Skip to content

Index

Pagina Principala arrow Sănătate arrow Raportul privind evaluarea siguranței la situații de urgență și dezastre a IMSP Spitalul raional
Raportul privind evaluarea siguranței la situații de urgență și dezastre a IMSP Spitalul raional Imprimare
Luni, 04 Iulie 2016
  În perioada 16-17.05.2016, întru realizarea prevederilor ordinelor Ministrului Sănătăţii nr.1033 din 16.10.2012 ”Cu privire la aprobarea Programului de fortificare a siguranţei spitalelor din Republica Moldova pentru anii 2012-2016” şi nr.285 din 18.04.2016 ”Cu privire la evaluarea siguranţei spitalelor”, de către echipa de evaluare în componenţă: Mihai Pîsla, Radu Ostaficiuc, Leonid Chetraru şi Andrei Popescu a fost efectuată evaluarea nivelului de siguranţă la situaţii de urgenţă şi dezastre a IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti. În procesul de evaluare au participat: conducerea Spitalului, membrii Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (CSE) a instituţiei, conducătorii subdiviziunilor şi serviciilor nemijlocit implicaţi în realizarea activităţilor ce ţin de pregătirea şi răspunsul la situaţii excepţionale. Evaluarea a fost efectuată cu suportul Biroului Regional pentru Europa al OMS.
 
 Metodologia de evaluare Evaluarea a fost efectuată cu aplicarea metodologiei OMS „Indicele Siguranţei Spitalului” (ediţia a doua). Metodologia respectivă prevede evaluarea a 151 parametri, care în ansamblu reflectă siguranţa unui spital la diferite situaţii de urgenţă şi dezastre. Fiecare parametru reflectă un anumit aspect al siguranţei spitalului, are ponderea sa în funcţie de gradul de influenţă asupra siguranţei instituţiei şi urmează a fi apreciat cu atribuirea acestuia a unuia din trei nivele de siguranţă, şi anume: „Scăzut”, „Mediu” sau „Înalt”. În funcţie de aspectele pe care le reflectă, parametrii sunt grupaţi în 3 module-cheie şi anume: ”Siguranţa structurală”, ”Siguranţa nestructurală” şi ”Managementul urgenţelor şi dezastrelor”. La rîndul său modulele sunt constituite din sub-module, iar în unele (dar nu în toate) sub-modulele sunt constituite din cîteva secţii. Modulul ”Siguranţa structurală” reflectă nivelul de siguranţă al elementelor structurale ale clădirii (carcasa, coloanele, pereţii portanţi, fundamentul, acoperişul, planşeurile între etaje, etc.), tipul şi calitatea materialelor folosite în construcţie, gradul de uzură al clădirii, respectarea standardelor în construcţie şi reconstrucţie, precum şi consecinţele evenimentelor precedente, care au putut afecta siguranţa clădirii. Modulul ”Siguranţa nestructurală” reflectă nivelul de siguranţă al elementelor nestructurale ale clădirii la care se atribuie sistemele critice (reţelele electrice, apeductul, canalizarea, gestionarea deşeurilor, protecţia împotriva incendiilor, etc.), elementele arhitecturale, căile de evacuare şi acces, echipamentule medical, de laborator si de birou, etc.
  Modulul ”Managementul urgenţelor şi dezastrelor” reflectă nivelul de pregătire al sistemului organizaţional şi al personalului spitalului, precum şi activităţile esenţiale realizate de acesta, în vederea asigurării unui răspuns adecvat la eventuale urgenţe sau dezastre, precum şi lichidării consecinţelor acestora. Evaluarea fiecărui parametru se efectuează de către o echipă multidisciplinară de evaluatori, care se conduc de un set de criterii expuşi în Ghidul pentru evaluatori (parte componentă a metodologiei). Suplimentar la modulele consacrate evaluării nivelelor de siguranţă, metodologia prevede încă un modul – ”Pericolele care afectează siguranţa spitalului şi rolul spitalului în gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a dezastrelor”. Modulul dat nu include în sine parametri care urmează a fi evaluaţi, ci indică pericolele şi riscurile, precum şi nivelurile acestora (înalt, mediu sau scăzut), care urmează a fi luate în considerare în procesul de evaluare. Rezultatele evaluării nivelului de siguranţă a fiecărui parametru se prelucrează cu utilizarea programului computerizat „Calculatorul Indicelui Siguranţei”, care calculează aşa numitul ”Indice al siguranţei spitalului” atît pentru tot spitalul în întregime, cît şi pentru fiecare modul în parte. Indicele siguranţei spitalului reprezintă o exprimare valorică a capacităţii spitalului de a rezista la impact şi a-şi păstra funcţionalitatea în timpul şi după producerea situaţiei de urgenţă sau dezastrului. Valoarea Indicelui siguranţei spitalului este exprimată în cifre şi poate varia de la 0 pînă la 1,0. Este de menţionat că metodologia prevede 2 opţiuni ce ţin de repartizarea ponderii între modulele de siguranţă: conform primei opţiuni toate modulele au o pondere egală, care constituie 30,3% pentru fiecare modul; conform opţiunii a doua, care se recomandă a fi aplicată în zonele cu pericol seismic, ponderea modulelor este diferită, şi anume: modulul „Siguranţa structurală” are ponderea de 50%, modulul „Siguranţa nestructurală” - 30%, iar modulul „Managementul urgenţelor şi dezastrelor” - 20%. În cadrul prezentei evaluări a fost aplicată opţiuni a doua. În funcţie de mărimea Indicelui siguranţei atribuit spitalului în urma evaluării, acesta se clasează în una din 3 grupe de siguranţă, şi anume: dacă mărimea indicelui variază între 0,66 şi 1,00 spitalul se clasează în grupa A, fapt care indică că siguranţa acestuia este înaltă; dacă mărime indicelui variază între 0,36 şi 0,65 spitalul se clasează în grupa B, fapt care indică că siguranţa acestuia este medie, iar dacă mărimea indicelui variază între 0,00 şi 0,35, spitalul se clasează în grupa C, fapt care indică că siguranţa acestuia este joasă (Tabela 1). Acelaşi criteriu se aplică pentru fiecare modul, fapt ce înseamnă că spitalul se clasează în grupa de siguranţă a, b sau c în funcţie de mărimea Indicelui de siguranţă atribuit modulului respectiv. Prin urmare grupa de siguranţă, la care se atribuie spitalul, se expune, de exemplu, în felul următor: A (aba), B (bbc), C (ccb), etc., unde litera majusculă reprezintă grupa de siguranţă la care este atribuit spitalul în întregime, iar literele minuscule – grupa de siguranţă la care este atribuit fiecare modul în parte şi anume: prima literă reflectă siguranţa structurală, a doua siguranţa nestructurală, iar a treia managementul urgenţelor şi dezastrelor.
  În anul 2010 Spitalul a fost supus unei evaluări similare, numai că cu utilizarea primii versiunii a metodologiei „Indicele Siguranţei Spitalului”. Unele rezultate ale evaluării respective sunt incluse cu scop comparativ în prezentul raport.
  În rezultatul evaluării s-au constatat următoarele:
  Date generale despre spital IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti (în continuare Spitalul) este o instituţie medico-sanitară publică de tip staţionar de nivel raional, predestinată pentru acordarea asistenţei medicale de nivel secundar populaţiei din raionul Şoldăneşti în cazurile medicale complexe ce nu pot fi rezolvate la nivel de asistenţă medicală primară. Spitalul îşi desfăşoară activitatea în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. Fondatorul Spitalului este Consiliul Raional Şoldăneşti. Teritoriul de deservire are suprafaţa de 598 km2, numărul populaţiei deservite este de circa 42 mii locuitori, care locuiesc în o. Şoldăneşti şi 32 localităţi rurale. Structural Spitalul constă din administraţie, staţionar, serviciile administrative, de asigurare şi gospodăreşti. În cadrul Spitalului funcţionează 6 secţii clinice şi 7 secţii paraclinice. Spitalul are capacitatea de 115 paturi. În caz de necesitate Spitalul poate desfăşura suplimentar pînă la 50 paturi. Statele de personal ale Spitalului întrunesc 192 unităţi, pe care activează 176 persoane fizice (completarea 91%), inclusiv 30 medici, 75 asistente medicale, 45 alt personal. Spitalul este amplasat în partea de nord-est a or. Şoldăneşti pe str. Păcii, 24. Teritoriul spitalului ocupă o suprafaţă de 2 ha. Instituţia este amplasată în 5 clădiri: blocul curativ principal în care sunt amplasate majoritatea secțiilor curativdiagnostice, blocul secţiei boli infecţioase, blocul alimentar, cazangeria, blocul morfo-patologic. Obiecte potenţial periculoase din punct de vedere chimic sau incendiar, alte întreprinderi industriale cu pericol sporit în apropierea nemijlocită a Spitalului nu sunt amplasate. În conformitate cu cerințele Ordinului Ministerului Sănătății nr.556 din 11.06.2012 ”Cu privire la categorisirea spitalelor în funcție de gradul de implicare al acestora în acțiunile de răspuns la urgențe de sănătate publică”, Spitalul se atribuie la categoria A, fapt care indică că Spitalul va fi implicat cu un grad înalt de probabilitate în acțiunile de răspuns la toate tipurile de urgențe de sănătate publică, care eventual se vor produce pe teritoriul de deservire al acestuia. În conformitate cu Ordinul MS nr.317 din 02.08.2007 ”Cu privire la reorganizarea Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă a Ministerului Sănătăţii pentru situaţii excepţionale în Serviciul Republican Medicina Calamităţilor” SR Șoldănești are sarcina de a menține 5 echipe primare de intervenție: 3 cu medic și 2 fără medic.

Concluzie generală
  1. În rezultatul prelucrării informaţiei, acumulate în procesul de evaluare cu utilizarea programului computerizat „Calculatorul Indicelui Siguranţei”, s-a stabilit (Fig.7) că Indicele general al siguranţei Spitalului Raional Șoldănești este egal cu 0,77, iar indicele de vulnerabilitate este respectiv egal cu 0,23.
Concomitent, indicele de siguranţă la compartimentul ”Siguranţa structurală” este egal cu 0,79 (indicele de vulnerabilitate – 0,21) , la compartimentul ”Siguranţa nestructurală” cu 0,74 (indicele de vulnerabilitate – 0,26), iar la compartimentul ”Managementul urgenţelor şi dezastrelor” respectiv cu 0,75 (indicele de vulnerabilitate – 0,25). Întrucît mărimea Indicelui Siguranţei Spitalului se plasează în diapazonul 0,66 - 1,00, conform metodologiei utilizate, Spitalul este atribuit la nivelul ”A” de siguranţă. La fel, fiecare modul este atribuit la nivelul ”a” de siguranţă. Prin urmare Spitalul Raional Șoldănești se atribuie la grupa A („aaa”) de siguranţă, fapt care indică că acesta are un nivel înalt de siguranţă la situaţii de urgenţă şi dezastre.
  2. Ponderea nivelurilor de siguranţă repartizată pe module, sub-module şi secţii, expusă în tabela 3, indică la existenţa unor parametri de care depinde siguranţa spitalului, care au fost apreciaţi cu nivelul ”Scăzut” şi cărora este necesar de a acorda atenţia respectivă. La fel, necesită atenţie şi parametrii apreciaţi cu nivelul ”Mediu”.
  3. Analiza Indicelui Siguranţei Spitalului calculat în comparaţie cu anul 2010 (Fig.8) demonstrează o creştere a acestuia cu 8 puncte (de la 0,69 pînă la 0,77), fapt datorat acţiunilor întreprinse în perioada de referinţă, care au permis o creştere a ponderii parametrilor apreciaţi cu nivelul ”Înalt” şi o reducere a ponderii parametrilor apreciaţi cu nivelul ”Scăzut” (Tabela 3) şi, ca rezultat final, fortificarea nivelului de siguranţă al SCR la urgenţe şi dezastre.
Propuneri orientate spre fortificarea gradului de siguranță a Spitalului Raional Şoldăneşti
  Reieşind din rezultatele obţinute în procesul evaluării, echipa de evaluare propune administraţiei SR Şoldăneşti de a organiza şi efectua următoarele măsuri orientate spre fortificarea gradului de siguranță:
a. Siguranța structurală
Toate lucrările de reparaţie, replanificare, extindere, etc. de efectuat cu respectarea strictă a documentelor normative în domeniul construcţiilor.
De reflectat în modul stabilit în Cartea tehnică a construcţiei toate datele ce ţin de urmărirea comportării obiectivului în timpul exploatării, reparaţiei şi intervenţiei.
De reparat învelișul acoperișul blocului principal în scopul excluderii riscului de deteriorare a planșeelor și pereților de apele pluviale.
De efectuat reparația tuturor sectoarelor deteriorate ale pereurilor pentru evitarea pătrunderii apelor pluviale la fundamentele clădirilor.
De restabilit fisurile şi tencuiala degradată de pe socluri apărute în rezultatul acţiunii factorilor naturali.
b. Siguranța nestructurală
De executat reparația capitală încăperii de păstrare a gazelor medicale.
De instalat în instituție un sistem de detectare și semnalizare a fumului/focului.
De asigurat marcarea clară și explicită a tuturor căilor și ieșirilor de evacuare în caz de incendiu sau alte situații excepționale.
De precăutat posibilitatea dotării secţiilor spitalului cu un sistem de înştiinţare şi avertizare a bolnavilor, vizitatorilor şi personalului în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale.
De asigurat păstrarea sigură a recipientelor de oxigen prin fixarea acestora în modul stabilit.
c. Managementul urgențelor de sănătate publică
 De actualizat şi perfecţionat regulat Planul de pregătire și răspuns la situaţii excepţionale al Spitalului.
De asigurat operaționalizarea cît mai rapidă a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale și a Grupului operativ de dirijare în cazul pericolelor sau declanșării situațiilor excepționale.
De planificat, organizat şi petrecut regulat antrenamente şi exerciţii practice de simulare a acţiunilor de răspuns la situaţii excepţionale, cu analiza rezultatelor şi modificarea în baza lor a documentelor de planificare a acţiunilor de răspuns.
De prevăzut şi perfectat documentele necesare pentru asigurarea unei cooperări eficiente între serviciile şi formaţiunile Spitalului și serviciile şi formaţiunile teritoriale, implicate în acțiunile de pregătire și răspuns la situații excepționale.
De menținut permanent nomenclatorul şi cantitatea stabilită a rezervelor materiale predestinate pentru activităţi în situaţii excepţionale.

Raportul de evaluare în varianta originală poate fi găsit la următorul link: sr-soldanesti.ms.md/
 
 
< Precedent   Următor >

Ultimile noutăţi din:

Finanţe

Declarația privind buna guvernare 2016
 Declarația privind buna guvernare


Citeşte mai departe...


Învață contabilii-șefi ai instituțiilor bugetare
 În scopul implementării prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Direcția Finanțe Şoldăneşti a desfășurat un ciclu de instruire privind aplicarea normelor metodologice. Astfel, la 11 şi 12 ianuarie în sala de protocol a Consiliului raional a avut loc seminarul de instruire a contabililor-șefi ai instituțiilor bugetare şi a primăriilor din raionul Şoldăneşti.

Citeşte mai departe...


Știre de interes: Principalele modificări ale impozitelor și taxelor vamale din acest an
 Principalele modificări ale Codului Fiscal și a celui Vamal, care au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017 prevăd:
  •  Majorarea scutirilor persoanele și a tranșelor de venit la mărimea ratei inflației, -82 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal unic de impozitare a veniturilor obținute din activitățile desfășurate de către avocați, notari, executori judecătorești, mediatori, experți judiciari, traducători/interpreți autorizați, +7,7 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal simplificat și facilitar privind impozitul pe venitul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente de comerț fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat;

Citeşte mai departe...


Seminar informativ pentru contabilii instituțiilor finanțate din bugetul raional
  Specialiștii din cadrul Direcției Finanțe au organizat o altă rundă de seminare pentru contabilii din instituțiile finanțate din bugetul raional. 
 Seminarul instuctiv a vizat modificările și completările efectuate vizavi de metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare pnetru pentru primul semestru al anului 2016 și pregătirea pentru elaborarea proiectelor de buget pentru anul următor. 

Citeşte mai departe...


Ateliere de lucru pentru contabili
  Direcția Finanțe de comun acord cu Trezoreria Teritorială Șoldănești a organizat, pe data 30 iunie și ulterior pe 7 iulie, instruirea contabililor-șefi din cadru primăriilor, cît și a contabililor - șefi, ai instituțiilor finanțate de bugetul raional.
 Seminarul instructiv a vizat metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare. Pentru pirma dată în acest an, contabilii operează cu metodologia create în format electronic astfel toate dările de seamă vor fi recepționate de către Direcția Finanțe în varianta electronica.

Citeşte mai departe...


Agricultură

Despre riscurile de înghețuri și brume
  Aspecte generale. În grupa fenomenelor meteorologice nefavorabile agriculturii, îngheţurile şi bruma ocupă un loc important. Ele determină nu numai frînarea dezvoltării plantelor şi încheierea prematură a ciclului de vegetaţie, ci chiar moartea parţială sau totală a acestora. În pomicultură de exemplu, sînt deosebit de mari daunele îngheţurilor de primăvară care surprind pomii în plină floare, distrugînd uneori aproape întreaga recoltă. Au de suferit îndeosebi caişii, piersicii, vişinii, cireşii, mărul şi nucul. De asemenea sînt afectate şi plantaţiile viticole, îndeosebi soiurile timpurii.
 

Citeşte mai departe...


RAPORT de activitate al DAA pentru perioada 2016
  În Republica Moldova Agricultura continuă să fie un sector important în economia țării cu toate că se simte o descreștere a contribuției agriculturii la Produsul Intern Brut (PIB) și constitue circa 10-14 % din datele ultimilor 4-5 ani comparativ cu cele peste 30 % înregistrate în urmă cu un deceniu.
  Această scădere a fost determinată de apariția rapidă a sectorului de servicii, ce reprezintă actualmente 2/3 din PIB. Mai mult decăt atăt, industria alimentară a furnizat în anul de referință 40 % din totalul industriei, în timp ce cu 5 ani în urmă era de circa 50%. Cauzele principale de instabilitate a produselor agricole este dependența agriculturii de condițiile climaterice – seceta a devenit un factor destructiv comun în ultimii ani care dacă nu al doilia păi al 3-lea an este secetos.

Citeşte mai departe...


Cunoștințele trainice – cheia succesului
  
  Recent, la inițiativa Centrului regional ACSA și Direcției Agricultură și Alimentare a Consiliului raional Șoldănești, la plantația de prun a SRL „Madino-Agro” din Olișcani, a fost organizată instruirea pomicultorilor privind tăierea în uscat a pomilor fructiferi și, în special, a celora de prun în condițiile anului curent. Plantația are 6 ani de la înființare, coroanele pomilor (și instruirea) au fost efectuate în strictă conformitate cu cerințele tehnologice de rigoare și recomandările experienței înaintate în domeniu.
   În calitate de instructor s-a prezentat Gheorghe Storoja, specialist consacrat în domeniu, cu un stagiu de muncă în domeniu de peste 42 de ani. Beneficiarii activității de instruire sunt pomicultori cu stagiu mare de muncă în ramură, dar, după cum au menționat și ei, mai au nevoie de cunoștințe noi și bine argumentate pentru o calitate mai înaltă a lucrărilor. Acest lucru l-au confirmat pomicultorii Serghei Ioncu, Svetlana Durnea, Ion Dămășcan, Natalia Rusnac și alții.

Citeşte mai departe...


Culturile nucifere: realități și perspective europene
    Recent, în sala de protocol a Consiliului raional Șoldănești, s-a desfășurat seminarul de instruire a deținătorilor de plantații nucifere și a celora care intenționează să inițieze pe viitor afaceri în acest domeniu. Activitatea instructivă cu genericul ,,Culturile nucifere: realități și perspective europene” a fost organizată de către Direcția Agricultură și Alimentare a Consiliului raional și Centrul regional ACSA. Cei prezenți au avut posibilitatea să obțină noi cunoștințe în inițierea afacerilor în domeniul nucifer, să se familiarizeze cu cerințele tehnologice la producerea nucilor și miezului de nucă de calitate și cu alte aspecte ale activităților de obținere a rezultatelor performante, ascultându-l pe directorul executiv al Uniunii Asociațiilor producătorilor de culturi nucifere din Moldova, Constantin Gajim, la fel și pe deținătorul primei mari plantații de nuci din raion, Nicolae Micu, pe alți participanți la instruire. Mai jos prezentăm notițe de la seminar.

Citeşte mai departe...


Învăţăm lucrând, lucrăm învăţând
  La 10 februarie, ora 10.00, Direcţia Agricultură și Alimentație, în comun cu Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru (SRFC), a convocat o şedinţă de lucru/instruire pe subiectul ”Corectitudinea legală de executare a Legii nr. 198 – XV cu privire la arenda în agricultură”. Ședința era destinată autorităților publice locale de nivelul I, inclusiv specialiștilor pentru reglementarea cadastrului funciar și agenților economici.

Citeşte mai departe...


Economie

Training pentru IMM-urile cu potențial de export
 East Invest 2 Project, vă invită la Training pentru IMM-urile cu potențial de export din 10 – 12 mai 2017 la
Chisinau, (Hotel VisPas, strada Alexandru Lăpuşneanu, 26).
  Camera de Comerţ şi Industrie a RM în colaborare cu Proiectul "East Invest 2", finanțat de UE, invită toate întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectorul de prelucrare a produselor agroalimentare și a produselor alimentare la cursul privind accesul pe piețele Uniunii Europene.
  Instruirea interactivă din cadrul Academiei pentru IMM-uri privind relaţiile comerciale cu UE va cuprinde subiecte precum: regulamentele UE şi standartele tehnice, disponibilitatea pentru export a întreprinderilor, marketing şi participarea companiilor la târguri şi expoziţii internaţionale. Instruirile vor fi conduse de către traineri specializaţi din ţările UE şi a Parteniariatului Estic.
    Limba de lucru: limba engleză. Pe parcursul instruirii va fi asigurată traducerea simultană.
   Accesul IMM, pe piețele internaționale, este crucial în lupta întreprinderilor de a se menține competitive și de a-şi extinde activitatea. Remarcăm că un număr impunător de întreprinderi mici şi mijlocii autohtone nu sunt suficient de informate despre cerințele necesare pentru a accesa piața europeană. Întreprinderile menţionează faptul că cunoașterea ZLSAC și aspectele legate de export sunt necesare şi importante pentru dezvoltare.
   Obiectivul Academiei pentru IMM este de a sprijini IMM-urile în procesul implementării Acordului de Comerț Liber RM-UE, cooperarea cu UE și activitatea de export. Pe parcursul conferinței vă veți familiariza cu prevederile și obligațiile impuse de ZLSAC, precum și acquis-ul UE în general. Obiectivul evenimentului este de a sensibiliza mediul de afaceri privind aspectele legate de export și informarea IMM-urilor despre instrumentele necesare accesării la pieţiele UE.
 Pentru a participa la seminar, Vă rugăm să vă înregistrați on-line accesând link-ul: SME application_v1_Moldova_Final rom Termenul limită pentru înregistrare: 5 mai 2017.
     Persoana de contact: Rodica Dimitriu, tel.: 022 23 32 86, e-mail: rodica.dimitriu@chamber.md. 

Citeşte mai departe...


In atenția femeilor antreprenoare!
                                                
300 de femei din Republica Moldova vor fi beneficiare ale proiectul „Business Women Academy”. Proiectul va fi gestionat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Promovarea Femeilor în Business (ICAWB)cu suportul financiar al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Citeşte mai departe...


Îndeplinirea planului operațional pentru anul 2016
Îndeplinirea planului operaţional actualizat pentru anul 2016 a
,,Strategiei de dezvoltare durabilă al raionului Şoldăneşti”
În anul 2016 s-au îndeplinit următoarele obiective:


Obiectivul I. Dezvoltarea şi diversificarea economiei raionului
Măsura preconozată 1. Dezvoltarea infrastructurii pentru susţinerea ÎMM
Agenţii economici şi tinerii antreprenori sunt informaţi, că Ministerul Economiei, ODIMM,, Organizaţia de promovarea exportului din RM, Asociaţia investitorilor străini - sunt organizaţiile, care se ocupă cu investitorii. Pe pagina WEB a Consiliului Raional a fost publicată lista proiectelor naţionale şi internaţionale în derulare în domeniul ÎMM, agenda Locală a Antreprenorului .
• Prin intermediul primăriilor au fost repartizate materiale informative, prin care populaţia a luat cunoştinţa de domeniile serviciilor acordate de către Biroul Comun de Informaţii şi Servicii(BCIS).

 

Citeşte mai departe...


În atenția cetățenilor din raionul Șoldănești
       Secţia Economie aduce la cunoştinţa locuitorilor raionului 
Şoldăneşti, că în fiecare joi, între orele 9.00-12.00, în incinta Consiliul raional, etajul I, va activa Biroul Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS), în cadrul căruia specialiştii vor acorda consultaţii din domeniile:
- Casei Naţionale Teritoriale de Asigurări Sociale
- Asistenţei Sociale şi Protecţia Familiei
- Inspectoratului Fiscal de Stat
- Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă
- Inspecţiei Muncii
- Serviciului cadastral
- juristulului Consiliului raional
(referitor la calcularea pensiei, indemnizaţii pentru copii, ajutor social, plata impozitelor, angajarea în câmpul muncii, servicii de cadastru, deschiderea afacerii, proiecte în derulare).
   Relaţii la tel: (0272) 2-54-83, (0272) 2-53-66.

Citeşte mai departe...


Proiectele naţionale implementate de ODIMM
  Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ODIMM) este o instituţie publică, necomercială, care dezvoltă şi implementează programe şi instrumente de suport penrtu sectorul ÎMM din Republica Moldova, cu scopul creşterii performanţei şi nivelului de competivitate a acestuia,contribuind la dezvoltarea economică durabilă a ţării şi la crearea de noi locuri de muncă.
Vă prezentăm informaţia referitor la Proiectele naţionale implementate de ODIMM.

Citeşte mai departe...


Învăţământ

Cine munceşte, acela câştigă
   
  Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Biblioteca Naţională ,,Ion Creangă” organizează anual concursul literar ,, La izvoarele înţelepciunii „ cu scopul de a promova lectura şi a familiariza elevii cu viaţa şi activitatea personalităţilor din literatură, cultură, istoria naţională şi universală. Concursul este la ediţia XXVII-a, în anul curent a fost dedicat scriitorului Petre Ispirescu.      Elevii claselor V-VII au studiat literatura recomandată şi au participat activ la etapa locală a concursului, organizaţi şi îndrumaţi de bibliotecarii şcolari, profesorii de limbă și literatură română, bibliotecarii de la bibliotecile publice.

Citeşte mai departe...


Ziua Drapelului Republicii Moldova
  Astăzi 27 aprilie este marcată Ziua Drapelului şi a Stemei de Stat, simbolurile oficiale ale suveranităţii şi independenţei, care se sărbătoreşte din 2010. În toate instituţiile de învăţămînt din raion au fost organizate diferite activităţi cu acest prilej.
  Elevii din LT,, A. Mateevici” Şoldăneşti, împreună cu Elena Ciorici, directorul adjunct pentru educaţie au prezentat un flash mob dedicat acestui eveniment. Şeful Direcţiei Învăţământ, Nicolae Mîndru, a accentuat importanţa cunoaşterii istoriei pentru generaţia tânără, a îndemnat participanţii să respecte simbolurile naţionale, să cinstească cu mândrie Drapelul de Stat şi să onoreze Stema de Stat a Republicii Moldova.

Citeşte mai departe...


Formarea continuă a cadrelor didactice-condiție primordială spre succes
  
  Îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale este necesară pentru asigurarea calității serviciilor educaționale. Stabilirea nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice, proiectarea și desfășurarea eficientă a activităților de perfecționare determină performanțele profesionale.
   În acest scop a fost organizat un seminar instructiv-metodic cu directorii adjuncți pentru instruire în Liceul teoretic ”A.Mateevici” Șoldănești la data de 18 aprilie 2017. În cadrul seminarului a fost desfășurată o activitate de formare continuă cu subiectul ”Evaluarea: experiențe inovative”, moderatori directorii adjuncți pentru instruire dle Stihari Lucia și Maznic Elena.

Citeşte mai departe...


Generaţie sănătoasă
   Centrele de sănătate prietenoase tinerilor au
 scopul de a spori accesul tinerilor la informaţii şi servicii calitative de sănătate şi la alte servicii: informare, consiliere, servicii medicale, referire. Aceste servicii sunt orientate ca să rezolve problemele prioritare cu care se confruntă adolescenţii şi tinerii.
  La 26 aprilie în incinta sălii de şedinţe a Centrului Medicilor de Familie s-au întrunit directorii adjuncţi pentru educaţie, psihologii şcolari la un seminar, organizat de Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor.

Citeşte mai departe...


Evaluarea: experiențe inovative
  
  Școala viitorului cere conceptualizări noi și perfecționarea pedagogilor pentru implementarea inovațiilor în abordarea schimbării. Având la cârmă manageri competenți, cu viziuni noi în stilul de conducere și de monitorizare a progresului personalului didactic, școala poate avea o altfel de imagine. Credem că directorii adjuncți instruire din raionul Șoldănești, fiind dirijați de dna Diana Oprea, șefa cabinetului metodic a Direcției raionale Învățământ, au mari șanse să performeze în carieră. Competențele manageriale axate pe consiliere, cunoștințele de care dă dovadă, tactul, optimismul Dumneaei emană încredere, entuziasm, ne mobilizează spre noi realizări, ne stimulează interesul pentru inovațiile în domeniu. Seminarul raional desfășurat de dna Diana Oprea în incinta instituției noaste (IPLT “Alexei Mateevici”) ne-a cultivat un sentiment puternic al semnificației personale în raport cu ceea ce facem, ne-a demonstrat o cultură de colaborare eficientă.

Citeşte mai departe...


Construcţii

Adunare cu agenții economici din orașul Șoldănești

 

    Recent, președinta raionului, Svetlana Rotundu, a inițiat, împreună cu primăria orașului, o adunare cu mai mulți agenți economici din orașul Șoldănești. Scopul adunării a fost de a face un apel către toți agenții economici pentru a susține inițiativa primarului Ion Cuculescu de a efectua lucrări de reparație capitală în parcul principal al localității. Acest parc de agrement, care cere investiții enorme, nu va fi posibil de folosit în timpul apropiat dacă nu ne vom uni forțele pentru a-i schimba, măcar parțial, imaginea. „Mijloace financiare pentru asta nu au cum să se adune în bugetul primăriei, iar obținerea susținerii finanțatorilor străini este o procedură mai complicată, deaceea vă propun să contribuim fiecare după posibilitate pentru a face ceva frumos pentru acest oraș”. Cam așa a formulat îndemnul său primarul către toți conducătorii prezenți.

Citeşte mai departe...


Adunarea Acționarilor SA ”Salubritate Șoldănești”
 Sfârşitul lunii martie şi început de aprilie 2017 au fost marcante pentru cele 23 APL-uri fondatoare ale SA ,,Salubritate Şoldăneşti,,.
În cadrul adunării acţionarilor din 30.03.2017 administraţia operatorului regional responsabil de asigurarea salubrizării localităţilor a prezentat raportul privind situaţia financiară pentru anul 2016.

Citeşte mai departe...


Echipa ADR Centru în vizită la Șoldănești
   La data de 15 februarie, la Consiliul raional a avut loc ședința grupului de lucru cu participarea șefului Direcției relații cu instituțiile de dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcții Eduard Ungureanu, directorul ADR Centru Viorel Jardan și reprezentanții a managementul proiectelor împreună cu specialistul Secției Construcții Gospodării Comunale și Drumuri, Valeriu Bunăcalea și managerul Centrului de Sănătate Constantin.

Citeşte mai departe...


Președintele raionului la ședința Consiliului regional pentru Dezvoltare Centru
 La 26 ianuarie președintele raionului a participat la ședinta Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru, care s-a desfasurat în or. Ialoveni.  În cadrul acestei ședințe au fost discutate mai multe chestiuni ce ține de implementarea Strategiei de Dezvoltare Regionala Centru pe parcursul anului 2016, despre Concursul de propuneri de proiecte Planul Operațional Regional Centru 2017-2020 și despre implementarea proiectelor investiționale pe parcursl anului 2016.

Citeşte mai departe...


Discuții vizavi de managementul deșeurilor și managementul apeductelor în primării
Astăzi, la Șoldănești, autoritățile publice locale din cele 23 de primării din raionul Șoldănești s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru pentru a discuta despre noile modalități de management al apeductelor aflate în gestiunea primăriei și reflecții vizavi de probleme apărute în procesul de gestionare a deșeurilor solide în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I.
 

Citeşte mai departe...


Protecţie socială

Activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului din Alcedar și Poiana
 
 La 22 martie 2017, în biroul vicepreședintelui raionului Șoldănești, a avut loc ședința Consiliului Raional pentru Protecția Copilului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:
1. Cu privire la activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului a primăriei din com. Alcedar și primăriei sat. Poiana pentru anul 2016.
Raportori: Cepraga Fiodor, primarul com. Alcedar și Negruța Nadejda primarul s. Poiana;

Citeşte mai departe...


Caz incitant la DASPFC Șoldănești
  În după amiaza zilei de 9 februarie la sediul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului din Șoldănești s-a adresat o mamă tânără cu un copil de numai jumătate de an. Avea o rugăminte ieșită din comun pentru această instituție raională...
  Mama, în vârstă de 19 ani, originară din raionul Rezina, a apelat la autoritatea tutelară din Șoldănești pentru a cere ajutor. Ajunsă într-o situație de impas, rămasă fără susținerea părinților sau a rudelor, fără loc de trai propriu și loc de muncă, ea a ajuns în stradă cu copilul în brațe. Disperată, a cerut ca fetița să fie plasată într-o instituție (pe o perioadă scurtă, până își va găsi o locuință și un serviciu stabil).

Citeşte mai departe...


Protecția drepturilor copilului
 Membrilor Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului:Florea Nina, Rusu Vladimir, Mîndru Nicolae, Morari Serghei, Barbos Margareta, Rotari Nadejda, Svetlana Zaițev, Croitoru Veaceslav și Namolovan Igor s-au convocat în ședința ordinară al consiliului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:

Citeşte mai departe...


Astazi au fost examinate dosarele depuse la FLSSP Șoldănești
 
   În anul 2016, din Fondul Local de Susținere Socială a Populației Șoldănești, 2824 de locuitori ai raionului Șoldănești, au beneficiat de susținere financiară acordată prin Deciziile Consiliului de Administrație a Fondului.
  De ajutorul material au beneficiat invalizi, persoane singure și în etate, precum și alte persoane inapte de muncă, dar și familiile cu mulți copii. Acestea pot solicita o asistenţă financiară unică odată la 11 luni prezentând acte confirmative. Astfel, pe parcursul anului 2016 au fost alocați peste 1,5 milioane de lei, în baza cererilor depuse.
Cifrele au fost prezentate de către Direcția Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului în cadrul primei ședințe a Consiliului de Administrație a FLSSP Șoldănești, care a avut loc la 20 ianuarie 2017.
 

Citeşte mai departe...


Sărbătoare pentru bătrânii solitari
 Cu o zi înainte de Revelion, un grup de consilierii raionali au vizitat persoanele de la Azilul pentru bătrâni și a persoane cu dizabilitate din or. Șoldănești.  Vicepreședintele raionului Nina Florea, însoțită de către consilierul Djumber Todua, Musteață Gheorghe și Rusu Larisa au adus în dar merinde dar și cele mai calde urări de bine.
 Printr-o decizie aprobată la ședința Consiliului raional din 08 decembrie s-a decis alocarea a 3000 mii lei pentru beneficiarii din Azil cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Acest obiecei se păstrează de cînd este fondat azilul de batrâni.

Citeşte mai departe...


Cultură

Festival pascal, festival de suflet ”Cu gândul la Tine, Doamne”
   Da, marți multă lume, care venise la 
mănăstirea Cușelăuca, se gândea cu rugă și dragoste la Dumnezeu și la Fiul Său - Iisus Hristos. Oamenii vroiau să se mai încălzească aierul de afară, fiindcă multe femei și fetițe erau tocmai vinete pe la buze de frig. Alții, mai ales organizatorii, vroiau tare mult să nu plouă, deoarece se anunțase pe la posturile de radio și televiziune despre asta. O parte dorea să evolueze bine în scenă, câte unul stând chiar cu mâinile împreunate în semn de rugă...
   Eu cred că Dumnezeu și Fiul Său au auzit asta, fiindcă până la urmă s-a făcut mai cald, n-a plouat și toate cele 21 de colective au evoluat cu succes. A fost o zi feerică, o zi cu multe cântece pascale și de proslăvire a Mântuitorului. În scenă se perinda colectiv după colectiv, fiecare depunând mult efort și talent pentru a evolua mai bine decât alții, dar și decât anii trecuți. În rezultat, spectatorii au avut parte de ceva deosebit...

Citeşte mai departe...


ARF are o nouă conducere
     Asociația raională de Fotbal (ARF) Șoldănești și-a votat un nou organ de conducere. Resetarea Asociației s-a produs după ce fostul președinte al ARF, Alexandru Relițchi, s-a retras din activitate.
   Marți, 11 aprilie 2017, în oraşul Șoldănești a avut loc Adunarea Generală de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere a ARF. La eveniment au participat 17 din 25 de delegaţi din partea membrilor afiliaţi ai ARF Șoldănești, plus președintele raionului, inclusiv conducerea şi membrii Comitetului Executiv al Asociaţiei. Forul fotbalistic naţional a fost reprezentat de către Ruslan Berzoi, vicepreședintele Federației Moldovenești de Fotbal.
 

Citeşte mai departe...


Festivalul Republican al Umorului

 Din dorința de a antrena colectivele de teatru, satiră și umor într-o competiție artistică deschisă și onestă, bazată pe libertate de exprimare, creativitate, imaginație, sensibilitate și originalitate, Secția Cultură, Tineret și Sport și Primăria Cotiujenii Mari, susținute de Consiliul raional Șoldănești și de Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, organizează și desfășoară Festivalul Republican al Umorului la fiecare început de aprilie.
Ajuns la cea de-a III-ea ediție, festivalul are loc la baștina actorului, regizorului și umoristului Gheorghe Urschi, în satul Cotiujenii Mari.


Citeşte mai departe...


”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a
 La data de 30 martie 2017, în sala de festivități a L/T ”Alexei Mateevici” s-a desfășurat Concursul national ”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a dedicate aniversării a 129 de ani de la nașterea poetului –preot la care au participat 98 de elevi din liceele ”Alexei Mateevici„ și ”Ștefan cel Mare”, gimnaziile Cotiujenii Mari, Pohoarna, Salcia, Dobrușa, Poiana, Fuzăuca, Vadul-Rașcov, Chipeșca și Liceul ”Aleco Russo” din s. Cojușna, raionul Strășeni. Învingătorii au fost premiați cu trofee, medalii și cărți. Diplome au primit toți paticipanții. Ca oaspete la concurs au fost invitați Protopopul de Șoldănești Vasile Rotari, domnul Strătilă Vlad, reporterul ziarului ”Făclia”, membru al Uniunii Scriitorilor, Nicolae Mândru, șeful Direcției Învățământ și Iurie Durnea, directorul școlii de pictură.

Citeşte mai departe...


Decada ”Mărțișor - 2017” în plină desfășurare
  În fiecare primavară, la început de martie, colectivele artistice care activează în raionul Șoldănești își invită spectatorul la un concert de zile mare – peste toate ”Mărțișorul” preia stăpânirea, iar razele de soare scot din case oamenii dornici de petreceri și voie bună. Copii și maturii încântă ochiul și inima prin evoluări notorii, caracterizate de sufletul primăverii, al reînoirii, al dragostei, al speranței și bunei dispoziții. Toți se bucură când vine primăvara, îndeosebi cei care reușesc să adune cât mai mulți spectatori la concertele cu ocazia sosirii primăverii sau cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Femeii. Decada ”Mărțișor” este un eveniment devenit tradițional și la noi, la Șoldănești. Această manifestare culturală adună pe scenă artiști valoroși din raion într-o sublimă sărbătoare a muzicii, a dragostei și a prieteniei.
 

Citeşte mai departe...