RAPORT de activitate al DAA pentru perioada 2016
Joi, 30 Martie 2017
  În Republica Moldova Agricultura continuă să fie un sector important în economia țării cu toate că se simte o descreștere a contribuției agriculturii la Produsul Intern Brut (PIB) și constitue circa 10-14 % din datele ultimilor 4-5 ani comparativ cu cele peste 30 % înregistrate în urmă cu un deceniu.
  Această scădere a fost determinată de apariția rapidă a sectorului de servicii, ce reprezintă actualmente 2/3 din PIB. Mai mult decăt atăt, industria alimentară a furnizat în anul de referință 40 % din totalul industriei, în timp ce cu 5 ani în urmă era de circa 50%. Cauzele principale de instabilitate a produselor agricole este dependența agriculturii de condițiile climaterice – seceta a devenit un factor destructiv comun în ultimii ani care dacă nu al doilia păi al 3-lea an este secetos.
  Instabilitatia ridicată este o consecință a instrumentelor slab dezvoltate de administrare a riscurilor, dependența climatică, inclusiv accesul insuficient la irigare, nivel scăzut tehnologic modern (soiuri și hibrizi productivi și rezistenți la secetă, protecție antigrindină).
 Un alt motiv ce duce la încetinirea producției agricole este legat de crizele economice, prețurile la inputuri (fertilizanți, PUF, utilaj și tehnică agricolă, carburanți și alte surse energetice) cauzînd condiții dificile pentru producătorii agricoli.
  Rata ocupării forței de muncă in Agricultură rămîne în continuare importantă care în anul 2000 asigura 50 % din locurile de muncă pe Țară iar în prezent e doar 25-26 % sau 400-420 mii locuitori.
Lucrătorii părăsesc domeniul agricol și operiază la locuri de muncă oferite sectorul serviciilor, sau sînt forțați să migreze, cu toate că % la noi în țară este mare comparativ cu statele Europene, % ridicat continuă să fie din motive că infrastructura în sectorul rural este slab dar poate ciar deloc dezvoltată în unele localități, cît și a persoanelor deținătoare de teren, fermierilor mici ceși prelucriază parcele desinestătător.Din cele minționate anterior situația la noi în raion e aceiaș ca și pe Țară dar poate și mai scăzută la compartimentul dezvoltării infrastructurii în sectorul rural și folosiria forțelor de muncă.
În raion sunt 29918 ha terenuri agricole
Inclusiv :
26894 ha arabil
3024 ha plantații perene
dintre care 1027 ha plantații perene cu termin expirat de exploatare (Anii 1982-1990) care pe parcursul următorilor 4-5 ani să fie casate și defrișate pentru a le include în circuitul agricol ca teren arabil.
Terenurile sunt consolidate la 82 % adică 24500 ha care sunt jestionate
de 31 Societăți cu răspundere limitată (SRL) 17650 ha
3 Gospodării Țărănești Asociate 6200 ha
și alte 3 întreprinderi Agricole- 600ha
în rest 2500 ha teren Arabil este prelucrat de proprietari mic și fermieri.
Din analizele efectuate în ultimii 10 ani putem constata ferm că Agricultura a devenit ca un biznes impunător pentru proprietarii de terenuri agricole cît și a arendașilor acestora.
Ca argument de bază poate servi ;
- Din 2007 după secetă excesivă brusc au cerscut prețul la produsele agricole
- De la an la an ele circulau cînd în puțină scădere cînd în ușoară creștere, și pe parcurs migrau circa 10-15%
- În rezultat din profitul acumulat considerabil sau mărit investițiile în diferse ramuri al Sectorului Agrar.
Tehnolojii moderne de cultivare a culturilor agricole cu:
- Soiuri și Hibrizi productivi
- Utilaj și Tehnică Agricolă performantă
- Folosiria pe scară mai largă a PUF și fertilizanților
- Sisteme de irigare prin picurare în deocebi Gospodăria de sere
- Plantaria plantațiilor perene pe o scară mai largă de localități
- Construcții și utilaj de recoltare și postrecoltare (uscătorii de fructe și cereale, frijidere
- În ultimii 4-5 ani se simte o ameliorare în sectorul zootehnic ( procurat Animale, construcție și utilare a fermelor, cît și reconstrucția și reutilaria fostelor încăperi)
Toate acestia în final au favorizat la creșteria indicilor de recoltă și a productivității Sectorului Agricol.
- Sa atestat o dublare a productivității muncii la nivel de 45-48 mii lei la un angajat, iar valuaria agricolă adăugată pe angajat a ajuns circa la 150 mii lei cu toate că în comparație cu țările dezvoltate și ciar în curs de dezvoltare suntem la nivel foarte scăzut
  Direcția agricolă a Consiluilui Raional după ștate se numără din 5 persoane care de comun acord și în prim plan este cemată să Promoveze Politicile Agrare întocmite de organele erarhale superioare, locale cît și al altor structuri cemate pentru ridecaria bunăstării populației dar și dezvoltaria sectorului rural în întrejime pe plan social și economico-financiar.
  Avem o conlucrare directă cu serviciile desconcentrate și discentralizate ca INTEHagro, Direcția Siguranța Alimentelor, ACSA totodată și o conlucrare reciprocă de interes comun cu Inspectoratul Ecolojic, Direcția Statistică, Inspectoratul Fiscal, Oficiul Teritorial Cadastru cît și cu specialiștii de la caz la caz de la Medicina Preventivă.
  Fiind o structură a CR avem tanjență directă cu toate Direcțiile, Secțiile și serviciile acestora.
După cum am menționat, Sectorul Agrar este preponderent amplasat în sectorul rural și anume în 23 primării din raion, specialiștii de la direcție, Șef Direcției sunt cemați săși aducă aportul de comunacord cu APL și cadrele de competență pentru soluționaria tuturor problemelor, propunerilor și planificaria de perspectivă la ridicaria nivelului de dezvoltare în plan social și economic al comunității.

Pe parcursul anilor condițiile climaterice se schimbă simțitor și de aceia tot mai mult și mai mult suntem dependenți de natură.
La acest compartiment aș putia spune că și noi trebue să ne acomodăm și ciar doresc să argumentez prin aciastă tabelă cu indic de productivitate și rodnicie.
Dinamica producerii culturilor agricole de bază în raionul Şoldăneşti pe anii 2014-2016