Skip to content

Index

Pagina Principala arrow Economie arrow Îndeplinirea planului operațional pentru anul 2016
Îndeplinirea planului operațional pentru anul 2016 Imprimare
Vineri, 10 Martie 2017
Îndeplinirea planului operaţional actualizat pentru anul 2016 a
,,Strategiei de dezvoltare durabilă al raionului Şoldăneşti”
În anul 2016 s-au îndeplinit următoarele obiective:


Obiectivul I. Dezvoltarea şi diversificarea economiei raionului
Măsura preconozată 1. Dezvoltarea infrastructurii pentru susţinerea ÎMM
Agenţii economici şi tinerii antreprenori sunt informaţi, că Ministerul Economiei, ODIMM,, Organizaţia de promovarea exportului din RM, Asociaţia investitorilor străini - sunt organizaţiile, care se ocupă cu investitorii. Pe pagina WEB a Consiliului Raional a fost publicată lista proiectelor naţionale şi internaţionale în derulare în domeniul ÎMM, agenda Locală a Antreprenorului .
• Prin intermediul primăriilor au fost repartizate materiale informative, prin care populaţia a luat cunoştinţa de domeniile serviciilor acordate de către Biroul Comun de Informaţii şi Servicii(BCIS).

 
 • Secţia a prezintat pentru agenţi economici materiale despre funcţiile, obiectivele şi activităţile Organizaţiei de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.
• În cadrul întrunirilor şi deplăsărilor în teritoriu a prestatorilor de serviciu au benificiat de informaţi 763 persoane.
• Prin intermediul ziarului şi studioului local au fost informati tinerii de vîrsta 18-30 ani despre Programul Naţional de abilitare economică a tinerilor, care doresc să-şi lanseze propria afacere în zonele rurale.
• A fost organizat şi desfăşurat seminar de instruire în domeniul dezvoltării ÎMM pe tema:
- Proiecte internaţionale şi naţionale în derulare

Măsura preconozată 2.Dezvoltarea industriei şi crearea locurilor noi de muncă.
• SRL ,,Intevizstudio,, din or. Şoldăneşti finalizează lucrările la construcţia centrului comercial , planul investiţiilor fiind de 2000 mii lei, din care s-au valorificat 1800 mii lei.
• De către ÎI ,,F-Dacia-Şineşeuţchi,, din or. Şoldăneşti au fost valorificate 200 mii lei pentru construcţia atelierului pentru producerea materialelor de construcţie, planul investiţiilor - 300 mii lei.

• De către SRL,,Gligor-Furdui,,prin proiectul ,,Promovarea măsurelor de încredere pe ambele maluri ale Nistrului,,care a fost finanţat de UE prin PNUD în sumă de 225 mii lei a fost deschis cabinet de imagistică dentară care deserveşte populaţia din 4 raioane(Şoldăneşti,Floreşti,Rezina Rîbniţa)şi s-au creat 4 locuri noi de muncă.

• La ÎI,,Grei Club,, care acordă servicii de agrement au fost create 3 lucuri de muncă.

• De către SRL,,Colos,,care comercializează piese de schimb a fost creat 1 loc nou de muncă.

• ÎI,,Covrigei,, care produc şi comercialzeză produse de panificaţie au deschis 2 locuri de muncă.

Măsura preconozată 3. Creşterea competitivităţii sectorului agricol.
- s-au construit din mijloace proprii depozite pentru păstrarea cerealelor a cîte 3000 tone fiecare în GȚ „ A. Sandic” S. Șipca și GȚ «C. Guțan» s. Răspopeni
- s-au construit din mijloace proprii 2 uscătorii de fructe a cîte 6 tone fiecare în GȚ „R. Cojocaru» s. Parcani
- s-au construit din mijloace proprii depozite pentru păstrarea cerealelor de 5000 tone în GȚ „Nina Boroşciuc,,s.Dobruşa și ,,CMT,,s.Cipeşca cu capacitatea de 400 m2.
- S-a construit din mijloace proprii depozit de păstrare a fructelor în s.Şipca de către GŢ,,A.Sandic,, cu capacitatea de 1500 t.
- S-a construit şi renovat brutăria din s.Cotiujenii Mari de către SRL,,Luan Cov Grup,,
- S-au procurat cîntare electrice de către GŢ,,A.Sandic,, s.Şipca cu capacitatea de 60 tone şi de către GŢ ,,CMT ,,s.Chipeşca de 10 tone ,costul fiind de 70 mii lei.
- s-au instalat sisteme de irigare din mijloace proprii pe o suprafață de 11 ha de plantații multianuale în SRL « Lobi Logistic» s. Chipeșca
- s-a renovat parcul de mașin în sectorul agricol din mijloace proprii a agenților economici în sumă de 7700000 lei

- S-au plantat livezi la :

- GŢ “ S Dontov”- 12 ha de caise s. Alcedar şi 10 ha de măr s. Mihuleni
- GŢ “ R Tatarenco”- 17 ha de caise, s. Găuzeni
- GŢ “ R Cojocaru”- 32 ha de prune, s. Parcani
- GŢ „ A Cornienco”- 5 ha cireş, 6 ha prune şi 6 ha caise, s. Fuzăuca
- GŢ ,,V Guţan”- 4,5 ha de nuc, s. Vadul Raşcov
- GŢ ,,V.Belous”-4,5 ha cireş, s.Alcedar
- GŢ ,,Şveţ Ion,,-4 ha nuc,s.Şipca
- GŢ,,Melnic Serghei,,-11 ha prune,s.Climăuţii de Jos
- GŢ,,La Craina,,-2ha prune,2ha caise,s.Vadul Raşcov
- GŢ,,Roga Vasile,,- 4 nuc,s.Climăuţii de Jos
- GŢ,,Braga Ion,, - 9 nuc,s.Găuzeni
- GŢ,,Belous Vasile,,- 15 caise,s.Alcedar
- GŢ,,Pelivan Victor,,- 2 ha nuc,s.Olişcani
- s-au casat, defrișat şi întrodus în circuitul agricol 12 ha de plantații multianuale în s. Cobîlea


• În sectorul zootehnic :

• S-a reconstruit o încăpere pentru creşterea porcinelor cu suprafaţa de 1200 m.p.de către SRL,,Pegas,, s.Cotiujenii Mari cu capacitatea de 7500 capete.
• S-a construit minifermă de bovine cu capacitatea de 30 capete de către GŢ,,Grăjdean,,s.Dobruşa.
• S-a reconstruit şi renovat ferma de porcine de către SRL,,Alexandru SLV,,s.Cuşmirca cu capacitatea de 1300 capete.

Obiectivul II. Servicii publice calitative şi diversificate.
Măsura preconozată 1. Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale şi crearea centrelor de asistenţă socială

• S-a acumulat baza de date referitor la familiile cu copii în situaţie de risc, a persoanelor în vîrstă cu disabilităţi.
• În or. Şoldăneşti activează azilul pentru persoane în etate şi cu dizabilităţi, la moment sunt internate 28 persoane dintre care 3 sint contra plată. Din 28 de persoane 13 sînt ţintuite la pat. Capacitatea azilului este de 25 de locuri.
• În s. Cotiujenii Mari activează Centrul de zi ”Păcuraşii”, numărul de copii ce beneficiază de servicii constituie 25 persoane.
• Continuie lucrul de îmbunătăţire a serviciilor de îngrijire a 470 persoane vîrsnice. Toate persoanele care necesită aceste servicii sunt deservite în termenii stabiliti;

• Din iniţiativa autorităţii tutelare raionale este înfiinţat serviciul asistenţei parental profesioniste. În 7 localităţi ale raionului activează 15 asistenţi parentali profesionişti, numărul copiilor deserviţi constituie 38:
s.Sămăşcani : 1 familie- 2 copil; 1 familie- 2 copii; 1 familie-3 copii; 1 familie- 4 copii;
s. Răspopeni : 1 familie - 3 copii, s.Sectaci : 1 familie - 1 copil, 1familie-3
copii; 1 familie-2 copii; 1 familie 4 copil s. Cot : 1 familie - 1 copil, Climăuţi de Jos : 2 familii - 3 copii, s. Vadul – Rascov : 1 familie - 2 copii,1 familie-3 copii; s.Cuşmirca : 1 familie - 2 copii.

• În or.Şoldăneşti activează casa de copii de tip familial ,,Concordia” în care la moment se află 5 copii în plasament.
• În s. Chipesca activează Casa de tip familiar, unde sunt amplasaţi 6 copii.
• În raion sunt angajaţi 23 asistenţi sociali

Au fost schimbate la azilul de bătrîni ferestrele, reparaţie care a fost posibilă în urma unei donaţii acordate de către Asociaţia ,,Swiss Red Cross” în sumă de 189500 lei.
A fost reparat parţial acoperişul sediului DASPFC Şoldăneşti în sumă de 19000 mii lei cît şi schimbate o parte a ţevilor de canalizare.

Măsura preconozată 2. Construcţia, reabilitarea si/sau modernizarea
infrastructurii educaţionale

• S-a reparat sala sportivă la liceul teoretic ,,Alexei Mateevici,,în sumă de 823 mii lei.
• S-a reparat acoperişul la liceul teoretic ,,Alexei Mateevici,,în sumă de 193 mii lei.
• S-a termoizolat pereţii la gim.s.Răspopeni în sumă de 1870 mii lei.
• S-au schimbat geamurile la gim.Samaşcani în sumă de 150 mii lei.
• S-a reparat sala sportiva la L/T din s.Olişcani în sumă de 200 mii lei
• S-au schimbat paradoselele la gim.Climăuţii de Jos în sumă de 40,4 mii lei.
• S-a schimbat sistemul de iluminare la gim.Salcia în sumă de 58,4 mii lei
• S-a reparat blocul sanitar şi canalizarea la gr..din s.Fuzăuca din BL în sumă de 90 mii lei
• S-a reparat capital blocul alimentar la gr.de copii ,,Mărţişor,, din Şoldăneşti din BL în sumă de 185 mii lei.
• S-a raparat capital grădiniţa de copii din s.Salcia din FISM -suma valorificată de 3000 mii lei
Total au fost indeplinite lucrari la instituţiile de învăţămînt in suma de 6669,8 mii lei.


Măsura preconizată 3.Îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii în
sănătate
Centrul de Sanatate Soldanesti:


• Din lipsa mijloacelor băneşti nu s-a îndeplinit nici o lucrare la instituţia dată.

Spitalul Raional Şoldăneşti:


• S-au executat lucrari de termoizolare a pereţilor,schimbării ferestrelor,uşilor la spitalului raional în sumă de 3,8 mln. lei.
Total executat: 3,8 mii lei.

Obiectivul III. Infrastructura locală dezvoltată şi extinsă
Măsura preconozată 1. Reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii drumurilor
- Din bugetul raional au fost alocaţi 400 mii lei pentru întreţinerea drumurilor locale dintre care s-au valorificat 394,6 mii lei.
-S-au reparat drumurile în urma lichidării consecinţelor naturale (ploi)s.Climăuţii de Jos,Cot,Salcia-suma de 100 mii lei.
-S-au reparat drumurile naţionale şi locale din FR în sumă de 2330,6 mii lei
Total executat : 2825,2 mii lei.

Măsura preconozată 2.Promovarea şi implementarea proiectelor investiţionale în infrastructură de Cultură şi SPORT
• S-au finalizat lucrările la construcţia ministadionului la gim.din s.Chipeşca în sumă de 96 mii lei finanţat din Bugetul raional.
• La L/T din s.Cotiujenii Mari s-a construit ministadion în sumă de 460 mii lei.
• Din BL a fost reparat acoperişul Casei de Cultură din s.Cuşmirca în sumă de 177 mii lei.
• S-a reparat monumentul Eroilor căzuţi în Marele Război a.1941-1945 din s.Chipeşca - valorificaţi 20 mii lei
• S-a reparat gardul la Casa de cultură din s.Răspopeni din BL în sumă de 69 mii lei.

Măsura preconozată 3. Promovarea investiţilor în sistemele de alimentare cu apă şi sistemelor de canalizare.


• S-a construit apeduct şi sistem de canalizare cu suportul FEN în
s.Salcia în sumă de 4000 mii lei.
• S-a elaborat proiectul de construcţie a apeductului şi sistemului de canalizare în s. Cotiujenii Mari în sumă de 370 mii lei
• S-a elaborat proiectul de construcţie a fîntînii arteziene în s.Răspopeni din BL în sumă de 29 mii lei
• S-a elaborat proiectul de construcţie a apeductului şi sistemului de canalizare în s. Răspopeni în sumă de 170 mii lei
• S-a construit apeduct şi staţie de tratare a fîntînii arteziene în s.Răspopeni în sumă de 1872 mii lei
- Din lipsa mijloacelor financiare n-au fost efectuate lucrări în următoarele localităţi: s.Alcedar, ,Poharna,Cotijenii Mari,Olişcani,Cuşmirca,Glingeni,
Chipeşca ,Dobruşa,Şoldăneşti

Măsura preconozată 4. Promovarea şi implementarea proiectelor investiţionale în infrastructură de gazificare.


• S-a elaborat proiectul de gazificare a 62 gospodării din s.Răspopeni în sumă de 2970 mii lei
• S-a elaborat proiectul de gazificăre a grădiniţei de copii din s. Răspopeni în sumă de 12 mii lei
Măsura preconozată 5. Promovarea şi implementarea proiectelor investiţionale în infrastructură de iluminare stradală.
• S-au efectuat lucrări la iluminarea stradală:
• s.Alcedar în sumă de 220 mii lei
• s.Poiana în sumă de 220 mii lei
• s.Salcia în sumă de 220 mii lei
• S-a elaborat proiectul de conectare la iluminarea s.Răspopeni în sumă de 175 mii lei din BL.
Din lipsa mijloacelor financiare n-au fost efectuate lucrările în următoarele localităţi:Chipeşca,Cobîlea,Găuzeni, Olişcani,Poharna, Şipca,Şoldăneşti.
 
< Precedent   Următor >

Ultimile noutăţi din:

Finanţe

Declarația privind buna guvernare 2016
 Declarația privind buna guvernare


Citeşte mai departe...


Învață contabilii-șefi ai instituțiilor bugetare
 În scopul implementării prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Direcția Finanțe Şoldăneşti a desfășurat un ciclu de instruire privind aplicarea normelor metodologice. Astfel, la 11 şi 12 ianuarie în sala de protocol a Consiliului raional a avut loc seminarul de instruire a contabililor-șefi ai instituțiilor bugetare şi a primăriilor din raionul Şoldăneşti.

Citeşte mai departe...


Știre de interes: Principalele modificări ale impozitelor și taxelor vamale din acest an
 Principalele modificări ale Codului Fiscal și a celui Vamal, care au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017 prevăd:
  •  Majorarea scutirilor persoanele și a tranșelor de venit la mărimea ratei inflației, -82 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal unic de impozitare a veniturilor obținute din activitățile desfășurate de către avocați, notari, executori judecătorești, mediatori, experți judiciari, traducători/interpreți autorizați, +7,7 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal simplificat și facilitar privind impozitul pe venitul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente de comerț fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat;

Citeşte mai departe...


Seminar informativ pentru contabilii instituțiilor finanțate din bugetul raional
  Specialiștii din cadrul Direcției Finanțe au organizat o altă rundă de seminare pentru contabilii din instituțiile finanțate din bugetul raional. 
 Seminarul instuctiv a vizat modificările și completările efectuate vizavi de metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare pnetru pentru primul semestru al anului 2016 și pregătirea pentru elaborarea proiectelor de buget pentru anul următor. 

Citeşte mai departe...


Ateliere de lucru pentru contabili
  Direcția Finanțe de comun acord cu Trezoreria Teritorială Șoldănești a organizat, pe data 30 iunie și ulterior pe 7 iulie, instruirea contabililor-șefi din cadru primăriilor, cît și a contabililor - șefi, ai instituțiilor finanțate de bugetul raional.
 Seminarul instructiv a vizat metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare. Pentru pirma dată în acest an, contabilii operează cu metodologia create în format electronic astfel toate dările de seamă vor fi recepționate de către Direcția Finanțe în varianta electronica.

Citeşte mai departe...


Agricultură

Despre riscurile de înghețuri și brume
  Aspecte generale. În grupa fenomenelor meteorologice nefavorabile agriculturii, îngheţurile şi bruma ocupă un loc important. Ele determină nu numai frînarea dezvoltării plantelor şi încheierea prematură a ciclului de vegetaţie, ci chiar moartea parţială sau totală a acestora. În pomicultură de exemplu, sînt deosebit de mari daunele îngheţurilor de primăvară care surprind pomii în plină floare, distrugînd uneori aproape întreaga recoltă. Au de suferit îndeosebi caişii, piersicii, vişinii, cireşii, mărul şi nucul. De asemenea sînt afectate şi plantaţiile viticole, îndeosebi soiurile timpurii.
 

Citeşte mai departe...


RAPORT de activitate al DAA pentru perioada 2016
  În Republica Moldova Agricultura continuă să fie un sector important în economia țării cu toate că se simte o descreștere a contribuției agriculturii la Produsul Intern Brut (PIB) și constitue circa 10-14 % din datele ultimilor 4-5 ani comparativ cu cele peste 30 % înregistrate în urmă cu un deceniu.
  Această scădere a fost determinată de apariția rapidă a sectorului de servicii, ce reprezintă actualmente 2/3 din PIB. Mai mult decăt atăt, industria alimentară a furnizat în anul de referință 40 % din totalul industriei, în timp ce cu 5 ani în urmă era de circa 50%. Cauzele principale de instabilitate a produselor agricole este dependența agriculturii de condițiile climaterice – seceta a devenit un factor destructiv comun în ultimii ani care dacă nu al doilia păi al 3-lea an este secetos.

Citeşte mai departe...


Cunoștințele trainice – cheia succesului
  
  Recent, la inițiativa Centrului regional ACSA și Direcției Agricultură și Alimentare a Consiliului raional Șoldănești, la plantația de prun a SRL „Madino-Agro” din Olișcani, a fost organizată instruirea pomicultorilor privind tăierea în uscat a pomilor fructiferi și, în special, a celora de prun în condițiile anului curent. Plantația are 6 ani de la înființare, coroanele pomilor (și instruirea) au fost efectuate în strictă conformitate cu cerințele tehnologice de rigoare și recomandările experienței înaintate în domeniu.
   În calitate de instructor s-a prezentat Gheorghe Storoja, specialist consacrat în domeniu, cu un stagiu de muncă în domeniu de peste 42 de ani. Beneficiarii activității de instruire sunt pomicultori cu stagiu mare de muncă în ramură, dar, după cum au menționat și ei, mai au nevoie de cunoștințe noi și bine argumentate pentru o calitate mai înaltă a lucrărilor. Acest lucru l-au confirmat pomicultorii Serghei Ioncu, Svetlana Durnea, Ion Dămășcan, Natalia Rusnac și alții.

Citeşte mai departe...


Culturile nucifere: realități și perspective europene
    Recent, în sala de protocol a Consiliului raional Șoldănești, s-a desfășurat seminarul de instruire a deținătorilor de plantații nucifere și a celora care intenționează să inițieze pe viitor afaceri în acest domeniu. Activitatea instructivă cu genericul ,,Culturile nucifere: realități și perspective europene” a fost organizată de către Direcția Agricultură și Alimentare a Consiliului raional și Centrul regional ACSA. Cei prezenți au avut posibilitatea să obțină noi cunoștințe în inițierea afacerilor în domeniul nucifer, să se familiarizeze cu cerințele tehnologice la producerea nucilor și miezului de nucă de calitate și cu alte aspecte ale activităților de obținere a rezultatelor performante, ascultându-l pe directorul executiv al Uniunii Asociațiilor producătorilor de culturi nucifere din Moldova, Constantin Gajim, la fel și pe deținătorul primei mari plantații de nuci din raion, Nicolae Micu, pe alți participanți la instruire. Mai jos prezentăm notițe de la seminar.

Citeşte mai departe...


Învăţăm lucrând, lucrăm învăţând
  La 10 februarie, ora 10.00, Direcţia Agricultură și Alimentație, în comun cu Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru (SRFC), a convocat o şedinţă de lucru/instruire pe subiectul ”Corectitudinea legală de executare a Legii nr. 198 – XV cu privire la arenda în agricultură”. Ședința era destinată autorităților publice locale de nivelul I, inclusiv specialiștilor pentru reglementarea cadastrului funciar și agenților economici.

Citeşte mai departe...


Învăţământ

Cine munceşte, acela câştigă
   
  Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Biblioteca Naţională ,,Ion Creangă” organizează anual concursul literar ,, La izvoarele înţelepciunii „ cu scopul de a promova lectura şi a familiariza elevii cu viaţa şi activitatea personalităţilor din literatură, cultură, istoria naţională şi universală. Concursul este la ediţia XXVII-a, în anul curent a fost dedicat scriitorului Petre Ispirescu.      Elevii claselor V-VII au studiat literatura recomandată şi au participat activ la etapa locală a concursului, organizaţi şi îndrumaţi de bibliotecarii şcolari, profesorii de limbă și literatură română, bibliotecarii de la bibliotecile publice.

Citeşte mai departe...


Ziua Drapelului Republicii Moldova
  Astăzi 27 aprilie este marcată Ziua Drapelului şi a Stemei de Stat, simbolurile oficiale ale suveranităţii şi independenţei, care se sărbătoreşte din 2010. În toate instituţiile de învăţămînt din raion au fost organizate diferite activităţi cu acest prilej.
  Elevii din LT,, A. Mateevici” Şoldăneşti, împreună cu Elena Ciorici, directorul adjunct pentru educaţie au prezentat un flash mob dedicat acestui eveniment. Şeful Direcţiei Învăţământ, Nicolae Mîndru, a accentuat importanţa cunoaşterii istoriei pentru generaţia tânără, a îndemnat participanţii să respecte simbolurile naţionale, să cinstească cu mândrie Drapelul de Stat şi să onoreze Stema de Stat a Republicii Moldova.

Citeşte mai departe...


Formarea continuă a cadrelor didactice-condiție primordială spre succes
  
  Îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale este necesară pentru asigurarea calității serviciilor educaționale. Stabilirea nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice, proiectarea și desfășurarea eficientă a activităților de perfecționare determină performanțele profesionale.
   În acest scop a fost organizat un seminar instructiv-metodic cu directorii adjuncți pentru instruire în Liceul teoretic ”A.Mateevici” Șoldănești la data de 18 aprilie 2017. În cadrul seminarului a fost desfășurată o activitate de formare continuă cu subiectul ”Evaluarea: experiențe inovative”, moderatori directorii adjuncți pentru instruire dle Stihari Lucia și Maznic Elena.

Citeşte mai departe...


Generaţie sănătoasă
   Centrele de sănătate prietenoase tinerilor au
 scopul de a spori accesul tinerilor la informaţii şi servicii calitative de sănătate şi la alte servicii: informare, consiliere, servicii medicale, referire. Aceste servicii sunt orientate ca să rezolve problemele prioritare cu care se confruntă adolescenţii şi tinerii.
  La 26 aprilie în incinta sălii de şedinţe a Centrului Medicilor de Familie s-au întrunit directorii adjuncţi pentru educaţie, psihologii şcolari la un seminar, organizat de Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor.

Citeşte mai departe...


Evaluarea: experiențe inovative
  
  Școala viitorului cere conceptualizări noi și perfecționarea pedagogilor pentru implementarea inovațiilor în abordarea schimbării. Având la cârmă manageri competenți, cu viziuni noi în stilul de conducere și de monitorizare a progresului personalului didactic, școala poate avea o altfel de imagine. Credem că directorii adjuncți instruire din raionul Șoldănești, fiind dirijați de dna Diana Oprea, șefa cabinetului metodic a Direcției raionale Învățământ, au mari șanse să performeze în carieră. Competențele manageriale axate pe consiliere, cunoștințele de care dă dovadă, tactul, optimismul Dumneaei emană încredere, entuziasm, ne mobilizează spre noi realizări, ne stimulează interesul pentru inovațiile în domeniu. Seminarul raional desfășurat de dna Diana Oprea în incinta instituției noaste (IPLT “Alexei Mateevici”) ne-a cultivat un sentiment puternic al semnificației personale în raport cu ceea ce facem, ne-a demonstrat o cultură de colaborare eficientă.

Citeşte mai departe...


Construcţii

Adunare cu agenții economici din orașul Șoldănești

 

    Recent, președinta raionului, Svetlana Rotundu, a inițiat, împreună cu primăria orașului, o adunare cu mai mulți agenți economici din orașul Șoldănești. Scopul adunării a fost de a face un apel către toți agenții economici pentru a susține inițiativa primarului Ion Cuculescu de a efectua lucrări de reparație capitală în parcul principal al localității. Acest parc de agrement, care cere investiții enorme, nu va fi posibil de folosit în timpul apropiat dacă nu ne vom uni forțele pentru a-i schimba, măcar parțial, imaginea. „Mijloace financiare pentru asta nu au cum să se adune în bugetul primăriei, iar obținerea susținerii finanțatorilor străini este o procedură mai complicată, deaceea vă propun să contribuim fiecare după posibilitate pentru a face ceva frumos pentru acest oraș”. Cam așa a formulat îndemnul său primarul către toți conducătorii prezenți.

Citeşte mai departe...


Adunarea Acționarilor SA ”Salubritate Șoldănești”
 Sfârşitul lunii martie şi început de aprilie 2017 au fost marcante pentru cele 23 APL-uri fondatoare ale SA ,,Salubritate Şoldăneşti,,.
În cadrul adunării acţionarilor din 30.03.2017 administraţia operatorului regional responsabil de asigurarea salubrizării localităţilor a prezentat raportul privind situaţia financiară pentru anul 2016.

Citeşte mai departe...


Echipa ADR Centru în vizită la Șoldănești
   La data de 15 februarie, la Consiliul raional a avut loc ședința grupului de lucru cu participarea șefului Direcției relații cu instituțiile de dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcții Eduard Ungureanu, directorul ADR Centru Viorel Jardan și reprezentanții a managementul proiectelor împreună cu specialistul Secției Construcții Gospodării Comunale și Drumuri, Valeriu Bunăcalea și managerul Centrului de Sănătate Constantin.

Citeşte mai departe...


Președintele raionului la ședința Consiliului regional pentru Dezvoltare Centru
 La 26 ianuarie președintele raionului a participat la ședinta Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru, care s-a desfasurat în or. Ialoveni.  În cadrul acestei ședințe au fost discutate mai multe chestiuni ce ține de implementarea Strategiei de Dezvoltare Regionala Centru pe parcursul anului 2016, despre Concursul de propuneri de proiecte Planul Operațional Regional Centru 2017-2020 și despre implementarea proiectelor investiționale pe parcursl anului 2016.

Citeşte mai departe...


Discuții vizavi de managementul deșeurilor și managementul apeductelor în primării
Astăzi, la Șoldănești, autoritățile publice locale din cele 23 de primării din raionul Șoldănești s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru pentru a discuta despre noile modalități de management al apeductelor aflate în gestiunea primăriei și reflecții vizavi de probleme apărute în procesul de gestionare a deșeurilor solide în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I.
 

Citeşte mai departe...


Sănătate

Funcții vacante la Centrul de Sănătate Șoldănești
 IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești anunță concurs pentru următoarele funcții vacante:
  Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon: 0 272 252 66 sau 0272 2 51 16;
e-mail - cs.soldanesti@ms.md 

Citeşte mai departe...


Reduceri la achitarea primei AOAM în sumă fixă pentru 2017
 Până pe 31 martie 2017, persoanele care se asigură în mod individual beneficiază de reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.
• Reduceri de 75% din valoarea primei au proprietarii de teren agricol.
• Reduceri de 50% au fondatorii de întreprinderi individuale, arendaşii, arendatorii, deţinătorii de patentă, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern.
 Notarii publici, executorii judecătoreşti, avocaţii şi mediatorii neangajaţi plătesc prima în mărime integrală.
Prima de asigurare poate fi achitată la oficiile Poşta Moldovei şi la agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM).
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la AT Est tel. 023521816, 023520768 sau la Info CNAM – 0 800 99999.

Citeşte mai departe...


Spicuiri din activitatea IMSP Spitalul Raional Șoldănești
 IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti îşi desfăşoară activitatea în regim non stop cu capacitatea de deservire pentru 115 paturi.

  Pentru anul de activitate 2016 numărul
cazurilor tratate contractate cu CNAM constituie total – 3993 pentru populaţia asigurată /24402/ din care: - 3213 acute şi 780 cronice cu suma contractului de 16988,5 mii lei.
 Numărul cazurilor tratate atît acute cit şi cronice a fost îndeplinit pînă la data de 20.12.2016 cu 100% şi raportat Centrului de Managment în Sănătate.
   Instituţia a achitat pînă la data de 21.12.2016 – 12 salarii angajaţilor ,15% indicatorii de performanţă individuală în munca pentru lunile iulie-noiembrie şi cîte 0.75 salariu ajutor material tuturor angajaţilor. Cota cheltuielilor de personal pentru perioada anului 2016 constituie 54.6% faţă de 55% normativ.

Citeşte mai departe...


Raport succint de activitate a Centrului de Sănătate
 Raport succint de activitate a IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești pentru anul 2016

Odată cu definitivarea reformei în asistența medicală primară și înființarea Centrelor de Sănătate autonome Centrul Medicilor de Familie Șoldănești a devenit Centrul de Sănătate Șoldănești ce prestează servicii medicale la peste 20 000 de populație, sau puțin mai mult de jumătate din populația raionului.

Citeşte mai departe...


Noi medicamente compensate, prescrise de la 1 octombrie
 Lista de medicamente compensate din fondurile de 
 
 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care a fost extinsă recent până la 134 de denumiri comune internaţionale, a intrat în vigoare începând cu 1 octombrie 2016.
 Noile medicamente compensate vor fi utilizate pentru tratamentul a peste 20 de maladii în sala de tratamente/staţionar de zi, în cabinete de proceduri şi la domiciliu. Este vorba despre cele mai frecvente boli întâlnite în practica medicului de familie, printre care se numără pancreatita cronică, bronşita, pneumonia, pielonefrita etc.
 O noutate este şi creşterea accesului la medicamente compensate a persoanelor cu hepatită şi ciroză hepatică. Acestea vor beneficia de acidum ursodeoxycholicum – preparatul care anterior era recomandat doar pentru anumite tipuri de maladii asemănătoare. De asemenea, a fost majorată de la 50% la 70% rata de compensare a trei medicamente pentru tratamentul maladiilor aparatului digestiv (omeprazolum, famotidinum şi clarithromycinum). Pentru adulţi medicamentele vor fi compensate parţial, în proporţie de 70% pentru tratamentul stărilor acute în staţionare de zi, săli de proceduri, la domiciliu şi de 50% - în cazul unor maladii cronice.

Citeşte mai departe...


Protecţie socială

Activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului din Alcedar și Poiana
 
 La 22 martie 2017, în biroul vicepreședintelui raionului Șoldănești, a avut loc ședința Consiliului Raional pentru Protecția Copilului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:
1. Cu privire la activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului a primăriei din com. Alcedar și primăriei sat. Poiana pentru anul 2016.
Raportori: Cepraga Fiodor, primarul com. Alcedar și Negruța Nadejda primarul s. Poiana;

Citeşte mai departe...


Caz incitant la DASPFC Șoldănești
  În după amiaza zilei de 9 februarie la sediul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului din Șoldănești s-a adresat o mamă tânără cu un copil de numai jumătate de an. Avea o rugăminte ieșită din comun pentru această instituție raională...
  Mama, în vârstă de 19 ani, originară din raionul Rezina, a apelat la autoritatea tutelară din Șoldănești pentru a cere ajutor. Ajunsă într-o situație de impas, rămasă fără susținerea părinților sau a rudelor, fără loc de trai propriu și loc de muncă, ea a ajuns în stradă cu copilul în brațe. Disperată, a cerut ca fetița să fie plasată într-o instituție (pe o perioadă scurtă, până își va găsi o locuință și un serviciu stabil).

Citeşte mai departe...


Protecția drepturilor copilului
 Membrilor Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului:Florea Nina, Rusu Vladimir, Mîndru Nicolae, Morari Serghei, Barbos Margareta, Rotari Nadejda, Svetlana Zaițev, Croitoru Veaceslav și Namolovan Igor s-au convocat în ședința ordinară al consiliului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:

Citeşte mai departe...


Astazi au fost examinate dosarele depuse la FLSSP Șoldănești
 
   În anul 2016, din Fondul Local de Susținere Socială a Populației Șoldănești, 2824 de locuitori ai raionului Șoldănești, au beneficiat de susținere financiară acordată prin Deciziile Consiliului de Administrație a Fondului.
  De ajutorul material au beneficiat invalizi, persoane singure și în etate, precum și alte persoane inapte de muncă, dar și familiile cu mulți copii. Acestea pot solicita o asistenţă financiară unică odată la 11 luni prezentând acte confirmative. Astfel, pe parcursul anului 2016 au fost alocați peste 1,5 milioane de lei, în baza cererilor depuse.
Cifrele au fost prezentate de către Direcția Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului în cadrul primei ședințe a Consiliului de Administrație a FLSSP Șoldănești, care a avut loc la 20 ianuarie 2017.
 

Citeşte mai departe...


Sărbătoare pentru bătrânii solitari
 Cu o zi înainte de Revelion, un grup de consilierii raionali au vizitat persoanele de la Azilul pentru bătrâni și a persoane cu dizabilitate din or. Șoldănești.  Vicepreședintele raionului Nina Florea, însoțită de către consilierul Djumber Todua, Musteață Gheorghe și Rusu Larisa au adus în dar merinde dar și cele mai calde urări de bine.
 Printr-o decizie aprobată la ședința Consiliului raional din 08 decembrie s-a decis alocarea a 3000 mii lei pentru beneficiarii din Azil cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Acest obiecei se păstrează de cînd este fondat azilul de batrâni.

Citeşte mai departe...


Cultură

Festival pascal, festival de suflet ”Cu gândul la Tine, Doamne”
   Da, marți multă lume, care venise la 
mănăstirea Cușelăuca, se gândea cu rugă și dragoste la Dumnezeu și la Fiul Său - Iisus Hristos. Oamenii vroiau să se mai încălzească aierul de afară, fiindcă multe femei și fetițe erau tocmai vinete pe la buze de frig. Alții, mai ales organizatorii, vroiau tare mult să nu plouă, deoarece se anunțase pe la posturile de radio și televiziune despre asta. O parte dorea să evolueze bine în scenă, câte unul stând chiar cu mâinile împreunate în semn de rugă...
   Eu cred că Dumnezeu și Fiul Său au auzit asta, fiindcă până la urmă s-a făcut mai cald, n-a plouat și toate cele 21 de colective au evoluat cu succes. A fost o zi feerică, o zi cu multe cântece pascale și de proslăvire a Mântuitorului. În scenă se perinda colectiv după colectiv, fiecare depunând mult efort și talent pentru a evolua mai bine decât alții, dar și decât anii trecuți. În rezultat, spectatorii au avut parte de ceva deosebit...

Citeşte mai departe...


ARF are o nouă conducere
     Asociația raională de Fotbal (ARF) Șoldănești și-a votat un nou organ de conducere. Resetarea Asociației s-a produs după ce fostul președinte al ARF, Alexandru Relițchi, s-a retras din activitate.
   Marți, 11 aprilie 2017, în oraşul Șoldănești a avut loc Adunarea Generală de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere a ARF. La eveniment au participat 17 din 25 de delegaţi din partea membrilor afiliaţi ai ARF Șoldănești, plus președintele raionului, inclusiv conducerea şi membrii Comitetului Executiv al Asociaţiei. Forul fotbalistic naţional a fost reprezentat de către Ruslan Berzoi, vicepreședintele Federației Moldovenești de Fotbal.
 

Citeşte mai departe...


Festivalul Republican al Umorului

 Din dorința de a antrena colectivele de teatru, satiră și umor într-o competiție artistică deschisă și onestă, bazată pe libertate de exprimare, creativitate, imaginație, sensibilitate și originalitate, Secția Cultură, Tineret și Sport și Primăria Cotiujenii Mari, susținute de Consiliul raional Șoldănești și de Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, organizează și desfășoară Festivalul Republican al Umorului la fiecare început de aprilie.
Ajuns la cea de-a III-ea ediție, festivalul are loc la baștina actorului, regizorului și umoristului Gheorghe Urschi, în satul Cotiujenii Mari.


Citeşte mai departe...


”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a
 La data de 30 martie 2017, în sala de festivități a L/T ”Alexei Mateevici” s-a desfășurat Concursul national ”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a dedicate aniversării a 129 de ani de la nașterea poetului –preot la care au participat 98 de elevi din liceele ”Alexei Mateevici„ și ”Ștefan cel Mare”, gimnaziile Cotiujenii Mari, Pohoarna, Salcia, Dobrușa, Poiana, Fuzăuca, Vadul-Rașcov, Chipeșca și Liceul ”Aleco Russo” din s. Cojușna, raionul Strășeni. Învingătorii au fost premiați cu trofee, medalii și cărți. Diplome au primit toți paticipanții. Ca oaspete la concurs au fost invitați Protopopul de Șoldănești Vasile Rotari, domnul Strătilă Vlad, reporterul ziarului ”Făclia”, membru al Uniunii Scriitorilor, Nicolae Mândru, șeful Direcției Învățământ și Iurie Durnea, directorul școlii de pictură.

Citeşte mai departe...


Decada ”Mărțișor - 2017” în plină desfășurare
  În fiecare primavară, la început de martie, colectivele artistice care activează în raionul Șoldănești își invită spectatorul la un concert de zile mare – peste toate ”Mărțișorul” preia stăpânirea, iar razele de soare scot din case oamenii dornici de petreceri și voie bună. Copii și maturii încântă ochiul și inima prin evoluări notorii, caracterizate de sufletul primăverii, al reînoirii, al dragostei, al speranței și bunei dispoziții. Toți se bucură când vine primăvara, îndeosebi cei care reușesc să adune cât mai mulți spectatori la concertele cu ocazia sosirii primăverii sau cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Femeii. Decada ”Mărțișor” este un eveniment devenit tradițional și la noi, la Șoldănești. Această manifestare culturală adună pe scenă artiști valoroși din raion într-o sublimă sărbătoare a muzicii, a dragostei și a prieteniei.
 

Citeşte mai departe...