) din costul total al investiției

august 2014- octombrie 2020
5. Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA)
Tel: 022-213-333, 022-210-194

http://aipa.gov.md/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBVENȚII ÎN AVANS DIN FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII ŞI MEDIULUI RURAL

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA)
Tel: 022-213-333, 022-210-194

http://aipa.gov.md/

AIPA

Granturi / Subvenții

900 mil. lei

Susținerea modernizării sectorului agroindustrial și dezvoltării rurale prin:

• Creșterea competitivității sectorului agroindustrial prin modernizarea și restructurarea pieței;

• Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură;

• Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural.

Măsurile de subvenționare
Măsura 1. Investiţii în exploataţiile agricole pentru restructurare şi adaptare la standardele Uniunii Europene
Submăsura 1.1. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii şi tuneluri)
Submăsura 1.2. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole
Submăsura 1.3. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional
Submăsura 1.4. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice
Submăsura 1.5. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora
Submăsura 1.7. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare

Submăsura 1.7A. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură

Măsura 2. Investiţii în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole
Submăsura 1.6. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare
1.6.1. Case de ambalare şi frigidere de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor

1.6.2. Procesare, uscare şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor
1.6.3. Prelucrare, uscare şi condiţionare a cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soia

1.6.4. Prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui, precum şi analizei mierii de

SUBMĂSURA 1.8. Stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători agricol

SUBMĂSURA 1.9. Stimularea activităţilor de promovare pe pieţele externe

Măsura 3. Pregătirea pentru implementarea acţiunilor referitoare la mediul şi spaţiul rural
Submăsura 2.1. Stimularea investiţiilor pentru consolidarea terenurilor agricole
Submăsura 2.2. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului de irigare
Submăsura 2.3. Stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare

Submăsura 2.4. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului No-Till şi Mini-Till
Submăsura 2.5. Susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice

Măsura 4. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale
Măsura 5. Servicii de consultanţă şi formare

 

Alocarea subvenţiei în avans urmăreşte încurajarea creării întreprinderilor mici de către tineri fermieri şi femei fermieri, îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, crearea locurilor de muncă noi, creşterea investiţiilor în tehnologii inovative.

Cererile de solicitare a subvenţiei în avans pot fi depuse de tinerii şi femeile fermieri care au iniţiat afaceri în domeniul agriculturii la următoarele submăsuri:

Submăsura nr. 1. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri);

Submăsura nr. 2. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole;

Submăsura nr. 3. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;

Submăsura nr. 4. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora;

Submăsura nr. 5. Stimularea investiţiilbr pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare.

Valoarea maximă a sprijinului financiar – 65% din valoarea costurilor eligibile (nu mai mult de 1000000 lei).

Plata subvenției în avans va fi efectuată prin intermediul contului Escrow în modul următor:

I Tranșă – 75% din valoarea subvenției, care se va achita cu condiția prezentării dovezilor cofinanţării din partea Beneficiarului a 35% din valoarea costurilor eligibile;

II Tranșă – 25% din valoarea subvenției, în baza cererii de debursare la darea în exploatare a obiectului investiției și prezentarea actelor confirmative, conform domeniului în care este efectuată investiția.

2017-2021
6. Proiectul „Livada Moldovei”

 

CONTACTE

Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP):

Tel. 022 260903 (Departamentul de Creditare / Leasing)

Web: livada-moldovei.md

MD-2023 Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, et. 2.

 

Asistența Tehnică pentru Proiectul Livada Moldovei

Tel. 069 602570 (Radu Voicu)

MD-2023 Chișinău, str. Calea Ieșilor 8, et. 5

Banca Europeană de Investiții

Credit

120 mln EURO

CARE SUNT ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE ?

Orice investiție în sectorul horticol!

(Cu excepția Achiziționarea terenurilor)

 

Cateva exemple

·         Revitalizarea plantațiilor neproductive, plantarea noilor suprafețe (fructe, pomușoare, struguri de masă și tehnici, nuci, lavanda);

·         Înființarea pepinierelor;

·         Procurarea utilajelor agricole și mecanizarea proceselor de îngrijire/recoltare;

·         Procurarea de mașini și echipamente pentru prestarea serviciilor de amenajare a teritoriului;

·         Instalarea sistemelor de irigare prin picurare/anti îngheț/anti grindină/ anti ploaie;

·         Construcția serelor (fie fără încălzire, fie cu sisteme de încălzire bazate pe surse de energie regenerabilă);

·         Procurarea echipamentelor pentru procesarea fructelor și legumelor (depozite frigorifice, uscătorii, producerea sucurilor, gemurilor, pastei de fructe, producerea vinurilor, distilarea, fabricarea produselor alimentare care conțin fructe și legume);

·         Construcția sau renovarea halelor de producere;

·         Panouri fotovoltaice pentru pompare, depozite frigorifice, încălzire;

·         Construcția de spații de cazare și de catering pentru agroturism;

·         Camioane frigorifice pentru transportul fructelor și legumelor în stare proaspătă;

·         Comercializarea fructelor, legumelor si florilor.

 

CE AVANTAJE OFERIĂ?

·         Facilități fiscale: aplicarea cotei 0 a TVA;

·         Scutirea de plata taxelor și procedurilor vamale;

·         Termenul de creditare îndelungat – maxim 10 ani;

·         Perioadă de grație de până la 4 ani

·         Rata dobânzii competitivă (4-5% pentru credite în EUR, 7-8% pentru creditele în MDL);

·         Suma minimă a creditului – 5000 EUR

·         Plafon mare de creditare pentru implementarea unui proiect (maxim 5 mln. Euro);

·         Posibilitatea finanțării în leasing a echipamentelor agricole (prin intermediul B.C. Mobiasbancă);

·         Posibilitatea procurării echipamentului la mâina a doua (vechime de până la 10 ani);

·         Aria de acoperire națională, inclusiv municipiile Chișinău și Bălți;

·         Suport și consultanță la elaborarea proiectului investițional și intermediere în obținerea finanțării;

·         Suport tehnologoc gratuit (experți naționali și internaționali).

 

Ce trebuie DE avUT în vedere atunci când solicitați un împrumut?

·         Ponderea de finanțare: Până la 50% din costurile totale de investiții.

·         Pentru contribuția proprie (restul de 50%) sunt acceptate și costurile istorice (un an înainte de completarea “Formularului de participare UIP” și 3 ani după). De asemenea, costurile forței de muncă angajate, valoarea muncii proprii, arenda terenului și valoarea terenului propriu sunt considerate contribuție proprie.

·         Contribuția proprie ar putea fi finanțată și din alte credite sau din subvenții (AIPA sau programe ale donatorilor).

·         Gajul trebuie să acopere 130% din credit. Cu toate acestea, printr-o scrisoare de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditelor ODIMM (care colaborează cu ProCredit Bank și Comertbank ca bănci participante), mărimea garanției poate fi redusă la 75%. Mai mult decât atât, Mobiasbanca oferă un mecanism de garantare a creditelor. Pentru partea din credit asigurată de mecanismele de garantare, rata dobânzii poate crește cu 1 până la 2% anual.

 

CUM POATE FI COMBINAT  CREDITUL DE LA LIVADA MOLDOVEI CU ALTE FINANȚĂRI sau  GRANTURI?

·         Contribuția proprie poate fi asigurată și din subvenții acordate de AIPA sau alți donatori.

·         AIPA (aipa.gov.md) oferă o schemă de granturi pentru tineri (18-35 ani) și femei în care 75% din subvenție este acordată în avans pentru investiții în sere, livezi și instalații / echipamente post-recoltare (până la 65% din din valoarea totală a investiției pentru investiții de până la 1 mil. lei);

·         MAC-P (www.capmu.md) oferă granturi pentru grupurile înregistrate de producători agricoli din sectorul horticol (până la 50% din investiția în infrastructura post-recoltare, dar nu mai mult de 350.000 USD);

·         APM / USAID (https://www.facebook.com/agricultura.performanta/) oferă granturi pentru investiții ce pot crește valoarea adăugată a pomușoarelor, strugurilor de masă și a legumelor (50-100% din investiție).

2016-2024
8. Programul de vânzări în rate 2KR în agricultura performantă irigată al FPM Moldova

mun.Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, tel: +373 22 278463, fax: +373 22 549881,

www.2kr.md

Vlad Loghin

060008898

Guvernul SUA

Leasing preferențial

86.5 mln MDL (~4.6 mln USD)

Programul va permite fermierilor mici și mijlocii, care au dificultăți în contractarea de credite și împrumuturi din cauza lipsei de garanție și/sau de istorie de credit pentru a cumpăra în rate echipamentele și utilajele necesare pentru dezvoltarea performanțelor agriculturii irigate.

Condiții de eligibilitate pentru echipamente și utilaje agricole: 

a) Echipament nou pentru irigare sau componente ale acestuia, obligatoriu împreună cu proiectarea sistemului și instalarea lui, precum:

·         Maşini de irigare cu tambur, cu aspersoare sau console;

·         Sisteme de irigare cu aspersoare de presiune mică;

·         Maşini de irigare liniare, circulare (pivot);

·         Sisteme de irigare prin picurare (cu liniile de picurare cu durata de exploatare de minim 3 ani);

·         Staţii de pompare;

·         Set de ţevi cu accesorii pentru transportarea locală a apei pentru irigarea culturilor aferente agriculturi performante;

·         Echipament de aplicare a fertilizanților și/sau produselor fitosanitare prin irigare (fertigare, chimigare);

·         Componente pentru bazinele de acumulare a apei;

·         Rezervoare de metal sau plastic pentru acumularea și păstrarea apei pentru irigare.

b) Echipamente și utilaje agricole noi, cu condiția că solicitantul deține deja sistem de irigare și aceste este operațional sau procură, concomitent, un asemenea sistem de irigare prin acest Program:

·         Maşini agricole pentru creşterea și recoltarea fructelor și legumelor precum frezele pentru prelucrarea solului, maşini de bilonat, semănători de precizie (pneumatice și mecanice), maşini pentru întinderea și strângerea foliei de mulci şi liniilor de picurare, maşini pentru plantarea răsadului, maşini de instalat mini-tunele, stropitori, freze, tocătoare de masă vegetală, cositoare, maşini de taiere pe contur, secătoare, maşini de legat snopi;

·         Sisteme de protecție antigrindină, platforme pentru recoltarea fructelor, mașini de recoltare pentru fructe, legume, nuci, pomușoare și răsad din pepiniere;

·         Sere şi tunele (cu excepția terenului de sub ele), echipament pentru utilarea serelor şi tunelelor;

·         Stații meteo de teren.

Beneficiarii Programului 

Toți producătorii agricolii, persoane juridice înregistrate conform legislaţiei naționale, cu forma de proprietate exclusiv privată, precum gospodăriile ţărăneşti, întreprinderile individuale, alte societăți comerciale, asociaţii de fermieri, cooperative de întreprinzători, cooperati agricole și alte societăți, ce nu sunt clasificate drept întreprinderi mari de către legislație.

Aria de eligibilitate a Programului 

Întreg teritoriul Republicii Moldova

Principii de finanțare: 

·         Deservit în baza principiului ,,primul venit – primul servit”;

·         Beneficiar și echipament/utilaj eligibil;

·         Cerințele legislației de mediu îndeplinite;

·         Finanțarea pentru un singur Beneficiar sau grup de Beneficiari afiliați nu poate depăși echivalentul în MDL al sumei de 100 mii dolari SUA, recalculat conform cursului oficial al BNM la data aprobării finanțării de către FDD Moldova;

·         Beneficiarul plătește în avans 25% din valoarea echipamentului;

·         2KR, cu mijloacele bănești din Fondul de Refinanțare a Vînzărilor în Rate, procură echipamentul solicitat și-l livrează Beneficiarului;

·         Beneficiarul răscumpără valoarea utilajului plătind restul de 75% în 3 tranșe anuale;

·         Beneficiarul nu are nevoie de gaj;

·         Echipamentul procurat va trece în proprietatea Beneficiarului doar după răscumpărarea integrală a echipamentului/utilajului;

·         Beneficiarul facilitează monitorizarea echipamentului/utilajului, procurat în cadrul Programului, de către reprezentanții FDD Moldova, 2KR sau persoanele desemnate de acestea.

 Rata dobînzii 

Vînzarea în rate nu poartă dobîndă.

Termen 

Termenul Contractului de Vînzare în Rate este de 3 ani.

Avantaje

·         Nu este nevoie de gaj, nu este nevoie de istorie de creditare;

·         Avans de doar 25% din costul echipamentului;

·         Termen de plată de 3 ani pentru valoarea restantă;

·         Procurarea utilajului este scutită de TVA și taxele vamale;

·         Suport și consultanță în cadrul investiţiilor.

2015-2025

Programul Dezvoltării Sistemelor de Irigare la Scară Mică (2KR)

mun.Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, tel: +373 22 278463, fax: +373 22 549881,

www.2kr.md

 

Uniunea Europeană

Leasing preferențial

24,9 mln Lei

Scopul finanțării 
Procurări în rate, cu dobânda 0%, a echipamentelor pentru irigare

Beneficiari eligibili 
Întreprinderile agricole înregistrate juridic

Investiții eligibile 
Procurări de echipamente pentru irigare

Suma investiției 
Variabil, în funcţie de echipamentul procurat

Rata dobînzii dobânda 0%

Termenul 2 ani

Perioada de grație Fără perioadă de graţie

Alte facilități 
Se finanțează procurarea tehnicii agricole scutită de TVA conform Condului Fiscal art. 103. Achitarea tehnicii în rate după schema: (a) 40% avans – 30% – 30%.

Disponibil prin 
Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare (UIAPCPA)

9. „Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solurilor în Moldova”

Vlad Loghin

060008898

Guvernul Japoniei –

Formă de Grant

4,8 mln USD

Proiectul prevede alocarea unei finanțări nerambursabile pentru dezvoltarea agriculturii conservative în Republica Moldova, în particular pentru procurarea utilajelor și a echipamentelor agricole. 2017-2019
10. TWINING „Suport pentru Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)”

Gintaras Lapinskas

061195311

Comisia Europeană

Grant

2 mln EURO

Scpoul acesui proiect este fortificarea capacităţii ANSA în administrarea tuturor aspectelor după principiul „de la fermă la consumator”, prin crearea la nivel central al unui sistem unic de control în domeniul siguranţei alimentelor în colaborare cu reprezentanţiii regionali şi locali, precum şi prin sporirea conformităţii operatorilor din domeniul agroalimentar cu standardele naţionale şi ale UE în contextul DСFTA. 2017-2019
11. Proiectul Agricultura Performantă în Moldova (APM)

Viorel Leahu: 069033919

USAID (Chemonics International)

Credit/Grant

20,9 mln USD

Proiectul pentru Agricultura Performantă în Moldova (APM) susținut de Agenția USAID va stimula procesul de transformare a agriculturii de înaltă valoare (AVÎ) a Republicii Moldova prin extinderea comerțului și consolidarea relațiilor de piață; îmbunătățirea productivității, manipulării post-recoltare și a capacității sectorului privat de a îndeplini cerințele standardelor europene și internaționale, prin sporirea capacităților organizațiilor bazate pe membri și îmbunătățirea mediului care să conducă la creșterea volumului de investiții și îmbunătățirea forței de muncă.

Proiectul APM, împreună cu antreprenorii agricoli, Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare și alți parteneri, contribuie la majorarea profitabilității fiecărui hectar de teren agricol, creșterea calității și productivității produselor cultivate, sporirea vânzărilor pe piața locală și internațională și încurajarea parteneriatelor în sectorul agricol. Proiectul susține sectoarele de producere a mărului, strugurilor de masă, fructelor sâmburoase, legumelor cultivate în seră și câmp deschis, pomușoarelor și mierii. Pentru a accelera adoptarea tehnologiilor noi pe tot parcursul lanțului valoric proiectul a lansat Fondul de granturi pentru Transfer de Inovații și Tehnologii în Agricultură. Granturile oferit încurajează investițiile care vor ajuta la depășirea deficiențelor de producere, vor genera valoare adăugată produselor cultivate, devinind comparabile cu cele din Uniunea Europeană.

2016-2021
 

12.

 

Proiectul de competitivitate în Moldova

Sergiu Botezatu

sbotezatu@usaid.gov

 

USAID (Chemonics International)

Grant

21,9 mln USD

 

Promovarea unei economii puternice, diversificate și orientate spre export prin creșterea productivității, îmbunătățirea calității produselor, legăturile de piață extinse, precum și un mediu care să permită sectorului îmbunătățit pentru industriile vizate.

 

2015-2020

13. HEKS/EPER Ajutorul de dezvoltare a Bisericii Elvețiene (Swiss Church Aid)

Grant

6,46 mln Euro

Promovarea agriculturii prin asigurarea accesului la cunoștințe, consolidarea organizațiilor de producători și promovarea accesului pe piață. Îmbunătățirea accesului la servicii integrate de îngrijire la domiciliu pentru persoanele în vârstă 2016-2020
15. Proiectul de Ameliorare a Competitivității, Faza II, Linia de Credit (PAC II)

Unitatea de Implementare a Proiectului
Tel. 022 29-67-23

http://www.mf.gov.md/istitutii/DLC/proiectenoi

Bănca Mondiala

Credite preferențiale

8,0 mln USD

Scopul Proiectului- susținerea dezvoltării întreprinderilor exportatoare (exporturi directe și indirecte).

Beneficiari eligibili 
Întreprinderi private, care operează pe teritoriul Republicii Moldova cel puţin 2 ani, cu capital privat de min. 75%.

Investiții eligibile 
Exporturi directe și indirecte, desfășurate pe întreg teritoriul țării (inclusiv în orașele Bălţi și Chişinău). Exporturile legate de activitățile în sectoarele agriculturii, prelucrarea produselor agricole, producerea de bunuri și servicii (cu excepția serviciilor de consultanță), care vor fi legate direct sau indirect de generarea de venituri din exporturi. Exportatorii indirecți vor fi angajați în prestarea de mărfuri sau servicii pentru întreprinderile exportatoare. Suma totală recreditată exportatorilor indirecți nu va depăși raportul de 30 % din Linia de Credit.

Proiectele investiţionale pot include până la 40% capital circulant. Pot fi finanțate proiecte integral pentru capital circulant independent destinat activității de export. Capitalul circulant independent, care nu este aferent procesului de producere orientat spre exporturi – nu va fi finanțat. De asemenea nu poate fi finanțat capitalul circulant pentru utilități, petrol și alte surse de energie, salarii (cu excepția salariilor integrate în contractele de construcții civile), mărfurile finite gata pentru consum și revânzarea lor.

Suma creditului 
Suma maximală pentru un sub-împrumut pentru proiecte investiţionale – echivalentul a 800 mii USD, iar pentru capital circulant și materie primă – echivalentul a 500 mii USD. Suma totală maximală pentru un beneficiar – echivalentul a 800 mii USD.

Rata dobînzii 
Se negociază cu banca participantă

Termenul 
Până la 8 ani pentru sub-proiecte investiţionale (care pot include până la 40% capital circulant) și până la 4 ani pentru sub-împrumuturile pentru capital circulant independent. Pot fi finanțate 100% din cheltuielile eligibile ale sub-împrumutului.

Perioada de grație 
Se negociază cu băncile intermediare, depinde de specificul activităților finanțate.

Alte facilități 
Este posibilă finanțarea retroactivă a cheltuielilor eligibile, finanțate de băncile eligibile în perioada până la intrarea in vigoare a Liniei de Credit, dar nu mai devreme de 180 zile din data prezentarii cererii de catre banca la DLC

2014-2019
16. Suport instituțional pentru agricultura organică în RM

Daniela Dragalin 069428111

Agenția de Dezvoltare a Cehiei (CzDA)/Institutul Național de Supraveghere și Testare în Agricultură

Grant

560 785

EURO

Suport instituțiilor de stat implicate în elaborarea standardelor și ajustarea cadrului legislativ în sectorul Agriculturii organice. 08.2017 – 2020