Îndeplinirea planului operațional pentru anul 2016
Vineri, 10 Martie 2017
Îndeplinirea planului operaţional actualizat pentru anul 2016 a
,,Strategiei de dezvoltare durabilă al raionului Şoldăneşti”
În anul 2016 s-au îndeplinit următoarele obiective:


Obiectivul I. Dezvoltarea şi diversificarea economiei raionului
Măsura preconozată 1. Dezvoltarea infrastructurii pentru susţinerea ÎMM
Agenţii economici şi tinerii antreprenori sunt informaţi, că Ministerul Economiei, ODIMM,, Organizaţia de promovarea exportului din RM, Asociaţia investitorilor străini - sunt organizaţiile, care se ocupă cu investitorii. Pe pagina WEB a Consiliului Raional a fost publicată lista proiectelor naţionale şi internaţionale în derulare în domeniul ÎMM, agenda Locală a Antreprenorului .
• Prin intermediul primăriilor au fost repartizate materiale informative, prin care populaţia a luat cunoştinţa de domeniile serviciilor acordate de către Biroul Comun de Informaţii şi Servicii(BCIS).

 
 • Secţia a prezintat pentru agenţi economici materiale despre funcţiile, obiectivele şi activităţile Organizaţiei de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.
• În cadrul întrunirilor şi deplăsărilor în teritoriu a prestatorilor de serviciu au benificiat de informaţi 763 persoane.
• Prin intermediul ziarului şi studioului local au fost informati tinerii de vîrsta 18-30 ani despre Programul Naţional de abilitare economică a tinerilor, care doresc să-şi lanseze propria afacere în zonele rurale.
• A fost organizat şi desfăşurat seminar de instruire în domeniul dezvoltării ÎMM pe tema:
- Proiecte internaţionale şi naţionale în derulare

Măsura preconozată 2.Dezvoltarea industriei şi crearea locurilor noi de muncă.
• SRL ,,Intevizstudio,, din or. Şoldăneşti finalizează lucrările la construcţia centrului comercial , planul investiţiilor fiind de 2000 mii lei, din care s-au valorificat 1800 mii lei.
• De către ÎI ,,F-Dacia-Şineşeuţchi,, din or. Şoldăneşti au fost valorificate 200 mii lei pentru construcţia atelierului pentru producerea materialelor de construcţie, planul investiţiilor - 300 mii lei.

• De către SRL,,Gligor-Furdui,,prin proiectul ,,Promovarea măsurelor de încredere pe ambele maluri ale Nistrului,,care a fost finanţat de UE prin PNUD în sumă de 225 mii lei a fost deschis cabinet de imagistică dentară care deserveşte populaţia din 4 raioane(Şoldăneşti,Floreşti,Rezina Rîbniţa)şi s-au creat 4 locuri noi de muncă.

• La ÎI,,Grei Club,, care acordă servicii de agrement au fost create 3 lucuri de muncă.

• De către SRL,,Colos,,care comercializează piese de schimb a fost creat 1 loc nou de muncă.

• ÎI,,Covrigei,, care produc şi comercialzeză produse de panificaţie au deschis 2 locuri de muncă.

Măsura preconozată 3. Creşterea competitivităţii sectorului agricol.
- s-au construit din mijloace proprii depozite pentru păstrarea cerealelor a cîte 3000 tone fiecare în GȚ „ A. Sandic” S. Șipca și GȚ «C. Guțan» s. Răspopeni
- s-au construit din mijloace proprii 2 uscătorii de fructe a cîte 6 tone fiecare în GȚ „R. Cojocaru» s. Parcani
- s-au construit din mijloace proprii depozite pentru păstrarea cerealelor de 5000 tone în GȚ „Nina Boroşciuc,,s.Dobruşa și ,,CMT,,s.Cipeşca cu capacitatea de 400 m2.
- S-a construit din mijloace proprii depozit de păstrare a fructelor în s.Şipca de către GŢ,,A.Sandic,, cu capacitatea de 1500 t.
- S-a construit şi renovat brutăria din s.Cotiujenii Mari de către SRL,,Luan Cov Grup,,
- S-au procurat cîntare electrice de către GŢ,,A.Sandic,, s.Şipca cu capacitatea de 60 tone şi de către GŢ ,,CMT ,,s.Chipeşca de 10 tone ,costul fiind de 70 mii lei.
- s-au instalat sisteme de irigare din mijloace proprii pe o suprafață de 11 ha de plantații multianuale în SRL « Lobi Logistic» s. Chipeșca
- s-a renovat parcul de mașin în sectorul agricol din mijloace proprii a agenților economici în sumă de 7700000 lei

- S-au plantat livezi la :

- GŢ “ S Dontov”- 12 ha de caise s. Alcedar şi 10 ha de măr s. Mihuleni
- GŢ “ R Tatarenco”- 17 ha de caise, s. Găuzeni
- GŢ “ R Cojocaru”- 32 ha de prune, s. Parcani
- GŢ „ A Cornienco”- 5 ha cireş, 6 ha prune şi 6 ha caise, s. Fuzăuca
- GŢ ,,V Guţan”- 4,5 ha de nuc, s. Vadul Raşcov
- GŢ ,,V.Belous”-4,5 ha cireş, s.Alcedar
- GŢ ,,Şveţ Ion,,-4 ha nuc,s.Şipca
- GŢ,,Melnic Serghei,,-11 ha prune,s.Climăuţii de Jos
- GŢ,,La Craina,,-2ha prune,2ha caise,s.Vadul Raşcov
- GŢ,,Roga Vasile,,- 4 nuc,s.Climăuţii de Jos
- GŢ,,Braga Ion,, - 9 nuc,s.Găuzeni
- GŢ,,Belous Vasile,,- 15 caise,s.Alcedar
- GŢ,,Pelivan Victor,,- 2 ha nuc,s.Olişcani
- s-au casat, defrișat şi întrodus în circuitul agricol 12 ha de plantații multianuale în s. Cobîlea


• În sectorul zootehnic :

• S-a reconstruit o încăpere pentru creşterea porcinelor cu suprafaţa de 1200 m.p.de către SRL,,Pegas,, s.Cotiujenii Mari cu capacitatea de 7500 capete.
• S-a construit minifermă de bovine cu capacitatea de 30 capete de către GŢ,,Grăjdean,,s.Dobruşa.
• S-a reconstruit şi renovat ferma de porcine de către SRL,,Alexandru SLV,,s.Cuşmirca cu capacitatea de 1300 capete.

Obiectivul II. Servicii publice calitative şi diversificate.
Măsura preconozată 1. Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale şi crearea centrelor de asistenţă socială

• S-a acumulat baza de date referitor la familiile cu copii în situaţie de risc, a persoanelor în vîrstă cu disabilităţi.
• În or. Şoldăneşti activează azilul pentru persoane în etate şi cu dizabilităţi, la moment sunt internate 28 persoane dintre care 3 sint contra plată. Din 28 de persoane 13 sînt ţintuite la pat. Capacitatea azilului este de 25 de locuri.
• În s. Cotiujenii Mari activează Centrul de zi ”Păcuraşii”, numărul de copii ce beneficiază de servicii constituie 25 persoane.
• Continuie lucrul de îmbunătăţire a serviciilor de îngrijire a 470 persoane vîrsnice. Toate persoanele care necesită aceste servicii sunt deservite în termenii stabiliti;

• Din iniţiativa autorităţii tutelare raionale este înfiinţat serviciul asistenţei parental profesioniste. În 7 localităţi ale raionului activează 15 asistenţi parentali profesionişti, numărul copiilor deserviţi constituie 38:
s.Sămăşcani : 1 familie- 2 copil; 1 familie- 2 copii; 1 familie-3 copii; 1 familie- 4 copii;
s. Răspopeni : 1 familie - 3 copii, s.Sectaci : 1 familie - 1 copil, 1familie-3
copii; 1 familie-2 copii; 1 familie 4 copil s. Cot : 1 familie - 1 copil, Climăuţi de Jos : 2 familii - 3 copii, s. Vadul – Rascov : 1 familie - 2 copii,1 familie-3 copii; s.Cuşmirca : 1 familie - 2 copii.

• În or.Şoldăneşti activează casa de copii de tip familial ,,Concordia” în care la moment se află 5 copii în plasament.
• În s. Chipesca activează Casa de tip familiar, unde sunt amplasaţi 6 copii.
• În raion sunt angajaţi 23 asistenţi sociali

Au fost schimbate la azilul de bătrîni ferestrele, reparaţie care a fost posibilă în urma unei donaţii acordate de către Asociaţia ,,Swiss Red Cross” în sumă de 189500 lei.
A fost reparat parţial acoperişul sediului DASPFC Şoldăneşti în sumă de 19000 mii lei cît şi schimbate o parte a ţevilor de canalizare.

Măsura preconozată 2. Construcţia, reabilitarea si/sau modernizarea
infrastructurii educaţionale

• S-a reparat sala sportivă la liceul teoretic ,,Alexei Mateevici,,în sumă de 823 mii lei.
• S-a reparat acoperişul la liceul teoretic ,,Alexei Mateevici,,în sumă de 193 mii lei.
• S-a termoizolat pereţii la gim.s.Răspopeni în sumă de 1870 mii lei.
• S-au schimbat geamurile la gim.Samaşcani în sumă de 150 mii lei.
• S-a reparat sala sportiva la L/T din s.Olişcani în sumă de 200 mii lei
• S-au schimbat paradoselele la gim.Climăuţii de Jos în sumă de 40,4 mii lei.
• S-a schimbat sistemul de iluminare la gim.Salcia în sumă de 58,4 mii lei
• S-a reparat blocul sanitar şi canalizarea la gr..din s.Fuzăuca din BL în sumă de 90 mii lei
• S-a reparat capital blocul alimentar la gr.de copii ,,Mărţişor,, din Şoldăneşti din BL în sumă de 185 mii lei.
• S-a raparat capital grădiniţa de copii din s.Salcia din FISM -suma valorificată de 3000 mii lei
Total au fost indeplinite lucrari la instituţiile de învăţămînt in suma de 6669,8 mii lei.


Măsura preconizată 3.Îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii în
sănătate
Centrul de Sanatate Soldanesti:


• Din lipsa mijloacelor băneşti nu s-a îndeplinit nici o lucrare la instituţia dată.

Spitalul Raional Şoldăneşti:


• S-au executat lucrari de termoizolare a pereţilor,schimbării ferestrelor,uşilor la spitalului raional în sumă de 3,8 mln. lei.
Total executat: 3,8 mii lei.

Obiectivul III. Infrastructura locală dezvoltată şi extinsă
Măsura preconozată 1. Reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii drumurilor
- Din bugetul raional au fost alocaţi 400 mii lei pentru întreţinerea drumurilor locale dintre care s-au valorificat 394,6 mii lei.
-S-au reparat drumurile în urma lichidării consecinţelor naturale (ploi)s.Climăuţii de Jos,Cot,Salcia-suma de 100 mii lei.
-S-au reparat drumurile naţionale şi locale din FR în sumă de 2330,6 mii lei
Total executat : 2825,2 mii lei.

Măsura preconozată 2.Promovarea şi implementarea proiectelor investiţionale în infrastructură de Cultură şi SPORT
• S-au finalizat lucrările la construcţia ministadionului la gim.din s.Chipeşca în sumă de 96 mii lei finanţat din Bugetul raional.
• La L/T din s.Cotiujenii Mari s-a construit ministadion în sumă de 460 mii lei.
• Din BL a fost reparat acoperişul Casei de Cultură din s.Cuşmirca în sumă de 177 mii lei.
• S-a reparat monumentul Eroilor căzuţi în Marele Război a.1941-1945 din s.Chipeşca - valorificaţi 20 mii lei
• S-a reparat gardul la Casa de cultură din s.Răspopeni din BL în sumă de 69 mii lei.

Măsura preconozată 3. Promovarea investiţilor în sistemele de alimentare cu apă şi sistemelor de canalizare.


• S-a construit apeduct şi sistem de canalizare cu suportul FEN în
s.Salcia în sumă de 4000 mii lei.
• S-a elaborat proiectul de construcţie a apeductului şi sistemului de canalizare în s. Cotiujenii Mari în sumă de 370 mii lei
• S-a elaborat proiectul de construcţie a fîntînii arteziene în s.Răspopeni din BL în sumă de 29 mii lei
• S-a elaborat proiectul de construcţie a apeductului şi sistemului de canalizare în s. Răspopeni în sumă de 170 mii lei
• S-a construit apeduct şi staţie de tratare a fîntînii arteziene în s.Răspopeni în sumă de 1872 mii lei
- Din lipsa mijloacelor financiare n-au fost efectuate lucrări în următoarele localităţi: s.Alcedar, ,Poharna,Cotijenii Mari,Olişcani,Cuşmirca,Glingeni,
Chipeşca ,Dobruşa,Şoldăneşti

Măsura preconozată 4. Promovarea şi implementarea proiectelor investiţionale în infrastructură de gazificare.


• S-a elaborat proiectul de gazificare a 62 gospodării din s.Răspopeni în sumă de 2970 mii lei
• S-a elaborat proiectul de gazificăre a grădiniţei de copii din s. Răspopeni în sumă de 12 mii lei
Măsura preconozată 5. Promovarea şi implementarea proiectelor investiţionale în infrastructură de iluminare stradală.
• S-au efectuat lucrări la iluminarea stradală:
• s.Alcedar în sumă de 220 mii lei
• s.Poiana în sumă de 220 mii lei
• s.Salcia în sumă de 220 mii lei
• S-a elaborat proiectul de conectare la iluminarea s.Răspopeni în sumă de 175 mii lei din BL.
Din lipsa mijloacelor financiare n-au fost efectuate lucrările în următoarele localităţi:Chipeşca,Cobîlea,Găuzeni, Olişcani,Poharna, Şipca,Şoldăneşti.