Skip to content

Index

Pagina Principala arrow Învăţământ arrow Regulamentul secţiei
Regulamentul intern al Direcţiei Învăţământ Imprimare

REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea Direcţiei Învăţămînt Şoldăneşti

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

Domeniul de aplicare a Regulamentului
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare Direcţiei Învăţămînt (în continuare - prezentul Regulament) reglementează misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile, drepturile, modul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Învăţămînt Şoldăneşti (în continuare –Direcţia Învăţămînt).
Statutul juridic al Direcţiei Învăţămînt
2. Direcţiei Învăţămînt este o subdiviziune a Consiliului Raional Şoldăneşti, care îndeplineşte misiunea, funcţiile şi atribuţiile prevăzute de prezentul Regulament.
3. Direcţia Învăţămînt este creată de Consililul Raional sub formă de direcție în conformitate cu Normele privind instituirea subdiviziunilor structurale ale autorităţilor publice aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011.
4. Direcţia Învăţămînt este persoană juridică, dispune de cont trezorerial, de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi denumirea sa, alte ştampile şi anteturi, de modelul stabilit.
Cadrul normativ de activitate al Direcţiei Învăţămînt
5. Direcţia Învăţămînt este organizată şi funcţionează în baza Constituţiei Republicii Moldova ,Codului educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, altor acte legislative, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, ordinelor şi dispoziţiilor Ministerului Educaţiei, deciziilor/hotărîrilor Consiliului Raional Şoldăneşti, altor acte normative din domeniu, precum şi în baza prezentului Regulament.
6. Direcţia Învăţămînt îşi organizează activitatea conform principiilor transparenţei în procesul educaţional şi de răspundere personală a conducătorilor pentru deciziile adoptate în limitele lor de competenţă.

II. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ,
ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE DIRECŢIEI ÎNVĂŢĂMÎNT

Misiunea Direcţiei Învăţămînt
7. Misiunea Direcţiei Învăţămînt constă în :
1) proiectarea, organizarea, coordonarea, evaluarea şi monitorizarea funcţionării sistemului educaţional în instituţiile publice de educaţie antepreşcolară (creşă), în instituţiile publice de educaţie preşcolară (grădiniţă de copii), în instituţiile publice exraşcolare de nivel local, raional (cu excepţia instituţiilor publice ce ţin de competenţa altor subdiviziuni ale Consiliului Raional), în instituţiile publice de învăţămînt primar, gimnazial, liceal, din perspectiva promovării politicii de stat în domeniul educaţiei;
2) elaborarea şi implementarea politicilor educaţionale locale, specifice raionului;
3) gestionarea instituţiilor publice de învăţămînt primar, gimnazial, liceal, extraşcolar de nivel raional.
Funcţiile de bază ale Direcţiei Învăţămînt
8. Direcţia Învăţămînt are următoarele funcţii de bază:
1) asigurarea supravegherii respectării legislaţiei şi a altor acte normative din domeniul educaţiei în cadrul instituţiilor din raion;
2) implementarea politicilor educaţionale de stat în cadrul instituţiilor din raion;
3) proiectarea strategică şi operaţională a dezvoltării şi funcţionării învăţământului în instituţiile din raion;
4) gestionarea instituţiilor de învăţămînt, aflate în subordine, în baza traseurilor cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale;
5) monitorizarea şi evaluarea învăţământului în instituţiile din raion;
6) asigurarea şi monitorizarea accesului copiilor şi tinerilor la studii, a calităţii serviciilor educaţionale oferite de instituţiile de învăţămînt din raion şi adoptarea măsurilor de îmbunătăţire a acestora;
7) orientarea şi consilierea metodologică a procesului educaţional în instituţiile din raion;
8) colaborarea cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale, cu Ministerul Educaţiei şi societatea civilă, în vederea realizării misiunii Direcţiei Învăţămînt şi implementării politicilor educaţionale.
Atribuţiile Direcţiei Învăţămînt
9.Direcţia Învăţămînt are următoarele atribuţii:
1) implementează politica de stat în domeniul învăţămîntului în cadrul instituţiilor din raion;
2) asigură şi monitorizează executarea legislaţiei în domeniul educaţiei în cadrul instituțiilor de învăţămînt din raion;
3) determină orientările prioritare şi elaborează politicile locale de organizare, funcţionare şi dezvoltare a învăţământului;
4) asigură corelarea strategiilor de dezvoltare a instituţiilor de învăţământ cu strategia dezvoltării învăţământului la nivel raional şi cu strategiile aprobate la nivel naţional;
5) dezvoltă, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu Ministerul Educației, parteneriate şi asigură conlucrarea instituţiilor de învăţămînt din subor¬dine;
6) planifică şi aprobă reţeaua instituţiilor de învăţămînt, delimitarea districtelor şcolare ale instituţiilor de învăţămînt aflate în subordine în corespundere cu posibilităţile, necesităţile şi perspectivele de dezvoltare a localităţilor din raion, şi asigură funcţionarea eficientă a acesteia, în baza indicatorilor de eficienţă şi performanţă;
7) propune Consiliului Raiona înfiinţarea/reorganizarea/lichidarea instituţiilor publice de învăţămînt primar, gimnazial, liceal, extraşcolar de nivel raional (cu exepţia celor ce ţin de competenţa altor subdiviziuni ale administraţiei publice locale), în condiţiile stabilite de lege;
8) acordă suport didactic şi metodic instituţiilor de învăţămînt din raion;
9) coordonează şi monitorizează calitatea managementului, activitatea didactică şi didactico-metodică a instituţiilor de învăţămînt din subordine;
10) sistează temporar, în cazuri exepţionale (calamităţi naturale, epidemii şi alte cazuri care pun în pericol viaţa şi sănătatea copiilor), activitatea instituţiilor de învăţămînt din raion;
11) participă, în conformitate cu prevederile cadrului normativ, la evaluarea activităţii şi la atestarea personalului didactic şi de conducere al instituţiilor de învăţămînt din raion;
12) coordonează formarea continuă a personalului didactic şi de conducere din instituţiile de învăţământ din raion; studiază, generalizează şi promovează experienţa pedagogică avansată;
l3) coordonează activitatea de evaluare a rezultatelor şcolare şi de organizare a examenelor de absolvire a treptelor de şcolaritate şi a concursurilor (olimpiadelor) şcolare;
14) asigură incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi gestionarea fondului de incluziune;
15) asigură transportarea elevilor la instituţiile de circumscripţie;
16) coordonează aplicarea schemei de închiriere a manualelor în instituţiile din subordine;
17) asigură organizarea odihnei de vară a copiilor;
18) asigură sub aspect administrativ, funcţionarea serviciului de asistenţă psihopedagogică;
19) asigură informarea/formarea directorilor şi a coordonatorilor din cadrul instituţiilor de învăţămînt din raion cu privire la procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului;
20) stabileşte relaţii de colaborare multidisciplinară cusubdiviziunile din domeniul protecţiei sociale a familiae şi copilului, sănătăţii, poliţiei, inspecţia muncii etc. În examinarea cazurilor de abuz şi neglijare a copilului;
21) monitorizează activităţile de prevenire, identificare,, raportare şi asistenţă a cazurilor de abuz faţă de copii şi prezintă Ministerului Educaţiei raportul trimestrial;
22) gestionează baza de date privind învăţămîntul din raion;
23) conlucrează cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea creării condiţiilor optime pentru instituţionalizarea copiilor de 5-6 (7) ani şi şcolarizării obligatorii a copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani;
24) efectuează analiza şi prognoza indicatorilor economico-financiari ai învăţămîntului din raion şi administrează, în comun cu direcția finanţe, bugetul raionului pentru educaţie;
25) asigură activitatea de alaborare şi raportare a bugetelor pe programe din învăţămînt, în conformitate cu cerinţele stabilite, inclusiv: formulează scopurile, obiectivele subprogramelor şi identifică lista indicatorilor de performanţă aferenţi acestora;
26) după rpocedura de consultaţii interne, definitivează şi prezintă propunerile de buget ale instituţiilor de învăţămînt;
27) după aprobarea deciziei bugetare anuale, asigură repartizarea bugetului şi stabileşte indicatorii finali de performanţă a intituţiilor din subordine;
28) întocmeşte rapoarte de performanţă, care concomitent cu rapoartele financiare, sînt prezentate direcţiei finanţe, în vederae întegrării în rapoartele consolidate , conform cerinţelor Ministerului Finanţelor;
29) realizează proceduri de procurări pentru Direcşia Învăţămînt şi unităţile conexe;
30) gestionează, conform actelor normative în vigoare, bunurile aflate în folosinţă;
31) stabileşte priorităţile politicii investiţionale, coordonează realizarea programelor de dezvoltare a infrastructurii instituţiilor de învăţămînt aflate în subordine, asigură dezvoltarea continuă şi funcţionalitatea bazei tehnico-materiale a instituţiilor din subordine şi monitorizează eficienţa utilizării resurselor;
32) propune, prin coordonare cu direcția finanțe, repartizarea componentei raionale şi, în comun, monitorizează executarea bugetelor de către instituţiile de învăţămînt publice;
33) iniţiază şi propune spre aprobare şi implementare programe/proiecte de dotare şi dezvoltare şcolară;
34) elaborează prognoze privind necesarul de cadre didactice, aprobă schemele de încadrarea personalului instituţiilor de învăţământ din raion;
35) angajează în baza rezultatelor concursului, şi eliberează,în condiţiile legii, directorii instituţiilor publice de învăţămînt aflate în subordine;
36) participă, conform regulamentului aprobat de Ministerul educaţiei, la desfăşuarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director în instituţiile publice de educaţie antepreşcolară (creşă), instituţiile publice de învăţămînt preţcolar(grădiniţă de copii) şi în instituţiile publice extarşcolare(de nivel local);
37) organizează şi desfăşoară, conform regulamentului aprobat de Ministrul Educaţiei, concursuri pentru ocuparea funcţiei de director în instituţiile publice aflate în subordine;
38) participă, conform cadrului normativ în vigoare, la procesul de recrutare şi selectare a cadrelor didactice;
39) exercită şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Drepturile Direcţiei Învăţămînt
10.Direcţia Învăţămînt este învestită cu următoarele drepturi:
1) să iniţieze şi să prezinte Ministerului Educației şi autorităților raionale propuneri privind perfecţionarea cadrului normativ în domeniile de competenţă, propuneri de eficientizare a managementului educaţional, a abordărilor curriculare şi a asigurării didactice;
2) să adreseze autorităţilor administraţiei publice locale propuneri de eficientizare a reţelei instituţiilor de învăţămînt, a utilizării resurselor umane, financiare şi materiale din sistem;
3) să solicite, în modul stabilit de cadrul normativ în vigoare, de la alte autorităţi locale, organizaţii şi instituţii date statistice şi informaţii vizînd problemele din sfera sa de competenţă;
4) să propună consiliilor comunelor/satelor, oraşului Şoldăneşti înfiinţarea/reorganizarea/lichidarea a instituţiilor de învăţămînt publice de educaţie antepreşcolară (creşă), a instituţiilor publice de învăţămînt preşcolar (grădiniţa de copii) şi a instituţiilor publice extraşcolare (de nivel local);
5) să înfiinţeze consilii, comisii, grupuri de experţi şi alte organe consultative pentru exercitarea atribuţiilor în sfera sa de competenţă;
6) să efectueze studii de documentare în instituţiile de învăţămînt subordonate;
7) să stabilească şi să dezvolte parteneriate, în limitele competenţelor disponibile, în vederea soluţionării problemelor din domeniu şi dezvoltării sistemului de învăţămînt din teritoriul administrat;
8) să acorde, în baza performanţei profesionale obţinute, diplome, menţiuni şi alte distincţii; să propună, potrivit legii,decorarea cu distincţii de stat.

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI ÎNVĂŢĂMÎNT

Structurile de conducere ale Direcţiei Învăţămînt
11. Structurile de conducere ale Direcţia Învăţămînt cuprind consiliul de administaţie, consiliul consultativ şi şeful Direcţiei Învăţămînt.
12. Componenţa nominală şi regulamentul de activitate ale consiliului de administarţie se aprobă prin ordinul şefului Direcţiei Învăţămînt.
13. Consiliul de administarţie exercită următoarele atribuţii:
1) analizează munca subdiviziunilor Direcţiei Învăţămînt şi întreprinde măsuri pentru optimizarea acesteia;
2) supraveghează modul de repartizare şi de utilizare a resurselor financiare şi materiale, precum şi utilizarea bugetului;
3) aprobă planurile de asigurare a unităţilor de învăţămînt cu cadre didactice şi de conducere;
4) analizează activitatea de pregătire, perfecţionare şi atestare a cadrelor didactice şi întreprinde măsuri în vederea îmbunătăţirii ei;
5) se preocupă de problemele sociale ale tinerilor specialişti din sistemul educaţional şi întreprinde măsuri pentru soluţionarea acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
6) analizează eficienţa procesului educaţional din instituţiile de învăţămînt din raion;
14.Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza planului săul anual, în care sînt preconizate obiectivele şi sarcinile sale principale şi calendarul realizării lor.
15. Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţă lunar. În caz de necesitate, consiliul se poate convoca ori de cîte ori este nevoie.Lucrările şedinţelor şi deciziile luate se înregistreză în cartea de procese-verbale ale consiliului de adminiatraţie, care se păstrează permanent în Direcţia Învăţămînt. Procesele-verbale se semnează de preşedintele şi secretarul consiliului de administarţie.
16. Componenţa nominală şi regulamentul consiliului consultativ se aprobă prin deciziaConsiliului Raional. Mandatul consiliului consultativ este de 4 ani şi se sincronizează cu perioada de activitate a şefului Direcţiei Învăţămînt.
17. Şeful Direcţiei Învăţămînt este desemnat prin concurs, în modul stabilit de Ministerul Educației, şi numit în funcţie, pentru un termen de 4 ani, prin decizia Consiliului Raional. Una şi aceeaşi persoană poate deţine funcţia de şef al Direcţiei Învăţămînt pentru cel mult două termene consecutive.
18.Şeful Direcţiei Învăţămînt este responsabil de întreaga activitate a Direcţiei Învăţămînt, asigurînd în raion:
1) realizarea politicii statului în domeniul învăţămîntului;
2) aplicarea prevederilor Codului Educației, a tuturor actelor normative care reglementează raporturile în domeniul învăţămîntului;
3) îndeplinirea deciziilor şi dispoziţiilor Ministerului Educației şi ale autorităților reprezentative ale raionului, a hotărîrilor consiliului consultativ şi ale consiliului de administraţie din cadrul Direcţiei Învăţămînt.
19. Şeful Direcţiei Învăţămînt are următoarele atribuţii funcţionale:
1) asigură executarea prevederilor legislaţiei, hotărîrilor şi dispoziţiilor Ministerului Educației şi ale Consiliului Raional, care vizează domeniul educaţiei;
2) determină orientările prioritare şi coordonează elaborarea politicilor locale de organizare, funcţionare şi dezvoltare a învăţământului;
3) reprezintă Direcţia Învăţămînt în relaţiile cu instituţiile, organele şi organizaţiile centrale şi locale, alte persoane juridice, mediul de afaceri, societatea civilă şi persoanele fizice;
4) organizează activitatea Direcţiei Învăţămînt şi stabileşte atribuţiile personalului din instituția dată, în conformitate cu prevederile actelor interne şi ale altor acte normative în vigoare;
5) aprobă regulamentele subdiviziunilor Direcţiei Învăţămînt şi alte acte normative;
6) aprobă statul de personal al Direcţiei Învăţămînt, precum şi modificările acestuia, determinate de necesitatea eficientizării activităţii manageriale a Direcţiei Învăţămînt, în limitele fondului de salarizare şi ale structurii şi statelor aprobate de Consiliul Raional;
7) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, angajează şi eliberează personalul contractual al Direcţiei Învăţămînt; angajează prin concurs şi eliberează, în modul stabilit de lege, directorii instituţiilor publice de învăţămînt din subordine, administraţia permanentă a taberelor şcolare raionale şi a altor unităţi subordonate Direcţiei Învăţămînt;
8) asigură realizarea procedurii de evaluare a performanţelor personalului Direcţiei Învăţămînt şi determină, în baza criteriilor prestabilite, măsurile de stimulare sau sancţionare a salariaţilor, în conformitate cu legislaţi în vigoare;
9) avizează acordarea concediilor directorilor instituţiilor publice de educaţie antepreşcolară (creşă), directorilor instituţiilor publice de învăţămînt preşcolar (grădiniţa de copii) şi a directorilor instituţiilor publice extraşcolare (de nivel local);
10) analizează rezultatele activităţii de control şi îndrumare, desfăşurată de angajaţii Direcţiei Învăţămînt, stabilind măsuri de eficientizare a managementului sistemului de învăţămînt din raion.
11) asigură şi monitorizează perfecţionarea profesională a personalului Direcţiei Învăţămînt;
12) emite ordine şi dispoziţii ce vizează activitatea de bază a Direcţiei Învăţămînt şi controlează executarea acestora. În anumite cazuri, emite ordine în comun cu conducătorii altor organe ale administraţiei publice;
13) în cazuri excepţionale (calamităţi naturale şi epidemii), emite dispoziţii de suspendare temporară a activităţii instituţiilor de învăţămînt din subordine şi informează imediat Ministerul Educației şi autoritățile raionului despre situaţia creată şi măsurile luate;
14) prezidează şedinţele şi asigură realizarea hotărîrilor consiliului de administraţie şi ale consiliului consultativ;
15) prezintă Consiliului Raional propunerile Direcţiei Învăţămînt privind eficientizarea reţelei instituţiilor de învăţămînt general din subordine;
16) asigură analiza eficienţei reţelei instituţiilor de învăţămînt general din subordine, în baza indicatorilor de randament economic şi performanţă;
17) asigură transportarea elevilor la instituţiile de circumscripţie;
18) coordonează prognozarea indicatorilor economico-financiari ai învăţămîntului din teritoriul dat şi administrarea, în comun cu direcția finanţe, a bugetului raionului pentru educaţie;
19) propune priorităţile politicii investiţionale, coordonează realizarea programelor de dezvoltare a infrastructurii instituţiilor de învăţămînt publice aflate în subordine şi monitorizează eficienţa utilizării resurselor;
20) gestionează, conform actelor normative în vigoare, patrimonial public aflat în folosinţă; coordonează procurările pentru Direcţia Învăţămînt şi pentru instituţiile conexe;
21) prezintă Ministerului Educației şi autorităților raionului rapoartele anuale privind activitatea instituţiilor de învăţămînt din raion şi le face public pe pagina web oficială a Direcţiei Învăţămînt;
22) exercită şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
20. Ordinele şi dispoziţiile emise de şeful Direcţiei Învăţămînt sînt executorii pentru toate instituţiile de învăţămînt din subordine, indiferent de tipul de proprietate.
21. Şeful Direcţiei Învăţămînt este asistat de un şef-adjunct, numit în şi eliberat din funcţie prin ordinul şefului Direcţiei Învăţămînt. Numirea se efectuiază prin concurs, organizat şi desfăşurat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
22. În caz de absenţă temporară motivată, atribuţiile şefului Direcţiei Învăţămînt sînt exercitate de şeful-adjunct sau; după caz, de un alt angajat al Direcţiei Învăţămînt, desemnat prin ordinul şefului.
Personalul Direcţiei Învăţămînt
23. Personalul Direcţiei Învăţămînt este constituit din funcţionari publici şi personal contractual. Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici sînt reglementate de prevederile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, iar a personalului contractual – de cele ale Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2009.
Structura Direcţiei Învăţămînt
24.Structura şi statele de personal ale Direcţiei Învăţămînt se aprobă prin decizia Consiliului Raional, în conformitate cu structura-tip aprobată de Guvern.
25. Fiecare subdiviziune structurală a Direcţiei Învăţămînt funcţionează în baza unui regulament, aprobat de şeful Direcţiei Învăţămînt.
Corespondenţa Direcţiei Învăţămînt
26. Dreptul de primă semnătură pe toate actele Direcţiei Învăţămînt îl are şeful Direcţiei Învăţămînt.
27. În lipsa şefului, dreptul de primă semnătură revine şefului-adjunct sau altor persoane, în temeiul ordinului şefului sau avînd împuternicire specială.
28. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
Activitatea în cadrul comisiilor şi al grupurilor de lucru
29. Pentru elaborarea unor proiecte specifice sau pentru exercitarea unor funcţii speciale, Direcţia Învăţămînt, în calitate de Direcţiei a Consiliului Raional, organizează şi monitorizează activitatea consiliilor, comisiilor şi grupurilor de lucru constituite la nivelraional în domeniul educaţiei.

IV. DISPOZIŢII SPECIALE

30. Finanţarea activităţii Direcţiei Învăţămînt se efectuează din contul bugetului Consiliului Raional, în conformitate cu legislaţia.
31. Coordonarea activităţii Direcţiei Învăţămînt şi funcţionarea structurilor specializate aflate în subordinea acesteia se efectuiază în baza actelor normative de înfiinţare şi a regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare.


 

 

Ultimile noutăţi din:

Finanţe

Declarația privind buna guvernare 2016
 Declarația privind buna guvernare


Citeşte mai departe...


Învață contabilii-șefi ai instituțiilor bugetare
 În scopul implementării prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Direcția Finanțe Şoldăneşti a desfășurat un ciclu de instruire privind aplicarea normelor metodologice. Astfel, la 11 şi 12 ianuarie în sala de protocol a Consiliului raional a avut loc seminarul de instruire a contabililor-șefi ai instituțiilor bugetare şi a primăriilor din raionul Şoldăneşti.

Citeşte mai departe...


Știre de interes: Principalele modificări ale impozitelor și taxelor vamale din acest an
 Principalele modificări ale Codului Fiscal și a celui Vamal, care au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017 prevăd:
  •  Majorarea scutirilor persoanele și a tranșelor de venit la mărimea ratei inflației, -82 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal unic de impozitare a veniturilor obținute din activitățile desfășurate de către avocați, notari, executori judecătorești, mediatori, experți judiciari, traducători/interpreți autorizați, +7,7 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal simplificat și facilitar privind impozitul pe venitul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente de comerț fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat;

Citeşte mai departe...


Seminar informativ pentru contabilii instituțiilor finanțate din bugetul raional
  Specialiștii din cadrul Direcției Finanțe au organizat o altă rundă de seminare pentru contabilii din instituțiile finanțate din bugetul raional. 
 Seminarul instuctiv a vizat modificările și completările efectuate vizavi de metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare pnetru pentru primul semestru al anului 2016 și pregătirea pentru elaborarea proiectelor de buget pentru anul următor. 

Citeşte mai departe...


Ateliere de lucru pentru contabili
  Direcția Finanțe de comun acord cu Trezoreria Teritorială Șoldănești a organizat, pe data 30 iunie și ulterior pe 7 iulie, instruirea contabililor-șefi din cadru primăriilor, cît și a contabililor - șefi, ai instituțiilor finanțate de bugetul raional.
 Seminarul instructiv a vizat metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare. Pentru pirma dată în acest an, contabilii operează cu metodologia create în format electronic astfel toate dările de seamă vor fi recepționate de către Direcția Finanțe în varianta electronica.

Citeşte mai departe...


Agricultură

Despre riscurile de înghețuri și brume
  Aspecte generale. În grupa fenomenelor meteorologice nefavorabile agriculturii, îngheţurile şi bruma ocupă un loc important. Ele determină nu numai frînarea dezvoltării plantelor şi încheierea prematură a ciclului de vegetaţie, ci chiar moartea parţială sau totală a acestora. În pomicultură de exemplu, sînt deosebit de mari daunele îngheţurilor de primăvară care surprind pomii în plină floare, distrugînd uneori aproape întreaga recoltă. Au de suferit îndeosebi caişii, piersicii, vişinii, cireşii, mărul şi nucul. De asemenea sînt afectate şi plantaţiile viticole, îndeosebi soiurile timpurii.
 

Citeşte mai departe...


RAPORT de activitate al DAA pentru perioada 2016
  În Republica Moldova Agricultura continuă să fie un sector important în economia țării cu toate că se simte o descreștere a contribuției agriculturii la Produsul Intern Brut (PIB) și constitue circa 10-14 % din datele ultimilor 4-5 ani comparativ cu cele peste 30 % înregistrate în urmă cu un deceniu.
  Această scădere a fost determinată de apariția rapidă a sectorului de servicii, ce reprezintă actualmente 2/3 din PIB. Mai mult decăt atăt, industria alimentară a furnizat în anul de referință 40 % din totalul industriei, în timp ce cu 5 ani în urmă era de circa 50%. Cauzele principale de instabilitate a produselor agricole este dependența agriculturii de condițiile climaterice – seceta a devenit un factor destructiv comun în ultimii ani care dacă nu al doilia păi al 3-lea an este secetos.

Citeşte mai departe...


Cunoștințele trainice – cheia succesului
  
  Recent, la inițiativa Centrului regional ACSA și Direcției Agricultură și Alimentare a Consiliului raional Șoldănești, la plantația de prun a SRL „Madino-Agro” din Olișcani, a fost organizată instruirea pomicultorilor privind tăierea în uscat a pomilor fructiferi și, în special, a celora de prun în condițiile anului curent. Plantația are 6 ani de la înființare, coroanele pomilor (și instruirea) au fost efectuate în strictă conformitate cu cerințele tehnologice de rigoare și recomandările experienței înaintate în domeniu.
   În calitate de instructor s-a prezentat Gheorghe Storoja, specialist consacrat în domeniu, cu un stagiu de muncă în domeniu de peste 42 de ani. Beneficiarii activității de instruire sunt pomicultori cu stagiu mare de muncă în ramură, dar, după cum au menționat și ei, mai au nevoie de cunoștințe noi și bine argumentate pentru o calitate mai înaltă a lucrărilor. Acest lucru l-au confirmat pomicultorii Serghei Ioncu, Svetlana Durnea, Ion Dămășcan, Natalia Rusnac și alții.

Citeşte mai departe...


Culturile nucifere: realități și perspective europene
    Recent, în sala de protocol a Consiliului raional Șoldănești, s-a desfășurat seminarul de instruire a deținătorilor de plantații nucifere și a celora care intenționează să inițieze pe viitor afaceri în acest domeniu. Activitatea instructivă cu genericul ,,Culturile nucifere: realități și perspective europene” a fost organizată de către Direcția Agricultură și Alimentare a Consiliului raional și Centrul regional ACSA. Cei prezenți au avut posibilitatea să obțină noi cunoștințe în inițierea afacerilor în domeniul nucifer, să se familiarizeze cu cerințele tehnologice la producerea nucilor și miezului de nucă de calitate și cu alte aspecte ale activităților de obținere a rezultatelor performante, ascultându-l pe directorul executiv al Uniunii Asociațiilor producătorilor de culturi nucifere din Moldova, Constantin Gajim, la fel și pe deținătorul primei mari plantații de nuci din raion, Nicolae Micu, pe alți participanți la instruire. Mai jos prezentăm notițe de la seminar.

Citeşte mai departe...


Învăţăm lucrând, lucrăm învăţând
  La 10 februarie, ora 10.00, Direcţia Agricultură și Alimentație, în comun cu Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru (SRFC), a convocat o şedinţă de lucru/instruire pe subiectul ”Corectitudinea legală de executare a Legii nr. 198 – XV cu privire la arenda în agricultură”. Ședința era destinată autorităților publice locale de nivelul I, inclusiv specialiștilor pentru reglementarea cadastrului funciar și agenților economici.

Citeşte mai departe...


Economie

Training pentru IMM-urile cu potențial de export
 East Invest 2 Project, vă invită la Training pentru IMM-urile cu potențial de export din 10 – 12 mai 2017 la
Chisinau, (Hotel VisPas, strada Alexandru Lăpuşneanu, 26).
  Camera de Comerţ şi Industrie a RM în colaborare cu Proiectul "East Invest 2", finanțat de UE, invită toate întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectorul de prelucrare a produselor agroalimentare și a produselor alimentare la cursul privind accesul pe piețele Uniunii Europene.
  Instruirea interactivă din cadrul Academiei pentru IMM-uri privind relaţiile comerciale cu UE va cuprinde subiecte precum: regulamentele UE şi standartele tehnice, disponibilitatea pentru export a întreprinderilor, marketing şi participarea companiilor la târguri şi expoziţii internaţionale. Instruirile vor fi conduse de către traineri specializaţi din ţările UE şi a Parteniariatului Estic.
    Limba de lucru: limba engleză. Pe parcursul instruirii va fi asigurată traducerea simultană.
   Accesul IMM, pe piețele internaționale, este crucial în lupta întreprinderilor de a se menține competitive și de a-şi extinde activitatea. Remarcăm că un număr impunător de întreprinderi mici şi mijlocii autohtone nu sunt suficient de informate despre cerințele necesare pentru a accesa piața europeană. Întreprinderile menţionează faptul că cunoașterea ZLSAC și aspectele legate de export sunt necesare şi importante pentru dezvoltare.
   Obiectivul Academiei pentru IMM este de a sprijini IMM-urile în procesul implementării Acordului de Comerț Liber RM-UE, cooperarea cu UE și activitatea de export. Pe parcursul conferinței vă veți familiariza cu prevederile și obligațiile impuse de ZLSAC, precum și acquis-ul UE în general. Obiectivul evenimentului este de a sensibiliza mediul de afaceri privind aspectele legate de export și informarea IMM-urilor despre instrumentele necesare accesării la pieţiele UE.
 Pentru a participa la seminar, Vă rugăm să vă înregistrați on-line accesând link-ul: SME application_v1_Moldova_Final rom Termenul limită pentru înregistrare: 5 mai 2017.
     Persoana de contact: Rodica Dimitriu, tel.: 022 23 32 86, e-mail: rodica.dimitriu@chamber.md. 

Citeşte mai departe...


In atenția femeilor antreprenoare!
                                                
300 de femei din Republica Moldova vor fi beneficiare ale proiectul „Business Women Academy”. Proiectul va fi gestionat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Promovarea Femeilor în Business (ICAWB)cu suportul financiar al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Citeşte mai departe...


Îndeplinirea planului operațional pentru anul 2016
Îndeplinirea planului operaţional actualizat pentru anul 2016 a
,,Strategiei de dezvoltare durabilă al raionului Şoldăneşti”
În anul 2016 s-au îndeplinit următoarele obiective:


Obiectivul I. Dezvoltarea şi diversificarea economiei raionului
Măsura preconozată 1. Dezvoltarea infrastructurii pentru susţinerea ÎMM
Agenţii economici şi tinerii antreprenori sunt informaţi, că Ministerul Economiei, ODIMM,, Organizaţia de promovarea exportului din RM, Asociaţia investitorilor străini - sunt organizaţiile, care se ocupă cu investitorii. Pe pagina WEB a Consiliului Raional a fost publicată lista proiectelor naţionale şi internaţionale în derulare în domeniul ÎMM, agenda Locală a Antreprenorului .
• Prin intermediul primăriilor au fost repartizate materiale informative, prin care populaţia a luat cunoştinţa de domeniile serviciilor acordate de către Biroul Comun de Informaţii şi Servicii(BCIS).

 

Citeşte mai departe...


În atenția cetățenilor din raionul Șoldănești
       Secţia Economie aduce la cunoştinţa locuitorilor raionului 
Şoldăneşti, că în fiecare joi, între orele 9.00-12.00, în incinta Consiliul raional, etajul I, va activa Biroul Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS), în cadrul căruia specialiştii vor acorda consultaţii din domeniile:
- Casei Naţionale Teritoriale de Asigurări Sociale
- Asistenţei Sociale şi Protecţia Familiei
- Inspectoratului Fiscal de Stat
- Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă
- Inspecţiei Muncii
- Serviciului cadastral
- juristulului Consiliului raional
(referitor la calcularea pensiei, indemnizaţii pentru copii, ajutor social, plata impozitelor, angajarea în câmpul muncii, servicii de cadastru, deschiderea afacerii, proiecte în derulare).
   Relaţii la tel: (0272) 2-54-83, (0272) 2-53-66.

Citeşte mai departe...


Proiectele naţionale implementate de ODIMM
  Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ODIMM) este o instituţie publică, necomercială, care dezvoltă şi implementează programe şi instrumente de suport penrtu sectorul ÎMM din Republica Moldova, cu scopul creşterii performanţei şi nivelului de competivitate a acestuia,contribuind la dezvoltarea economică durabilă a ţării şi la crearea de noi locuri de muncă.
Vă prezentăm informaţia referitor la Proiectele naţionale implementate de ODIMM.

Citeşte mai departe...


Construcţii

Adunare cu agenții economici din orașul Șoldănești

 

    Recent, președinta raionului, Svetlana Rotundu, a inițiat, împreună cu primăria orașului, o adunare cu mai mulți agenți economici din orașul Șoldănești. Scopul adunării a fost de a face un apel către toți agenții economici pentru a susține inițiativa primarului Ion Cuculescu de a efectua lucrări de reparație capitală în parcul principal al localității. Acest parc de agrement, care cere investiții enorme, nu va fi posibil de folosit în timpul apropiat dacă nu ne vom uni forțele pentru a-i schimba, măcar parțial, imaginea. „Mijloace financiare pentru asta nu au cum să se adune în bugetul primăriei, iar obținerea susținerii finanțatorilor străini este o procedură mai complicată, deaceea vă propun să contribuim fiecare după posibilitate pentru a face ceva frumos pentru acest oraș”. Cam așa a formulat îndemnul său primarul către toți conducătorii prezenți.

Citeşte mai departe...


Adunarea Acționarilor SA ”Salubritate Șoldănești”
 Sfârşitul lunii martie şi început de aprilie 2017 au fost marcante pentru cele 23 APL-uri fondatoare ale SA ,,Salubritate Şoldăneşti,,.
În cadrul adunării acţionarilor din 30.03.2017 administraţia operatorului regional responsabil de asigurarea salubrizării localităţilor a prezentat raportul privind situaţia financiară pentru anul 2016.

Citeşte mai departe...


Echipa ADR Centru în vizită la Șoldănești
   La data de 15 februarie, la Consiliul raional a avut loc ședința grupului de lucru cu participarea șefului Direcției relații cu instituțiile de dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcții Eduard Ungureanu, directorul ADR Centru Viorel Jardan și reprezentanții a managementul proiectelor împreună cu specialistul Secției Construcții Gospodării Comunale și Drumuri, Valeriu Bunăcalea și managerul Centrului de Sănătate Constantin.

Citeşte mai departe...


Președintele raionului la ședința Consiliului regional pentru Dezvoltare Centru
 La 26 ianuarie președintele raionului a participat la ședinta Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru, care s-a desfasurat în or. Ialoveni.  În cadrul acestei ședințe au fost discutate mai multe chestiuni ce ține de implementarea Strategiei de Dezvoltare Regionala Centru pe parcursul anului 2016, despre Concursul de propuneri de proiecte Planul Operațional Regional Centru 2017-2020 și despre implementarea proiectelor investiționale pe parcursl anului 2016.

Citeşte mai departe...


Discuții vizavi de managementul deșeurilor și managementul apeductelor în primării
Astăzi, la Șoldănești, autoritățile publice locale din cele 23 de primării din raionul Șoldănești s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru pentru a discuta despre noile modalități de management al apeductelor aflate în gestiunea primăriei și reflecții vizavi de probleme apărute în procesul de gestionare a deșeurilor solide în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I.
 

Citeşte mai departe...


Sănătate

Funcții vacante la Centrul de Sănătate Șoldănești
 IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești anunță concurs pentru următoarele funcții vacante:
  Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon: 0 272 252 66 sau 0272 2 51 16;
e-mail - cs.soldanesti@ms.md 

Citeşte mai departe...


Reduceri la achitarea primei AOAM în sumă fixă pentru 2017
 Până pe 31 martie 2017, persoanele care se asigură în mod individual beneficiază de reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.
• Reduceri de 75% din valoarea primei au proprietarii de teren agricol.
• Reduceri de 50% au fondatorii de întreprinderi individuale, arendaşii, arendatorii, deţinătorii de patentă, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern.
 Notarii publici, executorii judecătoreşti, avocaţii şi mediatorii neangajaţi plătesc prima în mărime integrală.
Prima de asigurare poate fi achitată la oficiile Poşta Moldovei şi la agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM).
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la AT Est tel. 023521816, 023520768 sau la Info CNAM – 0 800 99999.

Citeşte mai departe...


Spicuiri din activitatea IMSP Spitalul Raional Șoldănești
 IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti îşi desfăşoară activitatea în regim non stop cu capacitatea de deservire pentru 115 paturi.

  Pentru anul de activitate 2016 numărul
cazurilor tratate contractate cu CNAM constituie total – 3993 pentru populaţia asigurată /24402/ din care: - 3213 acute şi 780 cronice cu suma contractului de 16988,5 mii lei.
 Numărul cazurilor tratate atît acute cit şi cronice a fost îndeplinit pînă la data de 20.12.2016 cu 100% şi raportat Centrului de Managment în Sănătate.
   Instituţia a achitat pînă la data de 21.12.2016 – 12 salarii angajaţilor ,15% indicatorii de performanţă individuală în munca pentru lunile iulie-noiembrie şi cîte 0.75 salariu ajutor material tuturor angajaţilor. Cota cheltuielilor de personal pentru perioada anului 2016 constituie 54.6% faţă de 55% normativ.

Citeşte mai departe...


Raport succint de activitate a Centrului de Sănătate
 Raport succint de activitate a IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești pentru anul 2016

Odată cu definitivarea reformei în asistența medicală primară și înființarea Centrelor de Sănătate autonome Centrul Medicilor de Familie Șoldănești a devenit Centrul de Sănătate Șoldănești ce prestează servicii medicale la peste 20 000 de populație, sau puțin mai mult de jumătate din populația raionului.

Citeşte mai departe...


Noi medicamente compensate, prescrise de la 1 octombrie
 Lista de medicamente compensate din fondurile de 
 
 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care a fost extinsă recent până la 134 de denumiri comune internaţionale, a intrat în vigoare începând cu 1 octombrie 2016.
 Noile medicamente compensate vor fi utilizate pentru tratamentul a peste 20 de maladii în sala de tratamente/staţionar de zi, în cabinete de proceduri şi la domiciliu. Este vorba despre cele mai frecvente boli întâlnite în practica medicului de familie, printre care se numără pancreatita cronică, bronşita, pneumonia, pielonefrita etc.
 O noutate este şi creşterea accesului la medicamente compensate a persoanelor cu hepatită şi ciroză hepatică. Acestea vor beneficia de acidum ursodeoxycholicum – preparatul care anterior era recomandat doar pentru anumite tipuri de maladii asemănătoare. De asemenea, a fost majorată de la 50% la 70% rata de compensare a trei medicamente pentru tratamentul maladiilor aparatului digestiv (omeprazolum, famotidinum şi clarithromycinum). Pentru adulţi medicamentele vor fi compensate parţial, în proporţie de 70% pentru tratamentul stărilor acute în staţionare de zi, săli de proceduri, la domiciliu şi de 50% - în cazul unor maladii cronice.

Citeşte mai departe...


Protecţie socială

Activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului din Alcedar și Poiana
 
 La 22 martie 2017, în biroul vicepreședintelui raionului Șoldănești, a avut loc ședința Consiliului Raional pentru Protecția Copilului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:
1. Cu privire la activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului a primăriei din com. Alcedar și primăriei sat. Poiana pentru anul 2016.
Raportori: Cepraga Fiodor, primarul com. Alcedar și Negruța Nadejda primarul s. Poiana;

Citeşte mai departe...


Caz incitant la DASPFC Șoldănești
  În după amiaza zilei de 9 februarie la sediul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului din Șoldănești s-a adresat o mamă tânără cu un copil de numai jumătate de an. Avea o rugăminte ieșită din comun pentru această instituție raională...
  Mama, în vârstă de 19 ani, originară din raionul Rezina, a apelat la autoritatea tutelară din Șoldănești pentru a cere ajutor. Ajunsă într-o situație de impas, rămasă fără susținerea părinților sau a rudelor, fără loc de trai propriu și loc de muncă, ea a ajuns în stradă cu copilul în brațe. Disperată, a cerut ca fetița să fie plasată într-o instituție (pe o perioadă scurtă, până își va găsi o locuință și un serviciu stabil).

Citeşte mai departe...


Protecția drepturilor copilului
 Membrilor Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului:Florea Nina, Rusu Vladimir, Mîndru Nicolae, Morari Serghei, Barbos Margareta, Rotari Nadejda, Svetlana Zaițev, Croitoru Veaceslav și Namolovan Igor s-au convocat în ședința ordinară al consiliului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:

Citeşte mai departe...


Astazi au fost examinate dosarele depuse la FLSSP Șoldănești
 
   În anul 2016, din Fondul Local de Susținere Socială a Populației Șoldănești, 2824 de locuitori ai raionului Șoldănești, au beneficiat de susținere financiară acordată prin Deciziile Consiliului de Administrație a Fondului.
  De ajutorul material au beneficiat invalizi, persoane singure și în etate, precum și alte persoane inapte de muncă, dar și familiile cu mulți copii. Acestea pot solicita o asistenţă financiară unică odată la 11 luni prezentând acte confirmative. Astfel, pe parcursul anului 2016 au fost alocați peste 1,5 milioane de lei, în baza cererilor depuse.
Cifrele au fost prezentate de către Direcția Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului în cadrul primei ședințe a Consiliului de Administrație a FLSSP Șoldănești, care a avut loc la 20 ianuarie 2017.
 

Citeşte mai departe...


Sărbătoare pentru bătrânii solitari
 Cu o zi înainte de Revelion, un grup de consilierii raionali au vizitat persoanele de la Azilul pentru bătrâni și a persoane cu dizabilitate din or. Șoldănești.  Vicepreședintele raionului Nina Florea, însoțită de către consilierul Djumber Todua, Musteață Gheorghe și Rusu Larisa au adus în dar merinde dar și cele mai calde urări de bine.
 Printr-o decizie aprobată la ședința Consiliului raional din 08 decembrie s-a decis alocarea a 3000 mii lei pentru beneficiarii din Azil cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Acest obiecei se păstrează de cînd este fondat azilul de batrâni.

Citeşte mai departe...


Cultură

Festival pascal, festival de suflet ”Cu gândul la Tine, Doamne”
   Da, marți multă lume, care venise la 
mănăstirea Cușelăuca, se gândea cu rugă și dragoste la Dumnezeu și la Fiul Său - Iisus Hristos. Oamenii vroiau să se mai încălzească aierul de afară, fiindcă multe femei și fetițe erau tocmai vinete pe la buze de frig. Alții, mai ales organizatorii, vroiau tare mult să nu plouă, deoarece se anunțase pe la posturile de radio și televiziune despre asta. O parte dorea să evolueze bine în scenă, câte unul stând chiar cu mâinile împreunate în semn de rugă...
   Eu cred că Dumnezeu și Fiul Său au auzit asta, fiindcă până la urmă s-a făcut mai cald, n-a plouat și toate cele 21 de colective au evoluat cu succes. A fost o zi feerică, o zi cu multe cântece pascale și de proslăvire a Mântuitorului. În scenă se perinda colectiv după colectiv, fiecare depunând mult efort și talent pentru a evolua mai bine decât alții, dar și decât anii trecuți. În rezultat, spectatorii au avut parte de ceva deosebit...

Citeşte mai departe...


ARF are o nouă conducere
     Asociația raională de Fotbal (ARF) Șoldănești și-a votat un nou organ de conducere. Resetarea Asociației s-a produs după ce fostul președinte al ARF, Alexandru Relițchi, s-a retras din activitate.
   Marți, 11 aprilie 2017, în oraşul Șoldănești a avut loc Adunarea Generală de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere a ARF. La eveniment au participat 17 din 25 de delegaţi din partea membrilor afiliaţi ai ARF Șoldănești, plus președintele raionului, inclusiv conducerea şi membrii Comitetului Executiv al Asociaţiei. Forul fotbalistic naţional a fost reprezentat de către Ruslan Berzoi, vicepreședintele Federației Moldovenești de Fotbal.
 

Citeşte mai departe...


Festivalul Republican al Umorului

 Din dorința de a antrena colectivele de teatru, satiră și umor într-o competiție artistică deschisă și onestă, bazată pe libertate de exprimare, creativitate, imaginație, sensibilitate și originalitate, Secția Cultură, Tineret și Sport și Primăria Cotiujenii Mari, susținute de Consiliul raional Șoldănești și de Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, organizează și desfășoară Festivalul Republican al Umorului la fiecare început de aprilie.
Ajuns la cea de-a III-ea ediție, festivalul are loc la baștina actorului, regizorului și umoristului Gheorghe Urschi, în satul Cotiujenii Mari.


Citeşte mai departe...


”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a
 La data de 30 martie 2017, în sala de festivități a L/T ”Alexei Mateevici” s-a desfășurat Concursul national ”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a dedicate aniversării a 129 de ani de la nașterea poetului –preot la care au participat 98 de elevi din liceele ”Alexei Mateevici„ și ”Ștefan cel Mare”, gimnaziile Cotiujenii Mari, Pohoarna, Salcia, Dobrușa, Poiana, Fuzăuca, Vadul-Rașcov, Chipeșca și Liceul ”Aleco Russo” din s. Cojușna, raionul Strășeni. Învingătorii au fost premiați cu trofee, medalii și cărți. Diplome au primit toți paticipanții. Ca oaspete la concurs au fost invitați Protopopul de Șoldănești Vasile Rotari, domnul Strătilă Vlad, reporterul ziarului ”Făclia”, membru al Uniunii Scriitorilor, Nicolae Mândru, șeful Direcției Învățământ și Iurie Durnea, directorul școlii de pictură.

Citeşte mai departe...


Decada ”Mărțișor - 2017” în plină desfășurare
  În fiecare primavară, la început de martie, colectivele artistice care activează în raionul Șoldănești își invită spectatorul la un concert de zile mare – peste toate ”Mărțișorul” preia stăpânirea, iar razele de soare scot din case oamenii dornici de petreceri și voie bună. Copii și maturii încântă ochiul și inima prin evoluări notorii, caracterizate de sufletul primăverii, al reînoirii, al dragostei, al speranței și bunei dispoziții. Toți se bucură când vine primăvara, îndeosebi cei care reușesc să adune cât mai mulți spectatori la concertele cu ocazia sosirii primăverii sau cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Femeii. Decada ”Mărțișor” este un eveniment devenit tradițional și la noi, la Șoldănești. Această manifestare culturală adună pe scenă artiști valoroși din raion într-o sublimă sărbătoare a muzicii, a dragostei și a prieteniei.
 

Citeşte mai departe...