Skip to content

Index

Pagina Principala arrow Sănătate arrow Statutul Spitalului Raional Şoldăneşti
Statutul Spitalului Raional Şoldăneşti Imprimare
Miercuri, 03 Septembrie 2008

I. Dispoziţii generale

Prezentul Statut este elaborat în conformitate cu Legea ocrotirea sănătăţii nr.41 l-XIII din 28 martie 1995 (art.4), Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 15S5-XIII din 28 februarie 1998. Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2003, Legea nr. 1265-XIV din 05.10.2002 „Cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor.
Denumirea completă a instituţiei medico-sanitare publice este: Instituţia medico-sanitară publică "Spitalul raional Şoldăneşti".
Denumirea prescurtată a instituţiei medico-sanitare publice este: l.M.S.P. "Spitalul raional Şoldăneşti
Instituţia medico-sanitară publică Şoldăneşti se înregistrează conform deciziei Consiliului raional Şoldăneşti nr.9/1 din 01 decembrie 2003 în baza Spitalului raional Şoldăneşti şi este succesorul de drept al Spitalului raional Şoldăneşti. Instituţia medico-sanitară publică Şoldăneşti este o instituţie care îşi desfăşoară activitatea pe principiul autofinanţării, de non-profit . Este creată şi işi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Statut.
Instituţia medico-sanitară publică Şoldăneşti posedă calitatea de persoană juridică din momentul aprobării prezentului statut de către Fondator, coordonării cu Ministerul Sănătăţii şi înregistrării la Camera înregistrării de Stat se bucură de toate drepturile ce decurg din această calitate, are cont propriu in bancă, inclusiv şi cont valutar, are ştampilă, formular cu antet, emblemă, insignă, fanion, foi de onoare pentru acţiuni de protocol şi pentru decorare.
Instituţia medico-sanitară publică îşi desfăşoară activitatea pe teritotoriul Republicii Moldova.
Durata de activitate a Instituţiei medico-sanitare publice este nelimitată, cu începere de la data înregistrării de stat.
Sediul Instituţei medico-sanitare publice se află pe adresa: oraşul Şoldăneşti, str. Păcii, 11.

II. Scopul, sarcinile şi tipurile de activitate

Scopul principal al Instituţiei medico-sanitare publice este protecţia sănătăţii populaţiei, profilaxia, diagnosticarea, tratamentul şi reabilitarea bolilor.
Instituţia medico-sanitară publică pentru realizarea scopului sau are ca obiectiv următoarele sarcini: profilaxia, tratamentul si reabilitarea bolilor, promovarea sănătăţii.
Pentru realizarea scopurilor menţionate Instituţia medico-sanitară publică efectuează următoarele genuri de activitate:
Prestarea serviciilor medicale in cadrul asigurărilor medicale obligatorii in conformitate cu Programul Unic;
Prestarea serviciilor medicale in cadrul asigurărilor medicale facultative in conformitate cu prevederile contractuale;
Prestarea serviciilor medicale contra plată;
Planificarea si organizarea procesului de prestare a serviciilor medicale;
Prestarea serviciilor medicale in conformitate cu cerinţele sanitaro-epidimiologice si cele de acreditare;
Procurarea echipamentului necesar pentru prestarea serviciilor
medicale;
Participarea la conferinţe naţionale si internaţionale in domeniul
medicinii;
Organizarea întâlnirilor si seminarelor pentru schimb de experienţa;
Activităţi publicitare;
Colectarea şi studierea informaţiei şi realizărilor mondiale in domeniul medicinii;
Organizarea odihnei şi măsurilor culturale în comun pentru lucratorii Instituţiei medico-sanitare publice.
Pentru realizarea scopurilor propuse Instituţia medico-sanitară publică are următoarele drepturi:
Să reprezinte interesele Instituţiei medico-sanitare publice în organele de stat şi alte organizaţii;
Să asigure protecţia socială a drepturilor şi intereselor lucratorilor săi cit şi a intereselor social-importante în domeniul său de activitate;
Să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa, conform legislaţiei in vigoare;
Să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;
Să încheie contracte din numele sau. să procure bunuri si servicii si sa presteze servicii in conformitate cu scopurile statutare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a lnstituţiei medico-sanitare publice.

III. Organele de administrare şi de control

Instituţia medico-sanitară publica are următoarele organe de administrare şi de control:
1) Fondatorul – Consiliul Raional Şoldăneşti
2) Ministerul Sănătăţii (controlul politicii de sănătate)
3) Director (administrator).
Fondatorul este organul suprem de administrare al Instituţiei medico-sanitare publice.
Fondatorul are următoarele atribuţii exclusive:
Adopta decizia de fondare a Instituţiei medico-sanitare publice;
Elaborează, modifică şi completează statutul Instituţiei medico-sanitare publice cu aprobarea ulterioară de către Ministerul Sănătăţii;
Selectează candidaturile pentru funcţia de Director al Instituţiei medico-sanitare publice. Numeşte şi eliberează din funcţie Director al Instituţiei medico-sanitare publice;
Coordonează cu Ministerului Sănătăţii candidatura pentru funcţia de Director şef al Instituţiei medico-sanitare publice;
Încheie şi desface contractul de administrare cu Directorul;
Încheie contractul de comodat şi transmite bunurile autorităţii administraţiei publice in gestiune Instituţiei medico-sanitare publice;
Aprobă tranzacţiile Instituţiei medico-sanitare publice cu terţele persoane a căror sumă depăşeşte 25 % din suma mijloacelor financiare acumulate de Instituţia medico-sanitară pe parcursul unui an de activitate;
Aprobă darea în arendă a bunurilor transmise în comodat;
Aprobă crearea filialelor instituţiei medico-sanitare publice şi intrarea Instituţiei medico-sanitare publice în uniuni sau asociaţii;
Aprobă reorganizarea sau dizolvarea Instituţiei medico-sanitare publice.
Aprobă planurile de activitate cconomico-financiară;
Aprobă rapoarte trimestriale şi anuale privind activitatea economico-financiarii:
Aprobă deciziile privind folosirea pe parcursul anului financiar a capitalului de rezervă şi a celui de dezvoltare;
Aprobă actele juridice cu conflict de interese;
Controlează activităţile curente ale Instituţiei medico-sanitare publice.
Hotărârile Fondatorului in problemele ce ţin de atribuţiile lui sunt obligatorii pentru Director şi persoanele cu funcţii de răspundere ale Instituţiei medico-sanitare publice.
Chestiunile ce ţin de atribuţiile exclusive ale Fondatorului nu pot fi transmise spre examinare altor organe de administrare şi Instituţiei medico-sanitare publice.
Fondatorul nu este în drept să hotărască cu privire la chestiuni care nu (in de atribuţiile lui, cu excepţia cazului prevăzut în punctul
Dacă conducerea Instituţiei medico-sanitare publice nu poate soluţiona o chestiune ce ţine de atribuţiile ei, ea este în drept să ceară Fondatorului soluţionarea acestei chestiuni.
Director este organul de conducere operativă a Instituţiei medico-sanitare publice .
Directorul execită conducerea şi reprezentarea Instituţiei medico-sanitare
publice în baza contractului de administrare semnat cu Fondatorul.
Directorul al Instituţiei medico-sanitare publice asigură îndeplinirea hotărârilor, ordinilor şi deciziilor Fondatorului şi ale Ministerului Sănătăţii.
Atribuţiile Directorului al Instituţiei medico-sanitare publice sunt toate
chestiunile de conducere a activităţii curente, cu excepţia chestiunilor ce ţin de competenţa Fondatorului.
Directorul al Instituţiei medico-sanitare publice are următoarele atribuţii exclusive:
Elaborează programul de perspectivă al dezvoltării şi planurile economico-financiare anuale ale Instituţiei medico-sanitare publice;
Elaborează rapoartele trimestriale şi anuale privind activitatea cconomico-financiară;
Prezintă Fondatorului propuneri privind modificarea şi completarea statutului, reorganizarea sau lichidarea Instituţiei medico-sanitare publice:
Acţionează fără procură din numele Instituţiei medico-sanitare publice:
Reprezintă interesele Instituţiei medico-sanitare publice in relaţiile cu terţe persoane, este in drept să acorde astfel de împuterniciri în unele probleme şi altor angajaţi ai Instituţiei medico-sanitare publice, în bază de procură;
Semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci;
Angajează personalul;
Prezintă Fondatorului propuneri privind schimbarea componenţei, reconstrucţia, lărgirea, reutilarea tehnică a bunurilor transmise în gestiune Instituţiei medico-sanitare publice;
Asigură folosirea eficientă şi reproducerea bunurilor Instituţiei medico-sanitare publice.

IV. Patrimoniul

Patrimoniul Instituţiei medico-sanitarc publice este alcătuit din bunuri primite în comodat sau procurate pe parcursul activităţii şi mijloacele financiare obţinute în urma prestării serviciilor medico-sanitare.
Instituţia medico-sanitară publică este în drept sa dea în arendă proprietatea primită în comodat sau să o utilizeze în alte scopuri, numai cu autorizarea autorităţilor administraţiei publice locale.
Instituţia medico-sanitară publică la propria decizie şi din surse proprii este în drept să procure alte bunuri necesare pentru activitatea sa.
Întreg patrimoniul Instituţiei medico-sanitare publice este folosit exclusiv pentru realizarea scopurilor statutare.
Deciziile cu privire la procurarea şi înstrăinarea patrimoniului Instituţiei medico-sanitare publice, cu excepţia celui transmis in comodat, se adoptă de către Director.

V. Mijloacele financiare, modul de folosire a surplusului de mijloace financiare obţinute şi de compensare a pierderilor

Instituţia medico-sanitară publică este în drept să dispună de următoarele surse de venituri:
Bugetul de stat;
Bugetul administraţiei publice locale;
Fondurile de asigurări medicale obligatorii şi facultative;
Mijloace încasate în urma prestării serviciilor cu plată;
Credite bancare;
Veniturile obţinute din darea în arendă a echipamentului şi încăperilor;
Fondurile de binefacere;
Mijloacele sponsorilor;
Alte surse de venituri permise de legislaţia în vigoare.
Mijloacele financiare primite din sursele de finanţare sunt folosite pentru cheltuielile legate de prestarea serviciilor medico-sanitare.
Mijloacele financiare rămase după acoperirea cheltuielilor Instituţiei medico-santare publice sunt considerate surplus de mijloace financiare.
Instituţia medico-sanitară publică planifici individual folosirea surplusului de mijloace financiare.
Planul de folosire a surplusului de mijloace financiare face parte componenţa din planul activităţii economico-financiare şi se aprobă de Fondator.
Surplusul de mijloacele financiare se foloseşte în exclusivitate pentru atingerea scopurilor statutare şi dezvoltarea Instituţiei medico-sanitare publice.
Instituţia medico-sanitară publică constituie în modul stabilit de legislaţia în vigoare, fondurile de rezervă şi de dezvoltare, care nu pot depăşi fiecare cota de 25% din volumul cheltuielilor anuale.
Mijloacele financiare din fondurile de rezervă şi de dezvoltare pot fi păstrate în cont de depozit bancar.
Modalitatea folosirii mijloacelor financiare din fondurile de rezervă şi de dezvoltare sunt stabilite de Instituţia medico-sanitară publică şi se aprobă de Fondator.
Rapoartele privind activitatea cconomico-financiară se pregătesc de Instituţia medico-sanitară publică trimestrial şi anual şi se aprobă de Fondator.

VI. Controlul activităţii

Controlul corespunderii activităţii Instituţiei medico-sanitare publice cu scopurile statutare se exercită de către Fondator şi Ministerul Sănătăţii.
Pentru realizarea controlului activităţii Instituţiei medico-sanitare publice Fondatorul şi Ministerul Sănătăţii este în drept să ceară toate documentele necesare, precum şi explicaţiile de rigoare de la persoanele împuternicite să conducă sau să reprezinte Instituţia medico-sanitară publică, precum şi de la alţi angajaţi ai Instituţiei medico-sanitare publice.
Fondatorii şi Ministerul Sănătăţii sunt în drept să avertizeze şi să ia deciziile de rigoare in conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în caz de depistare a încălcărilor in activitatea Instituţiei medico-sanitare publice.
Avertizarea şi decizia va conţine motivele emiterii, cererea de înlăturare a încălcărilor comise sau de evitare a acestora pe viitor.
Avertizarea şi decizia se comunică Instituţiei medico-sanitarc publice în formă scrisă cu indicarea termenului în care aceasta este obligată să comunice despre rezultatele examinării şi măsurilor întreprinse.
Controlul respectării legislaţiei financiare şi fiscale se efectuează de către organele abilitate ale Ministerului Finanţelor, companiile de audit, şi de alte organe de stat în cazurile prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
Fondatorul şi Ministerul Sănătăţii sunt obligaţi să respecte principiile de confidenţialitate comercială privind activitatea financiară şi economica a Instituţiei medico-sanitare publice şi nu au dreptul să divulge informaţia confidenţială.
Exercitarea controlului nu trebuie să afecteze regimul normal de activitate a Instituţiei medico-sanitare publice.

VII. Reorganizarea şi dizolvarea

Hotărârea cu privire la reorganizarea activităţii Instituţiei medico-sanitare publice se adoptă de către Fondator sau, în cazurile prevăzute de legislaţie, de către instanţa judecătorească.
Reorganizarea Instituţiei medico-sanitare publice se efectuează cu înştiinţarea prealabilă a creditorilor pe calea fuziunii (contopirii şi absorbţiei), dezmembrării (divizării şi separării) şi transformării.
Procedura şi succesiunea de drept, în cazul reorganizării Instituţiei medico-sanitare publice se efectuează în conformitate cu legislaţia in vigoare.
Persoanele juridice apărute in rezultatul reorganizării pot fi numai Instituţii medico-sanitarc publice.
Reorganizarea se consideră efectuară numai după înregistrarea Instituţiilor medico-sanitare publice noi apărute în Registrul de stat.
Instituţia medico-sanitară publică poate fi dizolvată în temeiul:
Imposibilităţii atingerii scopurilor statutare;
Hotărîrii Fondatorului;
Hotărîrii judecătoreşti, în cazurile prevăzute de legislaţie;
Insolvabilităţii sau încetării procesului de insolvabilitate in legătură cu insuficienţa masei debitoare;
Altor cauze prevăzute de lege.
Dizolvarea Instituţiei medico-sanitare publice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
Procedura de lichidare a Instituţiei medico-sanitare publice se efectuează în corespundere cu legislaţia în vigoare.
Instituţia medico-sanitară publică se consideră dizolvată şi reorganizată din momentul în care s-au făcut însemnările respective în Registrul de stat.

VII. Adoptarea, completarea şi modificarea statutului

Statutul se elaborează şi se aprobă de către Fondator.
Prezentul statut se coordonează cu Ministerul Sănătăţii.
Modificările şi completările la prezentul statut întră în vigoare din momentul aprobării lor de către Fondator, coordonării cu Ministerul Sănătăţii şi înregistrării la Camera Înregistrării de Stat.

 

Ultimile noutăţi din:

Finanţe

Declarația privind buna guvernare 2016
 Declarația privind buna guvernare


Citeşte mai departe...


Învață contabilii-șefi ai instituțiilor bugetare
 În scopul implementării prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Direcția Finanțe Şoldăneşti a desfășurat un ciclu de instruire privind aplicarea normelor metodologice. Astfel, la 11 şi 12 ianuarie în sala de protocol a Consiliului raional a avut loc seminarul de instruire a contabililor-șefi ai instituțiilor bugetare şi a primăriilor din raionul Şoldăneşti.

Citeşte mai departe...


Știre de interes: Principalele modificări ale impozitelor și taxelor vamale din acest an
 Principalele modificări ale Codului Fiscal și a celui Vamal, care au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017 prevăd:
  •  Majorarea scutirilor persoanele și a tranșelor de venit la mărimea ratei inflației, -82 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal unic de impozitare a veniturilor obținute din activitățile desfășurate de către avocați, notari, executori judecătorești, mediatori, experți judiciari, traducători/interpreți autorizați, +7,7 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal simplificat și facilitar privind impozitul pe venitul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente de comerț fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat;

Citeşte mai departe...


Seminar informativ pentru contabilii instituțiilor finanțate din bugetul raional
  Specialiștii din cadrul Direcției Finanțe au organizat o altă rundă de seminare pentru contabilii din instituțiile finanțate din bugetul raional. 
 Seminarul instuctiv a vizat modificările și completările efectuate vizavi de metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare pnetru pentru primul semestru al anului 2016 și pregătirea pentru elaborarea proiectelor de buget pentru anul următor. 

Citeşte mai departe...


Ateliere de lucru pentru contabili
  Direcția Finanțe de comun acord cu Trezoreria Teritorială Șoldănești a organizat, pe data 30 iunie și ulterior pe 7 iulie, instruirea contabililor-șefi din cadru primăriilor, cît și a contabililor - șefi, ai instituțiilor finanțate de bugetul raional.
 Seminarul instructiv a vizat metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare. Pentru pirma dată în acest an, contabilii operează cu metodologia create în format electronic astfel toate dările de seamă vor fi recepționate de către Direcția Finanțe în varianta electronica.

Citeşte mai departe...


Agricultură

Despre riscurile de înghețuri și brume
  Aspecte generale. În grupa fenomenelor meteorologice nefavorabile agriculturii, îngheţurile şi bruma ocupă un loc important. Ele determină nu numai frînarea dezvoltării plantelor şi încheierea prematură a ciclului de vegetaţie, ci chiar moartea parţială sau totală a acestora. În pomicultură de exemplu, sînt deosebit de mari daunele îngheţurilor de primăvară care surprind pomii în plină floare, distrugînd uneori aproape întreaga recoltă. Au de suferit îndeosebi caişii, piersicii, vişinii, cireşii, mărul şi nucul. De asemenea sînt afectate şi plantaţiile viticole, îndeosebi soiurile timpurii.
 

Citeşte mai departe...


RAPORT de activitate al DAA pentru perioada 2016
  În Republica Moldova Agricultura continuă să fie un sector important în economia țării cu toate că se simte o descreștere a contribuției agriculturii la Produsul Intern Brut (PIB) și constitue circa 10-14 % din datele ultimilor 4-5 ani comparativ cu cele peste 30 % înregistrate în urmă cu un deceniu.
  Această scădere a fost determinată de apariția rapidă a sectorului de servicii, ce reprezintă actualmente 2/3 din PIB. Mai mult decăt atăt, industria alimentară a furnizat în anul de referință 40 % din totalul industriei, în timp ce cu 5 ani în urmă era de circa 50%. Cauzele principale de instabilitate a produselor agricole este dependența agriculturii de condițiile climaterice – seceta a devenit un factor destructiv comun în ultimii ani care dacă nu al doilia păi al 3-lea an este secetos.

Citeşte mai departe...


Cunoștințele trainice – cheia succesului
  
  Recent, la inițiativa Centrului regional ACSA și Direcției Agricultură și Alimentare a Consiliului raional Șoldănești, la plantația de prun a SRL „Madino-Agro” din Olișcani, a fost organizată instruirea pomicultorilor privind tăierea în uscat a pomilor fructiferi și, în special, a celora de prun în condițiile anului curent. Plantația are 6 ani de la înființare, coroanele pomilor (și instruirea) au fost efectuate în strictă conformitate cu cerințele tehnologice de rigoare și recomandările experienței înaintate în domeniu.
   În calitate de instructor s-a prezentat Gheorghe Storoja, specialist consacrat în domeniu, cu un stagiu de muncă în domeniu de peste 42 de ani. Beneficiarii activității de instruire sunt pomicultori cu stagiu mare de muncă în ramură, dar, după cum au menționat și ei, mai au nevoie de cunoștințe noi și bine argumentate pentru o calitate mai înaltă a lucrărilor. Acest lucru l-au confirmat pomicultorii Serghei Ioncu, Svetlana Durnea, Ion Dămășcan, Natalia Rusnac și alții.

Citeşte mai departe...


Culturile nucifere: realități și perspective europene
    Recent, în sala de protocol a Consiliului raional Șoldănești, s-a desfășurat seminarul de instruire a deținătorilor de plantații nucifere și a celora care intenționează să inițieze pe viitor afaceri în acest domeniu. Activitatea instructivă cu genericul ,,Culturile nucifere: realități și perspective europene” a fost organizată de către Direcția Agricultură și Alimentare a Consiliului raional și Centrul regional ACSA. Cei prezenți au avut posibilitatea să obțină noi cunoștințe în inițierea afacerilor în domeniul nucifer, să se familiarizeze cu cerințele tehnologice la producerea nucilor și miezului de nucă de calitate și cu alte aspecte ale activităților de obținere a rezultatelor performante, ascultându-l pe directorul executiv al Uniunii Asociațiilor producătorilor de culturi nucifere din Moldova, Constantin Gajim, la fel și pe deținătorul primei mari plantații de nuci din raion, Nicolae Micu, pe alți participanți la instruire. Mai jos prezentăm notițe de la seminar.

Citeşte mai departe...


Învăţăm lucrând, lucrăm învăţând
  La 10 februarie, ora 10.00, Direcţia Agricultură și Alimentație, în comun cu Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru (SRFC), a convocat o şedinţă de lucru/instruire pe subiectul ”Corectitudinea legală de executare a Legii nr. 198 – XV cu privire la arenda în agricultură”. Ședința era destinată autorităților publice locale de nivelul I, inclusiv specialiștilor pentru reglementarea cadastrului funciar și agenților economici.

Citeşte mai departe...


Economie

Training pentru IMM-urile cu potențial de export
 East Invest 2 Project, vă invită la Training pentru IMM-urile cu potențial de export din 10 – 12 mai 2017 la
Chisinau, (Hotel VisPas, strada Alexandru Lăpuşneanu, 26).
  Camera de Comerţ şi Industrie a RM în colaborare cu Proiectul "East Invest 2", finanțat de UE, invită toate întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectorul de prelucrare a produselor agroalimentare și a produselor alimentare la cursul privind accesul pe piețele Uniunii Europene.
  Instruirea interactivă din cadrul Academiei pentru IMM-uri privind relaţiile comerciale cu UE va cuprinde subiecte precum: regulamentele UE şi standartele tehnice, disponibilitatea pentru export a întreprinderilor, marketing şi participarea companiilor la târguri şi expoziţii internaţionale. Instruirile vor fi conduse de către traineri specializaţi din ţările UE şi a Parteniariatului Estic.
    Limba de lucru: limba engleză. Pe parcursul instruirii va fi asigurată traducerea simultană.
   Accesul IMM, pe piețele internaționale, este crucial în lupta întreprinderilor de a se menține competitive și de a-şi extinde activitatea. Remarcăm că un număr impunător de întreprinderi mici şi mijlocii autohtone nu sunt suficient de informate despre cerințele necesare pentru a accesa piața europeană. Întreprinderile menţionează faptul că cunoașterea ZLSAC și aspectele legate de export sunt necesare şi importante pentru dezvoltare.
   Obiectivul Academiei pentru IMM este de a sprijini IMM-urile în procesul implementării Acordului de Comerț Liber RM-UE, cooperarea cu UE și activitatea de export. Pe parcursul conferinței vă veți familiariza cu prevederile și obligațiile impuse de ZLSAC, precum și acquis-ul UE în general. Obiectivul evenimentului este de a sensibiliza mediul de afaceri privind aspectele legate de export și informarea IMM-urilor despre instrumentele necesare accesării la pieţiele UE.
 Pentru a participa la seminar, Vă rugăm să vă înregistrați on-line accesând link-ul: SME application_v1_Moldova_Final rom Termenul limită pentru înregistrare: 5 mai 2017.
     Persoana de contact: Rodica Dimitriu, tel.: 022 23 32 86, e-mail: rodica.dimitriu@chamber.md. 

Citeşte mai departe...


In atenția femeilor antreprenoare!
                                                
300 de femei din Republica Moldova vor fi beneficiare ale proiectul „Business Women Academy”. Proiectul va fi gestionat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Promovarea Femeilor în Business (ICAWB)cu suportul financiar al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Citeşte mai departe...


Îndeplinirea planului operațional pentru anul 2016
Îndeplinirea planului operaţional actualizat pentru anul 2016 a
,,Strategiei de dezvoltare durabilă al raionului Şoldăneşti”
În anul 2016 s-au îndeplinit următoarele obiective:


Obiectivul I. Dezvoltarea şi diversificarea economiei raionului
Măsura preconozată 1. Dezvoltarea infrastructurii pentru susţinerea ÎMM
Agenţii economici şi tinerii antreprenori sunt informaţi, că Ministerul Economiei, ODIMM,, Organizaţia de promovarea exportului din RM, Asociaţia investitorilor străini - sunt organizaţiile, care se ocupă cu investitorii. Pe pagina WEB a Consiliului Raional a fost publicată lista proiectelor naţionale şi internaţionale în derulare în domeniul ÎMM, agenda Locală a Antreprenorului .
• Prin intermediul primăriilor au fost repartizate materiale informative, prin care populaţia a luat cunoştinţa de domeniile serviciilor acordate de către Biroul Comun de Informaţii şi Servicii(BCIS).

 

Citeşte mai departe...


În atenția cetățenilor din raionul Șoldănești
       Secţia Economie aduce la cunoştinţa locuitorilor raionului 
Şoldăneşti, că în fiecare joi, între orele 9.00-12.00, în incinta Consiliul raional, etajul I, va activa Biroul Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS), în cadrul căruia specialiştii vor acorda consultaţii din domeniile:
- Casei Naţionale Teritoriale de Asigurări Sociale
- Asistenţei Sociale şi Protecţia Familiei
- Inspectoratului Fiscal de Stat
- Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă
- Inspecţiei Muncii
- Serviciului cadastral
- juristulului Consiliului raional
(referitor la calcularea pensiei, indemnizaţii pentru copii, ajutor social, plata impozitelor, angajarea în câmpul muncii, servicii de cadastru, deschiderea afacerii, proiecte în derulare).
   Relaţii la tel: (0272) 2-54-83, (0272) 2-53-66.

Citeşte mai departe...


Proiectele naţionale implementate de ODIMM
  Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ODIMM) este o instituţie publică, necomercială, care dezvoltă şi implementează programe şi instrumente de suport penrtu sectorul ÎMM din Republica Moldova, cu scopul creşterii performanţei şi nivelului de competivitate a acestuia,contribuind la dezvoltarea economică durabilă a ţării şi la crearea de noi locuri de muncă.
Vă prezentăm informaţia referitor la Proiectele naţionale implementate de ODIMM.

Citeşte mai departe...


Învăţământ

Cine munceşte, acela câştigă
   
  Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Biblioteca Naţională ,,Ion Creangă” organizează anual concursul literar ,, La izvoarele înţelepciunii „ cu scopul de a promova lectura şi a familiariza elevii cu viaţa şi activitatea personalităţilor din literatură, cultură, istoria naţională şi universală. Concursul este la ediţia XXVII-a, în anul curent a fost dedicat scriitorului Petre Ispirescu.      Elevii claselor V-VII au studiat literatura recomandată şi au participat activ la etapa locală a concursului, organizaţi şi îndrumaţi de bibliotecarii şcolari, profesorii de limbă și literatură română, bibliotecarii de la bibliotecile publice.

Citeşte mai departe...


Ziua Drapelului Republicii Moldova
  Astăzi 27 aprilie este marcată Ziua Drapelului şi a Stemei de Stat, simbolurile oficiale ale suveranităţii şi independenţei, care se sărbătoreşte din 2010. În toate instituţiile de învăţămînt din raion au fost organizate diferite activităţi cu acest prilej.
  Elevii din LT,, A. Mateevici” Şoldăneşti, împreună cu Elena Ciorici, directorul adjunct pentru educaţie au prezentat un flash mob dedicat acestui eveniment. Şeful Direcţiei Învăţământ, Nicolae Mîndru, a accentuat importanţa cunoaşterii istoriei pentru generaţia tânără, a îndemnat participanţii să respecte simbolurile naţionale, să cinstească cu mândrie Drapelul de Stat şi să onoreze Stema de Stat a Republicii Moldova.

Citeşte mai departe...


Formarea continuă a cadrelor didactice-condiție primordială spre succes
  
  Îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale este necesară pentru asigurarea calității serviciilor educaționale. Stabilirea nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice, proiectarea și desfășurarea eficientă a activităților de perfecționare determină performanțele profesionale.
   În acest scop a fost organizat un seminar instructiv-metodic cu directorii adjuncți pentru instruire în Liceul teoretic ”A.Mateevici” Șoldănești la data de 18 aprilie 2017. În cadrul seminarului a fost desfășurată o activitate de formare continuă cu subiectul ”Evaluarea: experiențe inovative”, moderatori directorii adjuncți pentru instruire dle Stihari Lucia și Maznic Elena.

Citeşte mai departe...


Generaţie sănătoasă
   Centrele de sănătate prietenoase tinerilor au
 scopul de a spori accesul tinerilor la informaţii şi servicii calitative de sănătate şi la alte servicii: informare, consiliere, servicii medicale, referire. Aceste servicii sunt orientate ca să rezolve problemele prioritare cu care se confruntă adolescenţii şi tinerii.
  La 26 aprilie în incinta sălii de şedinţe a Centrului Medicilor de Familie s-au întrunit directorii adjuncţi pentru educaţie, psihologii şcolari la un seminar, organizat de Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor.

Citeşte mai departe...


Evaluarea: experiențe inovative
  
  Școala viitorului cere conceptualizări noi și perfecționarea pedagogilor pentru implementarea inovațiilor în abordarea schimbării. Având la cârmă manageri competenți, cu viziuni noi în stilul de conducere și de monitorizare a progresului personalului didactic, școala poate avea o altfel de imagine. Credem că directorii adjuncți instruire din raionul Șoldănești, fiind dirijați de dna Diana Oprea, șefa cabinetului metodic a Direcției raionale Învățământ, au mari șanse să performeze în carieră. Competențele manageriale axate pe consiliere, cunoștințele de care dă dovadă, tactul, optimismul Dumneaei emană încredere, entuziasm, ne mobilizează spre noi realizări, ne stimulează interesul pentru inovațiile în domeniu. Seminarul raional desfășurat de dna Diana Oprea în incinta instituției noaste (IPLT “Alexei Mateevici”) ne-a cultivat un sentiment puternic al semnificației personale în raport cu ceea ce facem, ne-a demonstrat o cultură de colaborare eficientă.

Citeşte mai departe...


Construcţii

Adunare cu agenții economici din orașul Șoldănești

 

    Recent, președinta raionului, Svetlana Rotundu, a inițiat, împreună cu primăria orașului, o adunare cu mai mulți agenți economici din orașul Șoldănești. Scopul adunării a fost de a face un apel către toți agenții economici pentru a susține inițiativa primarului Ion Cuculescu de a efectua lucrări de reparație capitală în parcul principal al localității. Acest parc de agrement, care cere investiții enorme, nu va fi posibil de folosit în timpul apropiat dacă nu ne vom uni forțele pentru a-i schimba, măcar parțial, imaginea. „Mijloace financiare pentru asta nu au cum să se adune în bugetul primăriei, iar obținerea susținerii finanțatorilor străini este o procedură mai complicată, deaceea vă propun să contribuim fiecare după posibilitate pentru a face ceva frumos pentru acest oraș”. Cam așa a formulat îndemnul său primarul către toți conducătorii prezenți.

Citeşte mai departe...


Adunarea Acționarilor SA ”Salubritate Șoldănești”
 Sfârşitul lunii martie şi început de aprilie 2017 au fost marcante pentru cele 23 APL-uri fondatoare ale SA ,,Salubritate Şoldăneşti,,.
În cadrul adunării acţionarilor din 30.03.2017 administraţia operatorului regional responsabil de asigurarea salubrizării localităţilor a prezentat raportul privind situaţia financiară pentru anul 2016.

Citeşte mai departe...


Echipa ADR Centru în vizită la Șoldănești
   La data de 15 februarie, la Consiliul raional a avut loc ședința grupului de lucru cu participarea șefului Direcției relații cu instituțiile de dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcții Eduard Ungureanu, directorul ADR Centru Viorel Jardan și reprezentanții a managementul proiectelor împreună cu specialistul Secției Construcții Gospodării Comunale și Drumuri, Valeriu Bunăcalea și managerul Centrului de Sănătate Constantin.

Citeşte mai departe...


Președintele raionului la ședința Consiliului regional pentru Dezvoltare Centru
 La 26 ianuarie președintele raionului a participat la ședinta Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru, care s-a desfasurat în or. Ialoveni.  În cadrul acestei ședințe au fost discutate mai multe chestiuni ce ține de implementarea Strategiei de Dezvoltare Regionala Centru pe parcursul anului 2016, despre Concursul de propuneri de proiecte Planul Operațional Regional Centru 2017-2020 și despre implementarea proiectelor investiționale pe parcursl anului 2016.

Citeşte mai departe...


Discuții vizavi de managementul deșeurilor și managementul apeductelor în primării
Astăzi, la Șoldănești, autoritățile publice locale din cele 23 de primării din raionul Șoldănești s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru pentru a discuta despre noile modalități de management al apeductelor aflate în gestiunea primăriei și reflecții vizavi de probleme apărute în procesul de gestionare a deșeurilor solide în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I.
 

Citeşte mai departe...


Protecţie socială

Activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului din Alcedar și Poiana
 
 La 22 martie 2017, în biroul vicepreședintelui raionului Șoldănești, a avut loc ședința Consiliului Raional pentru Protecția Copilului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:
1. Cu privire la activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului a primăriei din com. Alcedar și primăriei sat. Poiana pentru anul 2016.
Raportori: Cepraga Fiodor, primarul com. Alcedar și Negruța Nadejda primarul s. Poiana;

Citeşte mai departe...


Caz incitant la DASPFC Șoldănești
  În după amiaza zilei de 9 februarie la sediul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului din Șoldănești s-a adresat o mamă tânără cu un copil de numai jumătate de an. Avea o rugăminte ieșită din comun pentru această instituție raională...
  Mama, în vârstă de 19 ani, originară din raionul Rezina, a apelat la autoritatea tutelară din Șoldănești pentru a cere ajutor. Ajunsă într-o situație de impas, rămasă fără susținerea părinților sau a rudelor, fără loc de trai propriu și loc de muncă, ea a ajuns în stradă cu copilul în brațe. Disperată, a cerut ca fetița să fie plasată într-o instituție (pe o perioadă scurtă, până își va găsi o locuință și un serviciu stabil).

Citeşte mai departe...


Protecția drepturilor copilului
 Membrilor Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului:Florea Nina, Rusu Vladimir, Mîndru Nicolae, Morari Serghei, Barbos Margareta, Rotari Nadejda, Svetlana Zaițev, Croitoru Veaceslav și Namolovan Igor s-au convocat în ședința ordinară al consiliului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:

Citeşte mai departe...


Astazi au fost examinate dosarele depuse la FLSSP Șoldănești
 
   În anul 2016, din Fondul Local de Susținere Socială a Populației Șoldănești, 2824 de locuitori ai raionului Șoldănești, au beneficiat de susținere financiară acordată prin Deciziile Consiliului de Administrație a Fondului.
  De ajutorul material au beneficiat invalizi, persoane singure și în etate, precum și alte persoane inapte de muncă, dar și familiile cu mulți copii. Acestea pot solicita o asistenţă financiară unică odată la 11 luni prezentând acte confirmative. Astfel, pe parcursul anului 2016 au fost alocați peste 1,5 milioane de lei, în baza cererilor depuse.
Cifrele au fost prezentate de către Direcția Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului în cadrul primei ședințe a Consiliului de Administrație a FLSSP Șoldănești, care a avut loc la 20 ianuarie 2017.
 

Citeşte mai departe...


Sărbătoare pentru bătrânii solitari
 Cu o zi înainte de Revelion, un grup de consilierii raionali au vizitat persoanele de la Azilul pentru bătrâni și a persoane cu dizabilitate din or. Șoldănești.  Vicepreședintele raionului Nina Florea, însoțită de către consilierul Djumber Todua, Musteață Gheorghe și Rusu Larisa au adus în dar merinde dar și cele mai calde urări de bine.
 Printr-o decizie aprobată la ședința Consiliului raional din 08 decembrie s-a decis alocarea a 3000 mii lei pentru beneficiarii din Azil cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Acest obiecei se păstrează de cînd este fondat azilul de batrâni.

Citeşte mai departe...


Cultură

Festival pascal, festival de suflet ”Cu gândul la Tine, Doamne”
   Da, marți multă lume, care venise la 
mănăstirea Cușelăuca, se gândea cu rugă și dragoste la Dumnezeu și la Fiul Său - Iisus Hristos. Oamenii vroiau să se mai încălzească aierul de afară, fiindcă multe femei și fetițe erau tocmai vinete pe la buze de frig. Alții, mai ales organizatorii, vroiau tare mult să nu plouă, deoarece se anunțase pe la posturile de radio și televiziune despre asta. O parte dorea să evolueze bine în scenă, câte unul stând chiar cu mâinile împreunate în semn de rugă...
   Eu cred că Dumnezeu și Fiul Său au auzit asta, fiindcă până la urmă s-a făcut mai cald, n-a plouat și toate cele 21 de colective au evoluat cu succes. A fost o zi feerică, o zi cu multe cântece pascale și de proslăvire a Mântuitorului. În scenă se perinda colectiv după colectiv, fiecare depunând mult efort și talent pentru a evolua mai bine decât alții, dar și decât anii trecuți. În rezultat, spectatorii au avut parte de ceva deosebit...

Citeşte mai departe...


ARF are o nouă conducere
     Asociația raională de Fotbal (ARF) Șoldănești și-a votat un nou organ de conducere. Resetarea Asociației s-a produs după ce fostul președinte al ARF, Alexandru Relițchi, s-a retras din activitate.
   Marți, 11 aprilie 2017, în oraşul Șoldănești a avut loc Adunarea Generală de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere a ARF. La eveniment au participat 17 din 25 de delegaţi din partea membrilor afiliaţi ai ARF Șoldănești, plus președintele raionului, inclusiv conducerea şi membrii Comitetului Executiv al Asociaţiei. Forul fotbalistic naţional a fost reprezentat de către Ruslan Berzoi, vicepreședintele Federației Moldovenești de Fotbal.
 

Citeşte mai departe...


Festivalul Republican al Umorului

 Din dorința de a antrena colectivele de teatru, satiră și umor într-o competiție artistică deschisă și onestă, bazată pe libertate de exprimare, creativitate, imaginație, sensibilitate și originalitate, Secția Cultură, Tineret și Sport și Primăria Cotiujenii Mari, susținute de Consiliul raional Șoldănești și de Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, organizează și desfășoară Festivalul Republican al Umorului la fiecare început de aprilie.
Ajuns la cea de-a III-ea ediție, festivalul are loc la baștina actorului, regizorului și umoristului Gheorghe Urschi, în satul Cotiujenii Mari.


Citeşte mai departe...


”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a
 La data de 30 martie 2017, în sala de festivități a L/T ”Alexei Mateevici” s-a desfășurat Concursul national ”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a dedicate aniversării a 129 de ani de la nașterea poetului –preot la care au participat 98 de elevi din liceele ”Alexei Mateevici„ și ”Ștefan cel Mare”, gimnaziile Cotiujenii Mari, Pohoarna, Salcia, Dobrușa, Poiana, Fuzăuca, Vadul-Rașcov, Chipeșca și Liceul ”Aleco Russo” din s. Cojușna, raionul Strășeni. Învingătorii au fost premiați cu trofee, medalii și cărți. Diplome au primit toți paticipanții. Ca oaspete la concurs au fost invitați Protopopul de Șoldănești Vasile Rotari, domnul Strătilă Vlad, reporterul ziarului ”Făclia”, membru al Uniunii Scriitorilor, Nicolae Mândru, șeful Direcției Învățământ și Iurie Durnea, directorul școlii de pictură.

Citeşte mai departe...


Decada ”Mărțișor - 2017” în plină desfășurare
  În fiecare primavară, la început de martie, colectivele artistice care activează în raionul Șoldănești își invită spectatorul la un concert de zile mare – peste toate ”Mărțișorul” preia stăpânirea, iar razele de soare scot din case oamenii dornici de petreceri și voie bună. Copii și maturii încântă ochiul și inima prin evoluări notorii, caracterizate de sufletul primăverii, al reînoirii, al dragostei, al speranței și bunei dispoziții. Toți se bucură când vine primăvara, îndeosebi cei care reușesc să adune cât mai mulți spectatori la concertele cu ocazia sosirii primăverii sau cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Femeii. Decada ”Mărțișor” este un eveniment devenit tradițional și la noi, la Șoldănești. Această manifestare culturală adună pe scenă artiști valoroși din raion într-o sublimă sărbătoare a muzicii, a dragostei și a prieteniei.
 

Citeşte mai departe...