Așezarea geografică a raionului Șoldănești
Poziţia fizico-geografică a raionului Şoldăneşti
    Raionul Şoldăneşti este situat în partea de nord-est a Republicii Moldova. În partea de nord şi nord–vest, raionul are hotare administrative cu raionul Floreşti, la sud-vest cu raionul Teleneşti, la sud şi sud-est cu raionul Rezina, la est cu UAT din stînga Nistrului. Centrul raional Şoldăneşti este situat la km 80,7 şi km 41,7 a traseului naţional Bălţi-Râbniţa, având hotare cu raioanele Rezina, Teleneşti şi Floreşti.
Suprafaţa totală a raionului constituie 59836,67 ha, inclusiv: terenuri arabile - 32352 ha, plantaţii perene - 4130 ha, păşuni – 4149.5 ha, plantaţii forestiere - 11668 ha, obiecte acvatice – 52 cu suprafaţa oglinzii apei 195,12 ha, drumuri de stat ale transportului rutier – 357,82 ha cu lunjimea de 202km, inclusiv: drumuri de importanţă internaţională - 5,30 km, de importanţă naţională - 46,3 km.
Suprafaţa gestionată de Căile Ferate din Moldova alcătuieşte - 682,65 ha cu lunjimea de 35,2 km.
Din componenţa raionului fac parte 33 localităţi, concentrate în 23 primării (1 oraş, 6 comune, 16 sate).
 
Cadrul natural, solul, clima
    Teritoriul raionului este situat în limitele Podişului Nistrului, relieful este moderat fragmentat şi reprezentat prin podişuri, dealuri joase şi vîlcele largi, iar interfluviile au formă de şiruri deluroase. Pe alocuri se întîlnesc dealuri izolate în formă de cupolă. Altitudinile absolute sunt cuprinse între 200-300 m. Altitudinea maximă deasupra mării 338 m, (dealul Zahorna). 
Pe povîrnişuri sunt răspîndite eroziuni şi alunecări de teren.
Pe teritoriul raionului solurile se caracterizează prin fertilitate înaltă în special predomină cernoziomurile tipice, levigate, obişnuite şi carbonatate, soluri cenuşii şi cenuşii închise de pădure. Bonitatea medie a solului conform datelor din Cadastrul Funciar al Republicii Moldova este de 74 puncte, media pe raioanele republicii fiind de 63puncte.
Printre principalele resurse minerale aflate pe teritoriul raionului se evidenţiază resursele nemetalifere, cea mai mare parte a rezervelor se află în apropierea com. Mihuleni - zăcăminte de calcare, com. Olişcani – pietriş, în apropierea or. Şoldăneşti, com. Olişcani, Mihuleni, Vadul-Raşcov - argile, com. Alcedar, Dobruşa, Răspopeni - nisipuri.
Clima este temperat-continentală, temperatura medie a lunii ianuarie -4,50С, iulie +21,00С, cantitatea medie anuală de precipitaţii constituie 500-560 mm.
Teritoriul raionului este traversat de rîul Ciorna afluentul rîului Nistru. Se întîlnesc multe izvoare de apă potabilă, apele subterane se află la adîncimile cuprinse între 0,5 m şi 10-15 m.