Skip to content

Index

Regulamentul privind constituirea si functionarea Consiliului raional Soldanesti Imprimare


 

Aprobat prin decizia Consiliului raional nr.3-2
din 20.08.2015


REGULAMENTUL
PRIVIND CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI RAIONAL
ŞOLDĂNEŞTI


DISPOZIŢII GENERALE
Consiliul raional Şoldăneşti este o autoritate reprezentativa şi deliberativa a populaţiei raionului Şoldăneşti, ales în condiţiile Codului Electoral in vederea realizării serviciilor publice de interes raional, promovării intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei raionului.
Administraţia publica locala a raionului Şoldăneşti se realizează de către Consiliul raional Şoldăneşti (în continuare - Consiliu) ca autoritate deliberativa şi de către preşedintele raionului ca autoritate executiva.
Organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice ale raionului Şoldăneşti se reglementează in modul corespunzător de prevederile Legii nr.435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publica locala, Legii nr.768 – XIV din 02.02 2000 privind statutul alesului local, Legii nr.239– XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Legii nr.158 – XVI din 04 iulie 2008 privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legii nr.190 – XIII din 19.04.1994 cu privire la petiţionare, precum şi de prevederile prezentului Regulament.
Consiliul este constituit din 27 de consilieri. Consiliul are drept de iniţiativă şi decide, in condiţiile legii, asupra tuturor problemelor de interes local, cu excepţia celor care ţin de competenta altor autorităţi publice.

TITLUL I

CONSTITUIREA CONSILIULUI RAIONAL ŞOLDĂNEŞTI

CAPITOLUL I

MODUL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI
 
1. Consiliul este legal constituit daca sunt validate mandatele a cel puţin doua treimi (18)din numărul total de consilieri. Şedinţă de constituire a Consiliului se convoacă, in condiţiile Legii privind administraţia publica locala, in termen de 20 de zile calendaristice de la data validării mandatelor de consilier. Convocarea consilierilor in şedinţa de constituire a Consiliului se face prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale
2. Prima şedinţa de constituire a Consiliului este deliberativa daca la ea participa cel puţin doua treimi (18) din numărul consilierilor aleşi. In cazul când aceasta majoritate nu poate fi asigurata, şedinţa se ţine peste 3 zile, respectându-se aceleaşi condiţii. Daca nici la o doua convocare şedinţa nu este deliberativa, se procedează la o noua convocare, peste trei zile. La a treia convocare, şedinţa este deliberativa daca se asigura prezenta majorităţii (14) consilierilor aleşi. In situaţia in care, din cauza absentei nemotivate a consilierilor, Consiliul nu poate fi convocat şi de aceasta data, el se considera dizolvat de drept
3. Lucrările şedinţe de constituire sunt conduse de cel mai in vârstă consilier dintre cei prezenţi la şedinţă, asistat de unul sau doi dintre cei mai tineri consilier, dintre cei prezenţi, precum şi de secretarul Consiliului Raional. La şedinţa de constituire a Consiliului participa şi reprezentantul Comisiei Electorale Centrale, precum şi preşedintele Consiliului electoral de circumscripţie raional Şoldăneşti.
4. La şedinţa de constituire se dezbat chestiuni incluse în ordinea de zi referitor la:
a) aducerea la cunoştinţă a hotărîrii privind atribuirea mandatelor de consilier şi înmînarea legitimaţiilor de consilier de către reprezentantul Comisiei Electorale Centrale sau preşedintele Consiliului electoral de circumscripţie raional Şoldăneşti
b) iniţierea constituirii fracţiunilor, a alianţelor, a blocurilor
c) iniţierea constituirii comisiilor consultative de specialitate
După constituirea legală a Consiliului consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri. Fracţiunea consta din cel puţin 3 consilieri. Constituirea fracţiunii se consemnează intr-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia consilierilor cu privire la constituirea fracţiunii se anexează la procesul-verbal al şedinţei Consiliului. Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale care nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilierii independenţi se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni. Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere sau conducătorii.
5..Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni şi din consilieri independenţi, după constituirea fracţiunilor. Constituirea alianţelor şi blocurilor se consemnează intr-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia fracţiunilor respective şi/sau consilierilor independenţi respectivi cu privire la constituirea alianţei sau blocului se anexează la procesul-verbal al şedinţei Consiliului, in cadrul căreia este anunţată constituirea acestora.
6. Fracţiunilor li se pun la dispoziţie încăperi de lucru.
7. Consiliul alege preşedinte raionului la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi, cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care candidatura propusă nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi în termen de 8 zile se convoacă o nouă şedinţă în vederea efectuării votării repetate. Dacă şi după votarea repetată nici una din candidaturile propuse nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 3 zile se organizează o votare suplimentară în urma căreia se consideră ales candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi.
8. Preşedintele raionului este asistat de vicepreşedinte, care este ales de Consiliul raional la propunerea preşedintelui, după consultarea fracţiunilor, cu votul consilierilor aleşi. În funcţia de vicepreşedinte poate fi aleasă orice persoană inclusiv din rândul consilierilor.
9.Consiliul raional îl poate elibera din funcţie pe preşedintele raionului înainte de termen, cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi.
10. Eliberarea din funcţie a vicepreşedintelui se face de către Consiliu, la propunerea preşedintelui raionului sau a unei treimi din numărul consilierilor aleşi, prin decizie adoptata cu votul majorităţii consilierilor aleşi.
11.Secretarul Consiliului este funcţionar public, se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenta prevederilor Legii nr.158 – XVI din 04 iulie 2008 privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Persoana numita in funcţia de secretar trebuie sa fie licenţiat al unei facultăţi (secţii) de drept sau de administraţie publica. Desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar se face la prima şedinţa a Consiliului de după anunţarea rezultatelor concursului. Prevederile date se aplica numai in cazul in care funcţia de secretar este vacanta. Vacanţa intervine in cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului în temeiul şi în modul stabilite de Legea nr.158 – XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
12.Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului se face, în condiţiile legii, prin decizie a consiliului raional.
13. Secretarul Consiliului este concomitent şi secretar al raionului.
14. Conducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor din subordinea Consiliului sunt numiţi prin decizia adoptata cu votul majorităţii consilierilor prezenți, din rândurile persoanelor care au câştigat concursul pentru ocuparea funcţiei respective organizat de comisia de concurs conform legislaţiei în vigoare.
15.Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei respective se formează de către Consiliu, la a doua şedinţă a Consiliului după constituire, in baza Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernul R. Moldova.nr.201 din 11.03.2009
16. Şefii serviciilor publice raionale, de întreprinderi municipale sunt desemnaţi de Consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului
17. In cazul parităţii de voturi sau in cazul respingerii candidaturii respective, comisia de concurs va organiza un nou concurs in conformitate cu legislaţia in vigoare.
18. Destituirea din funcţie a conducătorilor se face de către Consiliu, la propunerea preşedintelui raionului sau a cel puţin a unei treimi din numărul consilierilor aleşi, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi in temeiurile şi modul stabilite de legislaţie.
 
 
 CAPITOLUL  II
 
CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR CONSULTATIVE
DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI
 
19. După constituire, Consiliul formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate. Domeniile de activitate pentru care se formează comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care, de regula, trebuie sa fie impar, se stabilesc de către Consiliu, in funcţie de specificul şi necesitatule raionului. Conform deciziei Consiliului, comisia poate fi formată pentru mai multe domenii de activitate. Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi in fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către Consiliu, in funcţie de ponderea acestora in cadrul Consiliului. Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune, iar a consilierilor independenţi - de către Consiliu, avându-se in vedere, de regula, pregătirea lor profesionala şi domeniul de activitate a comisiei.
20. Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durata de activitate a Consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea in cadrul comisiilor nu este remunerată.
21 Comisiile de specialitate sunt structuri de lucru consultative ale Consiliului şi au menirea sa asigure eficienţa activităţii acestuia. Comisiile de specialitate poartă răspundere in fata Consiliului şi sunt subordonate acestuia.
22 Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiei de specialitate sunt aleşi prin vot deschis a majorităţii membrilor săi.
23 Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar in absenta lui - de vicepreşedintele comisiei sau secretar
24.Şedinţa comisiei este deliberativa daca la ea sunt prezenţi majoritatea membrilor comisiei. 25.Şedinţele comisiei sunt, de regula, publice. La şedinţa comisiei pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sunt membri ai acestei comisii. Comisia poate invita sa participe la şedinţele sale specialişti din cadrul instituţiilor şi subdiviziunilor din subordinea Consiliului sau din afara acesteia. Comisia poate decide ca la unele dezbateri sa fie prezente şi alte persoane interesate.
26.Membrii comisiei de specialitate sunt înştiinţaţi despre şedinţa acesteia de către secretarul comisiei, cu asistenţa secretarului Consiliului şi aparatul preşedintelui raionului.
27. In exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adopta decizii cu votul deschis al majorităţii membrilor săi. In cazul parităţii voturilor, decizia nu se adopta, dezbaterile fiind reluate in şedinţa următoare.
28 Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru Consiliu şi conţinutul acestora poate avea următoarele variante:
• se aproba avizul pozitiv la proiectul de decizie examinat şi se propune Consiliului sa adopte decizia respectiva;
• aproba avizul pozitiv la proiectul de decizie examinat şi se propune Consiliului sa adopte decizia respectiva ţinându-se cont de amendamentele anexate;
• se aproba avizul negativ la proiectul de decizie examinat şi se propune Consiliului sa respingă proiectul înaintat. In acest caz, comisia va enumera consecinţele nefavorabile ce pot urma după aprobarea deciziei respective;
29..In caz de necesitate, unele proiecte de decizii pot fi examinate in cadrul unei şedinţe comune a câtorva comisii consultative, pentru eliminarea divergentelor existente.
30 Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:
• identifica şi examinează probleme din domeniul ei de activitate care necesita soluţionare de către Consiliu; analizează proiectele de decizii ale Consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;
• întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă Consiliului;
• se pronunţă asupra altor chestiuni remise spre avizare de către Consiliu;
• audiază rapoarte şi informaţii ale şefilor subdiviziunilor Consiliului.
Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii sau însărcinări date prin decizia Consiliului, dacă acestea țin de domeniul de activitate a comisiei.
31. Preşedintele comisiei de specialitate exercita următoarele atribuţii principale:
• reprezintă comisia in raporturile cu Consiliul şi cu celelalte comisii;
• convoacă şi conduce şedinţele acesteia;
• întocmeşte lista persoanelor care urmează a fi invitate in şedinţa;
• participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
• organizează votarea şi anunţă rezultatul acesteia in cadrul comisiei;
• susţine in şedinţele Consiliului avizele formulate de comisie.
Preşedintele comisiei exercita şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizatorică a activităţii comisiei, stabilite de Consiliu.
32. Secretarul comisiei de specialitate exercita următoarele atribuţii principale:
• asista preşedintele la organizarea şedinţelor comisiei;
• face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei;
• numără voturile, îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării;
• asigura redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectiva.
Secretarul comisiei îndeplineşte, de asemenea, şi alte însărcinări ale comisiei sau ale preşedintelui acesteia.
33. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. În caz de absenţă a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei, preşedintele comisiei poate aplica acestuia sancţiunile ce ţin de competenţa sa sau poate propune Consiliului aplicarea altor sancţiuni prevăzute de prezentul regulament, inclusiv excluderea consilierului din componenţa comisiei. Absenţa consilierului de la şedinţele comisiei se consemnează in procesul-verbal ale şedinţelor respective ale comisiei şi se comunica secretarului Consiliului, care va informa Consiliul in cadrul şedinţei următoare.
34. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei in procese-verbale. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei. Preşedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor sa fie consultate de alte persoane interesate, care nu au participat la şedinţa.

 
T i t l u l II
 
ŞEDINŢELE CONSILIULUI RAIONAL

CAPITOLUL  III
 
 CONVOCAREA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI
35. Consiliul se întruneşte in şedinţa ordinară, de regula, o data in 3 luni la convocarea preşedintelui raionului, cu excepţia primei şedinţe de constituire Consiliul se poate întruni, in conformitate cu ordinea de zi, in şedinţa extraordinară ori de cate ori este necesar, la cererea Preşedintelui raionului sau a cel puţin unei treimi (9)din numărul consilierilor aleşi, In caz de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor raionului, convocarea Consiliului se poate face de îndată.
36 Convocarea Consiliului se face prin dispoziţia preşedintelui raionului cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile înaintea celor extraordinare, in cazul, in care acesta se afla in imposibilitate de a convoca Consiliului, este convocat de către unul din vicepreşedinţii raionului. Daca preşedintele raionului sau vicepreşedintele refuza convocarea şedinţei extraordinare, consiliul este convocat, de un grup de cel puţin o treime din consilierii aleşi, cu propunerea ordinii de zi, indicându-se data şi timpul şedinţei.
37.Anunţul referitor la desfăşurarea şedinţei Consiliului raional va fi plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional, va fi expediat prin intermediul poştei electronice părţilor interesate, va fi afişat în incinta Consiliului raional într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau va fi difuzat în mass-media locală după caz, conţinînd data, ora şi locul desfăşurării şedinţei, precum şi ordinea de zi a acesteia.
 
CAPITOLUL IV
ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢA ŞI ALE SECRETARULUI CONSILIULUI

38. Consiliul alege, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează, asistat de secretarul Consiliului. Votarea, referitor la alegerea preşedintelui, este organizată de secretarul Consiliului. Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează in procesul-verbal al şedinţei. În fiecare şedinţă, Consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care va semna deciziile Consiliului in cazul in care preşedintele şedinţei se afla in imposibilitate de a le semna.
39. Preşedintele şedinţei exercita următoarele atribuţii principale:
• conduce şedinţele Consiliului;
• supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigura numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pro", „contra" şi „abţinut”;
• semnează deciziile adoptate de Consiliu, chiar daca a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;
• asigura menţinerea ordinii in cadrul şedinţelor şi respectarea procedurii de desfăşurare a şedinţelor;
• supune votului consilierilor in şedinţă orice problemă care ţine de competenţa Consiliului;
• aplică, după caz, sancţiuni in limita competenţei sale sau propune Consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.
Preşedintele şedinţei îndeplineşte, de asemenea, şi însărcinările Consiliului, care pot surveni in situaţii neprevăzute de prezentul regulament.
40. In cazul in care, pe parcursul şedinţei Consiliului, preşedintele ales pentru şedinţa respectiva, inclusiv pentru şedinţa de constituire, nu poate/nu doreşte să exercite atribuţiile, Consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se consemnează in procesul-verbal şi deciziile adoptate in cadrul întregii şedinţe sunt semnate de preşedintele nou ales.
41. Secretarul Consiliului participă, in mod obligatoriu, la şedinţele Consiliului fără drept de vot. Pe lângă atribuţiile prevăzute de Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locala, secretarului Consiliului îi revin următoarele atribuţii principale vizând organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului:
• asigura, prin intermediul aparatului preşedintelui raionului, înştiinţarea consilierilor despre convocarea Consiliului
• pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii in Consiliu;
• asigura efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei Consiliului;
• face apelul nominal şi ţine evidenta participării la şedinţe a consilierilor;
• număra voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor când Consiliul formează o comisie pentru numărarea voturilor in anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării in Consiliu;
• informează, in caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a Consiliului;
• asigura întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum şi a dosarelor in care se păstrează materialele privind fiecare chestiune de pe ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi stampilarea acestora;
• urmăreşte ca, la dezbaterea anumitelor probleme şi la adoptarea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţa cărora le este limitat dreptul de vot (art. 21 din Legea privind administraţia publica locala), informează preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de Lege in astfel de cazuri;
• contrasemnează, in condiţiile Legii, deciziile Consiliului, cu excepţia deciziei de numire in funcţie a secretarului Consiliului;
• acordă consilierilor asistenţă şi sprijin în activitatea lor
42.Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Consiliu, precum şi însărcinările Consiliului privind buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului.

CAPITOLUL V
PREGATIREA ŞI DESFASURAREA ŞEDINŢELOR
 
43. Pregătirea şedinţelor Consiliului este efectuata de către secretarul Consiliului, prin intermediul aparatului preşedintelui raionului, precum şi a subdiviziunilor subordonate Consiliului.
44. Iniţiatorii examinării chestiunii in cadrul şedinţelor Consiliului prezintă proiectele de decizii şi notele informative respective secretarului Consiliului. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea preşedintelui raionului sau a consilierilor. In proiectul ordinii de zi se includ chestiunile însoţite de proiectele de decizii avizate de către comisia de specialitate pentru domenii de activitate şi de către compartimentul de resort din cadrul Consiliului.
45. Materialele pentru şedinţa Consiliului sunt prezentate secretarului Consiliului nu mai târziu decât cu 15 de zile înainte de şedinţa Consiliului. Acestea trebuie sa includă: proiectul de decizie, o nota informativa cu calculele şi argumentările necesare. Totodată, la proiect trebuie sa fie anexate documentele la care se face referire la proiect sau în notă, lista persoanelor invitate la şedinţa Consiliului.
46. Proiectul ordinii de zi a şedinţei Consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse Consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului (coraportorului). Înştiinţarea despre convocarea şedinţei Consiliului, care conţine data, ora, locul şedinţei, ordinea de zi, precum şi proiectele de decizie cu materialele aferente se remit consilierilor in corespundere cu specificul şedinţei: in caz de convocare ordinara a şedinţei, cu cel puţin 7 zile înainte, in cazul unei şedinţe extraordinare - cu cel puţin 3 zile înainte şi, respectiv, in caz de convocare a unei şedinţe de îndată - remiterea materialelor are loc imediat. Informaţia despre data şedinţei Consiliului şi proiectul ordinii de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţă locuitorilor prin intermediul mass - media şi prin alte mijloace de informare.
47 Consilierii sunt obligaţi sa participe la lucrările Consiliului şi sa-şi înregistreze prezenta la secretarul Consiliului. Consilierul care nu poate lua parte la şedinţa este obligat sa comunice din timp secretarului Consiliului despre absenţa sa şi motivele absenţei (să prezinte argumente). Secretarul este obligat sa aducă la cunoştinţă consilierilor prezenţi in şedinţă informaţia privind absenţa consilierului respectiv. În caz de lipsă nemotivată de la 3 şedinţe consecutive, Consiliul îi va ridica mandatul
48. Şedinţa Consiliului se desfăşoară în sala de şedinţe sau sala de protocol, amenajată cu locuri pentru consilieri, invitaţi şi alte persoane care doresc să asiste la şedinţă
49. Şedinţa Consiliului este deschisa de secretarul consiliului raional. Şedinţa se consideră deliberativă daca la ea asista cel puţin 14 consilieri din numărul consilierilor aleşi, fapt despre care secretarul Consiliului informează consilierii.
50. La deschiderea fiecărei şedinţe a Consiliului se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova şi Drapelul raionului Şoldăneşti
51. Persoanele invitate şi cele prezente la şedinţa Consiliului, reprezentanţii mijloacelor de informare sunt datori sa păstreze liniştea şi ordinea, să nu intervină in buna desfăşurare a lucrărilor şedinţei, in caz contrar ei pot fi eliminaţi din sala de şedinţe. Lista invitaţilor la şedinţa Consiliului se întocmeşte de către secretarul Consiliului in conformitate cu proiectul ordinii de zi. Consilierii au dreptul să invite la şedinţa Consiliului consultanţi, specialişti şi alte persoane, pentru discuţii asupra proiectelor de decizii.
52. Persoanele interesate vor participa la şedinţele consiliului în limita locurilor disponibile din sala de şedinţe şi în ordinea prioritară stabilită de preşedintele şedinţei, luîndu-se în consideraţie interesul cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu Legea, al altor părţi interesate faţă de subiectului şedinţei.
53. Proiectul ordinii de zi este propus spre aprobare Consiliului la începutul şedinţei. Modificarea ordinii de zi se permite numai la începutul şedinţei, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
54. Regulamentul de lucru al şedinţei Consiliului (timpul rezervat pentru raport, coraport, luări de cuvânt in cadrul dezbaterilor, întreruperi in lucru, etc.) se aproba de către Consiliu la începutul şedinţei.
55. Dezbaterea problemelor se face in ordinea stricta in care acestea sunt înscrise in ordinea de zi aprobata. Dezbaterea începe cu prezentarea succinta de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei. Raportorul este, de regulă, preşedintele raionului, vicepreşedinţii, secretarul, conducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor subordonate Consiliului sau unul din consilierii care au iniţiat proiectul respectiv.
56. La şedinţa Consiliului, consilierii care doresc sa participe la dezbateri pe ordinea de zi solicită acest lucru in forma orala sau scrisa. Preşedintele de şedinţă oferă cuvântul conform ordinii solicitării.
57. Oratorii vorbesc doar de la tribuna sau de la microfoanele instalate in sala de şedinţe, locurile destinate pentru aceasta.
58. În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvîntul. Consilierul şi alţi prezenţi la şedinţă sunt obligaţi, ca în luarea lor de cuvânt, sa se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
59. Preşedintele şedinţei, consilierii şi alte persoane, care participa la dezbatere sunt obligaţi sa respecte regulamentul de lucru aprobat.
60. Preşedintele şedinţei permite oricînd unui consilier să răspundă la problema care îl privește personal sau referitoare la regulament.
61. Preşedintele şedinţei şi fiecare consilier poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse in discuţia Consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aproba cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
62. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor şi persoanelor, care participa la dezbatere, atât de la tribuna, cat şi din sala de şedinţe. Nu se va admite dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate in sala.
63. In cazul in care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele şedinţei poate propune întreruperea dezbaterilor şi sa ceară respectarea regulamentului, fiind in drept:
• să cheme la ordine;
• să retragă cuvîntul;
• sa dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decît consilieri care împiedica desfăşurarea lucrărilor;
64. Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei sau ale prezentului regulament, Consiliul poate decide cu votul majorităţii consilierilor aleşi cu aplicarea aplica următoarelor sancţiuni.
• avertisment;
• eliminarea din sala de şedinţe.
65. Consilierul care nu a luat cuvântul in cadrul dezbaterilor este in drept sa transmită preşedintelui de şedinţa textul discursului in chestiunea discutata. Textul discursului se anexează la procesul verbal al şedinţei Consiliului.
CAPITOLUL VI 
ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

66. Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale Consiliului aparţine preşedintelui raionului şi consilierilor. Preşedintele raionului poate participa, consultativ, la întocmirea deciziilor iniţiate de consilieri, de comun acord cu aceştia
Secretarul consiliului şi specialistul în probleme juridice vor acorda iniţiatorilor de proiecte de decizie asistenţă consultativă şi juridică
67 La iniţierea procesului de elaborare a deciziei, secretarul consiliului va asigura plasarea, cu cel puţin 10 zile lucrătoare pînă la examinarea deciziei, anunţul respectiv pe pagina web oficială, expedierea prin intermediul poştei electronice părţilor interesate, sau afişarea în incinta Consiliului raional într-un spaţiu accesibil publicului
68 Secretarul Consiliului va asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora în modul stabilit de lege.
69.Consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate, referitor la procesul decizional, se va desfăşura în corespundere cu prevederile Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional
70. Recomandările cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate referitor la proiectul deciziei vor fi recepţionate de către Secţia aministraţie publică
71. Termenul de prezentare a recomandărilor asupra proiectelor de decizii va constitui cel mult 10 zile lucrătoare din data mediatizării anunţului referitor la iniţierea elaborării deciziei, cu posibilitatea extinderii acestui termen, după caz.
72. Recomandările se examinează de către iniţiator sau grupul de lucru responsabil de elaborarea proiectului de Decizie.
73. Sinteza recomandărilor parvenite se va plasa pe pagina web oficială a Consiliului raional, se va afişa în incinta Consiliului raional într-un spaţiu accesibil publicului, se va difuza în mass-media locală, după caz.
74. In cazul în care cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu Legea, alte părţi interesate nu prezintă recomandări în termenul stabilit, iar autoritatea publică, în mod motivat, nu consideră necesară organizarea de consultări, proiectul de decizie poate fi supus procedurii de adoptare
75. Una şi aceeaşi chestiune pe parcursul unui an, de regulă, nu se examinează. In caz de necesitate stringentă de a examina una şi aceeaşi chestiune, urmează să fie prezentată o informaţie despre cauzele neîndeplinirii deciziei precedente, despre gradul de vinovăţie al executanţilor.Iniţiatorii examinării chestiunii poarta răspundere pentru calitatea şi termenul de prezentare a proiectelor de decizii.
76. Textul proiectului de decizie a Consiliului trebuie sa aibă un titlu ce reflecta concis şi întocmai conţinutul ei. Proiectul de decizie trebuie sa fie laconic, cu formulări clare, sa includă o analiză a faptelor şi evenimentelor in raport de cauzalitate, sa fie redactat minuţios, dactilografiat pe blancheta corespunzătoare, vizat de către executant, specialist principal în probleme juridice, şefii direcţiilor şi secţiilor subordonate Consiliului şi organizaţiile ale căror interese sunt expuse in conţinutul proiectului, secretarul consiliului.
77. Proiectele de decizii vor fi însoţite de o nota informativa succinta, argumentându-se oportunitatea examinării chestiunii respective, starea de lucruri şi rezultatul scontat, precum şi cheltuielile băneşti orientative pentru realizarea propunerilor făcute.
78. Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit de către secretarul Consiliului spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului.
79.. După examinarea proiectului de decizie şi a propunerilor compartimentului de specialitate a Consiliului şi ale serviciilor publice, comisia de specialitate a Consiliului hotărăşte adoptarea, modificarea sau respingerea lor. Avizele se transmit secretarului Consiliului.

Capitolul VII. PROCEDURA DE VOT
 
80. Votarea este dirijată de preşedintele de şedinţă. In timpul votării consilierilor nu li se mai oferă cuvântul. Înainte de a începe procedura de votare, preşedintele de şedinţă formulează exact chestiunea pusa la vot. Tot el anunţă rezultatele votării „pro", „contra", „s-au abţinut".
81. Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane. Consilierul este obligat sa fie prezent in timpul votării in sala in care are loc şedinţa Consiliului. Orice alt mod de votare nu se admite. Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mâinii, in cadrul votării deschise. Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal. Consiliul poate decide votarea secreta, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri, cu excepţia in care prin Lege se stabileşte o anumita modalitate.
82. In cazul in care avizele comisiilor la proiectul deciziei, supus votării, sunt pozitive şi nu au fost formulate propuneri de modificare, atât in comisii cat şi in şedinţa Consiliului, proiectul iniţial se va vota prin procedura simplă: se număra voturile expuse „pro", „contra" şi „abţinut". In celelalte cazuri (avize pozitive, dar cu amendamente, precum şi avize negative ale comisiilor, propuneri de modificări făcute in cadrul şedinţei Consiliului) se va vota iniţial, ca bază, proiectul propus prin procedură simplă, apoi se va supune votării fiecare propunere de modificare in ordinea in care au parvenit. Ulterior proiectul de decizie votîndu-se în întregime cu modificările acceptate.
83. Votarea prin apel nominal se desfăşoară in modul următor: preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor „pro", „contra", „s-au abţinut". Secretarul Consiliului da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridica şi pronunţă cuvântul „pro", „contra" şi „abţinut" in funcţie de opţiunea sa.
84. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot. Textul buletinului de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „pro", „contra" şi „abţinut". Buletinele de vot se introduc în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot in care nu a fost exprimata opţiunea consilierului ori au fost folosite mai multe cuvinte decât cele prevăzute in punctul respectiv pentru a-şi exprima opţiunea.
85.Deciziile Consiliului se adopta cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazurilor in care, prin Lege, se cere o alta majoritate de voturi. Prezenţi sunt consideraţi doar consilierii, care la momentul votării se afla in sala de şedinţă.
86. În cazul când este necesar şi/sau la cerinţa consilierului, secretarul Consiliului, înainte de a începe votarea verifica numărul consilierilor prezenţi in sala. In caz de paritate a voturilor, decizia nu se adopta şi dezbaterea se transfera pentru şedinţa următoare a Consiliului.
87. Deciziile privind alegerea preşedintelui,vicepreşedinţilor, administrarea patrimoniului public raional, bugetului raional, privind determinarea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, privind dezvoltarea planificării localităţilor şi amenajarea teritoriului, privind asocierea cu alte Consilii, instituţii publice din ţară sau străinătate, se adopta cu votul majorităţii consilierilor aleşi.
88. Consilierii au dreptul sa solicite, ca in procesul-verbal al şedinţei, să fie consemnat expres modul in care s-a votat
89.La adoptarea deciziei nu este in drept sa participe consilierul care:
• el personal, soţul, copii, părinţii săi au un interes patrimonial in problema supusă dezbaterii;
• este conducător sau membru al organelor de conducere ale întreprinderii, instituţiei, organizaţiei sau ale filialelor şi reprezentantelor acestora, in a căror privinţă se ia decizia;
• este incompatibil, conform Legii privind administraţia publica locala şi Legii privind statutul alesului local, şi incompatibilitatea durează mai mult de 30 de zile din data apariţiei acesteia.
90. Deciziile cu caracter normativ intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin publicare sau prin afişare în locurile publice, iar cele cu caracter individual la data comunicării persoanelor vizate.
De asemenea deciziile vor fi plasate pe site-ul oficial al Consiliului Raional (www. soldanesti.md)

Capitolul VIII. ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI

91. Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral, preşedintelui raionului, vicepreşedinţilor, şi secretarului Consiliului, şefilor serviciilor publice, care sunt obligaţi in termenul stabilit de legislaţie sa răspundă necondiţionat şi fără restricţii suplimentare.
92.. Prin întrebare se solicita informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la următoarea şedinţă a Consiliului.
93. Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicaţii in legătura cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia sa răspundă in scris, in termen de 30 de zile.
94..Întrebările, interpelările pot fi adresate, solicitate la fine de şedinţă
Capitolul IX. Dispoziţii finale şi tranzitorii
95..Prezentul Regulament intra în vigoare la momentul aprobării acestuia de către Consiliul Raional Şoldăneşti
96. Se abrogă Decizia Consiliului Raional Şoldăneşti nr.3-2 din 22 septembrie 2011 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Şoldăneşti
97. În cazul în care un act normativ naţional are alte prevederi decât cele prevăzute în prezentul Regulament, va avea prioritate actul normativ naţional, cu ulterioarele modificări de rigoare ale Regulamentului.

 

Secretarul Consiliului raional                                                      L.Vidraşco  

  
 

Ultimile noutăţi din:

Finanţe

Declarația privind buna guvernare 2016
 Declarația privind buna guvernare


Citeşte mai departe...


Învață contabilii-șefi ai instituțiilor bugetare
 În scopul implementării prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Direcția Finanțe Şoldăneşti a desfășurat un ciclu de instruire privind aplicarea normelor metodologice. Astfel, la 11 şi 12 ianuarie în sala de protocol a Consiliului raional a avut loc seminarul de instruire a contabililor-șefi ai instituțiilor bugetare şi a primăriilor din raionul Şoldăneşti.

Citeşte mai departe...


Știre de interes: Principalele modificări ale impozitelor și taxelor vamale din acest an
 Principalele modificări ale Codului Fiscal și a celui Vamal, care au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017 prevăd:
  •  Majorarea scutirilor persoanele și a tranșelor de venit la mărimea ratei inflației, -82 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal unic de impozitare a veniturilor obținute din activitățile desfășurate de către avocați, notari, executori judecătorești, mediatori, experți judiciari, traducători/interpreți autorizați, +7,7 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal simplificat și facilitar privind impozitul pe venitul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente de comerț fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat;

Citeşte mai departe...


Seminar informativ pentru contabilii instituțiilor finanțate din bugetul raional
  Specialiștii din cadrul Direcției Finanțe au organizat o altă rundă de seminare pentru contabilii din instituțiile finanțate din bugetul raional. 
 Seminarul instuctiv a vizat modificările și completările efectuate vizavi de metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare pnetru pentru primul semestru al anului 2016 și pregătirea pentru elaborarea proiectelor de buget pentru anul următor. 

Citeşte mai departe...


Ateliere de lucru pentru contabili
  Direcția Finanțe de comun acord cu Trezoreria Teritorială Șoldănești a organizat, pe data 30 iunie și ulterior pe 7 iulie, instruirea contabililor-șefi din cadru primăriilor, cît și a contabililor - șefi, ai instituțiilor finanțate de bugetul raional.
 Seminarul instructiv a vizat metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare. Pentru pirma dată în acest an, contabilii operează cu metodologia create în format electronic astfel toate dările de seamă vor fi recepționate de către Direcția Finanțe în varianta electronica.

Citeşte mai departe...


Agricultură

Despre riscurile de înghețuri și brume
  Aspecte generale. În grupa fenomenelor meteorologice nefavorabile agriculturii, îngheţurile şi bruma ocupă un loc important. Ele determină nu numai frînarea dezvoltării plantelor şi încheierea prematură a ciclului de vegetaţie, ci chiar moartea parţială sau totală a acestora. În pomicultură de exemplu, sînt deosebit de mari daunele îngheţurilor de primăvară care surprind pomii în plină floare, distrugînd uneori aproape întreaga recoltă. Au de suferit îndeosebi caişii, piersicii, vişinii, cireşii, mărul şi nucul. De asemenea sînt afectate şi plantaţiile viticole, îndeosebi soiurile timpurii.
 

Citeşte mai departe...


RAPORT de activitate al DAA pentru perioada 2016
  În Republica Moldova Agricultura continuă să fie un sector important în economia țării cu toate că se simte o descreștere a contribuției agriculturii la Produsul Intern Brut (PIB) și constitue circa 10-14 % din datele ultimilor 4-5 ani comparativ cu cele peste 30 % înregistrate în urmă cu un deceniu.
  Această scădere a fost determinată de apariția rapidă a sectorului de servicii, ce reprezintă actualmente 2/3 din PIB. Mai mult decăt atăt, industria alimentară a furnizat în anul de referință 40 % din totalul industriei, în timp ce cu 5 ani în urmă era de circa 50%. Cauzele principale de instabilitate a produselor agricole este dependența agriculturii de condițiile climaterice – seceta a devenit un factor destructiv comun în ultimii ani care dacă nu al doilia păi al 3-lea an este secetos.

Citeşte mai departe...


Cunoștințele trainice – cheia succesului
  
  Recent, la inițiativa Centrului regional ACSA și Direcției Agricultură și Alimentare a Consiliului raional Șoldănești, la plantația de prun a SRL „Madino-Agro” din Olișcani, a fost organizată instruirea pomicultorilor privind tăierea în uscat a pomilor fructiferi și, în special, a celora de prun în condițiile anului curent. Plantația are 6 ani de la înființare, coroanele pomilor (și instruirea) au fost efectuate în strictă conformitate cu cerințele tehnologice de rigoare și recomandările experienței înaintate în domeniu.
   În calitate de instructor s-a prezentat Gheorghe Storoja, specialist consacrat în domeniu, cu un stagiu de muncă în domeniu de peste 42 de ani. Beneficiarii activității de instruire sunt pomicultori cu stagiu mare de muncă în ramură, dar, după cum au menționat și ei, mai au nevoie de cunoștințe noi și bine argumentate pentru o calitate mai înaltă a lucrărilor. Acest lucru l-au confirmat pomicultorii Serghei Ioncu, Svetlana Durnea, Ion Dămășcan, Natalia Rusnac și alții.

Citeşte mai departe...


Culturile nucifere: realități și perspective europene
    Recent, în sala de protocol a Consiliului raional Șoldănești, s-a desfășurat seminarul de instruire a deținătorilor de plantații nucifere și a celora care intenționează să inițieze pe viitor afaceri în acest domeniu. Activitatea instructivă cu genericul ,,Culturile nucifere: realități și perspective europene” a fost organizată de către Direcția Agricultură și Alimentare a Consiliului raional și Centrul regional ACSA. Cei prezenți au avut posibilitatea să obțină noi cunoștințe în inițierea afacerilor în domeniul nucifer, să se familiarizeze cu cerințele tehnologice la producerea nucilor și miezului de nucă de calitate și cu alte aspecte ale activităților de obținere a rezultatelor performante, ascultându-l pe directorul executiv al Uniunii Asociațiilor producătorilor de culturi nucifere din Moldova, Constantin Gajim, la fel și pe deținătorul primei mari plantații de nuci din raion, Nicolae Micu, pe alți participanți la instruire. Mai jos prezentăm notițe de la seminar.

Citeşte mai departe...


Învăţăm lucrând, lucrăm învăţând
  La 10 februarie, ora 10.00, Direcţia Agricultură și Alimentație, în comun cu Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru (SRFC), a convocat o şedinţă de lucru/instruire pe subiectul ”Corectitudinea legală de executare a Legii nr. 198 – XV cu privire la arenda în agricultură”. Ședința era destinată autorităților publice locale de nivelul I, inclusiv specialiștilor pentru reglementarea cadastrului funciar și agenților economici.

Citeşte mai departe...


Economie

Training pentru IMM-urile cu potențial de export
 East Invest 2 Project, vă invită la Training pentru IMM-urile cu potențial de export din 10 – 12 mai 2017 la
Chisinau, (Hotel VisPas, strada Alexandru Lăpuşneanu, 26).
  Camera de Comerţ şi Industrie a RM în colaborare cu Proiectul "East Invest 2", finanțat de UE, invită toate întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectorul de prelucrare a produselor agroalimentare și a produselor alimentare la cursul privind accesul pe piețele Uniunii Europene.
  Instruirea interactivă din cadrul Academiei pentru IMM-uri privind relaţiile comerciale cu UE va cuprinde subiecte precum: regulamentele UE şi standartele tehnice, disponibilitatea pentru export a întreprinderilor, marketing şi participarea companiilor la târguri şi expoziţii internaţionale. Instruirile vor fi conduse de către traineri specializaţi din ţările UE şi a Parteniariatului Estic.
    Limba de lucru: limba engleză. Pe parcursul instruirii va fi asigurată traducerea simultană.
   Accesul IMM, pe piețele internaționale, este crucial în lupta întreprinderilor de a se menține competitive și de a-şi extinde activitatea. Remarcăm că un număr impunător de întreprinderi mici şi mijlocii autohtone nu sunt suficient de informate despre cerințele necesare pentru a accesa piața europeană. Întreprinderile menţionează faptul că cunoașterea ZLSAC și aspectele legate de export sunt necesare şi importante pentru dezvoltare.
   Obiectivul Academiei pentru IMM este de a sprijini IMM-urile în procesul implementării Acordului de Comerț Liber RM-UE, cooperarea cu UE și activitatea de export. Pe parcursul conferinței vă veți familiariza cu prevederile și obligațiile impuse de ZLSAC, precum și acquis-ul UE în general. Obiectivul evenimentului este de a sensibiliza mediul de afaceri privind aspectele legate de export și informarea IMM-urilor despre instrumentele necesare accesării la pieţiele UE.
 Pentru a participa la seminar, Vă rugăm să vă înregistrați on-line accesând link-ul: SME application_v1_Moldova_Final rom Termenul limită pentru înregistrare: 5 mai 2017.
     Persoana de contact: Rodica Dimitriu, tel.: 022 23 32 86, e-mail: rodica.dimitriu@chamber.md. 

Citeşte mai departe...


In atenția femeilor antreprenoare!
                                                
300 de femei din Republica Moldova vor fi beneficiare ale proiectul „Business Women Academy”. Proiectul va fi gestionat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Promovarea Femeilor în Business (ICAWB)cu suportul financiar al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Citeşte mai departe...


Îndeplinirea planului operațional pentru anul 2016
Îndeplinirea planului operaţional actualizat pentru anul 2016 a
,,Strategiei de dezvoltare durabilă al raionului Şoldăneşti”
În anul 2016 s-au îndeplinit următoarele obiective:


Obiectivul I. Dezvoltarea şi diversificarea economiei raionului
Măsura preconozată 1. Dezvoltarea infrastructurii pentru susţinerea ÎMM
Agenţii economici şi tinerii antreprenori sunt informaţi, că Ministerul Economiei, ODIMM,, Organizaţia de promovarea exportului din RM, Asociaţia investitorilor străini - sunt organizaţiile, care se ocupă cu investitorii. Pe pagina WEB a Consiliului Raional a fost publicată lista proiectelor naţionale şi internaţionale în derulare în domeniul ÎMM, agenda Locală a Antreprenorului .
• Prin intermediul primăriilor au fost repartizate materiale informative, prin care populaţia a luat cunoştinţa de domeniile serviciilor acordate de către Biroul Comun de Informaţii şi Servicii(BCIS).

 

Citeşte mai departe...


În atenția cetățenilor din raionul Șoldănești
       Secţia Economie aduce la cunoştinţa locuitorilor raionului 
Şoldăneşti, că în fiecare joi, între orele 9.00-12.00, în incinta Consiliul raional, etajul I, va activa Biroul Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS), în cadrul căruia specialiştii vor acorda consultaţii din domeniile:
- Casei Naţionale Teritoriale de Asigurări Sociale
- Asistenţei Sociale şi Protecţia Familiei
- Inspectoratului Fiscal de Stat
- Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă
- Inspecţiei Muncii
- Serviciului cadastral
- juristulului Consiliului raional
(referitor la calcularea pensiei, indemnizaţii pentru copii, ajutor social, plata impozitelor, angajarea în câmpul muncii, servicii de cadastru, deschiderea afacerii, proiecte în derulare).
   Relaţii la tel: (0272) 2-54-83, (0272) 2-53-66.

Citeşte mai departe...


Proiectele naţionale implementate de ODIMM
  Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ODIMM) este o instituţie publică, necomercială, care dezvoltă şi implementează programe şi instrumente de suport penrtu sectorul ÎMM din Republica Moldova, cu scopul creşterii performanţei şi nivelului de competivitate a acestuia,contribuind la dezvoltarea economică durabilă a ţării şi la crearea de noi locuri de muncă.
Vă prezentăm informaţia referitor la Proiectele naţionale implementate de ODIMM.

Citeşte mai departe...


Învăţământ

Cine munceşte, acela câştigă
   
  Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Biblioteca Naţională ,,Ion Creangă” organizează anual concursul literar ,, La izvoarele înţelepciunii „ cu scopul de a promova lectura şi a familiariza elevii cu viaţa şi activitatea personalităţilor din literatură, cultură, istoria naţională şi universală. Concursul este la ediţia XXVII-a, în anul curent a fost dedicat scriitorului Petre Ispirescu.      Elevii claselor V-VII au studiat literatura recomandată şi au participat activ la etapa locală a concursului, organizaţi şi îndrumaţi de bibliotecarii şcolari, profesorii de limbă și literatură română, bibliotecarii de la bibliotecile publice.

Citeşte mai departe...


Ziua Drapelului Republicii Moldova
  Astăzi 27 aprilie este marcată Ziua Drapelului şi a Stemei de Stat, simbolurile oficiale ale suveranităţii şi independenţei, care se sărbătoreşte din 2010. În toate instituţiile de învăţămînt din raion au fost organizate diferite activităţi cu acest prilej.
  Elevii din LT,, A. Mateevici” Şoldăneşti, împreună cu Elena Ciorici, directorul adjunct pentru educaţie au prezentat un flash mob dedicat acestui eveniment. Şeful Direcţiei Învăţământ, Nicolae Mîndru, a accentuat importanţa cunoaşterii istoriei pentru generaţia tânără, a îndemnat participanţii să respecte simbolurile naţionale, să cinstească cu mândrie Drapelul de Stat şi să onoreze Stema de Stat a Republicii Moldova.

Citeşte mai departe...


Formarea continuă a cadrelor didactice-condiție primordială spre succes
  
  Îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale este necesară pentru asigurarea calității serviciilor educaționale. Stabilirea nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice, proiectarea și desfășurarea eficientă a activităților de perfecționare determină performanțele profesionale.
   În acest scop a fost organizat un seminar instructiv-metodic cu directorii adjuncți pentru instruire în Liceul teoretic ”A.Mateevici” Șoldănești la data de 18 aprilie 2017. În cadrul seminarului a fost desfășurată o activitate de formare continuă cu subiectul ”Evaluarea: experiențe inovative”, moderatori directorii adjuncți pentru instruire dle Stihari Lucia și Maznic Elena.

Citeşte mai departe...


Generaţie sănătoasă
   Centrele de sănătate prietenoase tinerilor au
 scopul de a spori accesul tinerilor la informaţii şi servicii calitative de sănătate şi la alte servicii: informare, consiliere, servicii medicale, referire. Aceste servicii sunt orientate ca să rezolve problemele prioritare cu care se confruntă adolescenţii şi tinerii.
  La 26 aprilie în incinta sălii de şedinţe a Centrului Medicilor de Familie s-au întrunit directorii adjuncţi pentru educaţie, psihologii şcolari la un seminar, organizat de Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor.

Citeşte mai departe...


Evaluarea: experiențe inovative
  
  Școala viitorului cere conceptualizări noi și perfecționarea pedagogilor pentru implementarea inovațiilor în abordarea schimbării. Având la cârmă manageri competenți, cu viziuni noi în stilul de conducere și de monitorizare a progresului personalului didactic, școala poate avea o altfel de imagine. Credem că directorii adjuncți instruire din raionul Șoldănești, fiind dirijați de dna Diana Oprea, șefa cabinetului metodic a Direcției raionale Învățământ, au mari șanse să performeze în carieră. Competențele manageriale axate pe consiliere, cunoștințele de care dă dovadă, tactul, optimismul Dumneaei emană încredere, entuziasm, ne mobilizează spre noi realizări, ne stimulează interesul pentru inovațiile în domeniu. Seminarul raional desfășurat de dna Diana Oprea în incinta instituției noaste (IPLT “Alexei Mateevici”) ne-a cultivat un sentiment puternic al semnificației personale în raport cu ceea ce facem, ne-a demonstrat o cultură de colaborare eficientă.

Citeşte mai departe...


Construcţii

Adunare cu agenții economici din orașul Șoldănești

 

    Recent, președinta raionului, Svetlana Rotundu, a inițiat, împreună cu primăria orașului, o adunare cu mai mulți agenți economici din orașul Șoldănești. Scopul adunării a fost de a face un apel către toți agenții economici pentru a susține inițiativa primarului Ion Cuculescu de a efectua lucrări de reparație capitală în parcul principal al localității. Acest parc de agrement, care cere investiții enorme, nu va fi posibil de folosit în timpul apropiat dacă nu ne vom uni forțele pentru a-i schimba, măcar parțial, imaginea. „Mijloace financiare pentru asta nu au cum să se adune în bugetul primăriei, iar obținerea susținerii finanțatorilor străini este o procedură mai complicată, deaceea vă propun să contribuim fiecare după posibilitate pentru a face ceva frumos pentru acest oraș”. Cam așa a formulat îndemnul său primarul către toți conducătorii prezenți.

Citeşte mai departe...


Adunarea Acționarilor SA ”Salubritate Șoldănești”
 Sfârşitul lunii martie şi început de aprilie 2017 au fost marcante pentru cele 23 APL-uri fondatoare ale SA ,,Salubritate Şoldăneşti,,.
În cadrul adunării acţionarilor din 30.03.2017 administraţia operatorului regional responsabil de asigurarea salubrizării localităţilor a prezentat raportul privind situaţia financiară pentru anul 2016.

Citeşte mai departe...


Echipa ADR Centru în vizită la Șoldănești
   La data de 15 februarie, la Consiliul raional a avut loc ședința grupului de lucru cu participarea șefului Direcției relații cu instituțiile de dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcții Eduard Ungureanu, directorul ADR Centru Viorel Jardan și reprezentanții a managementul proiectelor împreună cu specialistul Secției Construcții Gospodării Comunale și Drumuri, Valeriu Bunăcalea și managerul Centrului de Sănătate Constantin.

Citeşte mai departe...


Președintele raionului la ședința Consiliului regional pentru Dezvoltare Centru
 La 26 ianuarie președintele raionului a participat la ședinta Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru, care s-a desfasurat în or. Ialoveni.  În cadrul acestei ședințe au fost discutate mai multe chestiuni ce ține de implementarea Strategiei de Dezvoltare Regionala Centru pe parcursul anului 2016, despre Concursul de propuneri de proiecte Planul Operațional Regional Centru 2017-2020 și despre implementarea proiectelor investiționale pe parcursl anului 2016.

Citeşte mai departe...


Discuții vizavi de managementul deșeurilor și managementul apeductelor în primării
Astăzi, la Șoldănești, autoritățile publice locale din cele 23 de primării din raionul Șoldănești s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru pentru a discuta despre noile modalități de management al apeductelor aflate în gestiunea primăriei și reflecții vizavi de probleme apărute în procesul de gestionare a deșeurilor solide în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I.
 

Citeşte mai departe...


Sănătate

Funcții vacante la Centrul de Sănătate Șoldănești
 IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești anunță concurs pentru următoarele funcții vacante:
  Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon: 0 272 252 66 sau 0272 2 51 16;
e-mail - cs.soldanesti@ms.md 

Citeşte mai departe...


Reduceri la achitarea primei AOAM în sumă fixă pentru 2017
 Până pe 31 martie 2017, persoanele care se asigură în mod individual beneficiază de reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.
• Reduceri de 75% din valoarea primei au proprietarii de teren agricol.
• Reduceri de 50% au fondatorii de întreprinderi individuale, arendaşii, arendatorii, deţinătorii de patentă, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern.
 Notarii publici, executorii judecătoreşti, avocaţii şi mediatorii neangajaţi plătesc prima în mărime integrală.
Prima de asigurare poate fi achitată la oficiile Poşta Moldovei şi la agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM).
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la AT Est tel. 023521816, 023520768 sau la Info CNAM – 0 800 99999.

Citeşte mai departe...


Spicuiri din activitatea IMSP Spitalul Raional Șoldănești
 IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti îşi desfăşoară activitatea în regim non stop cu capacitatea de deservire pentru 115 paturi.

  Pentru anul de activitate 2016 numărul
cazurilor tratate contractate cu CNAM constituie total – 3993 pentru populaţia asigurată /24402/ din care: - 3213 acute şi 780 cronice cu suma contractului de 16988,5 mii lei.
 Numărul cazurilor tratate atît acute cit şi cronice a fost îndeplinit pînă la data de 20.12.2016 cu 100% şi raportat Centrului de Managment în Sănătate.
   Instituţia a achitat pînă la data de 21.12.2016 – 12 salarii angajaţilor ,15% indicatorii de performanţă individuală în munca pentru lunile iulie-noiembrie şi cîte 0.75 salariu ajutor material tuturor angajaţilor. Cota cheltuielilor de personal pentru perioada anului 2016 constituie 54.6% faţă de 55% normativ.

Citeşte mai departe...


Raport succint de activitate a Centrului de Sănătate
 Raport succint de activitate a IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești pentru anul 2016

Odată cu definitivarea reformei în asistența medicală primară și înființarea Centrelor de Sănătate autonome Centrul Medicilor de Familie Șoldănești a devenit Centrul de Sănătate Șoldănești ce prestează servicii medicale la peste 20 000 de populație, sau puțin mai mult de jumătate din populația raionului.

Citeşte mai departe...


Noi medicamente compensate, prescrise de la 1 octombrie
 Lista de medicamente compensate din fondurile de 
 
 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care a fost extinsă recent până la 134 de denumiri comune internaţionale, a intrat în vigoare începând cu 1 octombrie 2016.
 Noile medicamente compensate vor fi utilizate pentru tratamentul a peste 20 de maladii în sala de tratamente/staţionar de zi, în cabinete de proceduri şi la domiciliu. Este vorba despre cele mai frecvente boli întâlnite în practica medicului de familie, printre care se numără pancreatita cronică, bronşita, pneumonia, pielonefrita etc.
 O noutate este şi creşterea accesului la medicamente compensate a persoanelor cu hepatită şi ciroză hepatică. Acestea vor beneficia de acidum ursodeoxycholicum – preparatul care anterior era recomandat doar pentru anumite tipuri de maladii asemănătoare. De asemenea, a fost majorată de la 50% la 70% rata de compensare a trei medicamente pentru tratamentul maladiilor aparatului digestiv (omeprazolum, famotidinum şi clarithromycinum). Pentru adulţi medicamentele vor fi compensate parţial, în proporţie de 70% pentru tratamentul stărilor acute în staţionare de zi, săli de proceduri, la domiciliu şi de 50% - în cazul unor maladii cronice.

Citeşte mai departe...


Protecţie socială

Activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului din Alcedar și Poiana
 
 La 22 martie 2017, în biroul vicepreședintelui raionului Șoldănești, a avut loc ședința Consiliului Raional pentru Protecția Copilului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:
1. Cu privire la activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului a primăriei din com. Alcedar și primăriei sat. Poiana pentru anul 2016.
Raportori: Cepraga Fiodor, primarul com. Alcedar și Negruța Nadejda primarul s. Poiana;

Citeşte mai departe...


Caz incitant la DASPFC Șoldănești
  În după amiaza zilei de 9 februarie la sediul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului din Șoldănești s-a adresat o mamă tânără cu un copil de numai jumătate de an. Avea o rugăminte ieșită din comun pentru această instituție raională...
  Mama, în vârstă de 19 ani, originară din raionul Rezina, a apelat la autoritatea tutelară din Șoldănești pentru a cere ajutor. Ajunsă într-o situație de impas, rămasă fără susținerea părinților sau a rudelor, fără loc de trai propriu și loc de muncă, ea a ajuns în stradă cu copilul în brațe. Disperată, a cerut ca fetița să fie plasată într-o instituție (pe o perioadă scurtă, până își va găsi o locuință și un serviciu stabil).

Citeşte mai departe...


Protecția drepturilor copilului
 Membrilor Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului:Florea Nina, Rusu Vladimir, Mîndru Nicolae, Morari Serghei, Barbos Margareta, Rotari Nadejda, Svetlana Zaițev, Croitoru Veaceslav și Namolovan Igor s-au convocat în ședința ordinară al consiliului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:

Citeşte mai departe...


Astazi au fost examinate dosarele depuse la FLSSP Șoldănești
 
   În anul 2016, din Fondul Local de Susținere Socială a Populației Șoldănești, 2824 de locuitori ai raionului Șoldănești, au beneficiat de susținere financiară acordată prin Deciziile Consiliului de Administrație a Fondului.
  De ajutorul material au beneficiat invalizi, persoane singure și în etate, precum și alte persoane inapte de muncă, dar și familiile cu mulți copii. Acestea pot solicita o asistenţă financiară unică odată la 11 luni prezentând acte confirmative. Astfel, pe parcursul anului 2016 au fost alocați peste 1,5 milioane de lei, în baza cererilor depuse.
Cifrele au fost prezentate de către Direcția Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului în cadrul primei ședințe a Consiliului de Administrație a FLSSP Șoldănești, care a avut loc la 20 ianuarie 2017.
 

Citeşte mai departe...


Sărbătoare pentru bătrânii solitari
 Cu o zi înainte de Revelion, un grup de consilierii raionali au vizitat persoanele de la Azilul pentru bătrâni și a persoane cu dizabilitate din or. Șoldănești.  Vicepreședintele raionului Nina Florea, însoțită de către consilierul Djumber Todua, Musteață Gheorghe și Rusu Larisa au adus în dar merinde dar și cele mai calde urări de bine.
 Printr-o decizie aprobată la ședința Consiliului raional din 08 decembrie s-a decis alocarea a 3000 mii lei pentru beneficiarii din Azil cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Acest obiecei se păstrează de cînd este fondat azilul de batrâni.

Citeşte mai departe...


Cultură

Festival pascal, festival de suflet ”Cu gândul la Tine, Doamne”
   Da, marți multă lume, care venise la 
mănăstirea Cușelăuca, se gândea cu rugă și dragoste la Dumnezeu și la Fiul Său - Iisus Hristos. Oamenii vroiau să se mai încălzească aierul de afară, fiindcă multe femei și fetițe erau tocmai vinete pe la buze de frig. Alții, mai ales organizatorii, vroiau tare mult să nu plouă, deoarece se anunțase pe la posturile de radio și televiziune despre asta. O parte dorea să evolueze bine în scenă, câte unul stând chiar cu mâinile împreunate în semn de rugă...
   Eu cred că Dumnezeu și Fiul Său au auzit asta, fiindcă până la urmă s-a făcut mai cald, n-a plouat și toate cele 21 de colective au evoluat cu succes. A fost o zi feerică, o zi cu multe cântece pascale și de proslăvire a Mântuitorului. În scenă se perinda colectiv după colectiv, fiecare depunând mult efort și talent pentru a evolua mai bine decât alții, dar și decât anii trecuți. În rezultat, spectatorii au avut parte de ceva deosebit...

Citeşte mai departe...


ARF are o nouă conducere
     Asociația raională de Fotbal (ARF) Șoldănești și-a votat un nou organ de conducere. Resetarea Asociației s-a produs după ce fostul președinte al ARF, Alexandru Relițchi, s-a retras din activitate.
   Marți, 11 aprilie 2017, în oraşul Șoldănești a avut loc Adunarea Generală de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere a ARF. La eveniment au participat 17 din 25 de delegaţi din partea membrilor afiliaţi ai ARF Șoldănești, plus președintele raionului, inclusiv conducerea şi membrii Comitetului Executiv al Asociaţiei. Forul fotbalistic naţional a fost reprezentat de către Ruslan Berzoi, vicepreședintele Federației Moldovenești de Fotbal.
 

Citeşte mai departe...


Festivalul Republican al Umorului

 Din dorința de a antrena colectivele de teatru, satiră și umor într-o competiție artistică deschisă și onestă, bazată pe libertate de exprimare, creativitate, imaginație, sensibilitate și originalitate, Secția Cultură, Tineret și Sport și Primăria Cotiujenii Mari, susținute de Consiliul raional Șoldănești și de Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, organizează și desfășoară Festivalul Republican al Umorului la fiecare început de aprilie.
Ajuns la cea de-a III-ea ediție, festivalul are loc la baștina actorului, regizorului și umoristului Gheorghe Urschi, în satul Cotiujenii Mari.


Citeşte mai departe...


”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a
 La data de 30 martie 2017, în sala de festivități a L/T ”Alexei Mateevici” s-a desfășurat Concursul national ”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a dedicate aniversării a 129 de ani de la nașterea poetului –preot la care au participat 98 de elevi din liceele ”Alexei Mateevici„ și ”Ștefan cel Mare”, gimnaziile Cotiujenii Mari, Pohoarna, Salcia, Dobrușa, Poiana, Fuzăuca, Vadul-Rașcov, Chipeșca și Liceul ”Aleco Russo” din s. Cojușna, raionul Strășeni. Învingătorii au fost premiați cu trofee, medalii și cărți. Diplome au primit toți paticipanții. Ca oaspete la concurs au fost invitați Protopopul de Șoldănești Vasile Rotari, domnul Strătilă Vlad, reporterul ziarului ”Făclia”, membru al Uniunii Scriitorilor, Nicolae Mândru, șeful Direcției Învățământ și Iurie Durnea, directorul școlii de pictură.

Citeşte mai departe...


Decada ”Mărțișor - 2017” în plină desfășurare
  În fiecare primavară, la început de martie, colectivele artistice care activează în raionul Șoldănești își invită spectatorul la un concert de zile mare – peste toate ”Mărțișorul” preia stăpânirea, iar razele de soare scot din case oamenii dornici de petreceri și voie bună. Copii și maturii încântă ochiul și inima prin evoluări notorii, caracterizate de sufletul primăverii, al reînoirii, al dragostei, al speranței și bunei dispoziții. Toți se bucură când vine primăvara, îndeosebi cei care reușesc să adune cât mai mulți spectatori la concertele cu ocazia sosirii primăverii sau cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Femeii. Decada ”Mărțișor” este un eveniment devenit tradițional și la noi, la Șoldănești. Această manifestare culturală adună pe scenă artiști valoroși din raion într-o sublimă sărbătoare a muzicii, a dragostei și a prieteniei.
 

Citeşte mai departe...