Skip to content

Index

Pagina Principala arrow Construcţii arrow Regulamentul secţiei
Regulamentul Secţiei Construcţii, Gosdpodărie comunală şi Drumuri Imprimare

“APROBAT” prin
Decizia Consiliului
Raional Şoldăneşti
Nr. 4-12
din 18 octombrie 2012REGULAMENTUL

Secţiei Construcții Gospodării Comunale și Drumuri a Consiliului Raional


I. Dispoziţii Generale

1.1 Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri (în continuare secţia) este subordonată şi dirijată de Consiliul raional.
1.2 In activitatea sa secţia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, alte acte legislative şi normative ale Republicii Moldova, Legea cu privire la administraţia publică locală, deciziile Consiliului raional precum şi de prezentul Regulament.
1.3 Secţia îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, agenţi economici indifferent de forma de proprietate şi organizare.
1.4 Secţia este persoană juridică, dispune de ştampilă.
1.5 Şeful secţiei este numit în funcţie prin concurs, de către Consiliul raional .
1.6 Finanţarea se efectuiază din bugetul local.

II. Sarcinile principale
Sarcinile principale ale Secţiei sînt :
2.1 asigurarea construirii şi întreţinerii, în limitele localităţilor, a construcţiilor publice, a drumurilor, străzilor, podurilor şi locurilor publice;
2.2 asigurarea construirii şi exploatării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apei, de termoficare, salubrizare a localităţilor, depozitarea şi utilizarea deşeurilor menajere;
2.3 asigurarea construcţiei de locuinţe şi exploatării fondului locativ;
2.4 asigurarea întreţinerii clădirilor de folosinţă publică, clădirilor administrative.
2.5 implementarea politicii în domeniul de elaborare a proiectelor și atragerii investițiilor în raion.
2.6 monitorizarea, controlul și evaluarea procesului de implementare a politicii din domeniul administrat.
2.7 acordarea asistenței metodologice în domeniul său de competență.

III. Funcţiile secţiei
În corespundere cu sarcinile de bază secţia:
3.1 exercită atribuţiile de inclusivă supraveghere tehnică în perioada construcţiei şi exploatării obiectelor;
3.2 participă la elaborarea direcţiilor principale a dezvoltării urbanistice a localităţilor, precum şi amenajarea teritoriului; acordă ajutor consiliilor locale la elaborarea programelor pentru lucrările publice de interes local;
3.3 elaborează proiectul programului investiţional anual şi asigură realizarea lui după aprobarea de către Consiliul raional;
3.4 organizează şi desfăşoară licitaţii privind proiectarea şi executarea investitţiilor publice, finanţate din contul bugetelor locale;
3.5 ţine evidenţa tematicii de proiectare privind investiţiile publice, precum şi a listei investiţiilor publice pentru care se desfăşoară licitaţiile finanţate din bugetele locale;
3.6 urmăreşte şi asigură aplicarea prevederilor legislaţiei la proiectarea şi executarea lucrărilor publice pe teritoriul raionului, controlează respectarea prevederilor actelor normative în exploatarea sistemelor de gospodărie comunală şi fondului locativ;
3.7 în conformitate cu legislaţia în vigoare ţine evidenţa şi supravegherea, reducerea volumului obiectelor nefinalizate pe teritoriul raionului;
3.8 promovează politica tehnică şi strategia statului în domeniul întreţinerii şi dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare, epurare a apei, de termoficare, drumurilor şi altor obiecte de amenajare a teritoriului raionului;
3.9 iniţiază acţiuni de elaborare şi promovare a unor programe şi proiecte de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apei, de termoficare a drumurilor şi altor obiective de menire comunală;
3.10 coordonează activitatea agenţilor economici şi instituţiilor publice de interes raional competente în domeniul construcţii, gospodărie comunală şi drumuri;
3.11 acordă ajutor practice întreprinderilor la implimentarea tehnologiilor noi în construcţii şi gospodăria locativ-comunală;
3.12 elaborează programe raionale privind construcţia, reconstrucţia şi reparaţia locuinţelor atît din sectorul public cât şi cel privat şi gestionat de asociaţiile proprietarilor de locuinţe;
3.13 consultă, în colaborare cu direcţia generală economie şi reforme populaţia privind fondarea asociaţiilor proprietarilor de locuinţe;
3.14 contribuie la crearea întreprinderilor pentru producerea materialelor de construcţii competitive şi solicitate pe piaţă;
3.15 iniţiază şi participă,în condiţiile legii, la procesul asocierii cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, colaborînd de asemenea, cu agenţii economici din ţară şi din străinătate în scopul unor acţiuni sau lucrări de interes comun;
3.16 colaborează cu Direcţia economie şi reforme în domeniul reformării şi reorganizării gospodăriei locativ-comunale în teritoriul raionului;
3.17 acordă autorităţilor publice locale şi serviciilor publice sprijin şi asistenţă tehnică ce ţine de construcţii, gospodărie comunală şi drumuri;
3.18 examinează petiţiile şi reclamaţiile în problemele ce ţin de activitatea secţiei;
3.19 crează şi întreţine baza de date privind:
3.20 întreprinderile de construcţie şi exploatare, de fabricare a materialelor de construcţii, care funcţionează pe teritoriul raionului;
3.21 licitaţiile organizate în construcţii;
3.22 locuinţele şi obiectele comunale pe teritoriul raionului;
3.23 obiectele nefinalizate;
3.24 producerea materialelor de construcţii;
3.25 verifică corectitudinea aplicării actelor normative de către persoanele fizice și juridice;
3.26 analizează informația despre aplicarea actelor normative, evaluează gradul de realizare a acestora și formulează propuneri privind lichidarea deficiențelor de către persoanele fizice și juridice;
3.27 formulează răspunsuri la scrisori, reclamații și petiții în domeniul său de competență;
3.28 consultă persoanele juridice și fizice în domeniul său de competență;
3.29 acordă asistență metodologică la elaborarea regulamentelor locale de urbanizare, stabilirea modului de utilizare a terenurilor;
3.30 asigură realizarea politicii statului privind amenajarea teritoriului și urbanizmului;
3.31 asigură controlul asupra elaborării, avizării și realizării planurilor de amenajare a raionului și planurile generale ale localităților raionului;
3.32 studiază politicile actuale în domeniu, alte documente și materiale relevante domeniului;
3.33 analizează experiența altor țări și practicile pozitive cu privire la procedurile de elaborare a proiectelor și a atragerii investițiilor;
3.34 asigură examinarea calitativă și în termen a scrisorilor cu subiecte din domeniu;
3.35 propune recomandări practice și soluții eficiente în domeniu, specifice și aplicabile în Republica Moldova;
3.36 acordă asistență metodologică la elaborarea regulamentelor locale de urbanizare, stabilirea modului de utilizare a terenurilor;
3.37 consultă persoanle fizice și juridice cu privire la aplicarea uniformă a procedurilor în urbanzm și amenajarea teritoriului;
3.38 propune organizarea seminarelor, ședințelor cu subiecte ce țin de domeniul său de competență;
3.39 instruește primarii și după caz, alte categorii de colaboratori a autorităților publice locale cu privire la politicile de elaborare a proiectelor și atragerii investițiilor;
3.40 consultă conducătorii autorităților publice locale și coordonează metodologic activitatea colaboratorilor cu privire la aplicarea procedurilor de elaboarare a proiectelor și atragerii investițiilor.
3.41 Monitorizează programul de implementare a proiectelor de eficiență energetică.

IV. Drepturile secţiei
Secţia este în drept:
4.1 să controleze pe teritoriul raionului respectarea legislaţiei n vigoare în domeniul construcţiilor, gospodăriei comunale şi de locuinţe, drumurilor, calitatea proiectelor de construcţie, lucrărilor de construcţie- montaj executate de organizaţii şi întreprinderi, indifferent de domeniul de activitate şi tipurile de proprietate, corespunderea materialelor, articolelor şi elementelor de construcţie, standardelor şi normativelor în vigoare;
4.2 să organizeze lcitaţii privind proiectarea şi executarea inestiţiilor pentru obiectivele finanţate din bugetele locale, să ţină evidenţa tuturor licitaţiilor desfăşurate în raion;
4.3 să solicite şi să obţină informaţii, în limitele competenţei sale, de la autorităţile publice locale, înreprinderile şi organizaţiile de interes raional;

V. Organizarea activităţii secţiei
Secţia este condusă de şeful Secţiei Construcții Gospodării Comunale și Drumuri.
Şeful Secţiei:
5.1 organizează activitatea Secţiei şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi funcţiilor asumate, pentru deciziile adoptate, pentru autenticitatea informaţiei utilizate, precum şi pentru folosirea raţională a mijloacelor financiare şi valorilor materiale repartizate pentru întreţinerea Secţiei;
5.2 asigură executarea legilor,decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, hotărîrilor organului administrativ respectiv, precum şi realizarea sarcinilor şi funcţiilor prevăzute în prezentul Regulament;
5.3 prezintă în modul stabilit spre examinare conducerii unităţii administrativ-teritoriale proiecte de decizii, dispoziţii, pronosticuri şi programe de dezvoltare social-economică a teritoriului respectiv;
5.4 distribuie funcţiile de serviciu ale colaboratorilor Secţiei.

 

OBLIGAŢIUNILE DE FUNCŢII ALE COLABORATORILOR SECŢIEI CONSTRUCȚII GOSPODĂRII COMUNALE ȘI DRUMURI A CONSILIULUI RAIONAL ȘOLDĂNEȘTI


ŞEFUL SECŢIEI :
6.1 organizează activitatea Secţiei şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi funcţiilor asumate, pentru deciziile adoptate, pentru autenticitatea informaţiei utilizate, precum şi pentru folosirea raţională a mijloacelor financiare şi valorilor materiale repartizate pentru întreţinerea Secţiei;
6.2 asigură executarea legilor,decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, hotărîrilor organului administrativ respectiv, precum şi realizarea sarcinilor şi funcţiilor prevăzute în prezentul Regulament;
6.3 analizează şi estimează nivelul dezvoltării social-economice;
6.4 ține evidența temelor de proiectare privind investițiile publice, precumși a listei investițiilor publice prin care se desfășoară licitațiile finanțate din bugetele locale;
6.5 promovează politica tehnică și strategia statului în domeniile întreținerii și dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare, epurare a apei, de termoficare, drumurilor și altor obiecte de amenajare a teritoriului raionului;
6.6 fundamentează necesarul anual de mijloace financiare de la bugetul raionului pentru dezvoltarea lucrărilor publice de interes local, elaborează proiectul programului investițional anual și asigură realizarea lui după aprobarea de către Consiliul raional;
6.7 monitorizează sursele financiare de la bugetul raional și de stat, alocate raionului pentru construcția, reconstrucția – modernizarea și reparația locuințelor, sistemelor de alimentare cu apă și canalizare și de termoficare, a drumurilor și altor obiective comunale;
6.8 urmărește și asigură aplicarea prevederilor legale la încredințarea spre proiectare și executare a lucrărilor publice pe teritoriul raionului, controlează respectarea prevederilor actelor normative în exploatarea sistemelor de servicii comunale, locuințe și fondul locativ;
6.9 întocmeşte rapoartele generale pentru conducerea raionului;
6.10 elaborează proiecte hotărîri şi acte normative privind dezvoltarea social-economică a raionului;
6.11 perfectează informaţia pentru mijloacele de informare în masă;
6.12 prezintă propuneri pentru atestarea specialiştilor Secţiei, premierea lor şi măsuri disciplinare;
6.13 activitatea operativă.

Arhitect șef :
7.1 formulează răspunsuri la scrisori, reclamații și petiții în domeniul său de competență;
7.2 consultă persoanele juridice și fizice în domeniul său de competență;
7.3 acordă asistență metodologică la elaborarea regulamentelor locale de urbanizare, stabilirea modului de utilizare a terenurilor;
7.4 asigură realizarea politicii statului privind amenajarea teritoriului și urbanizmului;
7.5 asigură controlul asupra elaborării, avizării și realizării planurilor de amenajare a raionului și planurile generale ale localităților raionului;
7.6 acordă asistență metodologică la elaborarea regulamentelor locale de urbanizare, stabilirea modului de utilizare a terenurilor;
7.7 consultă persoanle fizice și juridice cu privire la aplicarea uniformă a procedurilor în urbanizm și amenajarea teritoriului;

Specialist principal în problemele elaborării proiectelor și atragerea investițiilor
8.1 studiază politicile actuale în domeniu, alte documente și materiale relevante domeniului;
8.2 analizează experiența altor țări și practicile pozitive cu privire la procedurile de elaborare a proiectelor și a atragerii investițiilor;
8.3 asigură examinarea calitativă și în termen a scrisorilor cu subiecte din domeniu;
8.4 propune recomandări practice și soluții eficiente în domeniu, specifice și aplicabile în Republica Moldova;
8.5 acordă asiastență metodologică la elaborarea documentelor în domeniul politicii respective;
8.6 propune organizarea seminarelor, ședințelor cu subiecte ce țin de domeniul său de competență;
8.7 instruește primarii și după caz, alte categorii de colaboratori a autorităților publice locale cu privire la politicile de elaborare a proiectelor și atragerii investițiilor;
8.8 consultă conducătorii autorităților publice locale și coordonează metodologic activitatea colaboratorilor cu privire la aplicarea procedurilor de elaboarare a proiectelor și atragerii investițiilor.

Specialist în problemele construcției gospodăriei comunale și drumuri
9.1studiază politicile actuale în problemele gospodăriei comunale, reșelelor de drumuri publice, cadrul legislativ și normativ existent, alte documente relevante domeniului;
9.2propune recomandări practice și soluții eficiente în domeniu, specifice și aplicabile pe teritoriul R. Moldova;
9.3verifică corectitudinea aplicării actelor normative de către persoanele juridice;
9.4inițiază acțiuni de elaborare și promovare a unor programe și proiecte de dezvoltare a gospodăriei comunale, rețelelor de drumuri și infrastructurii raionului;
9.5analizează informația despre aplicarea actelor normative, evaluează gradul de realizare a acestora și formulează propuneri privind lichidarea deficiențelor
9.6formulează răspunsuri la scrisori, reclamații și petiții în domeniul său de competență
9.7monitorizează construirea și întreținerea sistemelor de apă/canalizare/termoficare;
9.8consultă primarii şi secretarii consiliilor locale din raion;
9.9consultă persoane fizice şi juridice în domeniul său de competenţă.


                        Şef Secţiei Construcții Gospodării
                        Comunale și Drumuri                                                             Victor IURCU 


                       Tel: +373 272 24250 
 

Ultimile noutăţi din:

Finanţe

Declarația privind buna guvernare 2016
 Declarația privind buna guvernare


Citeşte mai departe...


Învață contabilii-șefi ai instituțiilor bugetare
 În scopul implementării prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Direcția Finanțe Şoldăneşti a desfășurat un ciclu de instruire privind aplicarea normelor metodologice. Astfel, la 11 şi 12 ianuarie în sala de protocol a Consiliului raional a avut loc seminarul de instruire a contabililor-șefi ai instituțiilor bugetare şi a primăriilor din raionul Şoldăneşti.

Citeşte mai departe...


Știre de interes: Principalele modificări ale impozitelor și taxelor vamale din acest an
 Principalele modificări ale Codului Fiscal și a celui Vamal, care au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017 prevăd:
  •  Majorarea scutirilor persoanele și a tranșelor de venit la mărimea ratei inflației, -82 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal unic de impozitare a veniturilor obținute din activitățile desfășurate de către avocați, notari, executori judecătorești, mediatori, experți judiciari, traducători/interpreți autorizați, +7,7 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal simplificat și facilitar privind impozitul pe venitul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente de comerț fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat;

Citeşte mai departe...


Seminar informativ pentru contabilii instituțiilor finanțate din bugetul raional
  Specialiștii din cadrul Direcției Finanțe au organizat o altă rundă de seminare pentru contabilii din instituțiile finanțate din bugetul raional. 
 Seminarul instuctiv a vizat modificările și completările efectuate vizavi de metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare pnetru pentru primul semestru al anului 2016 și pregătirea pentru elaborarea proiectelor de buget pentru anul următor. 

Citeşte mai departe...


Ateliere de lucru pentru contabili
  Direcția Finanțe de comun acord cu Trezoreria Teritorială Șoldănești a organizat, pe data 30 iunie și ulterior pe 7 iulie, instruirea contabililor-șefi din cadru primăriilor, cît și a contabililor - șefi, ai instituțiilor finanțate de bugetul raional.
 Seminarul instructiv a vizat metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare. Pentru pirma dată în acest an, contabilii operează cu metodologia create în format electronic astfel toate dările de seamă vor fi recepționate de către Direcția Finanțe în varianta electronica.

Citeşte mai departe...


Agricultură

Despre riscurile de înghețuri și brume
  Aspecte generale. În grupa fenomenelor meteorologice nefavorabile agriculturii, îngheţurile şi bruma ocupă un loc important. Ele determină nu numai frînarea dezvoltării plantelor şi încheierea prematură a ciclului de vegetaţie, ci chiar moartea parţială sau totală a acestora. În pomicultură de exemplu, sînt deosebit de mari daunele îngheţurilor de primăvară care surprind pomii în plină floare, distrugînd uneori aproape întreaga recoltă. Au de suferit îndeosebi caişii, piersicii, vişinii, cireşii, mărul şi nucul. De asemenea sînt afectate şi plantaţiile viticole, îndeosebi soiurile timpurii.
 

Citeşte mai departe...


RAPORT de activitate al DAA pentru perioada 2016
  În Republica Moldova Agricultura continuă să fie un sector important în economia țării cu toate că se simte o descreștere a contribuției agriculturii la Produsul Intern Brut (PIB) și constitue circa 10-14 % din datele ultimilor 4-5 ani comparativ cu cele peste 30 % înregistrate în urmă cu un deceniu.
  Această scădere a fost determinată de apariția rapidă a sectorului de servicii, ce reprezintă actualmente 2/3 din PIB. Mai mult decăt atăt, industria alimentară a furnizat în anul de referință 40 % din totalul industriei, în timp ce cu 5 ani în urmă era de circa 50%. Cauzele principale de instabilitate a produselor agricole este dependența agriculturii de condițiile climaterice – seceta a devenit un factor destructiv comun în ultimii ani care dacă nu al doilia păi al 3-lea an este secetos.

Citeşte mai departe...


Cunoștințele trainice – cheia succesului
  
  Recent, la inițiativa Centrului regional ACSA și Direcției Agricultură și Alimentare a Consiliului raional Șoldănești, la plantația de prun a SRL „Madino-Agro” din Olișcani, a fost organizată instruirea pomicultorilor privind tăierea în uscat a pomilor fructiferi și, în special, a celora de prun în condițiile anului curent. Plantația are 6 ani de la înființare, coroanele pomilor (și instruirea) au fost efectuate în strictă conformitate cu cerințele tehnologice de rigoare și recomandările experienței înaintate în domeniu.
   În calitate de instructor s-a prezentat Gheorghe Storoja, specialist consacrat în domeniu, cu un stagiu de muncă în domeniu de peste 42 de ani. Beneficiarii activității de instruire sunt pomicultori cu stagiu mare de muncă în ramură, dar, după cum au menționat și ei, mai au nevoie de cunoștințe noi și bine argumentate pentru o calitate mai înaltă a lucrărilor. Acest lucru l-au confirmat pomicultorii Serghei Ioncu, Svetlana Durnea, Ion Dămășcan, Natalia Rusnac și alții.

Citeşte mai departe...


Culturile nucifere: realități și perspective europene
    Recent, în sala de protocol a Consiliului raional Șoldănești, s-a desfășurat seminarul de instruire a deținătorilor de plantații nucifere și a celora care intenționează să inițieze pe viitor afaceri în acest domeniu. Activitatea instructivă cu genericul ,,Culturile nucifere: realități și perspective europene” a fost organizată de către Direcția Agricultură și Alimentare a Consiliului raional și Centrul regional ACSA. Cei prezenți au avut posibilitatea să obțină noi cunoștințe în inițierea afacerilor în domeniul nucifer, să se familiarizeze cu cerințele tehnologice la producerea nucilor și miezului de nucă de calitate și cu alte aspecte ale activităților de obținere a rezultatelor performante, ascultându-l pe directorul executiv al Uniunii Asociațiilor producătorilor de culturi nucifere din Moldova, Constantin Gajim, la fel și pe deținătorul primei mari plantații de nuci din raion, Nicolae Micu, pe alți participanți la instruire. Mai jos prezentăm notițe de la seminar.

Citeşte mai departe...


Învăţăm lucrând, lucrăm învăţând
  La 10 februarie, ora 10.00, Direcţia Agricultură și Alimentație, în comun cu Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru (SRFC), a convocat o şedinţă de lucru/instruire pe subiectul ”Corectitudinea legală de executare a Legii nr. 198 – XV cu privire la arenda în agricultură”. Ședința era destinată autorităților publice locale de nivelul I, inclusiv specialiștilor pentru reglementarea cadastrului funciar și agenților economici.

Citeşte mai departe...


Economie

Training pentru IMM-urile cu potențial de export
 East Invest 2 Project, vă invită la Training pentru IMM-urile cu potențial de export din 10 – 12 mai 2017 la
Chisinau, (Hotel VisPas, strada Alexandru Lăpuşneanu, 26).
  Camera de Comerţ şi Industrie a RM în colaborare cu Proiectul "East Invest 2", finanțat de UE, invită toate întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectorul de prelucrare a produselor agroalimentare și a produselor alimentare la cursul privind accesul pe piețele Uniunii Europene.
  Instruirea interactivă din cadrul Academiei pentru IMM-uri privind relaţiile comerciale cu UE va cuprinde subiecte precum: regulamentele UE şi standartele tehnice, disponibilitatea pentru export a întreprinderilor, marketing şi participarea companiilor la târguri şi expoziţii internaţionale. Instruirile vor fi conduse de către traineri specializaţi din ţările UE şi a Parteniariatului Estic.
    Limba de lucru: limba engleză. Pe parcursul instruirii va fi asigurată traducerea simultană.
   Accesul IMM, pe piețele internaționale, este crucial în lupta întreprinderilor de a se menține competitive și de a-şi extinde activitatea. Remarcăm că un număr impunător de întreprinderi mici şi mijlocii autohtone nu sunt suficient de informate despre cerințele necesare pentru a accesa piața europeană. Întreprinderile menţionează faptul că cunoașterea ZLSAC și aspectele legate de export sunt necesare şi importante pentru dezvoltare.
   Obiectivul Academiei pentru IMM este de a sprijini IMM-urile în procesul implementării Acordului de Comerț Liber RM-UE, cooperarea cu UE și activitatea de export. Pe parcursul conferinței vă veți familiariza cu prevederile și obligațiile impuse de ZLSAC, precum și acquis-ul UE în general. Obiectivul evenimentului este de a sensibiliza mediul de afaceri privind aspectele legate de export și informarea IMM-urilor despre instrumentele necesare accesării la pieţiele UE.
 Pentru a participa la seminar, Vă rugăm să vă înregistrați on-line accesând link-ul: SME application_v1_Moldova_Final rom Termenul limită pentru înregistrare: 5 mai 2017.
     Persoana de contact: Rodica Dimitriu, tel.: 022 23 32 86, e-mail: rodica.dimitriu@chamber.md. 

Citeşte mai departe...


In atenția femeilor antreprenoare!
                                                
300 de femei din Republica Moldova vor fi beneficiare ale proiectul „Business Women Academy”. Proiectul va fi gestionat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Promovarea Femeilor în Business (ICAWB)cu suportul financiar al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Citeşte mai departe...


Îndeplinirea planului operațional pentru anul 2016
Îndeplinirea planului operaţional actualizat pentru anul 2016 a
,,Strategiei de dezvoltare durabilă al raionului Şoldăneşti”
În anul 2016 s-au îndeplinit următoarele obiective:


Obiectivul I. Dezvoltarea şi diversificarea economiei raionului
Măsura preconozată 1. Dezvoltarea infrastructurii pentru susţinerea ÎMM
Agenţii economici şi tinerii antreprenori sunt informaţi, că Ministerul Economiei, ODIMM,, Organizaţia de promovarea exportului din RM, Asociaţia investitorilor străini - sunt organizaţiile, care se ocupă cu investitorii. Pe pagina WEB a Consiliului Raional a fost publicată lista proiectelor naţionale şi internaţionale în derulare în domeniul ÎMM, agenda Locală a Antreprenorului .
• Prin intermediul primăriilor au fost repartizate materiale informative, prin care populaţia a luat cunoştinţa de domeniile serviciilor acordate de către Biroul Comun de Informaţii şi Servicii(BCIS).

 

Citeşte mai departe...


În atenția cetățenilor din raionul Șoldănești
       Secţia Economie aduce la cunoştinţa locuitorilor raionului 
Şoldăneşti, că în fiecare joi, între orele 9.00-12.00, în incinta Consiliul raional, etajul I, va activa Biroul Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS), în cadrul căruia specialiştii vor acorda consultaţii din domeniile:
- Casei Naţionale Teritoriale de Asigurări Sociale
- Asistenţei Sociale şi Protecţia Familiei
- Inspectoratului Fiscal de Stat
- Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă
- Inspecţiei Muncii
- Serviciului cadastral
- juristulului Consiliului raional
(referitor la calcularea pensiei, indemnizaţii pentru copii, ajutor social, plata impozitelor, angajarea în câmpul muncii, servicii de cadastru, deschiderea afacerii, proiecte în derulare).
   Relaţii la tel: (0272) 2-54-83, (0272) 2-53-66.

Citeşte mai departe...


Proiectele naţionale implementate de ODIMM
  Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ODIMM) este o instituţie publică, necomercială, care dezvoltă şi implementează programe şi instrumente de suport penrtu sectorul ÎMM din Republica Moldova, cu scopul creşterii performanţei şi nivelului de competivitate a acestuia,contribuind la dezvoltarea economică durabilă a ţării şi la crearea de noi locuri de muncă.
Vă prezentăm informaţia referitor la Proiectele naţionale implementate de ODIMM.

Citeşte mai departe...


Învăţământ

Cine munceşte, acela câştigă
   
  Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Biblioteca Naţională ,,Ion Creangă” organizează anual concursul literar ,, La izvoarele înţelepciunii „ cu scopul de a promova lectura şi a familiariza elevii cu viaţa şi activitatea personalităţilor din literatură, cultură, istoria naţională şi universală. Concursul este la ediţia XXVII-a, în anul curent a fost dedicat scriitorului Petre Ispirescu.      Elevii claselor V-VII au studiat literatura recomandată şi au participat activ la etapa locală a concursului, organizaţi şi îndrumaţi de bibliotecarii şcolari, profesorii de limbă și literatură română, bibliotecarii de la bibliotecile publice.

Citeşte mai departe...


Ziua Drapelului Republicii Moldova
  Astăzi 27 aprilie este marcată Ziua Drapelului şi a Stemei de Stat, simbolurile oficiale ale suveranităţii şi independenţei, care se sărbătoreşte din 2010. În toate instituţiile de învăţămînt din raion au fost organizate diferite activităţi cu acest prilej.
  Elevii din LT,, A. Mateevici” Şoldăneşti, împreună cu Elena Ciorici, directorul adjunct pentru educaţie au prezentat un flash mob dedicat acestui eveniment. Şeful Direcţiei Învăţământ, Nicolae Mîndru, a accentuat importanţa cunoaşterii istoriei pentru generaţia tânără, a îndemnat participanţii să respecte simbolurile naţionale, să cinstească cu mândrie Drapelul de Stat şi să onoreze Stema de Stat a Republicii Moldova.

Citeşte mai departe...


Formarea continuă a cadrelor didactice-condiție primordială spre succes
  
  Îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale este necesară pentru asigurarea calității serviciilor educaționale. Stabilirea nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice, proiectarea și desfășurarea eficientă a activităților de perfecționare determină performanțele profesionale.
   În acest scop a fost organizat un seminar instructiv-metodic cu directorii adjuncți pentru instruire în Liceul teoretic ”A.Mateevici” Șoldănești la data de 18 aprilie 2017. În cadrul seminarului a fost desfășurată o activitate de formare continuă cu subiectul ”Evaluarea: experiențe inovative”, moderatori directorii adjuncți pentru instruire dle Stihari Lucia și Maznic Elena.

Citeşte mai departe...


Generaţie sănătoasă
   Centrele de sănătate prietenoase tinerilor au
 scopul de a spori accesul tinerilor la informaţii şi servicii calitative de sănătate şi la alte servicii: informare, consiliere, servicii medicale, referire. Aceste servicii sunt orientate ca să rezolve problemele prioritare cu care se confruntă adolescenţii şi tinerii.
  La 26 aprilie în incinta sălii de şedinţe a Centrului Medicilor de Familie s-au întrunit directorii adjuncţi pentru educaţie, psihologii şcolari la un seminar, organizat de Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor.

Citeşte mai departe...


Evaluarea: experiențe inovative
  
  Școala viitorului cere conceptualizări noi și perfecționarea pedagogilor pentru implementarea inovațiilor în abordarea schimbării. Având la cârmă manageri competenți, cu viziuni noi în stilul de conducere și de monitorizare a progresului personalului didactic, școala poate avea o altfel de imagine. Credem că directorii adjuncți instruire din raionul Șoldănești, fiind dirijați de dna Diana Oprea, șefa cabinetului metodic a Direcției raionale Învățământ, au mari șanse să performeze în carieră. Competențele manageriale axate pe consiliere, cunoștințele de care dă dovadă, tactul, optimismul Dumneaei emană încredere, entuziasm, ne mobilizează spre noi realizări, ne stimulează interesul pentru inovațiile în domeniu. Seminarul raional desfășurat de dna Diana Oprea în incinta instituției noaste (IPLT “Alexei Mateevici”) ne-a cultivat un sentiment puternic al semnificației personale în raport cu ceea ce facem, ne-a demonstrat o cultură de colaborare eficientă.

Citeşte mai departe...


Sănătate

Funcții vacante la Centrul de Sănătate Șoldănești
 IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești anunță concurs pentru următoarele funcții vacante:
  Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon: 0 272 252 66 sau 0272 2 51 16;
e-mail - cs.soldanesti@ms.md 

Citeşte mai departe...


Reduceri la achitarea primei AOAM în sumă fixă pentru 2017
 Până pe 31 martie 2017, persoanele care se asigură în mod individual beneficiază de reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.
• Reduceri de 75% din valoarea primei au proprietarii de teren agricol.
• Reduceri de 50% au fondatorii de întreprinderi individuale, arendaşii, arendatorii, deţinătorii de patentă, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern.
 Notarii publici, executorii judecătoreşti, avocaţii şi mediatorii neangajaţi plătesc prima în mărime integrală.
Prima de asigurare poate fi achitată la oficiile Poşta Moldovei şi la agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM).
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la AT Est tel. 023521816, 023520768 sau la Info CNAM – 0 800 99999.

Citeşte mai departe...


Spicuiri din activitatea IMSP Spitalul Raional Șoldănești
 IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti îşi desfăşoară activitatea în regim non stop cu capacitatea de deservire pentru 115 paturi.

  Pentru anul de activitate 2016 numărul
cazurilor tratate contractate cu CNAM constituie total – 3993 pentru populaţia asigurată /24402/ din care: - 3213 acute şi 780 cronice cu suma contractului de 16988,5 mii lei.
 Numărul cazurilor tratate atît acute cit şi cronice a fost îndeplinit pînă la data de 20.12.2016 cu 100% şi raportat Centrului de Managment în Sănătate.
   Instituţia a achitat pînă la data de 21.12.2016 – 12 salarii angajaţilor ,15% indicatorii de performanţă individuală în munca pentru lunile iulie-noiembrie şi cîte 0.75 salariu ajutor material tuturor angajaţilor. Cota cheltuielilor de personal pentru perioada anului 2016 constituie 54.6% faţă de 55% normativ.

Citeşte mai departe...


Raport succint de activitate a Centrului de Sănătate
 Raport succint de activitate a IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești pentru anul 2016

Odată cu definitivarea reformei în asistența medicală primară și înființarea Centrelor de Sănătate autonome Centrul Medicilor de Familie Șoldănești a devenit Centrul de Sănătate Șoldănești ce prestează servicii medicale la peste 20 000 de populație, sau puțin mai mult de jumătate din populația raionului.

Citeşte mai departe...


Noi medicamente compensate, prescrise de la 1 octombrie
 Lista de medicamente compensate din fondurile de 
 
 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care a fost extinsă recent până la 134 de denumiri comune internaţionale, a intrat în vigoare începând cu 1 octombrie 2016.
 Noile medicamente compensate vor fi utilizate pentru tratamentul a peste 20 de maladii în sala de tratamente/staţionar de zi, în cabinete de proceduri şi la domiciliu. Este vorba despre cele mai frecvente boli întâlnite în practica medicului de familie, printre care se numără pancreatita cronică, bronşita, pneumonia, pielonefrita etc.
 O noutate este şi creşterea accesului la medicamente compensate a persoanelor cu hepatită şi ciroză hepatică. Acestea vor beneficia de acidum ursodeoxycholicum – preparatul care anterior era recomandat doar pentru anumite tipuri de maladii asemănătoare. De asemenea, a fost majorată de la 50% la 70% rata de compensare a trei medicamente pentru tratamentul maladiilor aparatului digestiv (omeprazolum, famotidinum şi clarithromycinum). Pentru adulţi medicamentele vor fi compensate parţial, în proporţie de 70% pentru tratamentul stărilor acute în staţionare de zi, săli de proceduri, la domiciliu şi de 50% - în cazul unor maladii cronice.

Citeşte mai departe...


Protecţie socială

Activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului din Alcedar și Poiana
 
 La 22 martie 2017, în biroul vicepreședintelui raionului Șoldănești, a avut loc ședința Consiliului Raional pentru Protecția Copilului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:
1. Cu privire la activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului a primăriei din com. Alcedar și primăriei sat. Poiana pentru anul 2016.
Raportori: Cepraga Fiodor, primarul com. Alcedar și Negruța Nadejda primarul s. Poiana;

Citeşte mai departe...


Caz incitant la DASPFC Șoldănești
  În după amiaza zilei de 9 februarie la sediul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului din Șoldănești s-a adresat o mamă tânără cu un copil de numai jumătate de an. Avea o rugăminte ieșită din comun pentru această instituție raională...
  Mama, în vârstă de 19 ani, originară din raionul Rezina, a apelat la autoritatea tutelară din Șoldănești pentru a cere ajutor. Ajunsă într-o situație de impas, rămasă fără susținerea părinților sau a rudelor, fără loc de trai propriu și loc de muncă, ea a ajuns în stradă cu copilul în brațe. Disperată, a cerut ca fetița să fie plasată într-o instituție (pe o perioadă scurtă, până își va găsi o locuință și un serviciu stabil).

Citeşte mai departe...


Protecția drepturilor copilului
 Membrilor Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului:Florea Nina, Rusu Vladimir, Mîndru Nicolae, Morari Serghei, Barbos Margareta, Rotari Nadejda, Svetlana Zaițev, Croitoru Veaceslav și Namolovan Igor s-au convocat în ședința ordinară al consiliului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:

Citeşte mai departe...


Astazi au fost examinate dosarele depuse la FLSSP Șoldănești
 
   În anul 2016, din Fondul Local de Susținere Socială a Populației Șoldănești, 2824 de locuitori ai raionului Șoldănești, au beneficiat de susținere financiară acordată prin Deciziile Consiliului de Administrație a Fondului.
  De ajutorul material au beneficiat invalizi, persoane singure și în etate, precum și alte persoane inapte de muncă, dar și familiile cu mulți copii. Acestea pot solicita o asistenţă financiară unică odată la 11 luni prezentând acte confirmative. Astfel, pe parcursul anului 2016 au fost alocați peste 1,5 milioane de lei, în baza cererilor depuse.
Cifrele au fost prezentate de către Direcția Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului în cadrul primei ședințe a Consiliului de Administrație a FLSSP Șoldănești, care a avut loc la 20 ianuarie 2017.
 

Citeşte mai departe...


Sărbătoare pentru bătrânii solitari
 Cu o zi înainte de Revelion, un grup de consilierii raionali au vizitat persoanele de la Azilul pentru bătrâni și a persoane cu dizabilitate din or. Șoldănești.  Vicepreședintele raionului Nina Florea, însoțită de către consilierul Djumber Todua, Musteață Gheorghe și Rusu Larisa au adus în dar merinde dar și cele mai calde urări de bine.
 Printr-o decizie aprobată la ședința Consiliului raional din 08 decembrie s-a decis alocarea a 3000 mii lei pentru beneficiarii din Azil cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Acest obiecei se păstrează de cînd este fondat azilul de batrâni.

Citeşte mai departe...


Cultură

Festival pascal, festival de suflet ”Cu gândul la Tine, Doamne”
   Da, marți multă lume, care venise la 
mănăstirea Cușelăuca, se gândea cu rugă și dragoste la Dumnezeu și la Fiul Său - Iisus Hristos. Oamenii vroiau să se mai încălzească aierul de afară, fiindcă multe femei și fetițe erau tocmai vinete pe la buze de frig. Alții, mai ales organizatorii, vroiau tare mult să nu plouă, deoarece se anunțase pe la posturile de radio și televiziune despre asta. O parte dorea să evolueze bine în scenă, câte unul stând chiar cu mâinile împreunate în semn de rugă...
   Eu cred că Dumnezeu și Fiul Său au auzit asta, fiindcă până la urmă s-a făcut mai cald, n-a plouat și toate cele 21 de colective au evoluat cu succes. A fost o zi feerică, o zi cu multe cântece pascale și de proslăvire a Mântuitorului. În scenă se perinda colectiv după colectiv, fiecare depunând mult efort și talent pentru a evolua mai bine decât alții, dar și decât anii trecuți. În rezultat, spectatorii au avut parte de ceva deosebit...

Citeşte mai departe...


ARF are o nouă conducere
     Asociația raională de Fotbal (ARF) Șoldănești și-a votat un nou organ de conducere. Resetarea Asociației s-a produs după ce fostul președinte al ARF, Alexandru Relițchi, s-a retras din activitate.
   Marți, 11 aprilie 2017, în oraşul Șoldănești a avut loc Adunarea Generală de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere a ARF. La eveniment au participat 17 din 25 de delegaţi din partea membrilor afiliaţi ai ARF Șoldănești, plus președintele raionului, inclusiv conducerea şi membrii Comitetului Executiv al Asociaţiei. Forul fotbalistic naţional a fost reprezentat de către Ruslan Berzoi, vicepreședintele Federației Moldovenești de Fotbal.
 

Citeşte mai departe...


Festivalul Republican al Umorului

 Din dorința de a antrena colectivele de teatru, satiră și umor într-o competiție artistică deschisă și onestă, bazată pe libertate de exprimare, creativitate, imaginație, sensibilitate și originalitate, Secția Cultură, Tineret și Sport și Primăria Cotiujenii Mari, susținute de Consiliul raional Șoldănești și de Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, organizează și desfășoară Festivalul Republican al Umorului la fiecare început de aprilie.
Ajuns la cea de-a III-ea ediție, festivalul are loc la baștina actorului, regizorului și umoristului Gheorghe Urschi, în satul Cotiujenii Mari.


Citeşte mai departe...


”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a
 La data de 30 martie 2017, în sala de festivități a L/T ”Alexei Mateevici” s-a desfășurat Concursul national ”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a dedicate aniversării a 129 de ani de la nașterea poetului –preot la care au participat 98 de elevi din liceele ”Alexei Mateevici„ și ”Ștefan cel Mare”, gimnaziile Cotiujenii Mari, Pohoarna, Salcia, Dobrușa, Poiana, Fuzăuca, Vadul-Rașcov, Chipeșca și Liceul ”Aleco Russo” din s. Cojușna, raionul Strășeni. Învingătorii au fost premiați cu trofee, medalii și cărți. Diplome au primit toți paticipanții. Ca oaspete la concurs au fost invitați Protopopul de Șoldănești Vasile Rotari, domnul Strătilă Vlad, reporterul ziarului ”Făclia”, membru al Uniunii Scriitorilor, Nicolae Mândru, șeful Direcției Învățământ și Iurie Durnea, directorul școlii de pictură.

Citeşte mai departe...


Decada ”Mărțișor - 2017” în plină desfășurare
  În fiecare primavară, la început de martie, colectivele artistice care activează în raionul Șoldănești își invită spectatorul la un concert de zile mare – peste toate ”Mărțișorul” preia stăpânirea, iar razele de soare scot din case oamenii dornici de petreceri și voie bună. Copii și maturii încântă ochiul și inima prin evoluări notorii, caracterizate de sufletul primăverii, al reînoirii, al dragostei, al speranței și bunei dispoziții. Toți se bucură când vine primăvara, îndeosebi cei care reușesc să adune cât mai mulți spectatori la concertele cu ocazia sosirii primăverii sau cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Femeii. Decada ”Mărțișor” este un eveniment devenit tradițional și la noi, la Șoldănești. Această manifestare culturală adună pe scenă artiști valoroși din raion într-o sublimă sărbătoare a muzicii, a dragostei și a prieteniei.
 

Citeşte mai departe...