Populaţia

Populaţia

La începutul anului 2013 conform datelor statistice în raion locuiau 43,6 mii oameni, populaţia pe teritoriul raionului este amplasată neuniform 7,6 mii oam. (17%) din populaţie trăieşte la oraş şi 36,0 mii oam. (83%) la sat. 
Structura pe vîrstă a populaţiei se caracterizează conform următorilor indici:

 • populaţia pînă la vîrsta de muncă – 8,318 mii loc. (19,8% din numărul total al populaţiei);
 • populaţia aptă de muncă – 29,970 mii loc. (80,5%);
 • populaţia peste vîrsta de muncă - 5,335 mii loc. (17,3%).

Evaluarea calitativă a structurii pe vîrste s-a evidenţiat prin următorii indici:

 • populaţia economic activă-23,919 mii loc. (91% din numărul total al populaţiei apte de muncă);
 • situaţia demografică –72;
 • coeficientul de îmbătrînire a populaţiei - 19.

Media pe raioanele republicii:

 • sarcina demografică –64;
 • coeficientul de îmbătrînire a populaţiei - 16.

În perioada anilor 2007-2010 conform datelor statistice în cadrul raionului se înregistrează o scădere a numărului populaţiei. Cauza acestei descreşteri este bilanţul natural negativ din ultimii ani, cît şi datorită indicilor negativi ale migraţiilor masive. Coeficientul mediu anual al bilanţului natural al populaţiei alcătuieşte -2%
Schimbări esenţiale s-au înregistrat şi în mărimea medie a unei familii, pe perioada anilor 1989-2006 mărimea medie a unei familii s-a redus de la 2,7 membri pînă la 2,5 membri. Media pe republică fiind 2,7 membri.

Sistemul de aşezări

În urma organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova raionul Şoldăneşti include 33 localităţi, inclisiv or. Şoldăneşti, 22 comune şi 10 sate ce fac parte din componenţa comunelor.
Localităţile care înregistrează un grad mai înalt de dezvoltare sunt comunele-reşedinţă unde sunt amplasate organele publice locale şi unele ramuri ale sectorului servicii care sunt prevăzute pentru satisfacerea cerinţelor populaţiei din localităţile rurale ale raionului.
Gruparea aşezărilor rurale conform numărului populaţiei:
1) sate cu numărul de locuitori (mii loc.):

  • 001-199- 5
  • 200-499-5
  • 500-999-7
  • 1,000-2,999-11
  • 3,000-4,999-4
    

2) comune cu numărul de locuitori (mii loc.):

  • 0,001-0,999-6
  • 1,000-1,999-9
  • 2,000-2,999-3
  • 3,000-4,999-4
    

3) oraşe cu numărul de locuitori (mii loc.):

  • 5,999-9,999-1
    

Schimbările privind creşterea numărului populaţiei ce au avut loc în localităţile raionului pe perioada anilor 1989-2006:

  • în 11 localităţi se observă o creştere a numărului populaţiei cu 5% şi mai mult;
  • în 12 localităţi a scăzut cu 5% şi mai mult;
  • în 10 localităţi nu s-au înregistrat schimbări esenţiale.

Raionul Şoldăneşti se caracterizează printr-o densitate a populaţiei relativ joasă 75 oam/km2, media pe raioanele republicii fiind 90 oam/km2. În mediu o localitate rurală pe teritoriul raionului este populată de 1439 oam, o localitate rurală este populată minim de 30 oam. (s. Lelina), maximum 3464 oam (com. Cotiujenii Mari), în com. Odaia oficial locuieşte un singur om.
După numărul de aşezări rurale la 1km2 raionul Şoldăneşti ocupă un loc de frunte printre raioanele republicii. În mediu pe raion la 100km2 revin 5,3 aşezări rurale, media pe republică fiind de 4,9 aşezări/100km2.
Reeşind din principiul de asigurare cu elemente de infrastructură oraşul Şoldăneşti este numit oraş-reşedinţă iar după nivelul de deservire si capacitatea obiectelor de deservire socială oraşului i se atribuie rangul IV.