Conferința raională de dare de seamă și alegeri a CR Șoldănești a Federației Sindicale a Educației și Științei din 03.12.2019.

6 decembrie 2019

În cadrul campaniei de dare de seamă și alegeri a CR Șoldănești al FSEȘ a desfășurat  recent Conferința de dare de seamă și alegeri, ediția a VI. Participanți și invitați au fost Dna Svetlana Rotundu deputat în parlamentul RM,Dnul Mîndru Nicolae,Președintele raionului Șoldănești și fost Șef de Direcție de Învățămînt,Dna Serafima Țurcan,reprezentant al Consiliului General al Federației Sindicale a Educației și Științei.

Vilena Bodiu ,președintele  acestei  entități a prezentat un raport cu privire la activitatea CR al FSEȘ pentru perioada 2014-2019 ,unde s-a făcut bilantul activităților de după Congresul VI al Federației Sindicale a Educației și Științei,referindu-se la activitatea organizatorică;protecția drepturilor juridice și economice ale membrilor de sindicat;protecția socială a membrilor de sindicat;activități financiare;direcțiile de activitate pentru viitor,managementul sindical, menționînd că pe parcursul acestei perioade s-a desfășurat o muncă eficientă în domeniul parteneriatului social ,au fost negociate și semnate contracte collective de muncă (CCM) în toate instituțiile din învățămînt ,fiind în funcția de reprezentant al CNSM în raion s-a negociat și o Convenție Colectivă (nivel territorial pentru anii 2019-2022),dar s-au abordat  și problemele cu care  se confruntă membrii de sindicat.  Doamna Larisa Lomaca, președintele comisiei de cenzori  a prezentat un raport privind activitatea economico-financiară, organizatorică și statistică a Consiliului Raional al FSEȘ.                           

              În această perioadă, Consiliul raional al Sindicatului, conform planurilor de activitate, a organizat seminare de instruire cu participarea președinților comitetelor sindicale și a organizatorilor sindicali, managerilor în diferite perioade ,cu tematici ce țin de activitatea nemijlocită a liderilor sindicali și a managerilor: studierea legislației muncii, negocierile colective, securittea și sănătatea in muncă, protecția socială a angajaților, activitatea organizatorică și de informare  sindicală.În cadrul dezbaterilor au vorbit următorii delegați :

Dna Colin Valentina,membru al Biroului Executiv  și al CR al FSEȘ, s-a referit și la activitatea Biroului Executiv  și ca  președinte a comitetului sindical a I.P.Gim.Sămășcani a vorbit și despre activitatea sindicală a organizației gimnaziului. 

Dna Popovici Lucia președintele comitetului sindical  al L/T Răspopeni a menționat  problema majoră -atragerea tinerilor in activitatea pedagogică. Instituțiile duc lipsă de profesori calificați conform specialității studiate. Ar fi bine să ne gîndim cu toții, să oprim migrația, să nu plece familiile tinere peste hotare. Foarte multă lume se folosește  de serviciile  Centrului diagnostic de la Institutul Muncii,unde au făcut investigații și membrii de sindicat din liceul nostru Recuperaea sănătății prin intermediul tratamentului sanatorial – o preocupare permanentă a sindicatului.

 Dna Rita Negru Vodă managerul I.P.Gim.,,D. Matcovschi” Vadul Rașcov,un fost lider sindical din studenție menționează: am o atitudine aparte față de sindicate care își are începutul încă din anul I de studenție când am fost ales lider sindical.

 Această atitudine pozitivă se datorează rolului sindicatelor în viața studenților:

 • Acordarea de tichete pentru masă;
 • Reduceri la călătorii în transportul public;
 • Indemnizații pentru tinerele mămici;
 • Locuri în căminele studențești;
 • Bilete de teatru, concerte;
 • Excursii, sărbători studențești;
 • Facilități la acordarea de burse;
 • Odihnă de vară;

Așa a și rămas pentru mine percepția sindicatelor – Are rol de sprijin pentru membrii săi, iar membrii de sindicat, în cazul nostru, din școli și grădinițe cer 3-4 lucruri vitale:

 • Salarii decente;
 • Securitate la locul de muncă;
 • O bună calificare;
 • Și perspectiva zilei de mâine- locuri de muncă și /sau o pensie decentă – și aceste cerințe trebuie realizate, mai bine spus pot fi realizate nu doar de sindicate / lideri sindicali și angajator, în cazul nostru de noi, conducătorii de instituții.

Reușita în asigurarea protecției sociale a angajaților este dialogul social și negocierile la care trebuie să participe toți factorii de decizie: Parlament, Guvern și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova.

 Dacă e să mă refer la colaborarea instituțiilor de învățământ din raion cu Consiliul Raional al federației sindicatului educației și științe (FSEȘ)pot menționa un parteneriat viabil, lucrativ. Pe parcursul ultimilor ani am beneficiat de diverse instruiri organizate de Consiliul Raional al Federației Sindicale a Educației și Științei atât la Institutul Muncii cât și în teritoriu având tematici diferite:

Chiar în septembrie –octombrie toți angajatorii au participat la un curs de instruire (40 de ore) în domeniul securității și sănătății în muncă unde am fost inițiați cu noile prevederi și cerințe legale minime care reglementează activitatea noastră în domeniul dat.

Membrii de sindicat beneficiază de bilete de tratament la stațiunile balneare cât și la Profilactoriul de la IȘE Chișinău, în această toamnă participând la stagii de formare am beneficiat și am văzut cum majoritatea cursanților își refăceau un pic sănătatea în perioada respectivă. Ar fi corect să amintesc și biletele de odihnă la taberele de vară de care beneficiază copiii angajaților din sfera educațională. Plus măestria fiecărui lider sindical din școli și grădinițe de a organiza împreună cu administrația sărbători comune, excursii, vizite etc. Aici are valoare și activismul civic al fiecărui membru al colectivului și deschiderea pentru astfel de activități.

            La Conferință ne-am asumat o serie de obiective pe care le asociem cu misiunea unei organizații sindicale ce-și dorește să răspundă cât mai bine intereselor profesionale, economice și sociale a celor ce activează în învățământ, de a le apăra și promova drepturile legale în domeniul relațiilor de muncă, dar în același timp, de a milita pentru un proces educational de calitate, pus în slujba principalilor beneficiari- elevii.

 Astfel, pentru următorii cinci ani s-a propus:

 1. Implicarea în acțiunile sindicale care urmează obținerea unei salarizări corecte pentru angajații din învățământ;
 2. Implicarea în modificarea și respectarea legislației pentru sistemul de învățământ precum și a celei referitoare la relațiile de muncă;
 3. Asigurarea unor condiții sigure și decente de muncă;
 4. Păstrarea unității sindicale prin menținerea gradului de sindicalizare;
 5. Promovarea fermă în cadrul organizației a principiului solidarității;
 6. Creșterea eficienței managementului organizației sindicale;
 7. Creșterea nivelului de profesionalizare a liderilor sindicali.

La Conferință,cât și pe parcursul acestor zile au mai parvenit propuneri :

 • Schimbarea metodologiei de finanțare în bază de cost standart per elev ,care e învechită și bugetele formate conform acestei formule  ajung doar pentru salarizare și plata contribuțiilor în bugetul asigurărilor sociale de stat, dar pentru cheltuieli de întreținere și dezvoltare nu e suficient.În special pentru instituțiile rurale cu un număr mic de elevi cu clădiri care se utilizează doar 30-40% din capacitate,dar e necesar de menținut,aflîndi-se la o distantă mai mare de peste 20 km de centrul raional.
 • Formarea continua a cadrelor didactice să se efectueze odată la 5  ani  la Instituția abilitată , Institutul de Științe ale Educației,unde sînt condiții pentru studii și tratament,dar nu în teritoriu unde oamenii sînt nevoiți să vină în zilele de odihnă .
 • Revenirea la pensionarea cadrelor didactice la vîrsta de 57 ani,deoarece activitatea în acest domeniu epuizează atît fizic cît și emotional.
 • La examenul medical obligatoriu al personalului din înv. Să fie incluse și investigații de profilaxie și depistare precoce a diverselor maladii la care sîntem expuși zi de zi.

Unele propuneri referitor la salarizare au fost înaintate direct Dnei Svetlana Rotundu,deputat în parlamentul R.M.

Domnul Mîndru Nicolae a menționat  referitor la parteneriatul social, că, în majoritatea cazurilor, există un parteneriat social constructiv la nivel de unitate, la nivel de Consiliu Raional  al Federației Sindicale a Educației șiȘtiinței –Direcție Învățământ, cât și Consiliu Raional al FSEȘ – Administrație Publică Locală.

 Implicarea Sindicatului în rezolvarea unui spectru vast al problemelor de ordin social-economic și juridic, diversitatea preocupărilor activiștilor sindicali condiționează  o viziune modernă asupra rolului și locului educației sindicale. Conștientizăm că sporirea eficienței mișcării sindicale depinde de competența și dăruirea cadrelor și activului sindical.

Candidatura Vilenei Bodiu  la funcția de președinte a CR Șoldănești al FSEȘ a fost susținuță unanim de  delegații la Conferință .Ea a fost desemnată și ca delegat la CongresulVII al FSEȘ din numele organizației sindicale raionale Șoldănești de nivelul II .

BODIU Vilena, președinte a CR Șoldănești al

Federației Sindicale a Educației și Științei