Concurs!

12 decembrie 2019

Direcția Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei și Copilului Șoldănești

ANUNTĂ

Concurs pentru suplinirea funcţiei publice temporar vacantă –

Specialist superior in administrarea ajutorului social

Scopul general al funcţiei:  

Contribuirea  la eficientizarea implementării Hotărîrii Guvernului nr.1167 din 16,10,2008            “Cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social/ajutorul pentru perioada rece a anului” ,  Legea nr,133-XVI din 13.06.2008, Hotărirea Guvernului nr. 716 din 18,07,2018 Cu privire la organizarea și functionarea Serviciului Social de Suport Monetar adresat familiilor și persoanelor defavorizate.

Sarcinile de bază:

1.Asigurarea implimentării Legii 133-XVI din 13.06.2008, Hotărîrii Guvernului nr.1167   din      16,10,2008, și Hotărirea Guvernului nr. 716 din 18,07,2018                                                  2.Monitorizarea, controlul şi evaluarea procesului de implementare a politicii respective.         3.Acordarea asistenţei metodice şi practice specialiştilor după necesitate.

4,Întocmirea lunara a listelor de plata ale tuturor beneficiarilor de ajutor social si ajutor pe perioada rece a anului

5,Verificare cererilor de ajutor social si ajutor pe perioada rece a anului

6.Colectarea dosarelor la Serviciul de Suport Monetar

7.Organizarea sedintelor a comisiei Raionale pentru protectia persoanelor aflate in dificultate

8.Introducerea cererilor de Suport monetar in programa de ajutor material

9.Intocmirea listelor de plata

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vărstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice:

Studii:

 • Superioare licenţiate sau echivalente  în domeniu asistenţei sociale, pedagogice, psihologice, drept.
  • Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul administrat şi administraţie publică.

Experienţă profesională: se admite participarea la concurs şi a persoanelor cu o vechime în muncă nu mai mică de 1 an experienţă profesională în domeniu ; constituie un avantaj experienţa în APL.

Cunoştinţe:  

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel;
 • cunoaşterea limbii de stat la nivel avansat citit/scris/vorbit.

Abilităţi: capacităţi de sistematizare a informaţiei, comunicare eficientă, argumentare, prezentare; planificare, consultare, organizare, elaborare a documentelor; instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate executare, punctualitate, responsabilitate, disciplină, flexibilitate, tendinţa  spre    dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal dosarul pentru participare la concurs       

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3.  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de  perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificatul medical, după caz;
 6. cazierul judiciar.

Data limită pînă la care poate fi depusă Dosarul de concurs – 30 Decembrie 2019

telefon – 2-25-43,

adresa poştală – Şoldăneşti, str. Păcii -24

persoana de contact – Musteață Marcel,

 • Bibliografia concursului:
 • Acte normative în domeniul serviciului public

–  Legea nr.158-XVI  din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

–  Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

–  Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

 •  Acte normative  în domeniul administraţiei publice locale

–  Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică

 •  Acte normative în domeniul de specialitate
  • Lenr. 133- XVI din 13.06.08 cu privire la ajutorul social
  • Legea asistenţei sociale nr. 547- XV din 25 decembrie 2003 ( Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 249)
  • Hotărirea Guvernului nr. 716 din 18,07,2018 Cu privire la organizarea și functionarea Serviciului Social de Suport Monetar adresat familiilor și persoanelor defavorizate
 • Alte surse de informare

–  Codul muncii, etc.

*Formularul de participare poate fi găsit  solicitat la sediul Sectiei Asistenta Sociala si Protectie a Familiei Soldanesti.

**Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

***Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia

 • Literatura de specialitate
 • Legea  privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006 publicat în Monitorul Oficial nr.03 din 09.03.2007;
 • Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 publicat în Monitorul Oficial nr.230-232/840 din 23.12.2008;
 • Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008 publicat în Monitorul Oficial nr.74-75/243 din 11.04.2008;
 • Legea cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19 iulie 1994 publicat în Monitorul Oficial nr.4/47 din 08.09.1994;
 • Culegere de acte normative în domeniul funcţionării autorităţilor administraţiei publice locale, Chişinău, 2004.