Funcții vacante

1 aprilie 2018

Direcția finanțe a Consiliului Raional Șoldănești anunţă concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef adjunct, șef secție elaborarea și administrarea bugetului, funcţiilor publice de execuție vacante de specialist superior în Secția elaborarea și administrarea bugetului, specialist în secția contabilitate bugetară și specialist principal al direcției – durată nedeterminată

Scopul general al funcţiilor:

-Șef adjunct, șef secție elaborarea și administrarea bugetului.

-Specialist superior secție elaborarea și administrarea bugetului.

Asigurarea elaborării și executării bugetului raionului în conformitate cu prevederile Legii privind sistemul bugetar și procesul bugetar, Legii privind finanțele publice, Legii privind finanțele publice și responsabilități bugetare, Legii bugetului de stat pe anul respectiv și alte acte normative din domeniul financiar

Specialist secție contabilitate bugetară.

Ținerea evidenței contabile a executării bugetului raional, generalizarea și analiza rapoartelor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor subordonate administrației publice locale, întocmirea rapoartelor lunare, trimestriale și anuale privind executarea bugetului raional, acordarea ajutorului metodologic și practic executorilor de buget în problemele ce țin de evidența contabilă.

Specialist principal al direcției.

Asigurarea activității angajaților direcției în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, Codului muncii, Legii privind administrația publică, Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Legii privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici, Legii privind finanțele publice și responsabilității bugetar-fiscale.

Sarcinile de bază:

Șef adjunct, șef secție elaborarea și administrarea bugetului.

1. Conducerea eficientă a activității secției elaborarea și administrarea bugetului;

2. Asigurarea gestionării eficiente a finanțelor publice;

3. Organizarea lucrului de elaborare a pronosticului și a proiectului bugetului raionului;

4. Organizarea lecrului de elaborare și executare a bugetului raional;

5. Întreprinderea măsurilor necesare pentru menținerea echilibrului bugetar;

-Specialist superior secție elaborarea și administrarea bugetului.

1. Asigurarea gestionării eficiente a finanțelor publice;

2. Executarea lucrului de elaborare a pronosticului și a proiectului bugetului raionului;

3. Executarea lecrului de elaborare și executare a bugetului raional;

4.. Întreprinderea măsurilor necesare pentru menținerea echilibrului bugetar;

-Specialist secție contabilitate bugetară.

1. Întreprinderea măsurilor necesare pentru perfecționarea evidenței contabile;

2. Asigurarea gestionării eficiente a finanțelor publice;

3. Asigurarea corectitudinei reflectării în evidența contabilă a veniturilor și cheltuielilor bugetului raional.

-Specialist principal al direcției.

1. Asigurarea bunei activități a direcției ce ține de respectarea cadrului legislativ.

2. Participarea la elaborarea proiectelor de acte normative ce țin de activitatea direcției finanțe;

3. Acordarea angajaților direcției și autorităților publice locale asistență juridică privind dreptul muncii și respectarea și executarea legislației privind finanțele publice.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază –

· deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

· posedarea limbii de stat;

· neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

· este apt(ă), din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

· lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

· neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice :

· studii superioare;

· 3 ani de experienţă profesională în domeniu pentru șef adjunct, șef secție elaborarea și administrarea bugetului;

· 6 luni de experienţă profesională în domeniu pentru specialist superior secție elaborarea și administrarea bugetului și specialist secție contabilitate bugetară;

· 1 an de experienţă profesională în domeniu pentru specialistul principal al direcției;

· Abilități de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);

Aptitudini:

– de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, evaluare;

– de asigurare a activității angajaților direcției în conformitate cu prevederile Constituției RM, Legii privind administrarea publică, Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Atitudini: profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, comunicare eficientă, respect faţă de oameni.

Persoanele interesate vor depune personal Dosarul de concurs, care conţine:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii;

d) copia carnetului de muncă;

f) cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere;

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 30 aprilie 2018 ora 17.00, pe adresa: or. Șoldănești, str. 31 August 1, Direcția finanțe.

Persoana de contact: Prisacari Iurii

tel. 0-272-25466

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere și funcțiilor de execuție vacante:

– Constituţia Republicii Moldova;

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

– Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

– Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

– Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale;

– Legea nr. 397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale;

– Legea finanțelor publice și responsabilități bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014