Skip to content

Index

Pagina Principala arrow Agricultură arrow RAPORT de activitate al DAA pentru perioada 2016
RAPORT de activitate al DAA pentru perioada 2016 Imprimare
Joi, 30 Martie 2017
  În Republica Moldova Agricultura continuă să fie un sector important în economia țării cu toate că se simte o descreștere a contribuției agriculturii la Produsul Intern Brut (PIB) și constitue circa 10-14 % din datele ultimilor 4-5 ani comparativ cu cele peste 30 % înregistrate în urmă cu un deceniu.
  Această scădere a fost determinată de apariția rapidă a sectorului de servicii, ce reprezintă actualmente 2/3 din PIB. Mai mult decăt atăt, industria alimentară a furnizat în anul de referință 40 % din totalul industriei, în timp ce cu 5 ani în urmă era de circa 50%. Cauzele principale de instabilitate a produselor agricole este dependența agriculturii de condițiile climaterice – seceta a devenit un factor destructiv comun în ultimii ani care dacă nu al doilia păi al 3-lea an este secetos.
  Instabilitatia ridicată este o consecință a instrumentelor slab dezvoltate de administrare a riscurilor, dependența climatică, inclusiv accesul insuficient la irigare, nivel scăzut tehnologic modern (soiuri și hibrizi productivi și rezistenți la secetă, protecție antigrindină).
 Un alt motiv ce duce la încetinirea producției agricole este legat de crizele economice, prețurile la inputuri (fertilizanți, PUF, utilaj și tehnică agricolă, carburanți și alte surse energetice) cauzînd condiții dificile pentru producătorii agricoli.
  Rata ocupării forței de muncă in Agricultură rămîne în continuare importantă care în anul 2000 asigura 50 % din locurile de muncă pe Țară iar în prezent e doar 25-26 % sau 400-420 mii locuitori.
Lucrătorii părăsesc domeniul agricol și operiază la locuri de muncă oferite sectorul serviciilor, sau sînt forțați să migreze, cu toate că % la noi în țară este mare comparativ cu statele Europene, % ridicat continuă să fie din motive că infrastructura în sectorul rural este slab dar poate ciar deloc dezvoltată în unele localități, cît și a persoanelor deținătoare de teren, fermierilor mici ceși prelucriază parcele desinestătător.Din cele minționate anterior situația la noi în raion e aceiaș ca și pe Țară dar poate și mai scăzută la compartimentul dezvoltării infrastructurii în sectorul rural și folosiria forțelor de muncă.
În raion sunt 29918 ha terenuri agricole
Inclusiv :
26894 ha arabil
3024 ha plantații perene
dintre care 1027 ha plantații perene cu termin expirat de exploatare (Anii 1982-1990) care pe parcursul următorilor 4-5 ani să fie casate și defrișate pentru a le include în circuitul agricol ca teren arabil.
Terenurile sunt consolidate la 82 % adică 24500 ha care sunt jestionate
de 31 Societăți cu răspundere limitată (SRL) 17650 ha
3 Gospodării Țărănești Asociate 6200 ha
și alte 3 întreprinderi Agricole- 600ha
în rest 2500 ha teren Arabil este prelucrat de proprietari mic și fermieri.
Din analizele efectuate în ultimii 10 ani putem constata ferm că Agricultura a devenit ca un biznes impunător pentru proprietarii de terenuri agricole cît și a arendașilor acestora.
Ca argument de bază poate servi ;
- Din 2007 după secetă excesivă brusc au cerscut prețul la produsele agricole
- De la an la an ele circulau cînd în puțină scădere cînd în ușoară creștere, și pe parcurs migrau circa 10-15%
- În rezultat din profitul acumulat considerabil sau mărit investițiile în diferse ramuri al Sectorului Agrar.
Tehnolojii moderne de cultivare a culturilor agricole cu:
- Soiuri și Hibrizi productivi
- Utilaj și Tehnică Agricolă performantă
- Folosiria pe scară mai largă a PUF și fertilizanților
- Sisteme de irigare prin picurare în deocebi Gospodăria de sere
- Plantaria plantațiilor perene pe o scară mai largă de localități
- Construcții și utilaj de recoltare și postrecoltare (uscătorii de fructe și cereale, frijidere
- În ultimii 4-5 ani se simte o ameliorare în sectorul zootehnic ( procurat Animale, construcție și utilare a fermelor, cît și reconstrucția și reutilaria fostelor încăperi)
Toate acestia în final au favorizat la creșteria indicilor de recoltă și a productivității Sectorului Agricol.
- Sa atestat o dublare a productivității muncii la nivel de 45-48 mii lei la un angajat, iar valuaria agricolă adăugată pe angajat a ajuns circa la 150 mii lei cu toate că în comparație cu țările dezvoltate și ciar în curs de dezvoltare suntem la nivel foarte scăzut
  Direcția agricolă a Consiluilui Raional după ștate se numără din 5 persoane care de comun acord și în prim plan este cemată să Promoveze Politicile Agrare întocmite de organele erarhale superioare, locale cît și al altor structuri cemate pentru ridecaria bunăstării populației dar și dezvoltaria sectorului rural în întrejime pe plan social și economico-financiar.
  Avem o conlucrare directă cu serviciile desconcentrate și discentralizate ca INTEHagro, Direcția Siguranța Alimentelor, ACSA totodată și o conlucrare reciprocă de interes comun cu Inspectoratul Ecolojic, Direcția Statistică, Inspectoratul Fiscal, Oficiul Teritorial Cadastru cît și cu specialiștii de la caz la caz de la Medicina Preventivă.
  Fiind o structură a CR avem tanjență directă cu toate Direcțiile, Secțiile și serviciile acestora.
După cum am menționat, Sectorul Agrar este preponderent amplasat în sectorul rural și anume în 23 primării din raion, specialiștii de la direcție, Șef Direcției sunt cemați săși aducă aportul de comunacord cu APL și cadrele de competență pentru soluționaria tuturor problemelor, propunerilor și planificaria de perspectivă la ridicaria nivelului de dezvoltare în plan social și economic al comunității.

Pe parcursul anilor condițiile climaterice se schimbă simțitor și de aceia tot mai mult și mai mult suntem dependenți de natură.
La acest compartiment aș putia spune că și noi trebue să ne acomodăm și ciar doresc să argumentez prin aciastă tabelă cu indic de productivitate și rodnicie.
Dinamica producerii culturilor agricole de bază în raionul Şoldăneşti pe anii 2014-2016

Producția vegetală în prețuri curente
  
Ca factori de acomodare la indici de recoltă și productivitate sunt:
1. La condiții climaterice :
- Irigare unde este posibilă
- Soiuri și hibrizi rezistenți și de calitate nutritivă sporită
- Tehnologii conservative a umidității și substanței organice (humus)
- Respectaria asolamentelor
2. Cultivarea culturilor cu plus valuare.
3. Dezvoltaria sectorului din vitărit.
4. Protecția pieței autohtone din partia statului.
5. Realizaria produselor finite și nu a materiei prime la export.
Pe scurt mă voi opri în discuție pe fiecare măsură în parte:
După cum am menționat dependența de factorii naturali producătorii agricoli o simt tot mai mult și mai mult ce ține de indicii de recoltă.
Din lipsa surselor de apă în raion puține terenuri sunt irigate mai bine zis teren deschis aciasta ar fi în jurul de 190 ha. Zona Alcedarului la 46 de ha la SRL „Vagadi” și GȚ „ V. V. Belous”, Șoldănești SRL „Dacia Agrochim”
16 ha Parcani SRL „PromarTur” și GȚ „R Cojocar” 10 ha, Chipeșca SRL „Lob Lojistic” 42 ha, Rogojeni ÎI „BVI Aroma” 16 ha Șipca GȚ „Sandic Alexandra” 24 ha și încă cîțiva producători de talie mică a cîte 1-2 ha. Mai pe larg se folosesc sisteme de irigare prin picurare în gospodăria de sere pe o suprafață de 20000 m.p.

  Din cele menționate reesă că soluția este la cultivarea soiurilor și hibrizilor rezistenți la secetă menținînduși indicii de productivitate.

La rînd cu aciasta se cer investiții serioase în implimentaria tehnologiilor conservative performante de păstrare a rezervelor de umeditate accesive plantelor a substanței organice cît și protecția solului de erozia apelor în urma ploilor torențiale dar și erozie de vînt.

Respectarea Asolamentelot cu corectă rotație a culturilor chiar este cheia succesului la toate măsurile ce sunt chemate de a crește productivitatia în sectorul agrar.
Poți să efectuezi investiții enorme dar nerespectînd acest element important în procesul tehnolojic rezultatul dorit nu va fi.
Cu părere de rău la acest compartiment avem de lucrat; nu toți Agricultorii conștientizază importanța lui.
În aceste asolamente se întroduc și culturi cu plus valuare și benefice ca buni premergători bunăoară cum ar fi mazăria în ultimii ani se extinde pe suprafețe mai mari și în mai multe gospodării, în deosebi zona Cușmircei, Climăuții de Jos la Răspopeni cît și la proprietari mai mic.
Ținînd cont de faptul că dorim o productivitate mare, apoi este strict necesar să lucrăm cu preparatele de uz fitosanitar(PUF) fără protecția de boli și vătămători nu avem izbîndă la recoltă.În ultimii 4-5 ani A/E folosesc pe o scară largă și fertilizanți atît în sol cît și foliali.
Din discuția care o avem cînd ne deplasăm, ciar mă bucur cînd întrebi și cît ai întrodus substanță activă iar răspunsul este că : depinde ce recoltă ît dorești să capeți și ciar aș menționa că în mediu se întroduc NPK cît și alte elemente în jur de 80-100 kg substanță activă.
E înbucurător faptul că se ține cont de propunerile și indicațiile științifice cu atît mai mult prin aciasta nu sărăcim solul.
Creșteria bunăstării societății în sectorul rural care se baziază practic pe domeniul Agriculturii ne permite numai cu jestionare cibzuită și corectă a solurilor noastre atît de productive.
De aceia investițiile în acest domeniul sunt pe prim plan;
În ultimii ani sau efectuat investiții în Dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și de procesare
- Sau construit frigidere cu o capacitate de peste 7680 tone în localitățile Șoldănești,Pohoarna, Cotiujenii Mari cît și în Parcani, Alcedari, Chipeșca și Curături care au fost date în expluatare ciar în 2016.
- Uscătorii de fructe la Cotiujenii Mari, Parcani și au fost date în expluatare în 2016 (Nu pe deplin corespund cerinților UE după standarte, dar bine că sunt și sper că se vor moderniza.)
Complexul de procesare a produselor cerealiere și culturi oleginoase, tot odată și brutărie în Cotiujenii Mari la dom. Cojocari George SRL „LuanCovGrup” care începînd cu anul 2016 produce produse de patiserie de un mare asortiment.
Se extind suprafețele de plantații perene ce alcătiuesc 1467 ha dintre care pînă în 2014 sau plantat 1245 ha iar în ultimii 2 ani adica 2015 și 2016 sau mai plantat încă 203 ha.
Acestea în deosebi sunt plantații intensive; la Dacia Agrochim SRL și SRL Lobilogistic 60 ha sunt superintensive cu sistem de irigare prin picurare cît și Plasă Antigrindină instalată la SRL LobiLogistic primăria Chipeșca.
Tot aici  sa construit și un frigider cu o capacitate de 4000 tone.

Dacă vorbim de plantații multeanuale (Livezi) apoi vaș comunica că mai avem și așa ca „Cultura Nucului” care este amplasată practic în toate localitățile raionului și ocupă o suprafață de 286 ha.
Aș menționa livada de la Olișcani a lui SRL Madino Agro care ocupă 32 ha și de acuma e în rod.
Acest gospodar Nicolae Micu și fecorul său Alexei se atîrnă serios și pe parcurs se ocupă de a aduce această cultură pe o scară nu numai raională dar și de Țară la nivel de dezvoltare tehnolojică performantă;
- Au instalat linie de sparjere și sortare a mezului
- Efectuază spălarie și uscare nucelor, iar pe parcurs ciar ambalaria mezului și produceria unei game de asortimente cu miez de nucă.
Tot în 2016 pentru postrecoltare sau mai construit un șir de încăperi (Depozite) de prelucrare și păstrare a cerealelor la Șipca GȚ Alexandra Sandic – capacitate de peste 3000 tone. Dobrușa GȚ Burușciuc Nina, Chipeșca GȚ CMT, SRL Guțan Agro, GȚ VV Belous – în total putem depozita în aceste încăperi peste 20000 tone produse.
Din categoria produselor profitabile este și cultivarea culturilor pentru producerea materialului semincier, care pe parcursul ultimilor ani are o amploare deosebită la creșterea economico-financiară a Producătorilor Agricoli cît și ocuparea forțe de muncă în procesul tehnologic care necesită lucrări manuale.
Anual se cultivă porumb și f/s pentru semințe în mai multe gospodării agricole care ocupă de la 120-150 ha porumbul și 400-600 ha floarea soarelui.
Tot odată și SRL Forever are fabrica de prelucrare a materialului semincier de porumb care deservește mai multe gospodării din Republică iar în 2016 a prelucrat toate semințele și de la Institutul Științific de Fitotehnie Porumbeni.
Produsele ecologice tot mai mult sunt întrebate pe piața internă dar în deosebi cea externă.
După o așa tehnolojie sunt cultivate mai multe specii și culturi care din start întră în categoria produselor profitabile.
De mai mulți ani se ocupă SRL Soclav din localitatia Climăuții de Jos la cultivaria cerealelor începînd cu 2016 SRL Guțan Agro, Madino Agro, Scofild, Vagadi cît și GȚ Alexandra Sandic au practicat cultivaria cerealelor spicoase un soi de grîu „Spelta” foarte întrebat pe piața externă după calitățile sale.
La fel SRL Madino Agro a cultivat 40 ha de F/S ca produs ecologic.
Aceste produse cer o tehnolojie specială fără folosiria substanțelor chimice tor odată ne dă posibilitatia să folosim și brațe de muncă care este bine venită în sectorul rural.
Prețurile la produsele respective sunt mai valoroase comparativ cu produsul tradițional cu 70-80 % ( exemplu F/S 6,8-7,0 lei/kg, ecolojic 12,5-13,0lei/kg).
A/E își îndeplinesc conștiincios obligațiunile ce ține de plata de arendă în agricultură care constitiue circa 1100- 1300 lei pe hectar totodată se deschid noi locuri de muncă și la moment în sectorul agrar al raionului lucriază mai bine de 2000 muncitori și încă 1200-1300 fermieri ce își lucrează loturile de teren individual.
Dacă sectorul din fitotehnie a complexului Agroalimentar raional a luat o creștere considerabilă spre bine, nu putem pe deplin spune de vitărit.
Acest sector cere încă multe sforțări de al readuce la ceia ce am avut odată.
Practic majoritatia septelului de animale este amplasat în gospodăriile aucziliare cu rase de specii puțin productive.
Șeptelul de animale la 01.01.2017
Dinamica efectivului de animale:

Necătînd la greutățile din acest sector aș putea menționa că totuși lucrurile se amelioriază în ultimii 2-3 ani.
- Sa reconstruit ferma de bovine de la Gara Cobîle – 26 de capete și din primăria Rogojeni GȚ Rusu Vladimir – 64 capete
- Sa construit ferme de bovine pentru producție de lapte la olișcani GȚ Pisarenco Oliga -18 capete, Dobrușa GȚ Grajdari – 16 capete.
- Funcționiază fermele vechi de la SRL Madino Agro și SRL Promartur de la Parcani.
- Mai avem la GȚ și mai mic în sector intravelan bovine în primăriile Fuzovca,Sămășcani, Cobîlia,care dețin de la 3 pînă la 6 animale
O situație mai bună și o tendință de creștere este la porcine – la SRL„Alexandru SLV” din Cușmirca și la SRL „Carneval” Cotiujenii Mari care întrețin a cîte5-6 sute și respectiv 5-6 mii capete la înmulțire și îngrășare- tot în aceste 2 întreprinderi și pe parcues adică 2017-2018 se vor reconstrui și reutila încăperile cu scopul de a mări șeptelul de animale pînă la 1000-1500 la Cușmirca și 20-30000 mii la Cotiujenii Mari.
Cușmirca.
O ramură foarte importantă din acest sector este și Apicultura care pe parcurs e în permanență creștere atît în gospodăriile aucziliare cît și Asociate.
În baza SRL „Făgurașul de Aur” din Șipca sau mai asociat încă 4 întreprinderi care de comun acord se extind în acest domeniu.
Au mai bine de 1500 familii tot odată dezvoltînd infrastructura de construcție a stupilor, prelucrare și expertiză a produselor din albinărit cu condiția de a ieși la export după Standartele Europene și Mondiale.
Ramura Pescicolă este mai mult la amatori, la crearia condițiilor de odihnă a populației, dar în 11 bazine acvatice aciastă îndeletnicire esti și de producere a peștelui pentru comercializare.
Și anume la Dobrușa 4 bazine acvatice la Tatarenco, Burez I, Burușciuc V, la Cotiujenii Mari 2 bazine, Șipca, Alcedar, Cobîlia și Șoldănești.
Avem 12 puncte de colectare a laptelui. Lucriază 11 centre de însemînțare artificială a bovinelor. În sectorul respectiv lucriază 7 medici de bună practică care efectuază lucrul de diagnostică și tratare a animalelor
Producția animalieră

Total producția în complexul agroalimentar a raionului pentru anul 2016 în domeniul fitotehnie și zootehnie constituie 455,4 milioane lei.
Toate cele menționate pe parcursul discuției a favorizat datorită Programului de Subvenționare (2014-2015-2016) Tabela
Subvenționarea în agricultură

Cît și a proectelor Europene din Polonia,Italia, Ungaria și altele Proecte Guvernamentale Pare 1+1, IFAD 4-5-6 care prin intermediu lor se susțin tinerii producători cu 40% din suma de 300 mii lei.
- Proectul MAC-P – linie de Granturi investiționale „ Acces la pețele de desfaceri” 50 % grant cu plafon de 350000 $ per grup de producători.
- ODIIM bază de susținere
DAA în comun cu serviciile de ramură permanent și aual ne străduim să organizăm Școlarizaria Producătoriloa agricoli pe diverse tematici .
Au fost convocate seminare și întruniri la capitolele :
Cultivarea legumelor în teren protejat și în cîmp.
Se preconizează pentru anul 2017:
- Instalarea sistemelor de irigare prin picurare în localităţile Alcedar, Chipeşca, Şoldăneşti
- Valorificarea terenurilor neprelucrate ce fac parte din patrimoniul Primariei Soldanesti
- Dezvoltarea infrastructurii post-recoltare (construcţia frigiderelor), s. Dobruşa, Vadul Rașcov, Răspopeni, Pohoarna, Chipeșca,Șipca.
- Linii de sortare, ambalare şi uscătorii de fructe, s. Curaturi
- Dezvoltarea miniparcului Industrial în apicultură, s. Şipca
- Plantarea livezilor in primăriile Șoldănești, Alcedar, Șipca, Climăuții de Jos.
- Casarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale cu subvenţionare din partea statului practic în toate localitățile raionului
- Contribuirea la renovarea parcului de maşini şi utilaj agricol
- Contribuirea la finisarea sistemelor antigrindină şi antiîngheţ, s. Alcedar
- Contribuirea la majorarea efectivului de animale şi productivităţii acestora, renovarea complexului animalier, s. Cotiujenii Mari (30 mii capete
- Reutilizarea fermei de procine, s. Cuşmirca
- Finalizarea construcţiei fermei de bovine, s. Olişcani și Dobrușa

Ca sarcini de bază în dezvoltarea sectorului agricol al raionului au fost şi sunt:
-Asigurarea securităţii alimentare a populaţiei
-Consolidarea terenurilor agricole
-Dezvoltarea ifrastructurii de procesare
-Dezvoltarea pomiculturii intensive şi a legumiculturii , în deosebi pe teren protejat
- Producerea materialului semincer
- Majorarea suprafeţelor irigate
-Revitalizarea sectorului zootehnic
-Protecţia mediului înconjurător şi renaşterea satului ca un mediu specific de viaţă
- Minimalizarea migraţiei şi oferirea condiţiilor favorabile pentru deschiderea noilor afacetri în mediul rural.
Toate acestea în ansamblu va aduce la întinerirea cadrelor şi nu numai din agricultură.

Andrei Muúçhi, șef Direcția Agricultură și Alimentație
 
 
 
< Precedent   Următor >

Ultimile noutăţi din:

Finanţe

Declarația privind buna guvernare 2016
 Declarația privind buna guvernare


Citeşte mai departe...


Învață contabilii-șefi ai instituțiilor bugetare
 În scopul implementării prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Direcția Finanțe Şoldăneşti a desfășurat un ciclu de instruire privind aplicarea normelor metodologice. Astfel, la 11 şi 12 ianuarie în sala de protocol a Consiliului raional a avut loc seminarul de instruire a contabililor-șefi ai instituțiilor bugetare şi a primăriilor din raionul Şoldăneşti.

Citeşte mai departe...


Știre de interes: Principalele modificări ale impozitelor și taxelor vamale din acest an
 Principalele modificări ale Codului Fiscal și a celui Vamal, care au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017 prevăd:
  •  Majorarea scutirilor persoanele și a tranșelor de venit la mărimea ratei inflației, -82 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal unic de impozitare a veniturilor obținute din activitățile desfășurate de către avocați, notari, executori judecătorești, mediatori, experți judiciari, traducători/interpreți autorizați, +7,7 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal simplificat și facilitar privind impozitul pe venitul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente de comerț fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat;

Citeşte mai departe...


Seminar informativ pentru contabilii instituțiilor finanțate din bugetul raional
  Specialiștii din cadrul Direcției Finanțe au organizat o altă rundă de seminare pentru contabilii din instituțiile finanțate din bugetul raional. 
 Seminarul instuctiv a vizat modificările și completările efectuate vizavi de metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare pnetru pentru primul semestru al anului 2016 și pregătirea pentru elaborarea proiectelor de buget pentru anul următor. 

Citeşte mai departe...


Ateliere de lucru pentru contabili
  Direcția Finanțe de comun acord cu Trezoreria Teritorială Șoldănești a organizat, pe data 30 iunie și ulterior pe 7 iulie, instruirea contabililor-șefi din cadru primăriilor, cît și a contabililor - șefi, ai instituțiilor finanțate de bugetul raional.
 Seminarul instructiv a vizat metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare. Pentru pirma dată în acest an, contabilii operează cu metodologia create în format electronic astfel toate dările de seamă vor fi recepționate de către Direcția Finanțe în varianta electronica.

Citeşte mai departe...


Economie

Training pentru IMM-urile cu potențial de export
 East Invest 2 Project, vă invită la Training pentru IMM-urile cu potențial de export din 10 – 12 mai 2017 la
Chisinau, (Hotel VisPas, strada Alexandru Lăpuşneanu, 26).
  Camera de Comerţ şi Industrie a RM în colaborare cu Proiectul "East Invest 2", finanțat de UE, invită toate întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectorul de prelucrare a produselor agroalimentare și a produselor alimentare la cursul privind accesul pe piețele Uniunii Europene.
  Instruirea interactivă din cadrul Academiei pentru IMM-uri privind relaţiile comerciale cu UE va cuprinde subiecte precum: regulamentele UE şi standartele tehnice, disponibilitatea pentru export a întreprinderilor, marketing şi participarea companiilor la târguri şi expoziţii internaţionale. Instruirile vor fi conduse de către traineri specializaţi din ţările UE şi a Parteniariatului Estic.
    Limba de lucru: limba engleză. Pe parcursul instruirii va fi asigurată traducerea simultană.
   Accesul IMM, pe piețele internaționale, este crucial în lupta întreprinderilor de a se menține competitive și de a-şi extinde activitatea. Remarcăm că un număr impunător de întreprinderi mici şi mijlocii autohtone nu sunt suficient de informate despre cerințele necesare pentru a accesa piața europeană. Întreprinderile menţionează faptul că cunoașterea ZLSAC și aspectele legate de export sunt necesare şi importante pentru dezvoltare.
   Obiectivul Academiei pentru IMM este de a sprijini IMM-urile în procesul implementării Acordului de Comerț Liber RM-UE, cooperarea cu UE și activitatea de export. Pe parcursul conferinței vă veți familiariza cu prevederile și obligațiile impuse de ZLSAC, precum și acquis-ul UE în general. Obiectivul evenimentului este de a sensibiliza mediul de afaceri privind aspectele legate de export și informarea IMM-urilor despre instrumentele necesare accesării la pieţiele UE.
 Pentru a participa la seminar, Vă rugăm să vă înregistrați on-line accesând link-ul: SME application_v1_Moldova_Final rom Termenul limită pentru înregistrare: 5 mai 2017.
     Persoana de contact: Rodica Dimitriu, tel.: 022 23 32 86, e-mail: rodica.dimitriu@chamber.md. 

Citeşte mai departe...


In atenția femeilor antreprenoare!
                                                
300 de femei din Republica Moldova vor fi beneficiare ale proiectul „Business Women Academy”. Proiectul va fi gestionat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Promovarea Femeilor în Business (ICAWB)cu suportul financiar al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Citeşte mai departe...


Îndeplinirea planului operațional pentru anul 2016
Îndeplinirea planului operaţional actualizat pentru anul 2016 a
,,Strategiei de dezvoltare durabilă al raionului Şoldăneşti”
În anul 2016 s-au îndeplinit următoarele obiective:


Obiectivul I. Dezvoltarea şi diversificarea economiei raionului
Măsura preconozată 1. Dezvoltarea infrastructurii pentru susţinerea ÎMM
Agenţii economici şi tinerii antreprenori sunt informaţi, că Ministerul Economiei, ODIMM,, Organizaţia de promovarea exportului din RM, Asociaţia investitorilor străini - sunt organizaţiile, care se ocupă cu investitorii. Pe pagina WEB a Consiliului Raional a fost publicată lista proiectelor naţionale şi internaţionale în derulare în domeniul ÎMM, agenda Locală a Antreprenorului .
• Prin intermediul primăriilor au fost repartizate materiale informative, prin care populaţia a luat cunoştinţa de domeniile serviciilor acordate de către Biroul Comun de Informaţii şi Servicii(BCIS).

 

Citeşte mai departe...


În atenția cetățenilor din raionul Șoldănești
       Secţia Economie aduce la cunoştinţa locuitorilor raionului 
Şoldăneşti, că în fiecare joi, între orele 9.00-12.00, în incinta Consiliul raional, etajul I, va activa Biroul Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS), în cadrul căruia specialiştii vor acorda consultaţii din domeniile:
- Casei Naţionale Teritoriale de Asigurări Sociale
- Asistenţei Sociale şi Protecţia Familiei
- Inspectoratului Fiscal de Stat
- Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă
- Inspecţiei Muncii
- Serviciului cadastral
- juristulului Consiliului raional
(referitor la calcularea pensiei, indemnizaţii pentru copii, ajutor social, plata impozitelor, angajarea în câmpul muncii, servicii de cadastru, deschiderea afacerii, proiecte în derulare).
   Relaţii la tel: (0272) 2-54-83, (0272) 2-53-66.

Citeşte mai departe...


Proiectele naţionale implementate de ODIMM
  Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ODIMM) este o instituţie publică, necomercială, care dezvoltă şi implementează programe şi instrumente de suport penrtu sectorul ÎMM din Republica Moldova, cu scopul creşterii performanţei şi nivelului de competivitate a acestuia,contribuind la dezvoltarea economică durabilă a ţării şi la crearea de noi locuri de muncă.
Vă prezentăm informaţia referitor la Proiectele naţionale implementate de ODIMM.

Citeşte mai departe...


Învăţământ

Cine munceşte, acela câştigă
   
  Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Biblioteca Naţională ,,Ion Creangă” organizează anual concursul literar ,, La izvoarele înţelepciunii „ cu scopul de a promova lectura şi a familiariza elevii cu viaţa şi activitatea personalităţilor din literatură, cultură, istoria naţională şi universală. Concursul este la ediţia XXVII-a, în anul curent a fost dedicat scriitorului Petre Ispirescu.      Elevii claselor V-VII au studiat literatura recomandată şi au participat activ la etapa locală a concursului, organizaţi şi îndrumaţi de bibliotecarii şcolari, profesorii de limbă și literatură română, bibliotecarii de la bibliotecile publice.

Citeşte mai departe...


Ziua Drapelului Republicii Moldova
  Astăzi 27 aprilie este marcată Ziua Drapelului şi a Stemei de Stat, simbolurile oficiale ale suveranităţii şi independenţei, care se sărbătoreşte din 2010. În toate instituţiile de învăţămînt din raion au fost organizate diferite activităţi cu acest prilej.
  Elevii din LT,, A. Mateevici” Şoldăneşti, împreună cu Elena Ciorici, directorul adjunct pentru educaţie au prezentat un flash mob dedicat acestui eveniment. Şeful Direcţiei Învăţământ, Nicolae Mîndru, a accentuat importanţa cunoaşterii istoriei pentru generaţia tânără, a îndemnat participanţii să respecte simbolurile naţionale, să cinstească cu mândrie Drapelul de Stat şi să onoreze Stema de Stat a Republicii Moldova.

Citeşte mai departe...


Formarea continuă a cadrelor didactice-condiție primordială spre succes
  
  Îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale este necesară pentru asigurarea calității serviciilor educaționale. Stabilirea nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice, proiectarea și desfășurarea eficientă a activităților de perfecționare determină performanțele profesionale.
   În acest scop a fost organizat un seminar instructiv-metodic cu directorii adjuncți pentru instruire în Liceul teoretic ”A.Mateevici” Șoldănești la data de 18 aprilie 2017. În cadrul seminarului a fost desfășurată o activitate de formare continuă cu subiectul ”Evaluarea: experiențe inovative”, moderatori directorii adjuncți pentru instruire dle Stihari Lucia și Maznic Elena.

Citeşte mai departe...


Generaţie sănătoasă
   Centrele de sănătate prietenoase tinerilor au
 scopul de a spori accesul tinerilor la informaţii şi servicii calitative de sănătate şi la alte servicii: informare, consiliere, servicii medicale, referire. Aceste servicii sunt orientate ca să rezolve problemele prioritare cu care se confruntă adolescenţii şi tinerii.
  La 26 aprilie în incinta sălii de şedinţe a Centrului Medicilor de Familie s-au întrunit directorii adjuncţi pentru educaţie, psihologii şcolari la un seminar, organizat de Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor.

Citeşte mai departe...


Evaluarea: experiențe inovative
  
  Școala viitorului cere conceptualizări noi și perfecționarea pedagogilor pentru implementarea inovațiilor în abordarea schimbării. Având la cârmă manageri competenți, cu viziuni noi în stilul de conducere și de monitorizare a progresului personalului didactic, școala poate avea o altfel de imagine. Credem că directorii adjuncți instruire din raionul Șoldănești, fiind dirijați de dna Diana Oprea, șefa cabinetului metodic a Direcției raionale Învățământ, au mari șanse să performeze în carieră. Competențele manageriale axate pe consiliere, cunoștințele de care dă dovadă, tactul, optimismul Dumneaei emană încredere, entuziasm, ne mobilizează spre noi realizări, ne stimulează interesul pentru inovațiile în domeniu. Seminarul raional desfășurat de dna Diana Oprea în incinta instituției noaste (IPLT “Alexei Mateevici”) ne-a cultivat un sentiment puternic al semnificației personale în raport cu ceea ce facem, ne-a demonstrat o cultură de colaborare eficientă.

Citeşte mai departe...


Construcţii

Adunare cu agenții economici din orașul Șoldănești

 

    Recent, președinta raionului, Svetlana Rotundu, a inițiat, împreună cu primăria orașului, o adunare cu mai mulți agenți economici din orașul Șoldănești. Scopul adunării a fost de a face un apel către toți agenții economici pentru a susține inițiativa primarului Ion Cuculescu de a efectua lucrări de reparație capitală în parcul principal al localității. Acest parc de agrement, care cere investiții enorme, nu va fi posibil de folosit în timpul apropiat dacă nu ne vom uni forțele pentru a-i schimba, măcar parțial, imaginea. „Mijloace financiare pentru asta nu au cum să se adune în bugetul primăriei, iar obținerea susținerii finanțatorilor străini este o procedură mai complicată, deaceea vă propun să contribuim fiecare după posibilitate pentru a face ceva frumos pentru acest oraș”. Cam așa a formulat îndemnul său primarul către toți conducătorii prezenți.

Citeşte mai departe...


Adunarea Acționarilor SA ”Salubritate Șoldănești”
 Sfârşitul lunii martie şi început de aprilie 2017 au fost marcante pentru cele 23 APL-uri fondatoare ale SA ,,Salubritate Şoldăneşti,,.
În cadrul adunării acţionarilor din 30.03.2017 administraţia operatorului regional responsabil de asigurarea salubrizării localităţilor a prezentat raportul privind situaţia financiară pentru anul 2016.

Citeşte mai departe...


Echipa ADR Centru în vizită la Șoldănești
   La data de 15 februarie, la Consiliul raional a avut loc ședința grupului de lucru cu participarea șefului Direcției relații cu instituțiile de dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcții Eduard Ungureanu, directorul ADR Centru Viorel Jardan și reprezentanții a managementul proiectelor împreună cu specialistul Secției Construcții Gospodării Comunale și Drumuri, Valeriu Bunăcalea și managerul Centrului de Sănătate Constantin.

Citeşte mai departe...


Președintele raionului la ședința Consiliului regional pentru Dezvoltare Centru
 La 26 ianuarie președintele raionului a participat la ședinta Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru, care s-a desfasurat în or. Ialoveni.  În cadrul acestei ședințe au fost discutate mai multe chestiuni ce ține de implementarea Strategiei de Dezvoltare Regionala Centru pe parcursul anului 2016, despre Concursul de propuneri de proiecte Planul Operațional Regional Centru 2017-2020 și despre implementarea proiectelor investiționale pe parcursl anului 2016.

Citeşte mai departe...


Discuții vizavi de managementul deșeurilor și managementul apeductelor în primării
Astăzi, la Șoldănești, autoritățile publice locale din cele 23 de primării din raionul Șoldănești s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru pentru a discuta despre noile modalități de management al apeductelor aflate în gestiunea primăriei și reflecții vizavi de probleme apărute în procesul de gestionare a deșeurilor solide în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I.
 

Citeşte mai departe...


Sănătate

Funcții vacante la Centrul de Sănătate Șoldănești
 IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești anunță concurs pentru următoarele funcții vacante:
  Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon: 0 272 252 66 sau 0272 2 51 16;
e-mail - cs.soldanesti@ms.md 

Citeşte mai departe...


Reduceri la achitarea primei AOAM în sumă fixă pentru 2017
 Până pe 31 martie 2017, persoanele care se asigură în mod individual beneficiază de reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.
• Reduceri de 75% din valoarea primei au proprietarii de teren agricol.
• Reduceri de 50% au fondatorii de întreprinderi individuale, arendaşii, arendatorii, deţinătorii de patentă, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern.
 Notarii publici, executorii judecătoreşti, avocaţii şi mediatorii neangajaţi plătesc prima în mărime integrală.
Prima de asigurare poate fi achitată la oficiile Poşta Moldovei şi la agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM).
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la AT Est tel. 023521816, 023520768 sau la Info CNAM – 0 800 99999.

Citeşte mai departe...


Spicuiri din activitatea IMSP Spitalul Raional Șoldănești
 IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti îşi desfăşoară activitatea în regim non stop cu capacitatea de deservire pentru 115 paturi.

  Pentru anul de activitate 2016 numărul
cazurilor tratate contractate cu CNAM constituie total – 3993 pentru populaţia asigurată /24402/ din care: - 3213 acute şi 780 cronice cu suma contractului de 16988,5 mii lei.
 Numărul cazurilor tratate atît acute cit şi cronice a fost îndeplinit pînă la data de 20.12.2016 cu 100% şi raportat Centrului de Managment în Sănătate.
   Instituţia a achitat pînă la data de 21.12.2016 – 12 salarii angajaţilor ,15% indicatorii de performanţă individuală în munca pentru lunile iulie-noiembrie şi cîte 0.75 salariu ajutor material tuturor angajaţilor. Cota cheltuielilor de personal pentru perioada anului 2016 constituie 54.6% faţă de 55% normativ.

Citeşte mai departe...


Raport succint de activitate a Centrului de Sănătate
 Raport succint de activitate a IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești pentru anul 2016

Odată cu definitivarea reformei în asistența medicală primară și înființarea Centrelor de Sănătate autonome Centrul Medicilor de Familie Șoldănești a devenit Centrul de Sănătate Șoldănești ce prestează servicii medicale la peste 20 000 de populație, sau puțin mai mult de jumătate din populația raionului.

Citeşte mai departe...


Noi medicamente compensate, prescrise de la 1 octombrie
 Lista de medicamente compensate din fondurile de 
 
 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care a fost extinsă recent până la 134 de denumiri comune internaţionale, a intrat în vigoare începând cu 1 octombrie 2016.
 Noile medicamente compensate vor fi utilizate pentru tratamentul a peste 20 de maladii în sala de tratamente/staţionar de zi, în cabinete de proceduri şi la domiciliu. Este vorba despre cele mai frecvente boli întâlnite în practica medicului de familie, printre care se numără pancreatita cronică, bronşita, pneumonia, pielonefrita etc.
 O noutate este şi creşterea accesului la medicamente compensate a persoanelor cu hepatită şi ciroză hepatică. Acestea vor beneficia de acidum ursodeoxycholicum – preparatul care anterior era recomandat doar pentru anumite tipuri de maladii asemănătoare. De asemenea, a fost majorată de la 50% la 70% rata de compensare a trei medicamente pentru tratamentul maladiilor aparatului digestiv (omeprazolum, famotidinum şi clarithromycinum). Pentru adulţi medicamentele vor fi compensate parţial, în proporţie de 70% pentru tratamentul stărilor acute în staţionare de zi, săli de proceduri, la domiciliu şi de 50% - în cazul unor maladii cronice.

Citeşte mai departe...


Protecţie socială

Activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului din Alcedar și Poiana
 
 La 22 martie 2017, în biroul vicepreședintelui raionului Șoldănești, a avut loc ședința Consiliului Raional pentru Protecția Copilului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:
1. Cu privire la activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului a primăriei din com. Alcedar și primăriei sat. Poiana pentru anul 2016.
Raportori: Cepraga Fiodor, primarul com. Alcedar și Negruța Nadejda primarul s. Poiana;

Citeşte mai departe...


Caz incitant la DASPFC Șoldănești
  În după amiaza zilei de 9 februarie la sediul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului din Șoldănești s-a adresat o mamă tânără cu un copil de numai jumătate de an. Avea o rugăminte ieșită din comun pentru această instituție raională...
  Mama, în vârstă de 19 ani, originară din raionul Rezina, a apelat la autoritatea tutelară din Șoldănești pentru a cere ajutor. Ajunsă într-o situație de impas, rămasă fără susținerea părinților sau a rudelor, fără loc de trai propriu și loc de muncă, ea a ajuns în stradă cu copilul în brațe. Disperată, a cerut ca fetița să fie plasată într-o instituție (pe o perioadă scurtă, până își va găsi o locuință și un serviciu stabil).

Citeşte mai departe...


Protecția drepturilor copilului
 Membrilor Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului:Florea Nina, Rusu Vladimir, Mîndru Nicolae, Morari Serghei, Barbos Margareta, Rotari Nadejda, Svetlana Zaițev, Croitoru Veaceslav și Namolovan Igor s-au convocat în ședința ordinară al consiliului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:

Citeşte mai departe...


Astazi au fost examinate dosarele depuse la FLSSP Șoldănești
 
   În anul 2016, din Fondul Local de Susținere Socială a Populației Șoldănești, 2824 de locuitori ai raionului Șoldănești, au beneficiat de susținere financiară acordată prin Deciziile Consiliului de Administrație a Fondului.
  De ajutorul material au beneficiat invalizi, persoane singure și în etate, precum și alte persoane inapte de muncă, dar și familiile cu mulți copii. Acestea pot solicita o asistenţă financiară unică odată la 11 luni prezentând acte confirmative. Astfel, pe parcursul anului 2016 au fost alocați peste 1,5 milioane de lei, în baza cererilor depuse.
Cifrele au fost prezentate de către Direcția Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului în cadrul primei ședințe a Consiliului de Administrație a FLSSP Șoldănești, care a avut loc la 20 ianuarie 2017.
 

Citeşte mai departe...


Sărbătoare pentru bătrânii solitari
 Cu o zi înainte de Revelion, un grup de consilierii raionali au vizitat persoanele de la Azilul pentru bătrâni și a persoane cu dizabilitate din or. Șoldănești.  Vicepreședintele raionului Nina Florea, însoțită de către consilierul Djumber Todua, Musteață Gheorghe și Rusu Larisa au adus în dar merinde dar și cele mai calde urări de bine.
 Printr-o decizie aprobată la ședința Consiliului raional din 08 decembrie s-a decis alocarea a 3000 mii lei pentru beneficiarii din Azil cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Acest obiecei se păstrează de cînd este fondat azilul de batrâni.

Citeşte mai departe...


Cultură

Festival pascal, festival de suflet ”Cu gândul la Tine, Doamne”
   Da, marți multă lume, care venise la 
mănăstirea Cușelăuca, se gândea cu rugă și dragoste la Dumnezeu și la Fiul Său - Iisus Hristos. Oamenii vroiau să se mai încălzească aierul de afară, fiindcă multe femei și fetițe erau tocmai vinete pe la buze de frig. Alții, mai ales organizatorii, vroiau tare mult să nu plouă, deoarece se anunțase pe la posturile de radio și televiziune despre asta. O parte dorea să evolueze bine în scenă, câte unul stând chiar cu mâinile împreunate în semn de rugă...
   Eu cred că Dumnezeu și Fiul Său au auzit asta, fiindcă până la urmă s-a făcut mai cald, n-a plouat și toate cele 21 de colective au evoluat cu succes. A fost o zi feerică, o zi cu multe cântece pascale și de proslăvire a Mântuitorului. În scenă se perinda colectiv după colectiv, fiecare depunând mult efort și talent pentru a evolua mai bine decât alții, dar și decât anii trecuți. În rezultat, spectatorii au avut parte de ceva deosebit...

Citeşte mai departe...


ARF are o nouă conducere
     Asociația raională de Fotbal (ARF) Șoldănești și-a votat un nou organ de conducere. Resetarea Asociației s-a produs după ce fostul președinte al ARF, Alexandru Relițchi, s-a retras din activitate.
   Marți, 11 aprilie 2017, în oraşul Șoldănești a avut loc Adunarea Generală de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere a ARF. La eveniment au participat 17 din 25 de delegaţi din partea membrilor afiliaţi ai ARF Șoldănești, plus președintele raionului, inclusiv conducerea şi membrii Comitetului Executiv al Asociaţiei. Forul fotbalistic naţional a fost reprezentat de către Ruslan Berzoi, vicepreședintele Federației Moldovenești de Fotbal.
 

Citeşte mai departe...


Festivalul Republican al Umorului

 Din dorința de a antrena colectivele de teatru, satiră și umor într-o competiție artistică deschisă și onestă, bazată pe libertate de exprimare, creativitate, imaginație, sensibilitate și originalitate, Secția Cultură, Tineret și Sport și Primăria Cotiujenii Mari, susținute de Consiliul raional Șoldănești și de Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, organizează și desfășoară Festivalul Republican al Umorului la fiecare început de aprilie.
Ajuns la cea de-a III-ea ediție, festivalul are loc la baștina actorului, regizorului și umoristului Gheorghe Urschi, în satul Cotiujenii Mari.


Citeşte mai departe...


”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a
 La data de 30 martie 2017, în sala de festivități a L/T ”Alexei Mateevici” s-a desfășurat Concursul national ”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a dedicate aniversării a 129 de ani de la nașterea poetului –preot la care au participat 98 de elevi din liceele ”Alexei Mateevici„ și ”Ștefan cel Mare”, gimnaziile Cotiujenii Mari, Pohoarna, Salcia, Dobrușa, Poiana, Fuzăuca, Vadul-Rașcov, Chipeșca și Liceul ”Aleco Russo” din s. Cojușna, raionul Strășeni. Învingătorii au fost premiați cu trofee, medalii și cărți. Diplome au primit toți paticipanții. Ca oaspete la concurs au fost invitați Protopopul de Șoldănești Vasile Rotari, domnul Strătilă Vlad, reporterul ziarului ”Făclia”, membru al Uniunii Scriitorilor, Nicolae Mândru, șeful Direcției Învățământ și Iurie Durnea, directorul școlii de pictură.

Citeşte mai departe...


Decada ”Mărțișor - 2017” în plină desfășurare
  În fiecare primavară, la început de martie, colectivele artistice care activează în raionul Șoldănești își invită spectatorul la un concert de zile mare – peste toate ”Mărțișorul” preia stăpânirea, iar razele de soare scot din case oamenii dornici de petreceri și voie bună. Copii și maturii încântă ochiul și inima prin evoluări notorii, caracterizate de sufletul primăverii, al reînoirii, al dragostei, al speranței și bunei dispoziții. Toți se bucură când vine primăvara, îndeosebi cei care reușesc să adune cât mai mulți spectatori la concertele cu ocazia sosirii primăverii sau cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Femeii. Decada ”Mărțișor” este un eveniment devenit tradițional și la noi, la Șoldănești. Această manifestare culturală adună pe scenă artiști valoroși din raion într-o sublimă sărbătoare a muzicii, a dragostei și a prieteniei.
 

Citeşte mai departe...