Skip to content

Index

Pagina Principala arrow Agricultură arrow Regulamentul secţiei
Regulamentul Directiei Raionale Agricultura si Alimentatie Imprimare

Regulamentul
Direcţiei Raionale Agricultură şi Alimentaţie

Direcţia raională Agricultură şi Alimentaţie (în continuare Direcţia) a Consiliului raional este creată în scopul implimentării în teritoriu a politicii agrare, promovate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi de către organelle administraţiei publice locale. Prezentrul Regulament stabileşte funcţiile, sarcinile, structura statelor de personal şi atribuţiile funcţionale ale specialiştilor Direcţiei.

I. Dizpoziţii generale
În activitatea sa Direcţia se călăuzeşte de prevederile:

  • Constituţiei Republicii Moldova,
  • legilor şi hotărârilor Parlamentului Republicii Moldova,
  • decretelor Preşedintelui Republicii Moldova,
  • hotărârilor, dispoziţiilor şi ordonanţelor Guvernului Republicii Moldova,
  • ordinelor, directivelor, programelor, instrucţiunilor şi altor acte normative ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, serviciilor şi inspectoratelor de stat subordonate Ministerului şi altor organe ierarhic superioare, pe problemele ce ţin de sectorul agroalimentar,
  • deciziilor, dispoziţiilor aprobate de Consiliul raional,
  • prezentului Regulament.

Direcţia raională Agricultură şi Alimentaţie este persoana juridică, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat cu denumirea sa în limba de Stat, de formulare cu antet, cu cont bancar, trezorial, statistic şi funcţionează ca subdiviziune a Consiliului raional.

În activitatea sa Direcţia elaborează programe de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, diferite instrucţiuni de serviciu şi alte acte normative, care sînt coordonate cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi aprobate de Consiliul raional.

Direcţia emite conform legislaţiei ordine şi îndrumări de specialitate pentru agenţii economici de profit din raion, organizează şi asigură executarea lor.

II. Funcţiile de bază ale direcţiei

Direcţia îşi organizează activitatea în conformitate cu Direcţiile prioritare principale de realizare a obiectivelor strategice ale politicii agrare, aprobate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, şi exercită următoarele funcţii:

  • Promovarea politicii agrare în teritoriu;
  • Supravegherea respectării normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice asupra proceselor de producere, prelucrare, stocare, depozitare, transportare şi comercializare a produselor agricole proaspete, prelucrate şi a materiei prime agricole, precum şi utilizării factorilor de producţie aferenţi.
  • Monitorizarea stării social-economice şi ecologice a agenţilor economici din sectorul agroalimentar, indiferent de forma de proprietate şi organizatorico-juridică.
  • Acordarea asistenţei informaţionale, metodologice şi tehnologice tuturor producătorilor şi prelucrătorilor producţiei agricole, inclusiv şi proprietarilor individuali şi organizaţiilor obşteşti ale populaţiei rurale.
  • Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale privind situaţia social-economică în sectorul agroalimentar al raionului.
  • Susţinerea în teritoriu a programelor de utilizare a forţei de muncă.


III. Sarcinile direcţiei

Promovarea politicii agrare în perioada postprivatizare, inclusiv consolidarea terenurilor agricole parcelate şi cooperarea proprietarilor individuali în vederea utilizării tehnologiilor avansate şi sporirea productivităţii în sectorul agroalimentar şi implementarea proiectelor investiţionale.-
Asigurarea utilizării eficiente a resurselor agricole din punct de vedere economic şi ecologic, conform cerinţelor tehnologice de agricultură durabilă, şi a resurselor naturale şi tehnogene agricole.
Implementarea mecanismelor juridice, instituţionale şi financiare de funcţionare a pieţei funciare.
Monitorizarea pieţei resurselor şi produselor agroalimentare, necesităţilor şi capacităţilor de producţie, păstrate, prelucrate şi distribuire a producţiei de profil şi a factorilor de producţie.
Organizarea infrastructurii raionale pentru prestarea serviciilor de colectare, aprovizionare şi desfacere a producţiei agroalimentare şi contracararea proceselor negative la monopolizarea acestor procese.
Controlul asupra comercializrii în teritoriu a materialului săditor, semincier şi reproductiv, a fertilizanţilor şi materialelor de uz fitosanitar.
Asigurarea dezvoltării localităţilor rurale prin diversificarea activităţilor economice şi obşteşti în baza utilizării raţionale a resurselor umane locale în condiţiile protecţiei mediului natural şi cultural autohton.
Asigură protecţia agricultorilor ca proprietari de resurse agricole, angajaţi sau manageri, contra insecurtăţii informaţionale, fiscale, financiare, comerciale, patrimoniale, juridice şi de alt gen, contra deposedării lor de pământ şi patrimoniu.
Gestionarea patrimoniului statului în societăţile economce cu cota de participare a statului.
Monitorizarea şi calcularea pierderilor în urma calamităţilor naturale ale agenţilor economici din raionul respectiv.

IV. Structura statelor de personal ale direcţiei

Structura organizatorică a Direcţiei este reglementată în anexa nr. 8 a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 689 din 10.06.03 „Cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raional, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional” şi aprobată prin decizia Consiliului raional nr. 1/3 din 19 iunie 2003 „Cu privire la aprobarea organigramei şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raional, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional” care cuprinde 10 specialişti şi anume:

  • Şef adjunct al direcţiei – responsabil de problemele planificării şi dezvoltării producţiei vegetale – 1
  • Specialist principal în problemele resurse umane şi relaţii cu publicul – 1
  • Specialist principal în problemele planificării şi dezvoltării producţiei animaliere – 1
  • Specialist principal în problemele mecanizării şi prestării serviciilor mecanizate – 1
  • Specialist principal pe problemele funciare şi consolidare a terenurilor agricole – 2
  • Specialist principal în problemele protecţiei şi ameliorării fertilităţii producţiei solului – 2
  • Specialist principal în problemele planificării şi prognozării producţiei agricole – 1
  • Specialist principal în problemele planificării şi prognozării producţiei agricole - contabil-şef – 1

Şeful Direcţiei este vicepreşedintele raionului, care suplineşte funcţia de şef al direcţiei agricultură şi alimentaţie şi întră în aparatul peşedintelui raionului.

Vicepreşedintele raionului, care suplineşte funcţia de şef al direcţiei agricultură şi alimentaţie încheie şi realizează contractele individuale de muncă cu personalul apararului, promovează şi supraveghează cadrele, stabileşte atribuţiile acestora.

V. Atribuţiile funcţionale principale ale specialiştilor

Vicepreşedintele raionului, care suplineşte funcţiade şef al direcţiei agricultură şi alimentaţie conduce întreaga activitate a Direcţiei şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi exercitarea funcţiilor atribuite Direcţiei în strictă conformitate cu obiectivele strategice ale politicii agrare.
Poartă răspunderea pentru aplicarea întocmai a normelor de structură şi de personal aprobate pentru Direcţie.
Asigură coordonarea activităţii Direcţiei cu Consiliul raional şi cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
Poartă răspundere pentru organizarea activităţii Direcţiei în strictă conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare, cu regulamentele, instrucţiunile, deciziile Consiliului raional, dispoziţiile prşedintelui raionului şi celor parvenite de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi alte organe ierarhic superioare.
Supraveghează şi contribuie la aplicarea prevederilor legislative şi normative privind promovarea politicii agrare în teritoriu, precum şi implimentarea diferitor programe post privatiziţionale, de restructurare cooperare şi integrare în sectorul agroalimentar al raionului.
Asigură planificarea şi dezvoltarea eficientă a sectorului agroalimentar şi contribuie la asigurarea securităţii alimentare a populaţiei di teritoriu.
Examinează şi controlează activitatea specialiştilor din cadrul direcţiei.
Asigură elaborarea rapoartelor analitice lunare, trimestriale şi anuale de sinteză şi previzionare a situaţiei social - economice a sectorului agroalimentar al raionului.
Asigură elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, a instrucţiunilor şi regulamentelor de serviciu.
Asigură promovarea experienţei avansate a agenţilor economici din teritoriu prin intermediul mass – media, expoziţiilor, iarmaroacelor şi prin alte metode.
Asigură respectarea cerinţelor de atestare, autorizare, licenţiere şi certificare a produselor agroalimentare, a sistemelor agrotehnice efectiv aplicate, a utilajelor şi echipamentelor de prelucrare, stocare sau depozitare, transportare şi ambalare în scopul protejării consumatorului autohton şi de îmbunătăţire a calităţii producţiei respective.
Reprezintă în modul stabilit Direcţia în diferite organizaţii, instituţii şi întreprinderi în problemele ce ţin de competenţa acesteia.
Şeful adjunct al Direcţiei – responsabil pe problemele planificării şi dezvoltării producţiei vegetale.
În lipsa şefului Direcţiei exercită suplimentar şi funcţiile de serviciu ale acestuia.
Promovează în teritoriu sarcinile politicii agrare în sectorul fitotehnic.
Asigură implementarea şi funcţionarea mecanismelor juridice, instituţionale şi financiare de funcţionare a pieţei agricole.
Elaborează programe de dezvoltarea a ramurilor din sectorul fitotehnic, instrucţiunile şi regulamentele de serviciu.
Supraveghează respectarea normelor juridico - administrative, tehnologice şi ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare şi distribuire a produselor agricole vegetale proaspete, prelucrate şi a materiei prime agricole.
Prognozează şi monitorizează starea social – economică şi ecologică a agenţilor economici, care activează în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării produselor vegetale agricole şi a factorilor de producţie.
Contribuie la monitorizarea situaţiei privind utilizarea resurselor naturale agricole şi a sistemelor agrotehnice.
Contribuie la consolidarea terenurilor agricole parcelate şi la cooperarea proprietarilor individuali pentru o activitate mai eficientă a acestora.
Asigură respectarea în teritoriu a cerinţelor tehnologice la creşterea şi prelucrarea producţiei agricole.
Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu seminţe şi material săditor de calitate, cu îngrăşăminte minerale etc.
Contribuie la elaborarea sintezelor şi prognozelor (previziunilor) lunare, trimestriale şi anuale, privind dezvoltarea sectorului fitotehnic al raionului.
Asigură protejarea proprietarilor de teren de acţiunile negative ale arendaşilor şi este contra deposedării acestora de pământ şi patrimoniu.
Asigură aplicarea realizărilor ştiinţei agricole şi agroeconomice naţionale şi internaţionale în sectorul agroalimentar, întru sporirrea competitivităţii producţiei.
Specialist principal în relaţii cu publicul şi problemele resurse umane.
Asigură legăturile telefonice cu instituţiile solicitate de vicepreşedintele consiliului raional, care suplineşte funcţia de şef al Direcţiei agricultură şi alimentaţie.
Înregistrează persoanele la audienţă la vicepreşedinte, întocmeşte fişe de evidenţă şi control a solicitărilor şi controlează în conformitate cu legislaţia soluţionarea problemelor abordate;
Prezintă vicepreşedintelui presa curentă;
Participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de protocol.
Elaborează, în baza legilor şi altor acte normative în domeniul personalului din serviciul public, procedurile de personal cu privire la: planificarea resurselor umane; recrutarea şi selectarea candidaţilor pentru funcţiile/posturile vacante, angajarea şi integrarea noilor angajaţi, evaluarea, remunerarea, dezvoltarea profesională, avansarea în grad de calificre, promovarea în funcţie, sancţionarea, motivarea şi elibirarea personalului;
Ţine evidenţa întregului persona lîn ceea ce priveşte trecerea de la o tranşă de vechime la alta, acordării gradului de calificare;
Elaborează în comun cu conducătorul descrierile posturilor de muncă vacante, criteriile de evaluare a activităţii şi de promovare în funcţie a funcţionarilor publici;
Identifică în comun cu conducătorul Direcţiei necesităţile de instruire a personalului, planifică procesul de instruire, negociază cu prestatorii serviciilor de instruire condiţile de organizare şi conţinutul cursurilor de instruire, organizează şi evaluează activităţile de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici, ţine evidenţa datelor referitoare la instruirea personalului;
Monitorizează condiţiile de muncă ale personalului, elaborând, după caz, propuneri de îmbunătăţire ale lor;
Ţine evidenţa personalului, întocmeşte dosarele profesionale, dosarele de pensii, completează carnetele de muncă, buletine pentru incapacitate temporară de muncă, eliberează şi gestionează legitimaţile, eliberează la solicitarea colaboratorilor, certificate cu privire la datele lor personale etc.;
Duce evidenţa deplasărilor funcţionarilor publici;
Duce evidenţa timpului de lucru a angajaţilor Direcţiei;
Stabileşte şi determină durata concediilor de odihnă salariaţilor din cadrul aparatului Direcţiei;
Pregăteşte şi predă în arhivă materialele ce ţin de activitatea serviciului resurse umane şi relaţii cu publicul;
Specialistul principal în problemele planificării şi dezvoltării producţiei animaliere
Promovează în teritoriu sarcinile politicii agrare în sectorul zootehnic.
Supraveghează respectarea normelor juridico administrative, tehnologice şi ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare şi distribuire a produselor animaliere proaspete şi prelucrate.
Monitorizează starea social – economică şi ecologică a agenţilor economici, care activează în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării produselor animaliere şi a factorilor de producţie.
Elaborează programele de dezvoltare a ramurilor din sectorul zootehnic, instrucţiunile şi regulamentele de serviciu.
Asigură respectarea în teritoriu a cerinţelor tehnologice la creşterea şi prelucrarea producţiei animaliere.
Contribuie la elaborarea sintezelor şi prognozelor (previziunilor) lunare, trimestriale şi anuale privind dezvoltarea sectorului zootehnic al raionului.
Asigură aplicarea realizărilor ştiinţei zootehnice naţionale şi internaţionale în sectorul zootehnic al raionului, întru sporirea competitivităţii producţiei animaliere.
Coordonează în fiecare localitate reproducţia animalelor cu deschiderea punctelor de însămânţare artificială a animalelor şi de tratare a maladiilor la animale.
Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu animale de prăsilă şi material reproductiv.
Conlucrează cu specialişti din alte domenii în problemele producerii nutreţurilor.
Specialistul principal în problemele mecanizării şi prestării serviciilor mecanizate:
Asigură asistenţa tehnică şi tehnologică atât agenţilor economici din sectorul agroalimentar, cât şi proprietarilor individuali şi organizaţiilor obşteşti de profil.
Asigură utilizarea raţională a resurselor energetice şi modernizarea parcului de maşini şi tractoare, în scopul implementării tehnologiilor avansate şi sporirii eficienţei producţiei agricole.
Contribuie la organizarea şi deschiderea în teritoriu a staţiunilor de maşini pentru prestarea serviciilor complexe producătorilor agricoli.
Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu tehnică agricolă, piese de rezervă, lubrifianţi (motorină, benzină, ulei ş.a.).
Monitorizează în permanenţă starea tehnică a formaţiunilor economice din sectorul agroalimentar al raionului.
Contribuie la dezvoltarea sistemelor de irigaţie şi serviciului antigrindină.
Acordă sprijin şi monitorizează crearea infrastructurilor urbanistice pentru localităţile rurale – reţele de drumuri, de telecomunicaţii, de aprovizionare cu apă, gaze naturale, de epurare a deşeurilor menajere şi industriale.
Specialistul principal pe problemele funciare şi consolidare a terenurilor agricole:
Monitorizează situaţia privind utilizarea terenurilor cu destinaţie agricolă şi, după caz, contribuie la contracararea utilizării iresponsabile a pământului.
Contribuie la consolidarea terenurilor agricole parcelate pentru o utilizare mai eficientă, a acestora, inclusiv prin metoda de cooperare, arendă, schimb de terenuri, vânzare – cumpărare a acestora.
Asigură ajutorul consultativ pe problemele cooperării şi integrării deţinătorilor de teren şi patrimoniu.
Contribuie la asigurarea protecţiei juridice a agricultorilor în procesul de activitate de sine stătătoare sau de arendă.
Asigură concentrarea tehnologică a terenurilor agricole în vederea exploatării eficiente din punct de vedere economic şi ecologic.
Asigură implimentarea şi funcţionarea mecanismelor juridice, instituţionale şi financiare de funcţionare a pieţei funciare.
Specialistul principal pe problemele protecţiei şi ameliorării fertilităţii solului:
Monitorizează situaţia privind fertilitatea terenurilor cu destinaţie agricolă, şi după caz, contribuie la ameliorarea bonităţii solului.
Monitorizează situaţia privind utilizarea eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă şi, după caz, contribuie la contracararea utilizării iresponsabile a pământului.
Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu materiale de uz fitosanitar şi fertilizanţi şi exercită controlul asupra comercializării şi utilizării acestora în teritoriu.
Monitorizează utilizarea resurselor naturale agricole şi a sistemelor agrotehnice.
Asigură implementarea şi monitorizarea mecanismelor adecvate de utilizare a sistemelor de agricultură durabilă şi eficientă, precum şi de sporire a fertilităţii solului prin metode ş măsuri agrotehnice, agrochimice, de organizare şi amenajare a teritoriului, inclusiv întreţinerea şi dezvoltarea sistemelor hidroameliorative şi de conservare a solului, de menţinere a echilibrului ecologic, de valorificare a rezervelor de apă, inclusiv minerală.
Specialistul principal pe problemele planificării şi prognozării producţiei agricole:
Elaborează sintezele şi prognozele (previziunile) lunare, trimestriale şi anuale în baza monitorizării conjuncturii de piaţă a factorilor de producţie şi produselor agroalimentare.
Acordă asistenţă centrelor de extensiune teritoriale şi săteşti în vederea desfăşurării activităţilor acestora.
Acordă sprijin asociaţiilor de tip mutual pentru aprovizionare-desfacere, prestări de servicii, de creditare şi împumut agricol.
Monitorizează permanent necesităţile proceselor de producere, de distribuire a factorilor de producţie pentru sectorul agroalimentar din teritoriu.
Analizează şi monitorizează capacităţile de producere, păstrare, prelucrare, stocare, depozitare şi distribuire a producţiei agroalimentare.
Asigură colectarea şi actualizarea informaţiei zilnice privind dezvoltarea sectorului agroalimentar.
Monitorizează starea social-economică a agenţilor economici, indiferent de forma organizatorică şi proprietate, care activează în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării producţiei agroalimentare, a factorilor de producţie, a drepturilor patrimoniale asupra terenurilor agricole.
Asigură monitorizarea activităţii diferitor forme de antreprenoriat cu identificarea factorilor negativi în activitatea acestora.
Asigură implimentarea politicii de restructurare a întreprinderilor agricole şi prelucrătoare, care activează fără profit.
Acordă sprijin la formarea în teritoriu a serviciilor de consultanţă şi extensiune pentru asistenţă juridică, informaţională, tehnologică, de inginerie, marketing a producătorilor agricoli în activitatea lor de producţie şi de import-export al producţiei.
Organizează propogarea experienţei avansate în sectorul agroalimentar a activităţişor de extensiune, serviciilor de consultanţă prin intermediul organelor mass-media ş.a.
Specialistul principal pe problemele planificării şi prognozării producţiei agricole - contabil-şef.
Elaborează sintezele şi prognozele (previziunile) lunare, trimestriale şi anuale în baza monitorizării conjuncturii de piaţă a factorilor de producţie şi produselor agroalimentare.
Acordă asistenţă centrelor de extensiune teritoriale şi săteşti în vederea desfăşurării activităţilor acestora.
Acordă sprijin asociaţiilor de tip mutual pentru aprovizionare-desfacere, prestări de servicii, de creditare şi împumut agricol.
Monitorizează permanent necesităţile proceselor de producere, de distribuire a factorilor de producţie pentru sectorul agroalimentar din teritoriu.
Analizează şi monitorizează capacităţile de producere, păstrare, prelucrare, stocare, depozitare şi distribuire a producţiei agroalimentare.
Asigură colectarea şi actualizarea informaţiei zilnice privind dezvoltarea sectorului agroalimentar.
Monitorizează starea social-economică a agenţilor economici, indiferent de forma organizatorică şi proprietate, care activează în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării producţiei agroalimentare, a factorilor de producţie, a drepturilor patrimoniale asupra terenurilor agricole.
Asigură monitorizarea activităţii diferitor forme de antreprenoriat cu identificarea factorilor negativi în activitatea acestora.
Asigură implimentarea politicii de restructurare a întreprinderilor agricole şi prelucrătoare, care activează fără profit.
Acordă sprijin la formarea în teritoriu a serviciilor de consultanţă şi extensiune pentru asistenţă juridică, informaţională, tehnologică, de inginerie, marketing a producătorilor agricoli în activitatea lor de producţie şi de import-export al producţiei.
Organizează propogarea experienţei avansate în sectorul agroalimentar a activităţişor de extensiune, serviciilor de consultanţă prin intermediul organelor mass-media ş.a.
Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu prezenta instrucţiune şi alte acte;
Controlul utilizării corecte şi cu economie a mijloacelor în corespundere cu creditele deschise şi destinaţia lor, conform devizelor de cheltuieli bugetare, ţinându-se cont de schimbările în ordinea stabilită, precum şi integrităţii resurselor băneşti şi valorilor materiale;
Calcularea şi plata la timp a salariilor muncitorilor şi funcţionarilor;
Efectuarea la timp a decontărilor, care apar în procesul executării devizului de cheltuieli;
Participarea la efectuarea inventarierii resurselor băneşti, a decontărilor şi valorilor materiale, determinarea la timp şi corectă a rezultatelor inventarierii şi reflectarea lor în evidenţă.
Întocmirea şi prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă contabile;
Studierea sistematică a regulamentelor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodice referitoare la evidenţă şi dările de seamă, a altor acte normative ce ţin de competenţa serviciilor contabile;
Păstrarea documentelor contabile, registrelor de evidenţă, devizelor de cheltuieli, calculelor de deviz, a altor documente, precum şi predarea lor la arhivă în ordinea stabilită

VI. Dispoziţii tranzitorii

Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat prin decizia Consiliului raional.

Prezentul Regulament întră în vigoare la data aprobării lui.

                                           Şef  Direcţie                                           Muţuţchi Andrei

                                          Tel: +373 272 25486, 24251 

 

Ultimile noutăţi din:

Finanţe

Declarația privind buna guvernare 2016
 Declarația privind buna guvernare


Citeşte mai departe...


Învață contabilii-șefi ai instituțiilor bugetare
 În scopul implementării prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Direcția Finanțe Şoldăneşti a desfășurat un ciclu de instruire privind aplicarea normelor metodologice. Astfel, la 11 şi 12 ianuarie în sala de protocol a Consiliului raional a avut loc seminarul de instruire a contabililor-șefi ai instituțiilor bugetare şi a primăriilor din raionul Şoldăneşti.

Citeşte mai departe...


Știre de interes: Principalele modificări ale impozitelor și taxelor vamale din acest an
 Principalele modificări ale Codului Fiscal și a celui Vamal, care au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017 prevăd:
 •  Majorarea scutirilor persoanele și a tranșelor de venit la mărimea ratei inflației, -82 milioane lei;
 • Stabilirea unui regim fiscal unic de impozitare a veniturilor obținute din activitățile desfășurate de către avocați, notari, executori judecătorești, mediatori, experți judiciari, traducători/interpreți autorizați, +7,7 milioane lei;
 • Stabilirea unui regim fiscal simplificat și facilitar privind impozitul pe venitul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente de comerț fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat;

Citeşte mai departe...


Seminar informativ pentru contabilii instituțiilor finanțate din bugetul raional
  Specialiștii din cadrul Direcției Finanțe au organizat o altă rundă de seminare pentru contabilii din instituțiile finanțate din bugetul raional. 
 Seminarul instuctiv a vizat modificările și completările efectuate vizavi de metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare pnetru pentru primul semestru al anului 2016 și pregătirea pentru elaborarea proiectelor de buget pentru anul următor. 

Citeşte mai departe...


Ateliere de lucru pentru contabili
  Direcția Finanțe de comun acord cu Trezoreria Teritorială Șoldănești a organizat, pe data 30 iunie și ulterior pe 7 iulie, instruirea contabililor-șefi din cadru primăriilor, cît și a contabililor - șefi, ai instituțiilor finanțate de bugetul raional.
 Seminarul instructiv a vizat metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare. Pentru pirma dată în acest an, contabilii operează cu metodologia create în format electronic astfel toate dările de seamă vor fi recepționate de către Direcția Finanțe în varianta electronica.

Citeşte mai departe...


Economie

Training pentru IMM-urile cu potențial de export
 East Invest 2 Project, vă invită la Training pentru IMM-urile cu potențial de export din 10 – 12 mai 2017 la
Chisinau, (Hotel VisPas, strada Alexandru Lăpuşneanu, 26).
  Camera de Comerţ şi Industrie a RM în colaborare cu Proiectul "East Invest 2", finanțat de UE, invită toate întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectorul de prelucrare a produselor agroalimentare și a produselor alimentare la cursul privind accesul pe piețele Uniunii Europene.
  Instruirea interactivă din cadrul Academiei pentru IMM-uri privind relaţiile comerciale cu UE va cuprinde subiecte precum: regulamentele UE şi standartele tehnice, disponibilitatea pentru export a întreprinderilor, marketing şi participarea companiilor la târguri şi expoziţii internaţionale. Instruirile vor fi conduse de către traineri specializaţi din ţările UE şi a Parteniariatului Estic.
    Limba de lucru: limba engleză. Pe parcursul instruirii va fi asigurată traducerea simultană.
   Accesul IMM, pe piețele internaționale, este crucial în lupta întreprinderilor de a se menține competitive și de a-şi extinde activitatea. Remarcăm că un număr impunător de întreprinderi mici şi mijlocii autohtone nu sunt suficient de informate despre cerințele necesare pentru a accesa piața europeană. Întreprinderile menţionează faptul că cunoașterea ZLSAC și aspectele legate de export sunt necesare şi importante pentru dezvoltare.
   Obiectivul Academiei pentru IMM este de a sprijini IMM-urile în procesul implementării Acordului de Comerț Liber RM-UE, cooperarea cu UE și activitatea de export. Pe parcursul conferinței vă veți familiariza cu prevederile și obligațiile impuse de ZLSAC, precum și acquis-ul UE în general. Obiectivul evenimentului este de a sensibiliza mediul de afaceri privind aspectele legate de export și informarea IMM-urilor despre instrumentele necesare accesării la pieţiele UE.
 Pentru a participa la seminar, Vă rugăm să vă înregistrați on-line accesând link-ul: SME application_v1_Moldova_Final rom Termenul limită pentru înregistrare: 5 mai 2017.
     Persoana de contact: Rodica Dimitriu, tel.: 022 23 32 86, e-mail: rodica.dimitriu@chamber.md. 

Citeşte mai departe...


In atenția femeilor antreprenoare!
                                                
300 de femei din Republica Moldova vor fi beneficiare ale proiectul „Business Women Academy”. Proiectul va fi gestionat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Promovarea Femeilor în Business (ICAWB)cu suportul financiar al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Citeşte mai departe...


Îndeplinirea planului operațional pentru anul 2016
Îndeplinirea planului operaţional actualizat pentru anul 2016 a
,,Strategiei de dezvoltare durabilă al raionului Şoldăneşti”
În anul 2016 s-au îndeplinit următoarele obiective:


Obiectivul I. Dezvoltarea şi diversificarea economiei raionului
Măsura preconozată 1. Dezvoltarea infrastructurii pentru susţinerea ÎMM
Agenţii economici şi tinerii antreprenori sunt informaţi, că Ministerul Economiei, ODIMM,, Organizaţia de promovarea exportului din RM, Asociaţia investitorilor străini - sunt organizaţiile, care se ocupă cu investitorii. Pe pagina WEB a Consiliului Raional a fost publicată lista proiectelor naţionale şi internaţionale în derulare în domeniul ÎMM, agenda Locală a Antreprenorului .
• Prin intermediul primăriilor au fost repartizate materiale informative, prin care populaţia a luat cunoştinţa de domeniile serviciilor acordate de către Biroul Comun de Informaţii şi Servicii(BCIS).

 

Citeşte mai departe...


În atenția cetățenilor din raionul Șoldănești
       Secţia Economie aduce la cunoştinţa locuitorilor raionului 
Şoldăneşti, că în fiecare joi, între orele 9.00-12.00, în incinta Consiliul raional, etajul I, va activa Biroul Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS), în cadrul căruia specialiştii vor acorda consultaţii din domeniile:
- Casei Naţionale Teritoriale de Asigurări Sociale
- Asistenţei Sociale şi Protecţia Familiei
- Inspectoratului Fiscal de Stat
- Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă
- Inspecţiei Muncii
- Serviciului cadastral
- juristulului Consiliului raional
(referitor la calcularea pensiei, indemnizaţii pentru copii, ajutor social, plata impozitelor, angajarea în câmpul muncii, servicii de cadastru, deschiderea afacerii, proiecte în derulare).
   Relaţii la tel: (0272) 2-54-83, (0272) 2-53-66.

Citeşte mai departe...


Proiectele naţionale implementate de ODIMM
  Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ODIMM) este o instituţie publică, necomercială, care dezvoltă şi implementează programe şi instrumente de suport penrtu sectorul ÎMM din Republica Moldova, cu scopul creşterii performanţei şi nivelului de competivitate a acestuia,contribuind la dezvoltarea economică durabilă a ţării şi la crearea de noi locuri de muncă.
Vă prezentăm informaţia referitor la Proiectele naţionale implementate de ODIMM.

Citeşte mai departe...


Învăţământ

Cine munceşte, acela câştigă
   
  Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Biblioteca Naţională ,,Ion Creangă” organizează anual concursul literar ,, La izvoarele înţelepciunii „ cu scopul de a promova lectura şi a familiariza elevii cu viaţa şi activitatea personalităţilor din literatură, cultură, istoria naţională şi universală. Concursul este la ediţia XXVII-a, în anul curent a fost dedicat scriitorului Petre Ispirescu.      Elevii claselor V-VII au studiat literatura recomandată şi au participat activ la etapa locală a concursului, organizaţi şi îndrumaţi de bibliotecarii şcolari, profesorii de limbă și literatură română, bibliotecarii de la bibliotecile publice.

Citeşte mai departe...


Ziua Drapelului Republicii Moldova
  Astăzi 27 aprilie este marcată Ziua Drapelului şi a Stemei de Stat, simbolurile oficiale ale suveranităţii şi independenţei, care se sărbătoreşte din 2010. În toate instituţiile de învăţămînt din raion au fost organizate diferite activităţi cu acest prilej.
  Elevii din LT,, A. Mateevici” Şoldăneşti, împreună cu Elena Ciorici, directorul adjunct pentru educaţie au prezentat un flash mob dedicat acestui eveniment. Şeful Direcţiei Învăţământ, Nicolae Mîndru, a accentuat importanţa cunoaşterii istoriei pentru generaţia tânără, a îndemnat participanţii să respecte simbolurile naţionale, să cinstească cu mândrie Drapelul de Stat şi să onoreze Stema de Stat a Republicii Moldova.

Citeşte mai departe...


Formarea continuă a cadrelor didactice-condiție primordială spre succes
  
  Îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale este necesară pentru asigurarea calității serviciilor educaționale. Stabilirea nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice, proiectarea și desfășurarea eficientă a activităților de perfecționare determină performanțele profesionale.
   În acest scop a fost organizat un seminar instructiv-metodic cu directorii adjuncți pentru instruire în Liceul teoretic ”A.Mateevici” Șoldănești la data de 18 aprilie 2017. În cadrul seminarului a fost desfășurată o activitate de formare continuă cu subiectul ”Evaluarea: experiențe inovative”, moderatori directorii adjuncți pentru instruire dle Stihari Lucia și Maznic Elena.

Citeşte mai departe...


Generaţie sănătoasă
   Centrele de sănătate prietenoase tinerilor au
 scopul de a spori accesul tinerilor la informaţii şi servicii calitative de sănătate şi la alte servicii: informare, consiliere, servicii medicale, referire. Aceste servicii sunt orientate ca să rezolve problemele prioritare cu care se confruntă adolescenţii şi tinerii.
  La 26 aprilie în incinta sălii de şedinţe a Centrului Medicilor de Familie s-au întrunit directorii adjuncţi pentru educaţie, psihologii şcolari la un seminar, organizat de Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor.

Citeşte mai departe...


Evaluarea: experiențe inovative
  
  Școala viitorului cere conceptualizări noi și perfecționarea pedagogilor pentru implementarea inovațiilor în abordarea schimbării. Având la cârmă manageri competenți, cu viziuni noi în stilul de conducere și de monitorizare a progresului personalului didactic, școala poate avea o altfel de imagine. Credem că directorii adjuncți instruire din raionul Șoldănești, fiind dirijați de dna Diana Oprea, șefa cabinetului metodic a Direcției raionale Învățământ, au mari șanse să performeze în carieră. Competențele manageriale axate pe consiliere, cunoștințele de care dă dovadă, tactul, optimismul Dumneaei emană încredere, entuziasm, ne mobilizează spre noi realizări, ne stimulează interesul pentru inovațiile în domeniu. Seminarul raional desfășurat de dna Diana Oprea în incinta instituției noaste (IPLT “Alexei Mateevici”) ne-a cultivat un sentiment puternic al semnificației personale în raport cu ceea ce facem, ne-a demonstrat o cultură de colaborare eficientă.

Citeşte mai departe...


Construcţii

Adunare cu agenții economici din orașul Șoldănești

 

    Recent, președinta raionului, Svetlana Rotundu, a inițiat, împreună cu primăria orașului, o adunare cu mai mulți agenți economici din orașul Șoldănești. Scopul adunării a fost de a face un apel către toți agenții economici pentru a susține inițiativa primarului Ion Cuculescu de a efectua lucrări de reparație capitală în parcul principal al localității. Acest parc de agrement, care cere investiții enorme, nu va fi posibil de folosit în timpul apropiat dacă nu ne vom uni forțele pentru a-i schimba, măcar parțial, imaginea. „Mijloace financiare pentru asta nu au cum să se adune în bugetul primăriei, iar obținerea susținerii finanțatorilor străini este o procedură mai complicată, deaceea vă propun să contribuim fiecare după posibilitate pentru a face ceva frumos pentru acest oraș”. Cam așa a formulat îndemnul său primarul către toți conducătorii prezenți.

Citeşte mai departe...


Adunarea Acționarilor SA ”Salubritate Șoldănești”
 Sfârşitul lunii martie şi început de aprilie 2017 au fost marcante pentru cele 23 APL-uri fondatoare ale SA ,,Salubritate Şoldăneşti,,.
În cadrul adunării acţionarilor din 30.03.2017 administraţia operatorului regional responsabil de asigurarea salubrizării localităţilor a prezentat raportul privind situaţia financiară pentru anul 2016.

Citeşte mai departe...


Echipa ADR Centru în vizită la Șoldănești
   La data de 15 februarie, la Consiliul raional a avut loc ședința grupului de lucru cu participarea șefului Direcției relații cu instituțiile de dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcții Eduard Ungureanu, directorul ADR Centru Viorel Jardan și reprezentanții a managementul proiectelor împreună cu specialistul Secției Construcții Gospodării Comunale și Drumuri, Valeriu Bunăcalea și managerul Centrului de Sănătate Constantin.

Citeşte mai departe...


Președintele raionului la ședința Consiliului regional pentru Dezvoltare Centru
 La 26 ianuarie președintele raionului a participat la ședinta Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru, care s-a desfasurat în or. Ialoveni.  În cadrul acestei ședințe au fost discutate mai multe chestiuni ce ține de implementarea Strategiei de Dezvoltare Regionala Centru pe parcursul anului 2016, despre Concursul de propuneri de proiecte Planul Operațional Regional Centru 2017-2020 și despre implementarea proiectelor investiționale pe parcursl anului 2016.

Citeşte mai departe...


Discuții vizavi de managementul deșeurilor și managementul apeductelor în primării
Astăzi, la Șoldănești, autoritățile publice locale din cele 23 de primării din raionul Șoldănești s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru pentru a discuta despre noile modalități de management al apeductelor aflate în gestiunea primăriei și reflecții vizavi de probleme apărute în procesul de gestionare a deșeurilor solide în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I.
 

Citeşte mai departe...


Sănătate

Funcții vacante la Centrul de Sănătate Șoldănești
 IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești anunță concurs pentru următoarele funcții vacante:
  Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon: 0 272 252 66 sau 0272 2 51 16;
e-mail - cs.soldanesti@ms.md 

Citeşte mai departe...


Reduceri la achitarea primei AOAM în sumă fixă pentru 2017
 Până pe 31 martie 2017, persoanele care se asigură în mod individual beneficiază de reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.
• Reduceri de 75% din valoarea primei au proprietarii de teren agricol.
• Reduceri de 50% au fondatorii de întreprinderi individuale, arendaşii, arendatorii, deţinătorii de patentă, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern.
 Notarii publici, executorii judecătoreşti, avocaţii şi mediatorii neangajaţi plătesc prima în mărime integrală.
Prima de asigurare poate fi achitată la oficiile Poşta Moldovei şi la agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM).
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la AT Est tel. 023521816, 023520768 sau la Info CNAM – 0 800 99999.

Citeşte mai departe...


Spicuiri din activitatea IMSP Spitalul Raional Șoldănești
 IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti îşi desfăşoară activitatea în regim non stop cu capacitatea de deservire pentru 115 paturi.

  Pentru anul de activitate 2016 numărul
cazurilor tratate contractate cu CNAM constituie total – 3993 pentru populaţia asigurată /24402/ din care: - 3213 acute şi 780 cronice cu suma contractului de 16988,5 mii lei.
 Numărul cazurilor tratate atît acute cit şi cronice a fost îndeplinit pînă la data de 20.12.2016 cu 100% şi raportat Centrului de Managment în Sănătate.
   Instituţia a achitat pînă la data de 21.12.2016 – 12 salarii angajaţilor ,15% indicatorii de performanţă individuală în munca pentru lunile iulie-noiembrie şi cîte 0.75 salariu ajutor material tuturor angajaţilor. Cota cheltuielilor de personal pentru perioada anului 2016 constituie 54.6% faţă de 55% normativ.

Citeşte mai departe...


Raport succint de activitate a Centrului de Sănătate
 Raport succint de activitate a IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești pentru anul 2016

Odată cu definitivarea reformei în asistența medicală primară și înființarea Centrelor de Sănătate autonome Centrul Medicilor de Familie Șoldănești a devenit Centrul de Sănătate Șoldănești ce prestează servicii medicale la peste 20 000 de populație, sau puțin mai mult de jumătate din populația raionului.

Citeşte mai departe...


Noi medicamente compensate, prescrise de la 1 octombrie
 Lista de medicamente compensate din fondurile de 
 
 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care a fost extinsă recent până la 134 de denumiri comune internaţionale, a intrat în vigoare începând cu 1 octombrie 2016.
 Noile medicamente compensate vor fi utilizate pentru tratamentul a peste 20 de maladii în sala de tratamente/staţionar de zi, în cabinete de proceduri şi la domiciliu. Este vorba despre cele mai frecvente boli întâlnite în practica medicului de familie, printre care se numără pancreatita cronică, bronşita, pneumonia, pielonefrita etc.
 O noutate este şi creşterea accesului la medicamente compensate a persoanelor cu hepatită şi ciroză hepatică. Acestea vor beneficia de acidum ursodeoxycholicum – preparatul care anterior era recomandat doar pentru anumite tipuri de maladii asemănătoare. De asemenea, a fost majorată de la 50% la 70% rata de compensare a trei medicamente pentru tratamentul maladiilor aparatului digestiv (omeprazolum, famotidinum şi clarithromycinum). Pentru adulţi medicamentele vor fi compensate parţial, în proporţie de 70% pentru tratamentul stărilor acute în staţionare de zi, săli de proceduri, la domiciliu şi de 50% - în cazul unor maladii cronice.

Citeşte mai departe...


Protecţie socială

Activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului din Alcedar și Poiana
 
 La 22 martie 2017, în biroul vicepreședintelui raionului Șoldănești, a avut loc ședința Consiliului Raional pentru Protecția Copilului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:
1. Cu privire la activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului a primăriei din com. Alcedar și primăriei sat. Poiana pentru anul 2016.
Raportori: Cepraga Fiodor, primarul com. Alcedar și Negruța Nadejda primarul s. Poiana;

Citeşte mai departe...


Caz incitant la DASPFC Șoldănești
  În după amiaza zilei de 9 februarie la sediul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului din Șoldănești s-a adresat o mamă tânără cu un copil de numai jumătate de an. Avea o rugăminte ieșită din comun pentru această instituție raională...
  Mama, în vârstă de 19 ani, originară din raionul Rezina, a apelat la autoritatea tutelară din Șoldănești pentru a cere ajutor. Ajunsă într-o situație de impas, rămasă fără susținerea părinților sau a rudelor, fără loc de trai propriu și loc de muncă, ea a ajuns în stradă cu copilul în brațe. Disperată, a cerut ca fetița să fie plasată într-o instituție (pe o perioadă scurtă, până își va găsi o locuință și un serviciu stabil).

Citeşte mai departe...


Protecția drepturilor copilului
 Membrilor Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului:Florea Nina, Rusu Vladimir, Mîndru Nicolae, Morari Serghei, Barbos Margareta, Rotari Nadejda, Svetlana Zaițev, Croitoru Veaceslav și Namolovan Igor s-au convocat în ședința ordinară al consiliului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:

Citeşte mai departe...


Astazi au fost examinate dosarele depuse la FLSSP Șoldănești
 
   În anul 2016, din Fondul Local de Susținere Socială a Populației Șoldănești, 2824 de locuitori ai raionului Șoldănești, au beneficiat de susținere financiară acordată prin Deciziile Consiliului de Administrație a Fondului.
  De ajutorul material au beneficiat invalizi, persoane singure și în etate, precum și alte persoane inapte de muncă, dar și familiile cu mulți copii. Acestea pot solicita o asistenţă financiară unică odată la 11 luni prezentând acte confirmative. Astfel, pe parcursul anului 2016 au fost alocați peste 1,5 milioane de lei, în baza cererilor depuse.
Cifrele au fost prezentate de către Direcția Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului în cadrul primei ședințe a Consiliului de Administrație a FLSSP Șoldănești, care a avut loc la 20 ianuarie 2017.
 

Citeşte mai departe...


Sărbătoare pentru bătrânii solitari
 Cu o zi înainte de Revelion, un grup de consilierii raionali au vizitat persoanele de la Azilul pentru bătrâni și a persoane cu dizabilitate din or. Șoldănești.  Vicepreședintele raionului Nina Florea, însoțită de către consilierul Djumber Todua, Musteață Gheorghe și Rusu Larisa au adus în dar merinde dar și cele mai calde urări de bine.
 Printr-o decizie aprobată la ședința Consiliului raional din 08 decembrie s-a decis alocarea a 3000 mii lei pentru beneficiarii din Azil cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Acest obiecei se păstrează de cînd este fondat azilul de batrâni.

Citeşte mai departe...


Cultură

Festival pascal, festival de suflet ”Cu gândul la Tine, Doamne”
   Da, marți multă lume, care venise la 
mănăstirea Cușelăuca, se gândea cu rugă și dragoste la Dumnezeu și la Fiul Său - Iisus Hristos. Oamenii vroiau să se mai încălzească aierul de afară, fiindcă multe femei și fetițe erau tocmai vinete pe la buze de frig. Alții, mai ales organizatorii, vroiau tare mult să nu plouă, deoarece se anunțase pe la posturile de radio și televiziune despre asta. O parte dorea să evolueze bine în scenă, câte unul stând chiar cu mâinile împreunate în semn de rugă...
   Eu cred că Dumnezeu și Fiul Său au auzit asta, fiindcă până la urmă s-a făcut mai cald, n-a plouat și toate cele 21 de colective au evoluat cu succes. A fost o zi feerică, o zi cu multe cântece pascale și de proslăvire a Mântuitorului. În scenă se perinda colectiv după colectiv, fiecare depunând mult efort și talent pentru a evolua mai bine decât alții, dar și decât anii trecuți. În rezultat, spectatorii au avut parte de ceva deosebit...

Citeşte mai departe...


ARF are o nouă conducere
     Asociația raională de Fotbal (ARF) Șoldănești și-a votat un nou organ de conducere. Resetarea Asociației s-a produs după ce fostul președinte al ARF, Alexandru Relițchi, s-a retras din activitate.
   Marți, 11 aprilie 2017, în oraşul Șoldănești a avut loc Adunarea Generală de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere a ARF. La eveniment au participat 17 din 25 de delegaţi din partea membrilor afiliaţi ai ARF Șoldănești, plus președintele raionului, inclusiv conducerea şi membrii Comitetului Executiv al Asociaţiei. Forul fotbalistic naţional a fost reprezentat de către Ruslan Berzoi, vicepreședintele Federației Moldovenești de Fotbal.
 

Citeşte mai departe...


Festivalul Republican al Umorului

 Din dorința de a antrena colectivele de teatru, satiră și umor într-o competiție artistică deschisă și onestă, bazată pe libertate de exprimare, creativitate, imaginație, sensibilitate și originalitate, Secția Cultură, Tineret și Sport și Primăria Cotiujenii Mari, susținute de Consiliul raional Șoldănești și de Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, organizează și desfășoară Festivalul Republican al Umorului la fiecare început de aprilie.
Ajuns la cea de-a III-ea ediție, festivalul are loc la baștina actorului, regizorului și umoristului Gheorghe Urschi, în satul Cotiujenii Mari.


Citeşte mai departe...


”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a
 La data de 30 martie 2017, în sala de festivități a L/T ”Alexei Mateevici” s-a desfășurat Concursul national ”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a dedicate aniversării a 129 de ani de la nașterea poetului –preot la care au participat 98 de elevi din liceele ”Alexei Mateevici„ și ”Ștefan cel Mare”, gimnaziile Cotiujenii Mari, Pohoarna, Salcia, Dobrușa, Poiana, Fuzăuca, Vadul-Rașcov, Chipeșca și Liceul ”Aleco Russo” din s. Cojușna, raionul Strășeni. Învingătorii au fost premiați cu trofee, medalii și cărți. Diplome au primit toți paticipanții. Ca oaspete la concurs au fost invitați Protopopul de Șoldănești Vasile Rotari, domnul Strătilă Vlad, reporterul ziarului ”Făclia”, membru al Uniunii Scriitorilor, Nicolae Mândru, șeful Direcției Învățământ și Iurie Durnea, directorul școlii de pictură.

Citeşte mai departe...


Decada ”Mărțișor - 2017” în plină desfășurare
  În fiecare primavară, la început de martie, colectivele artistice care activează în raionul Șoldănești își invită spectatorul la un concert de zile mare – peste toate ”Mărțișorul” preia stăpânirea, iar razele de soare scot din case oamenii dornici de petreceri și voie bună. Copii și maturii încântă ochiul și inima prin evoluări notorii, caracterizate de sufletul primăverii, al reînoirii, al dragostei, al speranței și bunei dispoziții. Toți se bucură când vine primăvara, îndeosebi cei care reușesc să adune cât mai mulți spectatori la concertele cu ocazia sosirii primăverii sau cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Femeii. Decada ”Mărțișor” este un eveniment devenit tradițional și la noi, la Șoldănești. Această manifestare culturală adună pe scenă artiști valoroși din raion într-o sublimă sărbătoare a muzicii, a dragostei și a prieteniei.
 

Citeşte mai departe...