RAPORT de activitate al DAA pentru perioada 2016
Joi, 30 Martie 2017
  În Republica Moldova Agricultura continuă să fie un sector important în economia țării cu toate că se simte o descreștere a contribuției agriculturii la Produsul Intern Brut (PIB) și constitue circa 10-14 % din datele ultimilor 4-5 ani comparativ cu cele peste 30 % înregistrate în urmă cu un deceniu.
  Această scădere a fost determinată de apariția rapidă a sectorului de servicii, ce reprezintă actualmente 2/3 din PIB. Mai mult decăt atăt, industria alimentară a furnizat în anul de referință 40 % din totalul industriei, în timp ce cu 5 ani în urmă era de circa 50%. Cauzele principale de instabilitate a produselor agricole este dependența agriculturii de condițiile climaterice – seceta a devenit un factor destructiv comun în ultimii ani care dacă nu al doilia păi al 3-lea an este secetos.
  Instabilitatia ridicată este o consecință a instrumentelor slab dezvoltate de administrare a riscurilor, dependența climatică, inclusiv accesul insuficient la irigare, nivel scăzut tehnologic modern (soiuri și hibrizi productivi și rezistenți la secetă, protecție antigrindină).
 Un alt motiv ce duce la încetinirea producției agricole este legat de crizele economice, prețurile la inputuri (fertilizanți, PUF, utilaj și tehnică agricolă, carburanți și alte surse energetice) cauzînd condiții dificile pentru producătorii agricoli.
  Rata ocupării forței de muncă in Agricultură rămîne în continuare importantă care în anul 2000 asigura 50 % din locurile de muncă pe Țară iar în prezent e doar 25-26 % sau 400-420 mii locuitori.
Lucrătorii părăsesc domeniul agricol și operiază la locuri de muncă oferite sectorul serviciilor, sau sînt forțați să migreze, cu toate că % la noi în țară este mare comparativ cu statele Europene, % ridicat continuă să fie din motive că infrastructura în sectorul rural este slab dar poate ciar deloc dezvoltată în unele localități, cît și a persoanelor deținătoare de teren, fermierilor mici ceși prelucriază parcele desinestătător.Din cele minționate anterior situația la noi în raion e aceiaș ca și pe Țară dar poate și mai scăzută la compartimentul dezvoltării infrastructurii în sectorul rural și folosiria forțelor de muncă.
În raion sunt 29918 ha terenuri agricole
Inclusiv :
26894 ha arabil
3024 ha plantații perene
dintre care 1027 ha plantații perene cu termin expirat de exploatare (Anii 1982-1990) care pe parcursul următorilor 4-5 ani să fie casate și defrișate pentru a le include în circuitul agricol ca teren arabil.
Terenurile sunt consolidate la 82 % adică 24500 ha care sunt jestionate
de 31 Societăți cu răspundere limitată (SRL) 17650 ha
3 Gospodării Țărănești Asociate 6200 ha
și alte 3 întreprinderi Agricole- 600ha
în rest 2500 ha teren Arabil este prelucrat de proprietari mic și fermieri.
Din analizele efectuate în ultimii 10 ani putem constata ferm că Agricultura a devenit ca un biznes impunător pentru proprietarii de terenuri agricole cît și a arendașilor acestora.
Ca argument de bază poate servi ;
- Din 2007 după secetă excesivă brusc au cerscut prețul la produsele agricole
- De la an la an ele circulau cînd în puțină scădere cînd în ușoară creștere, și pe parcurs migrau circa 10-15%
- În rezultat din profitul acumulat considerabil sau mărit investițiile în diferse ramuri al Sectorului Agrar.
Tehnolojii moderne de cultivare a culturilor agricole cu:
- Soiuri și Hibrizi productivi
- Utilaj și Tehnică Agricolă performantă
- Folosiria pe scară mai largă a PUF și fertilizanților
- Sisteme de irigare prin picurare în deocebi Gospodăria de sere
- Plantaria plantațiilor perene pe o scară mai largă de localități
- Construcții și utilaj de recoltare și postrecoltare (uscătorii de fructe și cereale, frijidere
- În ultimii 4-5 ani se simte o ameliorare în sectorul zootehnic ( procurat Animale, construcție și utilare a fermelor, cît și reconstrucția și reutilaria fostelor încăperi)
Toate acestia în final au favorizat la creșteria indicilor de recoltă și a productivității Sectorului Agricol.
- Sa atestat o dublare a productivității muncii la nivel de 45-48 mii lei la un angajat, iar valuaria agricolă adăugată pe angajat a ajuns circa la 150 mii lei cu toate că în comparație cu țările dezvoltate și ciar în curs de dezvoltare suntem la nivel foarte scăzut
  Direcția agricolă a Consiluilui Raional după ștate se numără din 5 persoane care de comun acord și în prim plan este cemată să Promoveze Politicile Agrare întocmite de organele erarhale superioare, locale cît și al altor structuri cemate pentru ridecaria bunăstării populației dar și dezvoltaria sectorului rural în întrejime pe plan social și economico-financiar.
  Avem o conlucrare directă cu serviciile desconcentrate și discentralizate ca INTEHagro, Direcția Siguranța Alimentelor, ACSA totodată și o conlucrare reciprocă de interes comun cu Inspectoratul Ecolojic, Direcția Statistică, Inspectoratul Fiscal, Oficiul Teritorial Cadastru cît și cu specialiștii de la caz la caz de la Medicina Preventivă.
  Fiind o structură a CR avem tanjență directă cu toate Direcțiile, Secțiile și serviciile acestora.
După cum am menționat, Sectorul Agrar este preponderent amplasat în sectorul rural și anume în 23 primării din raion, specialiștii de la direcție, Șef Direcției sunt cemați săși aducă aportul de comunacord cu APL și cadrele de competență pentru soluționaria tuturor problemelor, propunerilor și planificaria de perspectivă la ridicaria nivelului de dezvoltare în plan social și economic al comunității.

Pe parcursul anilor condițiile climaterice se schimbă simțitor și de aceia tot mai mult și mai mult suntem dependenți de natură.
La acest compartiment aș putia spune că și noi trebue să ne acomodăm și ciar doresc să argumentez prin aciastă tabelă cu indic de productivitate și rodnicie.
Dinamica producerii culturilor agricole de bază în raionul Şoldăneşti pe anii 2014-2016

Producția vegetală în prețuri curente
  
Ca factori de acomodare la indici de recoltă și productivitate sunt:
1. La condiții climaterice :
- Irigare unde este posibilă
- Soiuri și hibrizi rezistenți și de calitate nutritivă sporită
- Tehnologii conservative a umidității și substanței organice (humus)
- Respectaria asolamentelor
2. Cultivarea culturilor cu plus valuare.
3. Dezvoltaria sectorului din vitărit.
4. Protecția pieței autohtone din partia statului.
5. Realizaria produselor finite și nu a materiei prime la export.
Pe scurt mă voi opri în discuție pe fiecare măsură în parte:
După cum am menționat dependența de factorii naturali producătorii agricoli o simt tot mai mult și mai mult ce ține de indicii de recoltă.
Din lipsa surselor de apă în raion puține terenuri sunt irigate mai bine zis teren deschis aciasta ar fi în jurul de 190 ha. Zona Alcedarului la 46 de ha la SRL „Vagadi” și GȚ „ V. V. Belous”, Șoldănești SRL „Dacia Agrochim”
16 ha Parcani SRL „PromarTur” și GȚ „R Cojocar” 10 ha, Chipeșca SRL „Lob Lojistic” 42 ha, Rogojeni ÎI „BVI Aroma” 16 ha Șipca GȚ „Sandic Alexandra” 24 ha și încă cîțiva producători de talie mică a cîte 1-2 ha. Mai pe larg se folosesc sisteme de irigare prin picurare în gospodăria de sere pe o suprafață de 20000 m.p.

  Din cele menționate reesă că soluția este la cultivarea soiurilor și hibrizilor rezistenți la secetă menținînduși indicii de productivitate.

La rînd cu aciasta se cer investiții serioase în implimentaria tehnologiilor conservative performante de păstrare a rezervelor de umeditate accesive plantelor a substanței organice cît și protecția solului de erozia apelor în urma ploilor torențiale dar și erozie de vînt.

Respectarea Asolamentelot cu corectă rotație a culturilor chiar este cheia succesului la toate măsurile ce sunt chemate de a crește productivitatia în sectorul agrar.
Poți să efectuezi investiții enorme dar nerespectînd acest element important în procesul tehnolojic rezultatul dorit nu va fi.
Cu părere de rău la acest compartiment avem de lucrat; nu toți Agricultorii conștientizază importanța lui.
În aceste asolamente se întroduc și culturi cu plus valuare și benefice ca buni premergători bunăoară cum ar fi mazăria în ultimii ani se extinde pe suprafețe mai mari și în mai multe gospodării, în deosebi zona Cușmircei, Climăuții de Jos la Răspopeni cît și la proprietari mai mic.
Ținînd cont de faptul că dorim o productivitate mare, apoi este strict necesar să lucrăm cu preparatele de uz fitosanitar(PUF) fără protecția de boli și vătămători nu avem izbîndă la recoltă.În ultimii 4-5 ani A/E folosesc pe o scară largă și fertilizanți atît în sol cît și foliali.
Din discuția care o avem cînd ne deplasăm, ciar mă bucur cînd întrebi și cît ai întrodus substanță activă iar răspunsul este că : depinde ce recoltă ît dorești să capeți și ciar aș menționa că în mediu se întroduc NPK cît și alte elemente în jur de 80-100 kg substanță activă.
E înbucurător faptul că se ține cont de propunerile și indicațiile științifice cu atît mai mult prin aciasta nu sărăcim solul.
Creșteria bunăstării societății în sectorul rural care se baziază practic pe domeniul Agriculturii ne permite numai cu jestionare cibzuită și corectă a solurilor noastre atît de productive.
De aceia investițiile în acest domeniul sunt pe prim plan;
În ultimii ani sau efectuat investiții în Dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și de procesare
- Sau construit frigidere cu o capacitate de peste 7680 tone în localitățile Șoldănești,Pohoarna, Cotiujenii Mari cît și în Parcani, Alcedari, Chipeșca și Curături care au fost date în expluatare ciar în 2016.
- Uscătorii de fructe la Cotiujenii Mari, Parcani și au fost date în expluatare în 2016 (Nu pe deplin corespund cerinților UE după standarte, dar bine că sunt și sper că se vor moderniza.)
Complexul de procesare a produselor cerealiere și culturi oleginoase, tot odată și brutărie în Cotiujenii Mari la dom. Cojocari George SRL „LuanCovGrup” care începînd cu anul 2016 produce produse de patiserie de un mare asortiment.
Se extind suprafețele de plantații perene ce alcătiuesc 1467 ha dintre care pînă în 2014 sau plantat 1245 ha iar în ultimii 2 ani adica 2015 și 2016 sau mai plantat încă 203 ha.
Acestea în deosebi sunt plantații intensive; la Dacia Agrochim SRL și SRL Lobilogistic 60 ha sunt superintensive cu sistem de irigare prin picurare cît și Plasă Antigrindină instalată la SRL LobiLogistic primăria Chipeșca.
Tot aici  sa construit și un frigider cu o capacitate de 4000 tone.

Dacă vorbim de plantații multeanuale (Livezi) apoi vaș comunica că mai avem și așa ca „Cultura Nucului” care este amplasată practic în toate localitățile raionului și ocupă o suprafață de 286 ha.
Aș menționa livada de la Olișcani a lui SRL Madino Agro care ocupă 32 ha și de acuma e în rod.
Acest gospodar Nicolae Micu și fecorul său Alexei se atîrnă serios și pe parcurs se ocupă de a aduce această cultură pe o scară nu numai raională dar și de Țară la nivel de dezvoltare tehnolojică performantă;
- Au instalat linie de sparjere și sortare a mezului
- Efectuază spălarie și uscare nucelor, iar pe parcurs ciar ambalaria mezului și produceria unei game de asortimente cu miez de nucă.
Tot în 2016 pentru postrecoltare sau mai construit un șir de încăperi (Depozite) de prelucrare și păstrare a cerealelor la Șipca GȚ Alexandra Sandic – capacitate de peste 3000 tone. Dobrușa GȚ Burușciuc Nina, Chipeșca GȚ CMT, SRL Guțan Agro, GȚ VV Belous – în total putem depozita în aceste încăperi peste 20000 tone produse.
Din categoria produselor profitabile este și cultivarea culturilor pentru producerea materialului semincier, care pe parcursul ultimilor ani are o amploare deosebită la creșterea economico-financiară a Producătorilor Agricoli cît și ocuparea forțe de muncă în procesul tehnologic care necesită lucrări manuale.
Anual se cultivă porumb și f/s pentru semințe în mai multe gospodării agricole care ocupă de la 120-150 ha porumbul și 400-600 ha floarea soarelui.
Tot odată și SRL Forever are fabrica de prelucrare a materialului semincier de porumb care deservește mai multe gospodării din Republică iar în 2016 a prelucrat toate semințele și de la Institutul Științific de Fitotehnie Porumbeni.
Produsele ecologice tot mai mult sunt întrebate pe piața internă dar în deosebi cea externă.
După o așa tehnolojie sunt cultivate mai multe specii și culturi care din start întră în categoria produselor profitabile.
De mai mulți ani se ocupă SRL Soclav din localitatia Climăuții de Jos la cultivaria cerealelor începînd cu 2016 SRL Guțan Agro, Madino Agro, Scofild, Vagadi cît și GȚ Alexandra Sandic au practicat cultivaria cerealelor spicoase un soi de grîu „Spelta” foarte întrebat pe piața externă după calitățile sale.
La fel SRL Madino Agro a cultivat 40 ha de F/S ca produs ecologic.
Aceste produse cer o tehnolojie specială fără folosiria substanțelor chimice tor odată ne dă posibilitatia să folosim și brațe de muncă care este bine venită în sectorul rural.
Prețurile la produsele respective sunt mai valoroase comparativ cu produsul tradițional cu 70-80 % ( exemplu F/S 6,8-7,0 lei/kg, ecolojic 12,5-13,0lei/kg).
A/E își îndeplinesc conștiincios obligațiunile ce ține de plata de arendă în agricultură care constitiue circa 1100- 1300 lei pe hectar totodată se deschid noi locuri de muncă și la moment în sectorul agrar al raionului lucriază mai bine de 2000 muncitori și încă 1200-1300 fermieri ce își lucrează loturile de teren individual.
Dacă sectorul din fitotehnie a complexului Agroalimentar raional a luat o creștere considerabilă spre bine, nu putem pe deplin spune de vitărit.
Acest sector cere încă multe sforțări de al readuce la ceia ce am avut odată.
Practic majoritatia septelului de animale este amplasat în gospodăriile aucziliare cu rase de specii puțin productive.
Șeptelul de animale la 01.01.2017
Dinamica efectivului de animale:

Necătînd la greutățile din acest sector aș putea menționa că totuși lucrurile se amelioriază în ultimii 2-3 ani.
- Sa reconstruit ferma de bovine de la Gara Cobîle – 26 de capete și din primăria Rogojeni GȚ Rusu Vladimir – 64 capete
- Sa construit ferme de bovine pentru producție de lapte la olișcani GȚ Pisarenco Oliga -18 capete, Dobrușa GȚ Grajdari – 16 capete.
- Funcționiază fermele vechi de la SRL Madino Agro și SRL Promartur de la Parcani.
- Mai avem la GȚ și mai mic în sector intravelan bovine în primăriile Fuzovca,Sămășcani, Cobîlia,care dețin de la 3 pînă la 6 animale
O situație mai bună și o tendință de creștere este la porcine – la SRL„Alexandru SLV” din Cușmirca și la SRL „Carneval” Cotiujenii Mari care întrețin a cîte5-6 sute și respectiv 5-6 mii capete la înmulțire și îngrășare- tot în aceste 2 întreprinderi și pe parcues adică 2017-2018 se vor reconstrui și reutila încăperile cu scopul de a mări șeptelul de animale pînă la 1000-1500 la Cușmirca și 20-30000 mii la Cotiujenii Mari.
Cușmirca.
O ramură foarte importantă din acest sector este și Apicultura care pe parcurs e în permanență creștere atît în gospodăriile aucziliare cît și Asociate.
În baza SRL „Făgurașul de Aur” din Șipca sau mai asociat încă 4 întreprinderi care de comun acord se extind în acest domeniu.
Au mai bine de 1500 familii tot odată dezvoltînd infrastructura de construcție a stupilor, prelucrare și expertiză a produselor din albinărit cu condiția de a ieși la export după Standartele Europene și Mondiale.
Ramura Pescicolă este mai mult la amatori, la crearia condițiilor de odihnă a populației, dar în 11 bazine acvatice aciastă îndeletnicire esti și de producere a peștelui pentru comercializare.
Și anume la Dobrușa 4 bazine acvatice la Tatarenco, Burez I, Burușciuc V, la Cotiujenii Mari 2 bazine, Șipca, Alcedar, Cobîlia și Șoldănești.
Avem 12 puncte de colectare a laptelui. Lucriază 11 centre de însemînțare artificială a bovinelor. În sectorul respectiv lucriază 7 medici de bună practică care efectuază lucrul de diagnostică și tratare a animalelor
Producția animalieră

Total producția în complexul agroalimentar a raionului pentru anul 2016 în domeniul fitotehnie și zootehnie constituie 455,4 milioane lei.
Toate cele menționate pe parcursul discuției a favorizat datorită Programului de Subvenționare (2014-2015-2016) Tabela
Subvenționarea în agricultură

Cît și a proectelor Europene din Polonia,Italia, Ungaria și altele Proecte Guvernamentale Pare 1+1, IFAD 4-5-6 care prin intermediu lor se susțin tinerii producători cu 40% din suma de 300 mii lei.
- Proectul MAC-P – linie de Granturi investiționale „ Acces la pețele de desfaceri” 50 % grant cu plafon de 350000 $ per grup de producători.
- ODIIM bază de susținere
DAA în comun cu serviciile de ramură permanent și aual ne străduim să organizăm Școlarizaria Producătoriloa agricoli pe diverse tematici .
Au fost convocate seminare și întruniri la capitolele :
Cultivarea legumelor în teren protejat și în cîmp.
Se preconizează pentru anul 2017:
- Instalarea sistemelor de irigare prin picurare în localităţile Alcedar, Chipeşca, Şoldăneşti
- Valorificarea terenurilor neprelucrate ce fac parte din patrimoniul Primariei Soldanesti
- Dezvoltarea infrastructurii post-recoltare (construcţia frigiderelor), s. Dobruşa, Vadul Rașcov, Răspopeni, Pohoarna, Chipeșca,Șipca.
- Linii de sortare, ambalare şi uscătorii de fructe, s. Curaturi
- Dezvoltarea miniparcului Industrial în apicultură, s. Şipca
- Plantarea livezilor in primăriile Șoldănești, Alcedar, Șipca, Climăuții de Jos.
- Casarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale cu subvenţionare din partea statului practic în toate localitățile raionului
- Contribuirea la renovarea parcului de maşini şi utilaj agricol
- Contribuirea la finisarea sistemelor antigrindină şi antiîngheţ, s. Alcedar
- Contribuirea la majorarea efectivului de animale şi productivităţii acestora, renovarea complexului animalier, s. Cotiujenii Mari (30 mii capete
- Reutilizarea fermei de procine, s. Cuşmirca
- Finalizarea construcţiei fermei de bovine, s. Olişcani și Dobrușa

Ca sarcini de bază în dezvoltarea sectorului agricol al raionului au fost şi sunt:
-Asigurarea securităţii alimentare a populaţiei
-Consolidarea terenurilor agricole
-Dezvoltarea ifrastructurii de procesare
-Dezvoltarea pomiculturii intensive şi a legumiculturii , în deosebi pe teren protejat
- Producerea materialului semincer
- Majorarea suprafeţelor irigate
-Revitalizarea sectorului zootehnic
-Protecţia mediului înconjurător şi renaşterea satului ca un mediu specific de viaţă
- Minimalizarea migraţiei şi oferirea condiţiilor favorabile pentru deschiderea noilor afacetri în mediul rural.
Toate acestea în ansamblu va aduce la întinerirea cadrelor şi nu numai din agricultură.

Andrei Muúçhi, șef Direcția Agricultură și Alimentație