Skip to content

Index

Pagina Principala arrow Învăţământ arrow Noutăţi arrow De vorbă cu şeful Direcţiei raionale Învăţământ Şoldăneşti, Nicolae Mândru
De vorbă cu şeful Direcţiei raionale Învăţământ Şoldăneşti, Nicolae Mândru Imprimare
Marţi, 06 Septembrie 2016
- Domnule director general al instituţiilor de învăţământ şi de educaţie din raion! Ştim că misiunea autorităţilor publice locale, a managerilor de instituţii şi a pedagogilor e să-şi realizeze misiunea prioritară: crearea condiţiilor pentru un viitor decent copiilor noştri prin modernizarea învăţământului şi eficientizarea eforturilor de reformare calitativă a procesului educaţional. Care-i tabloul real în domeniu?
- În anul de studii precedent în raion au activat 28 de instituţii preşcolare, 3 şcoli primare-grădiniţe (Socola, Şipca, Rogojeni), 15 gimnazii, 5 licee. În instituţiile preşcolare au fost instituţionlizaţi 1584 de copii de 2-7 ani, ceea ce constituie 65 % din numărul total (2435). 
În învăţământul secundar-general au fost înmatriculaţi 4175 de elevi în 235 de clase, inclusiv: licee – 276, gimnaziale – 2260, primare – 1639. Au activat 4 şcoli care au fost transportaţi elevi din 11 localităţi. Procesul educaţional în instituţiile de învăţământ preuniversitar a fost asigurat de 423 de cadre didactice: în învăţământul preşcolar – de 166, raportul fiind de 10 elevi la un cadru didactic şi 9 copii la un educator în instituțiile preşcolare.

 - Care este sarcina principală a DÎ?

- Sarcini avem mai multe, dar una dintre principalele e coordonarea implementării curricumului naţional. Anul trecut de studii asta s-a realizat prin diferite forme de control: asistenţe la ore, realizate de managerii şcolari şi de specialiştii Direcţiei Învăţământ; proiectarea şi realizarea unui sistem integru de control vizînd problemele cu privire la activitatea managerilă, orientată spre realizarea curriculei modernizate la toate disciplinile de studiu. Au fost efectuate inspecţii frontale în gimnaziile Fuzăuca şi Poiana, inspecţii de o zi, inspecţii de revenire, inspecţii tematice în toate instituţiile, ce ţin de şcolarizaarea elevilor, instituţionalizarea copiilor de vârstă preşcolară, tarifarea cadrelor didactice, valorificarea orelor opţionale şi extraşcolare, încadrarea elevilor cu CES (cerinţe educaţionale speciale) în procesul educaţional în instituţiile de învăţământ preuniversitar etc.

- S-a depistat ceva grav?

- Rezultatele inpecţiei au demonstrat că managerii şcolari, cadrele didactice din instituţiile de învăţământ organizează şi desfăşoară procesul educaţional confrom documenteleor în vigoare. Carenţe au fost depistate doar în perfectarea documentaţiei, aprecierea neobiectivă a activităţii didactice, dar şi în activitatea financiar-gospodărească.

- Ce ne puteţi spune despre formarea profesională continuă a cadrelor didactice?

- La nivel naţional, în instituţiile specializate de formare continuă şi-au perfecţionat cunoştinţele 120 de cadre didactice. La nivel raional asta s-a realizat în cadrul seminarelor teoretico-practoce la disciplinele de studiu, organizate în vederea asigurării calităţii implementării curriculumui modernizat în perspectiva formării de competenţe. Directorii adjuncţi pentru instruire şi educaţie au fost ghidaţi privind eficientizarea managementului în domeniul organizării activităţii ştiinţifico-metodice. Au fost realizate şi multe seminare de instruire şi formare a diriginţilor. La nivel local, formarea profesională a cadrelor didactice se realizează în cadrul comisiilor metodice.

- Dar despre concursul „Pedagogul anului”.

- La etapa raională au participat 12 cadre didactice din instituţiile de învăţământ preuniversitar din raion: învăţământ primar – 3 învăţători, învăţământ gimnazial şi liceal - 7 profesori, învăţământ preşcolar – 2 educatori. Învăţătorul anului a devenit Viorica Caranciu (l/t „Ştefan cel Mare” Şoldăneşti), iar profesorul anului – Aurelia Şveţ (gimnaziul Alcedar). Regretabil că, deşi sumele pentru prime s-au majorat, o bună parte din instituţiile raionului nu promovează cadrele didactice pentru participare la acest concurs...

- Aţi avut şi concursuri pentru elevi?

- Desigur. Direcţia Învăţământ a organizat pentru dânşii „Caravana talentelor” – concurs de creaţie artistică a copiilor; concursul literar „La izvoarele înţelepciunii”; concursul lucrărilor de artă plastică şi artizanat „Lumea în viziunea copiilor”. Au obţinut performanţe elevii din Centrele de Creaţie a copiilor Şoldăneşti şi Cotiujenii Mari, de la Şcoala de Arte Şoldăneşti, din gimnaziile „A. Grosu” Dobruşa, Chipeşca, Găuzeni, Cuşmirca, Cotiujenii Mari, Poiana, liceele Cotiujenii Mari, „Ştefan cel Mare (Şoldăneşti) şi „A. Mateevici” (Şoldăneşti). Iar elevii din unele instituţii au participat, de asemenea, la activităţi republicane cum ar gi concursul naţional „Akvareli Dnestra” (Nicolae Dombrovschi şi Mihaela Panteleev de la gimnaziul Alcedar – locul III), concursul internaţional al filmelor video „Obţine mai mult cu cheltuieli mai mici”, finanţat de Societatea ecologistică norvegiană. Aici s-au remarcat Cătălina Cazacu, Gheorghe Bulai, Malvina Bulai de la gimnaziul Alcedar, obţinînd menţiuni. La concursul republican şi internaţional de mizică s-au învrednicit de locurile I şi II Nina Artin, l/t Răspopeni. La festivalul „Răsune fanfare – fără hotare” locul I l-a ocupat fanfara „Olişca” de la l/t Olişcani, la concursul raional „Moldova, plai înfloritor” locul I l-a obţinut Marionela Chirău, eleva clasei a IX-a la gimnaziul Chipeşca.

- Se zice că învăţământul preşcolar este prima treaptă a dezvoltării personalităţii. La acest capitol ce ne relataţi?

- Confrom prevederilor Codului Educaţiei, idealul educaţional constă în formarea personalităţii cu spirit de iniţiativă, capabil de autodezvoltare. În decursl anului precedent de studii s-a continuat realizarea aobiectivelor educaţiei timpurii, centrate pe copil, care prevăd respectarea şi valorizarea unicităţii lui, a nevoilor şi intereselor fiecăruia, acordarea de oportunităţi egale de acces la educaţie şi dezvoltare. Astăzi putem menţiona că în grupele pregătitoare au fost instruiţi către debutul şcolare 716 copii (din 889) cu vârsta de 6-7 ani, adică 81%.
Monitporizînd activităţile planificate şi realizate în obţinerea performanţelor, conform indicatorilor standardelor de învăţare şi profesionale, s-a constatat că directorii de grădiniţe dispun de abilităţi necesare în vederea monitorizării/realizării curriculumului de educaţie timpurie şi rpeşcolară. La acest capitol s-au remarcat directorii de la grădiniţele „Andrieş” Şoldăneşti, Olişcani şi Parcani (respectiv N. Peştereanu, Raisa Svecla şi Angela Chilimari).

- Ce nu le ajunge drădiniţelor?

- Continuă a fi nesatisfăcătoare asigurarea lor cu computere. Din 28 de instituţii preşcolare doar 15 le au. Aproximativ 40% din cadrele didactice nu au pregătire suficientă de utilizare a calculatorului. O altă problemă strigentă în instituţiile preşcolare este lipsa cadrelor didactice calificate.

- Care-i situaţie învăţământului primar?

- În anul curent de studii aici vom implementa Metodologia de evaluare criterială prin descriptori. Scopul principal al evaluării rezultatelor şcolare este perfecţionarea continuă a procesului de predare/învăţare.
Activitatea desfăşurată în anul şcolar 2015-2016 la nivelul învăţământului primar s-a înscris în coordonatele proiectate de Planul –cadru. Analiza competenţelor profesionale şi a calităţii prestaţiei cadrelor reliefează că: majoritatea învăţătorilor abordează diferenţiat activitatea la clasă, ţinîn d cont de particularităţile de vârstă ale elevilor, deţin documente de planificare, care sunt elaborate în concordanţă cu normativele curriculare; învăţătorii sunt creativi în conceperea şi desfăşuraera lecţiilor, folosesc strategii moderne, asigură materiale didactice. Le putem enumera pe Inga Luca (gimn. Sămăşcani), Veronica Creţu şi Lilia Guţu – l/t „Ştefan cel Mare”, Victoria Ceburciu – şcoala primară – grădiniţă Şipca, Tatiana Durnea, Elena Maznic – l/t „A. Mateevici” Şoldăneşti, Valentina Şaptefraţi – l/t Olişcani.

- Parcă totu-i bine şi frumos...


- Ba au fost atestate şi unele carenţe: încercări reduse de promovare a strategiilor active cu valoare formativă reală; nu se folosesc tehnici de tratare diferenţiată şi de individualizare a procesului educaţional; nu se face regulat şi obiectiv (prin acţiuni organizate şa nivel de instituţie) perfecţionarea şi evaluarea periodică a cadrelor didactice.

- În şcoli, la predarea lecţiilor pe obiecte sunt şi probleme strigente?

- Câte ceva – da. Puţini profesori au urmat cursurile de formare continuă; 12 sunt nespecialişti în domeniu; se simte lipsa materialelor didactice, a utilajului tehnic şi a materiei prime; nu sunt cabinete specializate în toate inatituţiile de învăţământ, iar cele existente nu sunt dotate cu utilaj necesar; avem insuficientă lectură metodic la disciplină.

- Cum au susţinut examenel de BAC absolvenţii anului de studii 2015-2016?

- Pentru susţinerea lor s-au înscris 106 candidaţi de bază: la l/t „A. Mateevici” – 37, la l/t „Ştefan cel Mare” (Şoldăneşti) – 37, la l/t Răspopeni – 18, la l/t Cotiujenii Mari – 14. Am avut şi 36 de restanţieri. În total 142. Doi au obţinut nota 10 din oficiu la câte o disciplină şcolară, fiind premiaţi ai Olimpiadei republicane, ediţia 2016: Sorin Griţco (l/t Cotiujenii Mari, profesor Slavic Guma) – la disciplina Istoria românilor şi universală; Piotr Bodarev (l/t „Ştefan cel Mare” Şoldăneşti, profesor Ion Cîrlig) – disciplina Fizica.
 Cele mai bune rezultate au fost obţinute de candidaţii la disciplinele solicitare: informatica, chimia. Fizica, matematica, unde promovabilitatea a fost de 100%. Calitatea cunoştinţelor la anumite biecte şi profiluri se prezintă astfel: Limba şi literatura română (profil real), l/t „A. Mateevici – 57,1%; limba şi literatura română (profil umanistic), l/t Cotiujenii Mari – 28,6 %; Limba franceză (profil umanistic), l/t Cotiujenii Mari – 40 %; Limba engleză (profil real), l/t „Ştefan cel Mare” – 33 %; Istoria românilor şi universală (profil umanistic), l/t Cotiujenii Mari – 28,6%. Lasesiunea de bază au obţinut 63 de note negative, inclusiv trei candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudarea examenului. În total nu au susţinut sesiunea de bază 46 de candidaţi. Cele mai multe note negative au fost înregistrate la Limba străină, Matematica, Limba şi literatura română.
După sesiunea repetată rata de promovare a fost de 84,5 %, media de examene - 6,44. Rezultatele sunt mai bune decât în sesiunea precedentă, dar atestăm şi unele lacune cum ar fi: la examenele de BAC candidaţii nu confirmă notele acumulate pe parcursul anilor de liceu. Diferenţa dintre media pe anii de liceu şi media la examene este de 1,2 %; încercări de a fraudaexamenel - de a copia sau utiliza tehnica performantă interzisă.

- Şi despre examenele de absolvire a treptei gimnaziale...

- Ele au demonstrat o promovabilitate de 99,13%, nu reuşesc 0,87% din numărul total de elevi. Problemele sunt similare cu cele de la bacalaureat.

- Întîmpinaţi probleme în implementarea curriculumului?

- Desigur. Sălile de studii nu sunt dotate cu calculatoare, proiectoarele, table interactive; lipsesc soft-urile educaţionale, materialele didactice, se simte lipsa unei pagini Web în sprijinul profesorilor din perspectiva implementării eficiente a curriculei modernizate, bazate pe formarea de competenţe; practic lipsesc manualele centrate pe formarea competenţelor la toate disciplinele de studii şi în toate treptele de şcolaritate; cadrele didactice nu prea abordează reviste de specialitate, necesare pentru autoperfecţionare etc.
Direcţia Învăţământ, managerii şcolari, cadrele didactice – toţi suntem factori interesaţi în analiza succeselor înregistrate, dar şi a oportunităţilor ratate. Am identificat problemele şi le enumerăm ca punct de plecare în formularea direcţiilor de acţiune şi a obiectivelor noastre pentru anul şcolar 2016-2017.

- Care-s ele?

- Rezistenţa la schimbarea şi conservatorismul unor manageri şcolari, cadre didactice; bilanţ demografic negativ cu implicaţii în redimensioarea reţelei şcolare şi a încadrării personalului didactic; motivarea/stimularea scăzută a cadrelor didactice prin politicile salariale curente; interesul scăzit al unor manageri şcolari şi cadre didactice privind asigurarea calităţii în educaţie; scăderea numărului tinerilor specialişti dispuşi pentru participarea profesiei de pedagog; insuficienţa mijloacelor financiare pentru dotarea şcolilor şi grădiniţelor cu inventar, literatură didactică, materiale didactice; lipsa blocruilor sanitare în majoritatea instituţiilor şcolare, ceea ce face imposibilă respectarea cerinţelor igienice.

- Ce obiective vă propuneţi pentru anul de studii 2016-2017?

- Continuarea realizării conceptului de şcoală prietenoasă copilului prin oferirea serviciilor educaţionale de calitate; asigurarea funcţionării eficinete a sistemului de management al calităţii educaţiei prin monitorizarea şi evaluarea unităţilor de învăţământ din raion; asigurarea incluziunii şcolare a elevilor cu CES; susţinerea elevilor capabili de performanţă; motivarea şi susţinerea procesului de formare continuă a cadrelor didactice şi manageriale; organizarea eficientă a reţeli şcolare, pe baza studiilor de prognoză, cu consultarea unităţilor de învăţământ, a autorităţilor locale; încurajarea şi sprijinirea iniţiativei în dezvoltarea unităţilor de învăţământ, inclusiv prin proiecte cu fonduri investiţionale; eficientizarea procesului educaţional prin asimilarea şi utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale moderne; monitorizarea procesului de aplicare raţională a managementului financiar; dezvoltarea parteneriatului financiar; dezvoltarea parteneriatului cu autorităţile centrale, locale, cu familiile, ONG-urile, asociaţiile şi instituţiile de cultură şi de artă; elaborarea/formularea, în comun cu instituţiile de cultură şi de artă; elaborarea/formularea, în comun cu instituţiile şcolare din raion, de propuneri/sugestii pentru îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ şi prezentarea acestora Ministerului Educaţiei pentru implementarea în practică; motivarea/susţinerea pedagigilor cu performanţe deosebite.

- Ce puteţi spune pe final?

- Pedagogia e ştiinţa răbdării şi a calmului desăvârşit. Când eşti profesor nu poţi vedea imediat roadele unei zile de muncă. Ele sunt invizibile şi rămân aşa poate chiar şi 20 de ani. La început de an şcolar le doresc cadreor didactice din raion să fie optimiste. Or, dacă vom munci cu responsabilitate, competent, asiduu, neapărat vom avea ocazia să ne bucurăm de rezultate, chiar dacă aşteptarea e de durată. Succese şi într-un ceas bun!

A intervievat Sergiu CUMATRENCO
 
< Precedent   Următor >

Ultimile noutăţi din:

Finanţe

Declarația privind buna guvernare 2016
 Declarația privind buna guvernare


Citeşte mai departe...


Învață contabilii-șefi ai instituțiilor bugetare
 În scopul implementării prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Direcția Finanțe Şoldăneşti a desfășurat un ciclu de instruire privind aplicarea normelor metodologice. Astfel, la 11 şi 12 ianuarie în sala de protocol a Consiliului raional a avut loc seminarul de instruire a contabililor-șefi ai instituțiilor bugetare şi a primăriilor din raionul Şoldăneşti.

Citeşte mai departe...


Știre de interes: Principalele modificări ale impozitelor și taxelor vamale din acest an
 Principalele modificări ale Codului Fiscal și a celui Vamal, care au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017 prevăd:
  •  Majorarea scutirilor persoanele și a tranșelor de venit la mărimea ratei inflației, -82 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal unic de impozitare a veniturilor obținute din activitățile desfășurate de către avocați, notari, executori judecătorești, mediatori, experți judiciari, traducători/interpreți autorizați, +7,7 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal simplificat și facilitar privind impozitul pe venitul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente de comerț fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat;

Citeşte mai departe...


Seminar informativ pentru contabilii instituțiilor finanțate din bugetul raional
  Specialiștii din cadrul Direcției Finanțe au organizat o altă rundă de seminare pentru contabilii din instituțiile finanțate din bugetul raional. 
 Seminarul instuctiv a vizat modificările și completările efectuate vizavi de metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare pnetru pentru primul semestru al anului 2016 și pregătirea pentru elaborarea proiectelor de buget pentru anul următor. 

Citeşte mai departe...


Ateliere de lucru pentru contabili
  Direcția Finanțe de comun acord cu Trezoreria Teritorială Șoldănești a organizat, pe data 30 iunie și ulterior pe 7 iulie, instruirea contabililor-șefi din cadru primăriilor, cît și a contabililor - șefi, ai instituțiilor finanțate de bugetul raional.
 Seminarul instructiv a vizat metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare. Pentru pirma dată în acest an, contabilii operează cu metodologia create în format electronic astfel toate dările de seamă vor fi recepționate de către Direcția Finanțe în varianta electronica.

Citeşte mai departe...


Agricultură

Despre riscurile de înghețuri și brume
  Aspecte generale. În grupa fenomenelor meteorologice nefavorabile agriculturii, îngheţurile şi bruma ocupă un loc important. Ele determină nu numai frînarea dezvoltării plantelor şi încheierea prematură a ciclului de vegetaţie, ci chiar moartea parţială sau totală a acestora. În pomicultură de exemplu, sînt deosebit de mari daunele îngheţurilor de primăvară care surprind pomii în plină floare, distrugînd uneori aproape întreaga recoltă. Au de suferit îndeosebi caişii, piersicii, vişinii, cireşii, mărul şi nucul. De asemenea sînt afectate şi plantaţiile viticole, îndeosebi soiurile timpurii.
 

Citeşte mai departe...


RAPORT de activitate al DAA pentru perioada 2016
  În Republica Moldova Agricultura continuă să fie un sector important în economia țării cu toate că se simte o descreștere a contribuției agriculturii la Produsul Intern Brut (PIB) și constitue circa 10-14 % din datele ultimilor 4-5 ani comparativ cu cele peste 30 % înregistrate în urmă cu un deceniu.
  Această scădere a fost determinată de apariția rapidă a sectorului de servicii, ce reprezintă actualmente 2/3 din PIB. Mai mult decăt atăt, industria alimentară a furnizat în anul de referință 40 % din totalul industriei, în timp ce cu 5 ani în urmă era de circa 50%. Cauzele principale de instabilitate a produselor agricole este dependența agriculturii de condițiile climaterice – seceta a devenit un factor destructiv comun în ultimii ani care dacă nu al doilia păi al 3-lea an este secetos.

Citeşte mai departe...


Cunoștințele trainice – cheia succesului
  
  Recent, la inițiativa Centrului regional ACSA și Direcției Agricultură și Alimentare a Consiliului raional Șoldănești, la plantația de prun a SRL „Madino-Agro” din Olișcani, a fost organizată instruirea pomicultorilor privind tăierea în uscat a pomilor fructiferi și, în special, a celora de prun în condițiile anului curent. Plantația are 6 ani de la înființare, coroanele pomilor (și instruirea) au fost efectuate în strictă conformitate cu cerințele tehnologice de rigoare și recomandările experienței înaintate în domeniu.
   În calitate de instructor s-a prezentat Gheorghe Storoja, specialist consacrat în domeniu, cu un stagiu de muncă în domeniu de peste 42 de ani. Beneficiarii activității de instruire sunt pomicultori cu stagiu mare de muncă în ramură, dar, după cum au menționat și ei, mai au nevoie de cunoștințe noi și bine argumentate pentru o calitate mai înaltă a lucrărilor. Acest lucru l-au confirmat pomicultorii Serghei Ioncu, Svetlana Durnea, Ion Dămășcan, Natalia Rusnac și alții.

Citeşte mai departe...


Culturile nucifere: realități și perspective europene
    Recent, în sala de protocol a Consiliului raional Șoldănești, s-a desfășurat seminarul de instruire a deținătorilor de plantații nucifere și a celora care intenționează să inițieze pe viitor afaceri în acest domeniu. Activitatea instructivă cu genericul ,,Culturile nucifere: realități și perspective europene” a fost organizată de către Direcția Agricultură și Alimentare a Consiliului raional și Centrul regional ACSA. Cei prezenți au avut posibilitatea să obțină noi cunoștințe în inițierea afacerilor în domeniul nucifer, să se familiarizeze cu cerințele tehnologice la producerea nucilor și miezului de nucă de calitate și cu alte aspecte ale activităților de obținere a rezultatelor performante, ascultându-l pe directorul executiv al Uniunii Asociațiilor producătorilor de culturi nucifere din Moldova, Constantin Gajim, la fel și pe deținătorul primei mari plantații de nuci din raion, Nicolae Micu, pe alți participanți la instruire. Mai jos prezentăm notițe de la seminar.

Citeşte mai departe...


Învăţăm lucrând, lucrăm învăţând
  La 10 februarie, ora 10.00, Direcţia Agricultură și Alimentație, în comun cu Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru (SRFC), a convocat o şedinţă de lucru/instruire pe subiectul ”Corectitudinea legală de executare a Legii nr. 198 – XV cu privire la arenda în agricultură”. Ședința era destinată autorităților publice locale de nivelul I, inclusiv specialiștilor pentru reglementarea cadastrului funciar și agenților economici.

Citeşte mai departe...


Economie

Training pentru IMM-urile cu potențial de export
 East Invest 2 Project, vă invită la Training pentru IMM-urile cu potențial de export din 10 – 12 mai 2017 la
Chisinau, (Hotel VisPas, strada Alexandru Lăpuşneanu, 26).
  Camera de Comerţ şi Industrie a RM în colaborare cu Proiectul "East Invest 2", finanțat de UE, invită toate întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectorul de prelucrare a produselor agroalimentare și a produselor alimentare la cursul privind accesul pe piețele Uniunii Europene.
  Instruirea interactivă din cadrul Academiei pentru IMM-uri privind relaţiile comerciale cu UE va cuprinde subiecte precum: regulamentele UE şi standartele tehnice, disponibilitatea pentru export a întreprinderilor, marketing şi participarea companiilor la târguri şi expoziţii internaţionale. Instruirile vor fi conduse de către traineri specializaţi din ţările UE şi a Parteniariatului Estic.
    Limba de lucru: limba engleză. Pe parcursul instruirii va fi asigurată traducerea simultană.
   Accesul IMM, pe piețele internaționale, este crucial în lupta întreprinderilor de a se menține competitive și de a-şi extinde activitatea. Remarcăm că un număr impunător de întreprinderi mici şi mijlocii autohtone nu sunt suficient de informate despre cerințele necesare pentru a accesa piața europeană. Întreprinderile menţionează faptul că cunoașterea ZLSAC și aspectele legate de export sunt necesare şi importante pentru dezvoltare.
   Obiectivul Academiei pentru IMM este de a sprijini IMM-urile în procesul implementării Acordului de Comerț Liber RM-UE, cooperarea cu UE și activitatea de export. Pe parcursul conferinței vă veți familiariza cu prevederile și obligațiile impuse de ZLSAC, precum și acquis-ul UE în general. Obiectivul evenimentului este de a sensibiliza mediul de afaceri privind aspectele legate de export și informarea IMM-urilor despre instrumentele necesare accesării la pieţiele UE.
 Pentru a participa la seminar, Vă rugăm să vă înregistrați on-line accesând link-ul: SME application_v1_Moldova_Final rom Termenul limită pentru înregistrare: 5 mai 2017.
     Persoana de contact: Rodica Dimitriu, tel.: 022 23 32 86, e-mail: rodica.dimitriu@chamber.md. 

Citeşte mai departe...


In atenția femeilor antreprenoare!
                                                
300 de femei din Republica Moldova vor fi beneficiare ale proiectul „Business Women Academy”. Proiectul va fi gestionat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Promovarea Femeilor în Business (ICAWB)cu suportul financiar al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Citeşte mai departe...


Îndeplinirea planului operațional pentru anul 2016
Îndeplinirea planului operaţional actualizat pentru anul 2016 a
,,Strategiei de dezvoltare durabilă al raionului Şoldăneşti”
În anul 2016 s-au îndeplinit următoarele obiective:


Obiectivul I. Dezvoltarea şi diversificarea economiei raionului
Măsura preconozată 1. Dezvoltarea infrastructurii pentru susţinerea ÎMM
Agenţii economici şi tinerii antreprenori sunt informaţi, că Ministerul Economiei, ODIMM,, Organizaţia de promovarea exportului din RM, Asociaţia investitorilor străini - sunt organizaţiile, care se ocupă cu investitorii. Pe pagina WEB a Consiliului Raional a fost publicată lista proiectelor naţionale şi internaţionale în derulare în domeniul ÎMM, agenda Locală a Antreprenorului .
• Prin intermediul primăriilor au fost repartizate materiale informative, prin care populaţia a luat cunoştinţa de domeniile serviciilor acordate de către Biroul Comun de Informaţii şi Servicii(BCIS).

 

Citeşte mai departe...


În atenția cetățenilor din raionul Șoldănești
       Secţia Economie aduce la cunoştinţa locuitorilor raionului 
Şoldăneşti, că în fiecare joi, între orele 9.00-12.00, în incinta Consiliul raional, etajul I, va activa Biroul Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS), în cadrul căruia specialiştii vor acorda consultaţii din domeniile:
- Casei Naţionale Teritoriale de Asigurări Sociale
- Asistenţei Sociale şi Protecţia Familiei
- Inspectoratului Fiscal de Stat
- Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă
- Inspecţiei Muncii
- Serviciului cadastral
- juristulului Consiliului raional
(referitor la calcularea pensiei, indemnizaţii pentru copii, ajutor social, plata impozitelor, angajarea în câmpul muncii, servicii de cadastru, deschiderea afacerii, proiecte în derulare).
   Relaţii la tel: (0272) 2-54-83, (0272) 2-53-66.

Citeşte mai departe...


Proiectele naţionale implementate de ODIMM
  Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ODIMM) este o instituţie publică, necomercială, care dezvoltă şi implementează programe şi instrumente de suport penrtu sectorul ÎMM din Republica Moldova, cu scopul creşterii performanţei şi nivelului de competivitate a acestuia,contribuind la dezvoltarea economică durabilă a ţării şi la crearea de noi locuri de muncă.
Vă prezentăm informaţia referitor la Proiectele naţionale implementate de ODIMM.

Citeşte mai departe...


Construcţii

Adunare cu agenții economici din orașul Șoldănești

 

    Recent, președinta raionului, Svetlana Rotundu, a inițiat, împreună cu primăria orașului, o adunare cu mai mulți agenți economici din orașul Șoldănești. Scopul adunării a fost de a face un apel către toți agenții economici pentru a susține inițiativa primarului Ion Cuculescu de a efectua lucrări de reparație capitală în parcul principal al localității. Acest parc de agrement, care cere investiții enorme, nu va fi posibil de folosit în timpul apropiat dacă nu ne vom uni forțele pentru a-i schimba, măcar parțial, imaginea. „Mijloace financiare pentru asta nu au cum să se adune în bugetul primăriei, iar obținerea susținerii finanțatorilor străini este o procedură mai complicată, deaceea vă propun să contribuim fiecare după posibilitate pentru a face ceva frumos pentru acest oraș”. Cam așa a formulat îndemnul său primarul către toți conducătorii prezenți.

Citeşte mai departe...


Adunarea Acționarilor SA ”Salubritate Șoldănești”
 Sfârşitul lunii martie şi început de aprilie 2017 au fost marcante pentru cele 23 APL-uri fondatoare ale SA ,,Salubritate Şoldăneşti,,.
În cadrul adunării acţionarilor din 30.03.2017 administraţia operatorului regional responsabil de asigurarea salubrizării localităţilor a prezentat raportul privind situaţia financiară pentru anul 2016.

Citeşte mai departe...


Echipa ADR Centru în vizită la Șoldănești
   La data de 15 februarie, la Consiliul raional a avut loc ședința grupului de lucru cu participarea șefului Direcției relații cu instituțiile de dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcții Eduard Ungureanu, directorul ADR Centru Viorel Jardan și reprezentanții a managementul proiectelor împreună cu specialistul Secției Construcții Gospodării Comunale și Drumuri, Valeriu Bunăcalea și managerul Centrului de Sănătate Constantin.

Citeşte mai departe...


Președintele raionului la ședința Consiliului regional pentru Dezvoltare Centru
 La 26 ianuarie președintele raionului a participat la ședinta Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru, care s-a desfasurat în or. Ialoveni.  În cadrul acestei ședințe au fost discutate mai multe chestiuni ce ține de implementarea Strategiei de Dezvoltare Regionala Centru pe parcursul anului 2016, despre Concursul de propuneri de proiecte Planul Operațional Regional Centru 2017-2020 și despre implementarea proiectelor investiționale pe parcursl anului 2016.

Citeşte mai departe...


Discuții vizavi de managementul deșeurilor și managementul apeductelor în primării
Astăzi, la Șoldănești, autoritățile publice locale din cele 23 de primării din raionul Șoldănești s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru pentru a discuta despre noile modalități de management al apeductelor aflate în gestiunea primăriei și reflecții vizavi de probleme apărute în procesul de gestionare a deșeurilor solide în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I.
 

Citeşte mai departe...


Sănătate

Funcții vacante la Centrul de Sănătate Șoldănești
 IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești anunță concurs pentru următoarele funcții vacante:
  Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon: 0 272 252 66 sau 0272 2 51 16;
e-mail - cs.soldanesti@ms.md 

Citeşte mai departe...


Reduceri la achitarea primei AOAM în sumă fixă pentru 2017
 Până pe 31 martie 2017, persoanele care se asigură în mod individual beneficiază de reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.
• Reduceri de 75% din valoarea primei au proprietarii de teren agricol.
• Reduceri de 50% au fondatorii de întreprinderi individuale, arendaşii, arendatorii, deţinătorii de patentă, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern.
 Notarii publici, executorii judecătoreşti, avocaţii şi mediatorii neangajaţi plătesc prima în mărime integrală.
Prima de asigurare poate fi achitată la oficiile Poşta Moldovei şi la agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM).
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la AT Est tel. 023521816, 023520768 sau la Info CNAM – 0 800 99999.

Citeşte mai departe...


Spicuiri din activitatea IMSP Spitalul Raional Șoldănești
 IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti îşi desfăşoară activitatea în regim non stop cu capacitatea de deservire pentru 115 paturi.

  Pentru anul de activitate 2016 numărul
cazurilor tratate contractate cu CNAM constituie total – 3993 pentru populaţia asigurată /24402/ din care: - 3213 acute şi 780 cronice cu suma contractului de 16988,5 mii lei.
 Numărul cazurilor tratate atît acute cit şi cronice a fost îndeplinit pînă la data de 20.12.2016 cu 100% şi raportat Centrului de Managment în Sănătate.
   Instituţia a achitat pînă la data de 21.12.2016 – 12 salarii angajaţilor ,15% indicatorii de performanţă individuală în munca pentru lunile iulie-noiembrie şi cîte 0.75 salariu ajutor material tuturor angajaţilor. Cota cheltuielilor de personal pentru perioada anului 2016 constituie 54.6% faţă de 55% normativ.

Citeşte mai departe...


Raport succint de activitate a Centrului de Sănătate
 Raport succint de activitate a IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești pentru anul 2016

Odată cu definitivarea reformei în asistența medicală primară și înființarea Centrelor de Sănătate autonome Centrul Medicilor de Familie Șoldănești a devenit Centrul de Sănătate Șoldănești ce prestează servicii medicale la peste 20 000 de populație, sau puțin mai mult de jumătate din populația raionului.

Citeşte mai departe...


Noi medicamente compensate, prescrise de la 1 octombrie
 Lista de medicamente compensate din fondurile de 
 
 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care a fost extinsă recent până la 134 de denumiri comune internaţionale, a intrat în vigoare începând cu 1 octombrie 2016.
 Noile medicamente compensate vor fi utilizate pentru tratamentul a peste 20 de maladii în sala de tratamente/staţionar de zi, în cabinete de proceduri şi la domiciliu. Este vorba despre cele mai frecvente boli întâlnite în practica medicului de familie, printre care se numără pancreatita cronică, bronşita, pneumonia, pielonefrita etc.
 O noutate este şi creşterea accesului la medicamente compensate a persoanelor cu hepatită şi ciroză hepatică. Acestea vor beneficia de acidum ursodeoxycholicum – preparatul care anterior era recomandat doar pentru anumite tipuri de maladii asemănătoare. De asemenea, a fost majorată de la 50% la 70% rata de compensare a trei medicamente pentru tratamentul maladiilor aparatului digestiv (omeprazolum, famotidinum şi clarithromycinum). Pentru adulţi medicamentele vor fi compensate parţial, în proporţie de 70% pentru tratamentul stărilor acute în staţionare de zi, săli de proceduri, la domiciliu şi de 50% - în cazul unor maladii cronice.

Citeşte mai departe...


Protecţie socială

Activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului din Alcedar și Poiana
 
 La 22 martie 2017, în biroul vicepreședintelui raionului Șoldănești, a avut loc ședința Consiliului Raional pentru Protecția Copilului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:
1. Cu privire la activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului a primăriei din com. Alcedar și primăriei sat. Poiana pentru anul 2016.
Raportori: Cepraga Fiodor, primarul com. Alcedar și Negruța Nadejda primarul s. Poiana;

Citeşte mai departe...


Caz incitant la DASPFC Șoldănești
  În după amiaza zilei de 9 februarie la sediul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului din Șoldănești s-a adresat o mamă tânără cu un copil de numai jumătate de an. Avea o rugăminte ieșită din comun pentru această instituție raională...
  Mama, în vârstă de 19 ani, originară din raionul Rezina, a apelat la autoritatea tutelară din Șoldănești pentru a cere ajutor. Ajunsă într-o situație de impas, rămasă fără susținerea părinților sau a rudelor, fără loc de trai propriu și loc de muncă, ea a ajuns în stradă cu copilul în brațe. Disperată, a cerut ca fetița să fie plasată într-o instituție (pe o perioadă scurtă, până își va găsi o locuință și un serviciu stabil).

Citeşte mai departe...


Protecția drepturilor copilului
 Membrilor Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului:Florea Nina, Rusu Vladimir, Mîndru Nicolae, Morari Serghei, Barbos Margareta, Rotari Nadejda, Svetlana Zaițev, Croitoru Veaceslav și Namolovan Igor s-au convocat în ședința ordinară al consiliului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:

Citeşte mai departe...


Astazi au fost examinate dosarele depuse la FLSSP Șoldănești
 
   În anul 2016, din Fondul Local de Susținere Socială a Populației Șoldănești, 2824 de locuitori ai raionului Șoldănești, au beneficiat de susținere financiară acordată prin Deciziile Consiliului de Administrație a Fondului.
  De ajutorul material au beneficiat invalizi, persoane singure și în etate, precum și alte persoane inapte de muncă, dar și familiile cu mulți copii. Acestea pot solicita o asistenţă financiară unică odată la 11 luni prezentând acte confirmative. Astfel, pe parcursul anului 2016 au fost alocați peste 1,5 milioane de lei, în baza cererilor depuse.
Cifrele au fost prezentate de către Direcția Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului în cadrul primei ședințe a Consiliului de Administrație a FLSSP Șoldănești, care a avut loc la 20 ianuarie 2017.
 

Citeşte mai departe...


Sărbătoare pentru bătrânii solitari
 Cu o zi înainte de Revelion, un grup de consilierii raionali au vizitat persoanele de la Azilul pentru bătrâni și a persoane cu dizabilitate din or. Șoldănești.  Vicepreședintele raionului Nina Florea, însoțită de către consilierul Djumber Todua, Musteață Gheorghe și Rusu Larisa au adus în dar merinde dar și cele mai calde urări de bine.
 Printr-o decizie aprobată la ședința Consiliului raional din 08 decembrie s-a decis alocarea a 3000 mii lei pentru beneficiarii din Azil cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Acest obiecei se păstrează de cînd este fondat azilul de batrâni.

Citeşte mai departe...


Cultură

Festival pascal, festival de suflet ”Cu gândul la Tine, Doamne”
   Da, marți multă lume, care venise la 
mănăstirea Cușelăuca, se gândea cu rugă și dragoste la Dumnezeu și la Fiul Său - Iisus Hristos. Oamenii vroiau să se mai încălzească aierul de afară, fiindcă multe femei și fetițe erau tocmai vinete pe la buze de frig. Alții, mai ales organizatorii, vroiau tare mult să nu plouă, deoarece se anunțase pe la posturile de radio și televiziune despre asta. O parte dorea să evolueze bine în scenă, câte unul stând chiar cu mâinile împreunate în semn de rugă...
   Eu cred că Dumnezeu și Fiul Său au auzit asta, fiindcă până la urmă s-a făcut mai cald, n-a plouat și toate cele 21 de colective au evoluat cu succes. A fost o zi feerică, o zi cu multe cântece pascale și de proslăvire a Mântuitorului. În scenă se perinda colectiv după colectiv, fiecare depunând mult efort și talent pentru a evolua mai bine decât alții, dar și decât anii trecuți. În rezultat, spectatorii au avut parte de ceva deosebit...

Citeşte mai departe...


ARF are o nouă conducere
     Asociația raională de Fotbal (ARF) Șoldănești și-a votat un nou organ de conducere. Resetarea Asociației s-a produs după ce fostul președinte al ARF, Alexandru Relițchi, s-a retras din activitate.
   Marți, 11 aprilie 2017, în oraşul Șoldănești a avut loc Adunarea Generală de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere a ARF. La eveniment au participat 17 din 25 de delegaţi din partea membrilor afiliaţi ai ARF Șoldănești, plus președintele raionului, inclusiv conducerea şi membrii Comitetului Executiv al Asociaţiei. Forul fotbalistic naţional a fost reprezentat de către Ruslan Berzoi, vicepreședintele Federației Moldovenești de Fotbal.
 

Citeşte mai departe...


Festivalul Republican al Umorului

 Din dorința de a antrena colectivele de teatru, satiră și umor într-o competiție artistică deschisă și onestă, bazată pe libertate de exprimare, creativitate, imaginație, sensibilitate și originalitate, Secția Cultură, Tineret și Sport și Primăria Cotiujenii Mari, susținute de Consiliul raional Șoldănești și de Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, organizează și desfășoară Festivalul Republican al Umorului la fiecare început de aprilie.
Ajuns la cea de-a III-ea ediție, festivalul are loc la baștina actorului, regizorului și umoristului Gheorghe Urschi, în satul Cotiujenii Mari.


Citeşte mai departe...


”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a
 La data de 30 martie 2017, în sala de festivități a L/T ”Alexei Mateevici” s-a desfășurat Concursul national ”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a dedicate aniversării a 129 de ani de la nașterea poetului –preot la care au participat 98 de elevi din liceele ”Alexei Mateevici„ și ”Ștefan cel Mare”, gimnaziile Cotiujenii Mari, Pohoarna, Salcia, Dobrușa, Poiana, Fuzăuca, Vadul-Rașcov, Chipeșca și Liceul ”Aleco Russo” din s. Cojușna, raionul Strășeni. Învingătorii au fost premiați cu trofee, medalii și cărți. Diplome au primit toți paticipanții. Ca oaspete la concurs au fost invitați Protopopul de Șoldănești Vasile Rotari, domnul Strătilă Vlad, reporterul ziarului ”Făclia”, membru al Uniunii Scriitorilor, Nicolae Mândru, șeful Direcției Învățământ și Iurie Durnea, directorul școlii de pictură.

Citeşte mai departe...


Decada ”Mărțișor - 2017” în plină desfășurare
  În fiecare primavară, la început de martie, colectivele artistice care activează în raionul Șoldănești își invită spectatorul la un concert de zile mare – peste toate ”Mărțișorul” preia stăpânirea, iar razele de soare scot din case oamenii dornici de petreceri și voie bună. Copii și maturii încântă ochiul și inima prin evoluări notorii, caracterizate de sufletul primăverii, al reînoirii, al dragostei, al speranței și bunei dispoziții. Toți se bucură când vine primăvara, îndeosebi cei care reușesc să adune cât mai mulți spectatori la concertele cu ocazia sosirii primăverii sau cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Femeii. Decada ”Mărțișor” este un eveniment devenit tradițional și la noi, la Șoldănești. Această manifestare culturală adună pe scenă artiști valoroși din raion într-o sublimă sărbătoare a muzicii, a dragostei și a prieteniei.
 

Citeşte mai departe...