Economia

INFORMAŢIE SUCCINTĂ PRIVIND SITUAŢIA SOCIAL-ECONOMICĂ A RAIONULUI
 ŞOLDĂNEŞTI ÎN IANUARIE-MARTIE 2015

 Rezultatele activităţii economiei raionale se prezintă astfel:
* Întreprinderile industriale de toate formele de proprietate (incluse în cercetările statistice lunare) au fabricat producţie în preţuri curente în valoare de 1769,8 mii lei sau cu 13,3 mii lei mai mult decît în ianuarie-martie 2014, inclusiv în luna martie 2015 – 600,5 mii lei sau cu 155,4 mii lei mai puţin în comparaţie cu luna martie 2014.
*Investiţiile în capital fix din contul tuturor surselor de finanţare realizate în economia raională în perioada de raport au fost însuşite în valoare de 3718,2 mii lei (de 2,3 ori mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent), din care 371,5 mii lei (de 4,6 ori mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2014) au constituit lucrările de construcţii-montaj. În structura investiţiilor în capital fix 75,2% revin agenţilor economici cu forma de proprietate publică, 24,8% revenind agenţilor economici din sectorul nestatal al economiei raionale. Sursele principale de finanţare ale activităţii investiţionale sînt surse din bugetul unităţilor administrativ-teritorial (73,0%) şi mijloacele proprii ale agenţilor economici (24,8%).
 
 *Parcursul pasagerilor transportaţi cu transportul public în perioada de raport a scazut cu 6,6% faţă de perioada similară a anului 2014, numărul pasagerilor transportaţi s-a micşorat cu 25,2% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. 
*Cîştigul salarial mediu al unui salariat din economia raională în luna martie 2015 a constituit 2751,2 lei sau cu 2,9% mai mic faţă de perioada respectivă a anului precedent. În sfera bugetară, cîştigul salarial a constituit 3060,6 lei, iar în sectorul real al economiei raionului – 2517,1 lei. 
*În ianuarie-martie 2015 rata natalităţii a constituit 9,9 născuţi-vii la 1000 locuitori, rata mortalităţii a constituit 18,1 decedaţi la 1000 locuitori.
Numărul preliminar al populaţiei prezente la 01.01.2015 a constutuit în raionul Şoldăneşti- 39251 persoane.
Situaţia demografică
Numărul născuţilor-vii în ianuarie-martie 2015 în raionul Şoldăneşti, a constituit 103 copii, cu 5,0% mai mulţi faţă de anul precedent, rata natalităţii fiind de 9,9 născuţi–vii la 1000 locuitori, faţă de 9,3 promile în perioada similară a anului 2014.
Mortalitatea generală a constituit 152 decedaţi şi s-a micşorat comparativ cu ianuarie-martie anul trecut cu 20,0%, rata mortalităţii fiind de 18,1 decedaţi la 1000 locuitori.
Numărul căsătoriilor în ianuarie-martie 2014 a constituit 42 de căsătorii, fiind la acelaş nivel cu ianuarie-martie 2013, rata nupţialităţii constituind 4,1 căsătorii la 1000 locuitori.
Numărul divorţurilor în perioada de raport a constituit 40 divorţuri, fiind în creştere faţă de perioada similară a anului precedent cu 81,8%. Rata divorţialităţii a alcătuit 3,8 divorţuri la 1000 de locuitori.
Evoluţia proceselor demografice în ianuarie-martie 2015

Profil economic:
- Firme reprezentive pentru raion, pe domenii de activitate
1. Întreprinderea de stat „Silvicultura” – prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn
2. Fabrica de cusotorie din Şoldăneşti ”gemeni Clothing Limited” SRL- servicii de cusotorie.
3. SRL „We Trade” - Producerea materialului semincier, păstrarea cerealelor
4. SRL „Pohoarna Agro” - Producerea carburanţilor din biomasă
5. SRL „Vagadi” - Producerea şi păstrarea fructelor
6. SRL „LuanCovGrup”- Producerea materialului semincier de porumb şi floarea soarelui
7. SRL „Dacia Agrochim” - Frigider ,linie de sortare a fructelor
8. SRL „Colinele de la Redi” - Producerea şi prelucrarea strugurilor pentru vin
9. SRL „Făguraşul de Aur” - Întreprindere de producere a produselor apicole
10. GŢ „Sandic Gheorghe”- Procesarea produselor cerealiere
11. GŢ „Donţov Simeon” - Păstrarea fructelor
12. GŢ „Livia Tatarenco”- Se ocupă cu dezvoltarea ramurii piscicole
13. GŢ „Lucia Ceban”- Producerea şi procesarea produselor cerealiere şi oleaginoase
14. GŢ „Vasile Nasu” - Producerea culturilor bacifere (căpşun)
15. Î I „Ciorici Ion” – Producerea brichetelor
16. În sfera construcţiilor: ÎI „Dacia – Şenişeuţchi, ÎI „Construcţie Modernă”,
17. În sfera prestării servicii auto SA „Baza de Trasport Auto” Şoldăneşti, SC „SAH-TA-VIZ-
Tur” SRL, ÎI „Făt Frumos”
18. În sfera de producţie: SRL „Margo-Gater”, SRL”Intervizstudio”
19. În sfera comerţului: SRL „La Roma şi Sfetlana”; SRL „Raisa Sîrbu”,ÎI”Codreanca Gonţa”,
SRL”Nina Martin”.

Profil social:
- În raion funcţionează 2 instituţii sociale:
- Azilul pentru bătrîni şi persoane cu dezabilităţi din or. Şoldăneşti
- Centru de zi pentru copii cu desabilităţi „Păcuraşii” din s. Cotiujenii Mari.
     În cadrul raionului este înfiinţat serviciul asistenţei parental profesioniste. În 7 localităţi ale raionului (s. Sămăşcani – 2 familii, s. Răspopeni, s. Sectaci - 3 familii, Cot, Climăuţii de Jos, Vadul Rașcov, Cuşmirca) activează 10 asistenţi parentali profesionişti. În s. Chipeșca activează Casa de tip familiar, unde sunt amplasaţi 7 copii.
     În teritoriul raionului Şoldăneşti activează: spitale -1 unitate, Centre ale medicilor de familie - 1 unitate, Centre de sănătate – 4 unităţi , Oficii ale medicilor de familie –13 unităţi, Oficii de sanatate - 9, Farmacii (bugetare) - 2 unităţi şi filiale  - 25 unităţi, Farmacii particulare - 8 unităţi.
Nevoi ale sistemului medico-social:
- Sporirea procentului de persoane asigurate în asistenţa medicală.
- Îmbunătăţirea bazei tehnico-materială a instituţiilor medicale.
- Măsuri de eficientizare a energiei termice
- Dezvolarea infrastucturii de la o comunitate la alta
- Resurse umane – complectarea cu medici de familie după necesităţi.
Principalele direcţii de dezvoltare.
- Infrastructura raionului (alimentarea cu apă, gestionarea deşeurilor)
- Potenţialul turistic a raionului (Dezvoltarea rutei turistice Rogojeni-Dobruşa-Cuşelăuca-
Cobîlea-Vadul Raşcov-Climauţii de Jos-Şoldăneşti -Saharna-Ţipova-Horodişte-Cuizăuca-
Trifeşti - Pripiceni)
- Potenţialul sportiv (Crearea asociaţiei sportive raionale,)

Proiecte majore propuse spre dezvoltare / proiecte majore în derulare:
Conform strategiei de dezvoltare social economică a raionului Şoldăneşti, cele mai prioritare proiecte pentru raionul nostru sînt:
Nr.1. Construcţia sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare pe tot teritoriu or. Şoldăneşti.
Nr.2. Deschiderea unui centru raional de plasament temporar a familiilor şi copiilor aflaţi în dificultate.
Nr.3. Reconstrucţia taberei de odihnă pentru copii or. Şoldăneşti.
Nr.4. Dezvoltarea traseului turistic din raionul Şoldăneşti, localităţile: Şoldăneşti, Cobîlea, Vadul-Raşcov, Socola, Cot, Climăuţii de Jos, Rogojeni, Complexul monastic „Dobruşa”, „Cuşelăuca”.
Nr.5. Protejarea culturilor prin implementarea unor soluţii optime pentru prevenire caderilor de grindină în zonă.
Nr.6. Crearea unui sistem integrat de Management a Situaţiilor de urgenţă şi Alarmare Şoldăneşti.

Parteneriatele Consiliului Raional Şoldăneşti sînt exprimate prin următoarele acorduri şi asocieri:
1. Uniunea Consiliilor Raionale din R. Moldova.
2. Agenţia de Dezvoltare Regională Centru
3. Asociaţia Euroregiunea “ Siret-Prut-Nistru” (România - Ucraina - R.Moldova)
4. Asociaţia Euroregiunea “Nistru” (regiunea Viniţa, Ucraina – raioanele Soroca, Şoldăneşti, Floreşti, Rezina, Ocniţa,
5. Acord de Colaborare între raionul Şoldăneşti, RM şi autorităţile din Krazanovice, Polonia;
6. Acord de Colaborare între raionul Şoldăneşti, RM şi autorităţile din Rogatino, Ucraina;
7. Înţelegerea de Colaborare între raionul Şoldăneşti, RM şi Judeţul Iaşi, România;
8.Acord de Cooperare între raionul Şoldăneşti, RM şi raionul Şarhorod, regiunea Viniţa, Ucraina.