Skip to content

Index

Pagina Principala arrow Consiliul Raional arrow Procuratura în acțiune. Totalizări, dar și anganjamente pentru viitor
Procuratura în acțiune. Totalizări, dar și anganjamente pentru viitor Imprimare
Miercuri, 25 Ianuarie 2017
 Tradițional, la început de an, orice organ administrativ se întrunește într-o ședință de totalizare a activității din anul precedent. Ghidați de acest obiectiv, angajații procuraturii raionului Șoldănești, în ajun de Ziua Lucrătorului Procuraturii, s-au convocat într-o întrunire de generalizare a activităților în decurs de un an. Scopul a fost de a pune în discuție și a analiza factorii identificați ce au determinat creșterea criminalității și a stabili obiectivele pentru anul care a început.
Sinteza
totalizării activităţii organului procuraturii r-lui Șoldănești
pentru perioada anului 2016
 Întru realizarea unitară a politicii penale a Statului, colaboratorii procuraturii r-lui Șoldănești, potrivit art. 1 a Legii cu privire la Procuratură, au contribuit eficient la respectarea ordinii de drept, efectuarea justiţiei, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei şi ale societăţii în procedurile penale şi în alte proceduri prevăzute de lege, întocmindu-se o analiză în ce priveşte dinamica infracţională în teritoriul deservit, pe perioada anului 2016.
 În perioada indicată, au fost înregistrate 469 declaraţii în condica nr.1 al IP Șoldănești, din care pe 297 cazuri a fost pornită urmărirea penală, ce constitue 63,3 % din numărul de înregistrări.
 În comparaţie cu perioada anului 2015 au fost înregistrate 519 materiale, din care pornite 306 dosare penale, ce constitue 58,9%.
Deci, la moment observîndu-se o descreștere a criminalităţii în teritoriu cu 2,95 %.
Din ele specificându-se, ca infracţiuni excepţional de grave 4, deosebit de grave 13, grave 48, mai puţin grave 153 şi uşoare 70 cazuri.
Este de notat, că în perioada de raport sa înregistrat o creştere semnificativă la comiterea infracţiunilor exepţional de grave cu 1,3 %, la infracţiuni deosebit de grave cu 4,3%, iar la infracţiuni grave cu 16,1 %.
Cele mai frecvente infracţiuni înregistrate, sunt infracţiunile contra patrimoniului (furturi, jafuri, tîlhării) ce constituie 117 cazuri, sau 39,4 la sută din infracţiunile comise în perioada de raport.
În al doilea rînd, sunt înregistrate infracţiuni ce se referă la art. 264/1 Cod penal (încălcarea regulilor de securitate a circulației sau de exploatarea mijloacelor de transport...), în perioada de raport pornindu-se 43 dosare penale, iar 17 dosare penale, fiind pornite în urma violenţelor în familie.
Organul de urmărire penală al IP Șoldănești pe parcursul anului 2016 a pornit 297 dosare penale, din ele 35 dosare au fost expediate în competenţa procurorului pentru exercitare, din care 20 dosare pornite în privinţa minorilor.
Nivelul de descoperire a infracţiunilor este relativ insuficient, constatîndu-se că în perioada de raport pe 72 dosare penale, n-au fost stabilite persoanele delicte, ce constitue 24,2 la sută, din numărul de înregistrări.

Factori primordiali ce duc la tendinţa de creştere a criminalităţii în general.
1. Lucrul insuficient dus de către organele de drept în persoana Inspectoratului de Poliţie, organele administraţiei publice locale, administraţia unor instituţii şi organizaţii, ce se referă la măsurile de profilaxie a crimelor.
2. Fenomenul sărăciei, lipsa locurilor permanente de muncă, cît şi alte fenomene negative în rândul populaţiei.
Spre exemplu, mai mult de 80 la sută din persoanele condamnate de către instanţa de judecată nu sunt încadrate în câmpul muncii, consumă abundent băuturi alcoolice, droguri, duc un nivel de viaţă parazitar.
În ultima perioadă, au luat amploare infracţiunile de furt comise anume de către minori, constituind în perioada de raport, pornirea a 28 dosare penale.
Se consideră, că copii sunt lăsaţi în voia sorţii de către părinţi ori bunei (în cazurile când părinţii sunt plecaţi peste hotarele ţării), majoritatea abondoneză şcoală, ieşind din vizorul instituţiei de învăţămînt.
Măsurile de pedeapsă faţă de minorii infractori sunt foarte blânde, lucru cunoscut de către minori, fapt ce le permite comiterea unor noi infracţiuni, uneori în aceiaşi zi când au fost audiaţi la organul de urmărire penală.
În aceiaşi situaţie sunt şi infractorii adulţi, care datorită unor proceduri speciale de împăcare a părţilor în faza urmării penale, ultimii nu sunt supuşi nici la o pedeapsă, iar alţii nici nu înţeleg motivul citării la organul de urmărire penală, după care comit şi în continuare delicte recidive.
Această dinamică, necesită apreciată, luându-se în consideraţie şi unele deficienţe în activitatea organelor de urmărire penală în perioada acestor ani.
Se consideră că organul afacerilor interne, nu întotdeauna a fost cointeresat de a depista şi înregistra infracţiunile comise, mai ales atunci când cetăţenii nu sunt principiali în ce priveşte declararea crimelor comise, un număr considerabil de crime (criminalitatea latentă) rămânând fără înregistrare, deoarece persoanele fizice şi juridice nu anunţă despre comiterea lor.
La fel, se observă o tendinţă de favorizare la înregistrarea infracţiunilor, anume acelea infracţiuni, unde din start este cunoscută persoana ce a comis delictul, ori persoana victimă singură constată infractorul, pe acest gen de infracţiuni opservîndu-se o activitate sporită şi vice-versa, cînd infractorul nu este cunoscut, activităţile sunt tergiversate.
Printre cele mai de rezonanţă infracţiuni comise în teritoriu a fost omorul fiului minor de către numitul Josan Serghei, care prin sentinţa din 24.11.2016, ultimul a fost recunoscut ca fiind persoană iresponsabilă, cu internarea în Spitalul de psihiatrie cu supravheghere rigurosă.
Omor comis de către Chiullju Ilia, care prin sentinţa din 22.09.2016 a fost condamnat la 8 ani cu ispăşirea pedepsei într-un penitenciar de tip închis.
La faza de urmărire penală se află omorul numitei Boicu Elena şi numitului Movilă Vitalie.
Se mai consideră subiectiv şi faptul, că evoluţia criminogenă a fost generată şi de infracţiunile prevăzute de art. 264/1 Cod Penal, (43 dosare penale) care sunt stabilite în teritoriu ca infracţiuni comise pe locul doi.
În acest context este de menţionat că datorită imperfecţiunii legislaţiei, majoritatea dintre condamnaţii privaţi de dreptul de a conduce mijlocul de transport, deţin şi se folosesc de către livretul de conducere a mijlocului de transport.
La fel, în perioada de raport au fost pornite 17 de dosare penale, pentru comiterea violenţelor în familie, considerând această evoluţie, una ca îngrijorătoare, lăsînd de dorit activitatea asistentului social, cît şi a inspectorului de sector în teriroriu.
Se consideră, că administraţiilor publice din teritoriu, cît şi Inspectoratului de Poliţie, le-au rămas multiple rezerve, în acţiunile de profilaxie şi dezrădăcinare al acestor vicii.
În ultima perioadă, procuratura teritorială duce o politică agresivă faţă de persoanele cu funcţii de răspundere, care delapidează averea publică.
Mai mult, activitatea procurorilor se axează începînd de la fapta comisă, ca mai apoi să ajungem la persoana responsabilă.
În urma multiplelor plîngeri, parvenite de la diverşi cetăţeni, privind dezacordul lor cu gestionarea frauduloasă a banilor publici, serviciul poliţiei fraude economice a Inspectoratului de poliţie Şoldăneşti, de comun acord cu Inspectorii Financiari de pe lîngă Ministerul Finanţelor, au efectuat verificări la Primăria or. Şoldăneşti, cît şi la Î.M. „Regia Apă Şoldăneşti” constatîndu-se abateri grave la gestionarea instituţiilor nominalizate.
Astfel, potrivit Inspectorilor financiari, care au activat în colaborare cu Serviciul fraude economice a Inspectoratului de poliție Șoldănești, au documentat un caz de delapidare a bunurilor materiale, cînd în perioada anului 2014 factorii de decizie ai Primăriei Șoldănești încheie un contract adițional de confecționare a unor costume naționale în valoare de 131 mii 952 lei, cu o Întreprindere cu sediul de reședință în r-nul Ștrășeni, în contract fiind stipulat ca în calitate de avans, se va plăti jumătate din suma contractată, iar după confecționarea costumelor naționale, se v-a plăti și a doua tranșă.
Factorii de decizie ai primăriei, abuzînd de funcțiile deținute, decid transferarea integrală a sumei de 131 mii 952 lei, după care pînă la moment, costumele naționale în cauză, n-au mai fost confecționate, iar întreprinderea nominalizată nu se află în localitatea stipulată în contract.
Mai mult ca atît, în documentele acumulate mai figurează un agent economic, care a propus pentru confecţionarea produselor licitate o sumă mai mică, (109 mii lei) dar factorii de decizie n-au luat în seamă acest fapt.
La primăria Șoldănești s-au mai depistat lipsa bunurilor materiale în valoare de 113 mii lei, în total în perioada anilor 2013, începutul anului 2015, Statul fiind fraudat cu suma de 244 mii 959 lei.
Potrivit controalelor Inspectoratului Fiscal de Stat, se constată că, foștii administratori ai Întreprinderii „Regie apă Șoldănești” în perioada anilor 2009-2015, au prejudiciat Statul prin evaziune fiscală cu o sumă de 400 mii lei.
Cu abateri grave de la legislaţie, fără iniţierea unei licitaţii, administraţia Primăriei Şoldăneşti, prin intermediul Întreprinderii Municipale „Regie apă Șoldănești”, transferă unei firme terţe suma de 128,8 mii lei pentru montarea iluminatului stradal, mai mult, administrația Întreprinderii pentru întreținerea instalațiilor iluminatului stradal suportă cheltuieli suplimentare achitate firmei prestatoare de servicii în sumă de 19,5 mii lei.
Este evident că, organului de urmărire penală în acest context, i-au apărut o mulţime de întrebări, ce ţine de gestionarea frauduloasă a banilor publici.
Diverse fraude contabile au fost constatate în procesul de gestionare a Î.M. „Regie Apă Şoldăneşti”.
Spre exemplu, în timpul cînd muncitorii Întreprinderii nu primeau leafa pe parcursul a mai multor luni, fiind o restanţă la salariu de 396,7 mii lei, în baza Ordinului propriu, dar lipsa dispoziţiei organului ierarhic superior, în perioada 01.05.2016-01.01.10.2016 au fost calculate şi achitate neîntemeiat plăți salariale directorului Întreprinderii în sumă de 4,0 mii lei, totodată fiind calculate contribuţiile asigurărilor sociale de stat obligatorii şi primele obligatorie de asistenţă medicală în sumă de 1,1 mii lei.
Contrar prevederilor art. 5, 9, 49 și 128 din Codul Muncii, odată cu admiterea restanței la salariu, lunar din sursele financiare disponibile au fost achitate prioritar salariile personalului administrativ al Întreprinderii, muncitorii fiind discriminați în raport cu aceștia.
Din cauza lipsei mijloacelor financiare și achitarea discriminatorie a plăților salariale, administrația a încălcat vădit principiul garantării dreptului fiecărui salariat la achitarea la timp, integrală şi echitabilă a salariului care ar asigura o existenţă a acestuia şi familiei lui.
În perioada supusă controlului, serviciul contabilitate a calculat și achitat neîntemeiat angajaţilor care cumulează o funcţie la Întreprindere, plăți salariale în sumă de 69,1 mii lei.
La plăţile achitate au fost calculate contribuţiile asigurărilor sociale de stat obligatorii şi primele obligatorie de asistenţă medicală, ce constituie suma de 19,0 mii lei.
În contrazicere cu prevederile art. 13, 17, 18, și 19 din Legea contabilităţii, nu au fost justificate și confirmate prin documente primare, volumele de lucrări îndeplinite, acestea fiind fictive.
Spre exemplu, pentru serviciile publice îndeplinite în luna ianuarie 2016, Primăria a transferat suma de 65,1 mii lei, din care, suma 10,6 mii lei a fost achitată pentru evacuarea deșeurilor de pe străzile orașului cu mașina IVECO-514 care nu funcționează mai bine de 2 ani.
Foaia de parcurs a mijlocului de transport IVECO-514 în evidența contabilă lipsește.
Ţinîndu-se cont de situația financiară grea, cu care se confruntă Întreprinderea, au fost admise cheltuieli ce nu țin de activitatea de antreprenor.
Spre exemplu, la data de 18.01.2016 prin factură fiscală au fost procurate produse alimentare în sumă de 1,9 mii lei, prin dispoziția bancară din data de 27.01.2016 a fost efectuat un transfer de mijloace financiare în sumă de 7,9 mii lei la contul unui agent economic pentru procurarea jucăriilor pentru bradul de anul nou al Primăriei or. Șoldănești, iar la data de 05.02. 2016, prin factură fiscală au fost procurate băuturi alcoolice, dulciuri și băuturi răcoritoare în sumă de 1,5 mii lei.
Au mai fost tabelaţi în fişa de pontaj şi angajaţi, care nu se aflau la serviciu, dar erau ieşiţi în afara ţării.
Aceste derogări, cît şi multe altele, vin în contradicţie cu fişa de post a Întreprinderii, care ar fi:
- captarea, epurarea și distribuția apei;
- eliminarea deșeurilor și a apelor uzate;
- asanarea, salubritate și alte activități similare asupra cărora se extinde prerogativa antreprenoriatului de stat.
 Din cele descrise, este evident că instituţia publică locală, cît şi Întreprinderile afiliate, pur şi simplu nu-şi fac treaba şi evident noi ca plătitori de impozite, dorim ca localitatea să arăte nu ca după calomnităţi naturale, dar să avem parte de trotuare şi drumuri decente, o curăţenie exemplară, cît şi apă potabilă în fiecare zi.
 În aceste circumstanţe, se consideră că organul de urmărire penală, cît şi agenţii constatatori ai Inspectoratului de poliţie, au multe rezerve la acest capitol, fiind de dorit ca reprezentanţii presei să nu vină cu atacuri la persoană, dar cu informaţii utile ca împreună cu organele de drept, să curme delapidările banilor publici.

Reprezentarea învinuirii şi rezultatele examinării cauzelor penale în instanţele de judecată.
 În perioada de referinţă, procurorii au fost antrenaţi activ şi în reprezentarea acuzării în instanţa de judecată, fiind pronunţate 123 sentinţe din ele 88 sentinţe de condamnare, 34 de încetare prin înpăcarea părţilor, intervenirea amnistiei şi prescripţiei, iar o sentinţă a fost adoptată în temeiul art. 499 CPP, în privinţa a 140 persoane.
Ponderea cantitativă a numărului cauzelor penale soluţionate cu sentinţă, este următoarea:
Pe parcursul anului 2016 în total au fost puse pe rol pentru examinare în instanţa de judecată 139 cauze penale, examinate de facto cu hotărâre 123 dosare.
În anului 2016 cu sentinţă de condamnare au fost examinate 88 cauze penale, comparativ cu perioada analogică al anului 2015, au fost examinare în instanţa de judecată cu sentinţă de condamnare tot 112 cauze penale.
În perioada de raport, conform sentinţelor de condamnare au fost pedepsiţi :
- 16 persoane închisoare, pe 15 dosare penale.
- 22 persoane li s-a aplicat amendă penală, pe 21 dosare penale.
- 31 persoane li s-a aplicat suspendarea condiţionată a executări pedepsei, pe 26 dosare penale.
- 30 persoane au fost condamnate la muncă ne remunerată, pe 27 dosare penale.
 La moment, în instanţa de judecată sunt puse pe rol spre examinare mai multe dosare penale de o rezonanţă sporită în societate, cum ar fi, o tentativă de omor avută loc în or. Şoldăneşti, două tentative de viol asupra unor persoane minore, un accident rutier comis în stare de ebrietate alcoolică soldată cu decesul victimei, un caz de viol avut loc asupra unei minore în vîrstă de 12 ani.
 De menţionat, că procurorii Ruslan Ştirbu, Vladimir Erhan, Ion Mîrza şi Vasile Botnarenco, la nivelul cerinţelor au orientat corect instanţa la pronunţarea sentinţelor, îndeplinind cu abnegaţie obligaţiile de serviciu.
Activitatea prezentată în raport, este un efort comun, un rezultat al muncii intense pe parcursul anului, obţinut de întregul colectiv de procuri, care au depus străduinţe pentru a face faţă sarcinilor ce revin organelor procuraturii.

Scopuri şi obiective pentru anul 2017

- În ceea ce priveşte măsurile de reducere a nivelului criminalităţii inclusiv şi latente, de educaţie juridică a populaţiei şi propagare a culturii juridice, s-e preconizează informarea cu regularitate a populaţiei despre subiectele ce desfăşoară activitatea de prevenire a infracţiunilor, formele şi metodele acestei activităţi, înregistrarea şi soluţionarea comunicatelor cu privire la infracţiuni, cât şi măsurile de pedeapsă aplicate faţă de persoanele delicte.
- Unul din punctele planului de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane din Programul complex de prevenire a infracţiunilor în raionul Șoldănești, prevede creşterea sensibilizării populaţiei privind realităţile migraţiei şi riscurile asociate traficului uman, cât şi organizarea campaniilor informaţionale cu conţinut anti trafic.
- Stabilirea ca direcţie prioritară în activitatea de urmărire penală aplicarea la faza de urmărire penală a procedurilor procesual speciale, în vederea economisirii resurselor , pentru eficientizarea actului de justiţie.
- Ridicarea responsabilităţii, disciplinei executorii, cât şi nivelului profesional al procurorului.
- Ridicarea culturii deontologice a procurorului în societate, cît şi lupta cu corupţia pe intern.
- Conlucrarea între organele de drept, pentru asigurarea eficienţii la înfăptuirea justiţiei.

Cu respect,
Procurorul şef al raionului Șoldănești
Petru BOTNARU
 
< Precedent   Următor >

Ultimile noutăţi din:

Finanţe

Declarația privind buna guvernare 2016
 Declarația privind buna guvernare


Citeşte mai departe...


Învață contabilii-șefi ai instituțiilor bugetare
 În scopul implementării prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Direcția Finanțe Şoldăneşti a desfășurat un ciclu de instruire privind aplicarea normelor metodologice. Astfel, la 11 şi 12 ianuarie în sala de protocol a Consiliului raional a avut loc seminarul de instruire a contabililor-șefi ai instituțiilor bugetare şi a primăriilor din raionul Şoldăneşti.

Citeşte mai departe...


Știre de interes: Principalele modificări ale impozitelor și taxelor vamale din acest an
 Principalele modificări ale Codului Fiscal și a celui Vamal, care au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017 prevăd:
  •  Majorarea scutirilor persoanele și a tranșelor de venit la mărimea ratei inflației, -82 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal unic de impozitare a veniturilor obținute din activitățile desfășurate de către avocați, notari, executori judecătorești, mediatori, experți judiciari, traducători/interpreți autorizați, +7,7 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal simplificat și facilitar privind impozitul pe venitul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente de comerț fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat;

Citeşte mai departe...


Seminar informativ pentru contabilii instituțiilor finanțate din bugetul raional
  Specialiștii din cadrul Direcției Finanțe au organizat o altă rundă de seminare pentru contabilii din instituțiile finanțate din bugetul raional. 
 Seminarul instuctiv a vizat modificările și completările efectuate vizavi de metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare pnetru pentru primul semestru al anului 2016 și pregătirea pentru elaborarea proiectelor de buget pentru anul următor. 

Citeşte mai departe...


Ateliere de lucru pentru contabili
  Direcția Finanțe de comun acord cu Trezoreria Teritorială Șoldănești a organizat, pe data 30 iunie și ulterior pe 7 iulie, instruirea contabililor-șefi din cadru primăriilor, cît și a contabililor - șefi, ai instituțiilor finanțate de bugetul raional.
 Seminarul instructiv a vizat metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare. Pentru pirma dată în acest an, contabilii operează cu metodologia create în format electronic astfel toate dările de seamă vor fi recepționate de către Direcția Finanțe în varianta electronica.

Citeşte mai departe...


Agricultură

Despre riscurile de înghețuri și brume
  Aspecte generale. În grupa fenomenelor meteorologice nefavorabile agriculturii, îngheţurile şi bruma ocupă un loc important. Ele determină nu numai frînarea dezvoltării plantelor şi încheierea prematură a ciclului de vegetaţie, ci chiar moartea parţială sau totală a acestora. În pomicultură de exemplu, sînt deosebit de mari daunele îngheţurilor de primăvară care surprind pomii în plină floare, distrugînd uneori aproape întreaga recoltă. Au de suferit îndeosebi caişii, piersicii, vişinii, cireşii, mărul şi nucul. De asemenea sînt afectate şi plantaţiile viticole, îndeosebi soiurile timpurii.
 

Citeşte mai departe...


RAPORT de activitate al DAA pentru perioada 2016
  În Republica Moldova Agricultura continuă să fie un sector important în economia țării cu toate că se simte o descreștere a contribuției agriculturii la Produsul Intern Brut (PIB) și constitue circa 10-14 % din datele ultimilor 4-5 ani comparativ cu cele peste 30 % înregistrate în urmă cu un deceniu.
  Această scădere a fost determinată de apariția rapidă a sectorului de servicii, ce reprezintă actualmente 2/3 din PIB. Mai mult decăt atăt, industria alimentară a furnizat în anul de referință 40 % din totalul industriei, în timp ce cu 5 ani în urmă era de circa 50%. Cauzele principale de instabilitate a produselor agricole este dependența agriculturii de condițiile climaterice – seceta a devenit un factor destructiv comun în ultimii ani care dacă nu al doilia păi al 3-lea an este secetos.

Citeşte mai departe...


Cunoștințele trainice – cheia succesului
  
  Recent, la inițiativa Centrului regional ACSA și Direcției Agricultură și Alimentare a Consiliului raional Șoldănești, la plantația de prun a SRL „Madino-Agro” din Olișcani, a fost organizată instruirea pomicultorilor privind tăierea în uscat a pomilor fructiferi și, în special, a celora de prun în condițiile anului curent. Plantația are 6 ani de la înființare, coroanele pomilor (și instruirea) au fost efectuate în strictă conformitate cu cerințele tehnologice de rigoare și recomandările experienței înaintate în domeniu.
   În calitate de instructor s-a prezentat Gheorghe Storoja, specialist consacrat în domeniu, cu un stagiu de muncă în domeniu de peste 42 de ani. Beneficiarii activității de instruire sunt pomicultori cu stagiu mare de muncă în ramură, dar, după cum au menționat și ei, mai au nevoie de cunoștințe noi și bine argumentate pentru o calitate mai înaltă a lucrărilor. Acest lucru l-au confirmat pomicultorii Serghei Ioncu, Svetlana Durnea, Ion Dămășcan, Natalia Rusnac și alții.

Citeşte mai departe...


Culturile nucifere: realități și perspective europene
    Recent, în sala de protocol a Consiliului raional Șoldănești, s-a desfășurat seminarul de instruire a deținătorilor de plantații nucifere și a celora care intenționează să inițieze pe viitor afaceri în acest domeniu. Activitatea instructivă cu genericul ,,Culturile nucifere: realități și perspective europene” a fost organizată de către Direcția Agricultură și Alimentare a Consiliului raional și Centrul regional ACSA. Cei prezenți au avut posibilitatea să obțină noi cunoștințe în inițierea afacerilor în domeniul nucifer, să se familiarizeze cu cerințele tehnologice la producerea nucilor și miezului de nucă de calitate și cu alte aspecte ale activităților de obținere a rezultatelor performante, ascultându-l pe directorul executiv al Uniunii Asociațiilor producătorilor de culturi nucifere din Moldova, Constantin Gajim, la fel și pe deținătorul primei mari plantații de nuci din raion, Nicolae Micu, pe alți participanți la instruire. Mai jos prezentăm notițe de la seminar.

Citeşte mai departe...


Învăţăm lucrând, lucrăm învăţând
  La 10 februarie, ora 10.00, Direcţia Agricultură și Alimentație, în comun cu Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru (SRFC), a convocat o şedinţă de lucru/instruire pe subiectul ”Corectitudinea legală de executare a Legii nr. 198 – XV cu privire la arenda în agricultură”. Ședința era destinată autorităților publice locale de nivelul I, inclusiv specialiștilor pentru reglementarea cadastrului funciar și agenților economici.

Citeşte mai departe...


Economie

Training pentru IMM-urile cu potențial de export
 East Invest 2 Project, vă invită la Training pentru IMM-urile cu potențial de export din 10 – 12 mai 2017 la
Chisinau, (Hotel VisPas, strada Alexandru Lăpuşneanu, 26).
  Camera de Comerţ şi Industrie a RM în colaborare cu Proiectul "East Invest 2", finanțat de UE, invită toate întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectorul de prelucrare a produselor agroalimentare și a produselor alimentare la cursul privind accesul pe piețele Uniunii Europene.
  Instruirea interactivă din cadrul Academiei pentru IMM-uri privind relaţiile comerciale cu UE va cuprinde subiecte precum: regulamentele UE şi standartele tehnice, disponibilitatea pentru export a întreprinderilor, marketing şi participarea companiilor la târguri şi expoziţii internaţionale. Instruirile vor fi conduse de către traineri specializaţi din ţările UE şi a Parteniariatului Estic.
    Limba de lucru: limba engleză. Pe parcursul instruirii va fi asigurată traducerea simultană.
   Accesul IMM, pe piețele internaționale, este crucial în lupta întreprinderilor de a se menține competitive și de a-şi extinde activitatea. Remarcăm că un număr impunător de întreprinderi mici şi mijlocii autohtone nu sunt suficient de informate despre cerințele necesare pentru a accesa piața europeană. Întreprinderile menţionează faptul că cunoașterea ZLSAC și aspectele legate de export sunt necesare şi importante pentru dezvoltare.
   Obiectivul Academiei pentru IMM este de a sprijini IMM-urile în procesul implementării Acordului de Comerț Liber RM-UE, cooperarea cu UE și activitatea de export. Pe parcursul conferinței vă veți familiariza cu prevederile și obligațiile impuse de ZLSAC, precum și acquis-ul UE în general. Obiectivul evenimentului este de a sensibiliza mediul de afaceri privind aspectele legate de export și informarea IMM-urilor despre instrumentele necesare accesării la pieţiele UE.
 Pentru a participa la seminar, Vă rugăm să vă înregistrați on-line accesând link-ul: SME application_v1_Moldova_Final rom Termenul limită pentru înregistrare: 5 mai 2017.
     Persoana de contact: Rodica Dimitriu, tel.: 022 23 32 86, e-mail: rodica.dimitriu@chamber.md. 

Citeşte mai departe...


In atenția femeilor antreprenoare!
                                                
300 de femei din Republica Moldova vor fi beneficiare ale proiectul „Business Women Academy”. Proiectul va fi gestionat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Promovarea Femeilor în Business (ICAWB)cu suportul financiar al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Citeşte mai departe...


Îndeplinirea planului operațional pentru anul 2016
Îndeplinirea planului operaţional actualizat pentru anul 2016 a
,,Strategiei de dezvoltare durabilă al raionului Şoldăneşti”
În anul 2016 s-au îndeplinit următoarele obiective:


Obiectivul I. Dezvoltarea şi diversificarea economiei raionului
Măsura preconozată 1. Dezvoltarea infrastructurii pentru susţinerea ÎMM
Agenţii economici şi tinerii antreprenori sunt informaţi, că Ministerul Economiei, ODIMM,, Organizaţia de promovarea exportului din RM, Asociaţia investitorilor străini - sunt organizaţiile, care se ocupă cu investitorii. Pe pagina WEB a Consiliului Raional a fost publicată lista proiectelor naţionale şi internaţionale în derulare în domeniul ÎMM, agenda Locală a Antreprenorului .
• Prin intermediul primăriilor au fost repartizate materiale informative, prin care populaţia a luat cunoştinţa de domeniile serviciilor acordate de către Biroul Comun de Informaţii şi Servicii(BCIS).

 

Citeşte mai departe...


În atenția cetățenilor din raionul Șoldănești
       Secţia Economie aduce la cunoştinţa locuitorilor raionului 
Şoldăneşti, că în fiecare joi, între orele 9.00-12.00, în incinta Consiliul raional, etajul I, va activa Biroul Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS), în cadrul căruia specialiştii vor acorda consultaţii din domeniile:
- Casei Naţionale Teritoriale de Asigurări Sociale
- Asistenţei Sociale şi Protecţia Familiei
- Inspectoratului Fiscal de Stat
- Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă
- Inspecţiei Muncii
- Serviciului cadastral
- juristulului Consiliului raional
(referitor la calcularea pensiei, indemnizaţii pentru copii, ajutor social, plata impozitelor, angajarea în câmpul muncii, servicii de cadastru, deschiderea afacerii, proiecte în derulare).
   Relaţii la tel: (0272) 2-54-83, (0272) 2-53-66.

Citeşte mai departe...


Proiectele naţionale implementate de ODIMM
  Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ODIMM) este o instituţie publică, necomercială, care dezvoltă şi implementează programe şi instrumente de suport penrtu sectorul ÎMM din Republica Moldova, cu scopul creşterii performanţei şi nivelului de competivitate a acestuia,contribuind la dezvoltarea economică durabilă a ţării şi la crearea de noi locuri de muncă.
Vă prezentăm informaţia referitor la Proiectele naţionale implementate de ODIMM.

Citeşte mai departe...


Învăţământ

Cine munceşte, acela câştigă
   
  Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Biblioteca Naţională ,,Ion Creangă” organizează anual concursul literar ,, La izvoarele înţelepciunii „ cu scopul de a promova lectura şi a familiariza elevii cu viaţa şi activitatea personalităţilor din literatură, cultură, istoria naţională şi universală. Concursul este la ediţia XXVII-a, în anul curent a fost dedicat scriitorului Petre Ispirescu.      Elevii claselor V-VII au studiat literatura recomandată şi au participat activ la etapa locală a concursului, organizaţi şi îndrumaţi de bibliotecarii şcolari, profesorii de limbă și literatură română, bibliotecarii de la bibliotecile publice.

Citeşte mai departe...


Ziua Drapelului Republicii Moldova
  Astăzi 27 aprilie este marcată Ziua Drapelului şi a Stemei de Stat, simbolurile oficiale ale suveranităţii şi independenţei, care se sărbătoreşte din 2010. În toate instituţiile de învăţămînt din raion au fost organizate diferite activităţi cu acest prilej.
  Elevii din LT,, A. Mateevici” Şoldăneşti, împreună cu Elena Ciorici, directorul adjunct pentru educaţie au prezentat un flash mob dedicat acestui eveniment. Şeful Direcţiei Învăţământ, Nicolae Mîndru, a accentuat importanţa cunoaşterii istoriei pentru generaţia tânără, a îndemnat participanţii să respecte simbolurile naţionale, să cinstească cu mândrie Drapelul de Stat şi să onoreze Stema de Stat a Republicii Moldova.

Citeşte mai departe...


Formarea continuă a cadrelor didactice-condiție primordială spre succes
  
  Îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale este necesară pentru asigurarea calității serviciilor educaționale. Stabilirea nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice, proiectarea și desfășurarea eficientă a activităților de perfecționare determină performanțele profesionale.
   În acest scop a fost organizat un seminar instructiv-metodic cu directorii adjuncți pentru instruire în Liceul teoretic ”A.Mateevici” Șoldănești la data de 18 aprilie 2017. În cadrul seminarului a fost desfășurată o activitate de formare continuă cu subiectul ”Evaluarea: experiențe inovative”, moderatori directorii adjuncți pentru instruire dle Stihari Lucia și Maznic Elena.

Citeşte mai departe...


Generaţie sănătoasă
   Centrele de sănătate prietenoase tinerilor au
 scopul de a spori accesul tinerilor la informaţii şi servicii calitative de sănătate şi la alte servicii: informare, consiliere, servicii medicale, referire. Aceste servicii sunt orientate ca să rezolve problemele prioritare cu care se confruntă adolescenţii şi tinerii.
  La 26 aprilie în incinta sălii de şedinţe a Centrului Medicilor de Familie s-au întrunit directorii adjuncţi pentru educaţie, psihologii şcolari la un seminar, organizat de Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor.

Citeşte mai departe...


Evaluarea: experiențe inovative
  
  Școala viitorului cere conceptualizări noi și perfecționarea pedagogilor pentru implementarea inovațiilor în abordarea schimbării. Având la cârmă manageri competenți, cu viziuni noi în stilul de conducere și de monitorizare a progresului personalului didactic, școala poate avea o altfel de imagine. Credem că directorii adjuncți instruire din raionul Șoldănești, fiind dirijați de dna Diana Oprea, șefa cabinetului metodic a Direcției raionale Învățământ, au mari șanse să performeze în carieră. Competențele manageriale axate pe consiliere, cunoștințele de care dă dovadă, tactul, optimismul Dumneaei emană încredere, entuziasm, ne mobilizează spre noi realizări, ne stimulează interesul pentru inovațiile în domeniu. Seminarul raional desfășurat de dna Diana Oprea în incinta instituției noaste (IPLT “Alexei Mateevici”) ne-a cultivat un sentiment puternic al semnificației personale în raport cu ceea ce facem, ne-a demonstrat o cultură de colaborare eficientă.

Citeşte mai departe...


Construcţii

Adunare cu agenții economici din orașul Șoldănești

 

    Recent, președinta raionului, Svetlana Rotundu, a inițiat, împreună cu primăria orașului, o adunare cu mai mulți agenți economici din orașul Șoldănești. Scopul adunării a fost de a face un apel către toți agenții economici pentru a susține inițiativa primarului Ion Cuculescu de a efectua lucrări de reparație capitală în parcul principal al localității. Acest parc de agrement, care cere investiții enorme, nu va fi posibil de folosit în timpul apropiat dacă nu ne vom uni forțele pentru a-i schimba, măcar parțial, imaginea. „Mijloace financiare pentru asta nu au cum să se adune în bugetul primăriei, iar obținerea susținerii finanțatorilor străini este o procedură mai complicată, deaceea vă propun să contribuim fiecare după posibilitate pentru a face ceva frumos pentru acest oraș”. Cam așa a formulat îndemnul său primarul către toți conducătorii prezenți.

Citeşte mai departe...


Adunarea Acționarilor SA ”Salubritate Șoldănești”
 Sfârşitul lunii martie şi început de aprilie 2017 au fost marcante pentru cele 23 APL-uri fondatoare ale SA ,,Salubritate Şoldăneşti,,.
În cadrul adunării acţionarilor din 30.03.2017 administraţia operatorului regional responsabil de asigurarea salubrizării localităţilor a prezentat raportul privind situaţia financiară pentru anul 2016.

Citeşte mai departe...


Echipa ADR Centru în vizită la Șoldănești
   La data de 15 februarie, la Consiliul raional a avut loc ședința grupului de lucru cu participarea șefului Direcției relații cu instituțiile de dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcții Eduard Ungureanu, directorul ADR Centru Viorel Jardan și reprezentanții a managementul proiectelor împreună cu specialistul Secției Construcții Gospodării Comunale și Drumuri, Valeriu Bunăcalea și managerul Centrului de Sănătate Constantin.

Citeşte mai departe...


Președintele raionului la ședința Consiliului regional pentru Dezvoltare Centru
 La 26 ianuarie președintele raionului a participat la ședinta Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru, care s-a desfasurat în or. Ialoveni.  În cadrul acestei ședințe au fost discutate mai multe chestiuni ce ține de implementarea Strategiei de Dezvoltare Regionala Centru pe parcursul anului 2016, despre Concursul de propuneri de proiecte Planul Operațional Regional Centru 2017-2020 și despre implementarea proiectelor investiționale pe parcursl anului 2016.

Citeşte mai departe...


Discuții vizavi de managementul deșeurilor și managementul apeductelor în primării
Astăzi, la Șoldănești, autoritățile publice locale din cele 23 de primării din raionul Șoldănești s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru pentru a discuta despre noile modalități de management al apeductelor aflate în gestiunea primăriei și reflecții vizavi de probleme apărute în procesul de gestionare a deșeurilor solide în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I.
 

Citeşte mai departe...


Sănătate

Funcții vacante la Centrul de Sănătate Șoldănești
 IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești anunță concurs pentru următoarele funcții vacante:
  Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon: 0 272 252 66 sau 0272 2 51 16;
e-mail - cs.soldanesti@ms.md 

Citeşte mai departe...


Reduceri la achitarea primei AOAM în sumă fixă pentru 2017
 Până pe 31 martie 2017, persoanele care se asigură în mod individual beneficiază de reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.
• Reduceri de 75% din valoarea primei au proprietarii de teren agricol.
• Reduceri de 50% au fondatorii de întreprinderi individuale, arendaşii, arendatorii, deţinătorii de patentă, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern.
 Notarii publici, executorii judecătoreşti, avocaţii şi mediatorii neangajaţi plătesc prima în mărime integrală.
Prima de asigurare poate fi achitată la oficiile Poşta Moldovei şi la agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM).
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la AT Est tel. 023521816, 023520768 sau la Info CNAM – 0 800 99999.

Citeşte mai departe...


Spicuiri din activitatea IMSP Spitalul Raional Șoldănești
 IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti îşi desfăşoară activitatea în regim non stop cu capacitatea de deservire pentru 115 paturi.

  Pentru anul de activitate 2016 numărul
cazurilor tratate contractate cu CNAM constituie total – 3993 pentru populaţia asigurată /24402/ din care: - 3213 acute şi 780 cronice cu suma contractului de 16988,5 mii lei.
 Numărul cazurilor tratate atît acute cit şi cronice a fost îndeplinit pînă la data de 20.12.2016 cu 100% şi raportat Centrului de Managment în Sănătate.
   Instituţia a achitat pînă la data de 21.12.2016 – 12 salarii angajaţilor ,15% indicatorii de performanţă individuală în munca pentru lunile iulie-noiembrie şi cîte 0.75 salariu ajutor material tuturor angajaţilor. Cota cheltuielilor de personal pentru perioada anului 2016 constituie 54.6% faţă de 55% normativ.

Citeşte mai departe...


Raport succint de activitate a Centrului de Sănătate
 Raport succint de activitate a IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești pentru anul 2016

Odată cu definitivarea reformei în asistența medicală primară și înființarea Centrelor de Sănătate autonome Centrul Medicilor de Familie Șoldănești a devenit Centrul de Sănătate Șoldănești ce prestează servicii medicale la peste 20 000 de populație, sau puțin mai mult de jumătate din populația raionului.

Citeşte mai departe...


Noi medicamente compensate, prescrise de la 1 octombrie
 Lista de medicamente compensate din fondurile de 
 
 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care a fost extinsă recent până la 134 de denumiri comune internaţionale, a intrat în vigoare începând cu 1 octombrie 2016.
 Noile medicamente compensate vor fi utilizate pentru tratamentul a peste 20 de maladii în sala de tratamente/staţionar de zi, în cabinete de proceduri şi la domiciliu. Este vorba despre cele mai frecvente boli întâlnite în practica medicului de familie, printre care se numără pancreatita cronică, bronşita, pneumonia, pielonefrita etc.
 O noutate este şi creşterea accesului la medicamente compensate a persoanelor cu hepatită şi ciroză hepatică. Acestea vor beneficia de acidum ursodeoxycholicum – preparatul care anterior era recomandat doar pentru anumite tipuri de maladii asemănătoare. De asemenea, a fost majorată de la 50% la 70% rata de compensare a trei medicamente pentru tratamentul maladiilor aparatului digestiv (omeprazolum, famotidinum şi clarithromycinum). Pentru adulţi medicamentele vor fi compensate parţial, în proporţie de 70% pentru tratamentul stărilor acute în staţionare de zi, săli de proceduri, la domiciliu şi de 50% - în cazul unor maladii cronice.

Citeşte mai departe...


Protecţie socială

Activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului din Alcedar și Poiana
 
 La 22 martie 2017, în biroul vicepreședintelui raionului Șoldănești, a avut loc ședința Consiliului Raional pentru Protecția Copilului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:
1. Cu privire la activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului a primăriei din com. Alcedar și primăriei sat. Poiana pentru anul 2016.
Raportori: Cepraga Fiodor, primarul com. Alcedar și Negruța Nadejda primarul s. Poiana;

Citeşte mai departe...


Caz incitant la DASPFC Șoldănești
  În după amiaza zilei de 9 februarie la sediul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului din Șoldănești s-a adresat o mamă tânără cu un copil de numai jumătate de an. Avea o rugăminte ieșită din comun pentru această instituție raională...
  Mama, în vârstă de 19 ani, originară din raionul Rezina, a apelat la autoritatea tutelară din Șoldănești pentru a cere ajutor. Ajunsă într-o situație de impas, rămasă fără susținerea părinților sau a rudelor, fără loc de trai propriu și loc de muncă, ea a ajuns în stradă cu copilul în brațe. Disperată, a cerut ca fetița să fie plasată într-o instituție (pe o perioadă scurtă, până își va găsi o locuință și un serviciu stabil).

Citeşte mai departe...


Protecția drepturilor copilului
 Membrilor Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului:Florea Nina, Rusu Vladimir, Mîndru Nicolae, Morari Serghei, Barbos Margareta, Rotari Nadejda, Svetlana Zaițev, Croitoru Veaceslav și Namolovan Igor s-au convocat în ședința ordinară al consiliului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:

Citeşte mai departe...


Astazi au fost examinate dosarele depuse la FLSSP Șoldănești
 
   În anul 2016, din Fondul Local de Susținere Socială a Populației Șoldănești, 2824 de locuitori ai raionului Șoldănești, au beneficiat de susținere financiară acordată prin Deciziile Consiliului de Administrație a Fondului.
  De ajutorul material au beneficiat invalizi, persoane singure și în etate, precum și alte persoane inapte de muncă, dar și familiile cu mulți copii. Acestea pot solicita o asistenţă financiară unică odată la 11 luni prezentând acte confirmative. Astfel, pe parcursul anului 2016 au fost alocați peste 1,5 milioane de lei, în baza cererilor depuse.
Cifrele au fost prezentate de către Direcția Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului în cadrul primei ședințe a Consiliului de Administrație a FLSSP Șoldănești, care a avut loc la 20 ianuarie 2017.
 

Citeşte mai departe...


Sărbătoare pentru bătrânii solitari
 Cu o zi înainte de Revelion, un grup de consilierii raionali au vizitat persoanele de la Azilul pentru bătrâni și a persoane cu dizabilitate din or. Șoldănești.  Vicepreședintele raionului Nina Florea, însoțită de către consilierul Djumber Todua, Musteață Gheorghe și Rusu Larisa au adus în dar merinde dar și cele mai calde urări de bine.
 Printr-o decizie aprobată la ședința Consiliului raional din 08 decembrie s-a decis alocarea a 3000 mii lei pentru beneficiarii din Azil cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Acest obiecei se păstrează de cînd este fondat azilul de batrâni.

Citeşte mai departe...


Cultură

Festival pascal, festival de suflet ”Cu gândul la Tine, Doamne”
   Da, marți multă lume, care venise la 
mănăstirea Cușelăuca, se gândea cu rugă și dragoste la Dumnezeu și la Fiul Său - Iisus Hristos. Oamenii vroiau să se mai încălzească aierul de afară, fiindcă multe femei și fetițe erau tocmai vinete pe la buze de frig. Alții, mai ales organizatorii, vroiau tare mult să nu plouă, deoarece se anunțase pe la posturile de radio și televiziune despre asta. O parte dorea să evolueze bine în scenă, câte unul stând chiar cu mâinile împreunate în semn de rugă...
   Eu cred că Dumnezeu și Fiul Său au auzit asta, fiindcă până la urmă s-a făcut mai cald, n-a plouat și toate cele 21 de colective au evoluat cu succes. A fost o zi feerică, o zi cu multe cântece pascale și de proslăvire a Mântuitorului. În scenă se perinda colectiv după colectiv, fiecare depunând mult efort și talent pentru a evolua mai bine decât alții, dar și decât anii trecuți. În rezultat, spectatorii au avut parte de ceva deosebit...

Citeşte mai departe...


ARF are o nouă conducere
     Asociația raională de Fotbal (ARF) Șoldănești și-a votat un nou organ de conducere. Resetarea Asociației s-a produs după ce fostul președinte al ARF, Alexandru Relițchi, s-a retras din activitate.
   Marți, 11 aprilie 2017, în oraşul Șoldănești a avut loc Adunarea Generală de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere a ARF. La eveniment au participat 17 din 25 de delegaţi din partea membrilor afiliaţi ai ARF Șoldănești, plus președintele raionului, inclusiv conducerea şi membrii Comitetului Executiv al Asociaţiei. Forul fotbalistic naţional a fost reprezentat de către Ruslan Berzoi, vicepreședintele Federației Moldovenești de Fotbal.
 

Citeşte mai departe...


Festivalul Republican al Umorului

 Din dorința de a antrena colectivele de teatru, satiră și umor într-o competiție artistică deschisă și onestă, bazată pe libertate de exprimare, creativitate, imaginație, sensibilitate și originalitate, Secția Cultură, Tineret și Sport și Primăria Cotiujenii Mari, susținute de Consiliul raional Șoldănești și de Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, organizează și desfășoară Festivalul Republican al Umorului la fiecare început de aprilie.
Ajuns la cea de-a III-ea ediție, festivalul are loc la baștina actorului, regizorului și umoristului Gheorghe Urschi, în satul Cotiujenii Mari.


Citeşte mai departe...


”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a
 La data de 30 martie 2017, în sala de festivități a L/T ”Alexei Mateevici” s-a desfășurat Concursul national ”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a dedicate aniversării a 129 de ani de la nașterea poetului –preot la care au participat 98 de elevi din liceele ”Alexei Mateevici„ și ”Ștefan cel Mare”, gimnaziile Cotiujenii Mari, Pohoarna, Salcia, Dobrușa, Poiana, Fuzăuca, Vadul-Rașcov, Chipeșca și Liceul ”Aleco Russo” din s. Cojușna, raionul Strășeni. Învingătorii au fost premiați cu trofee, medalii și cărți. Diplome au primit toți paticipanții. Ca oaspete la concurs au fost invitați Protopopul de Șoldănești Vasile Rotari, domnul Strătilă Vlad, reporterul ziarului ”Făclia”, membru al Uniunii Scriitorilor, Nicolae Mândru, șeful Direcției Învățământ și Iurie Durnea, directorul școlii de pictură.

Citeşte mai departe...


Decada ”Mărțișor - 2017” în plină desfășurare
  În fiecare primavară, la început de martie, colectivele artistice care activează în raionul Șoldănești își invită spectatorul la un concert de zile mare – peste toate ”Mărțișorul” preia stăpânirea, iar razele de soare scot din case oamenii dornici de petreceri și voie bună. Copii și maturii încântă ochiul și inima prin evoluări notorii, caracterizate de sufletul primăverii, al reînoirii, al dragostei, al speranței și bunei dispoziții. Toți se bucură când vine primăvara, îndeosebi cei care reușesc să adune cât mai mulți spectatori la concertele cu ocazia sosirii primăverii sau cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Femeii. Decada ”Mărțișor” este un eveniment devenit tradițional și la noi, la Șoldănești. Această manifestare culturală adună pe scenă artiști valoroși din raion într-o sublimă sărbătoare a muzicii, a dragostei și a prieteniei.
 

Citeşte mai departe...