Prelungire concurs pentru suplinirea funcţiei publice  temporar vacante – Specialist superior în problemele familiei cu copii în situație de risc

28 decembrie 2018

 

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei şi Copilului

ANUNȚĂ

Prelungirea concursului pentru suplinirea funcţiei publice  temporar vacante –

Specialist superior in problemele familiei cu copii in situație de risc

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea  la eficientizarea implementării politicilor  în problemele familiei cu copii in situatii de risc

Sarcinile de bază:

 1. Monitorizarea, controlul şi evaluarea procesului de implementare a politicii respective.
 2. Acordarea asistenţei metodice şi practice specialiştilor după necesitate.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vărstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Cerinţe specifice:

Studii:

 • Superioare licenţiate sau echivalente în domeniu asistenţei sociale, pedagogice, psihologice, drept.
 • Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul administrat şi administraţie publică.

 

Experienţă profesională: se admite participarea la concurs şi a persoanelor cu o vechime în muncă mai mică de 1 an experienţă profesională în domeniu ; constituie un avantaj experienţa în APL.

 

Cunoştinţe:  

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel;
 • cunoaşterea limbii de stat la nivel avansat citit/scris/vorbit.

 

Abilităţi: capacităţi de sistematizare a informaţiei, comunicare eficientă, argumentare, prezentare; planificare, consultare, organizare, elaborare a documentelor; instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme.

 

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate executare, punctualitate, responsabilitate, disciplină, flexibilitate, tendinţa  spre    dezvoltare profesională continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal dosarul pentru participare la concurs       

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de  perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificatul medical,
 6. cazierul judiciar//declaratia pe propria raspundere
 7. Cererea pentru participarea la concurs.

 

Data limită pînă la care poate fi depusă Dosarul de concurs – 18  ianuarie 2019

telefon – 2-59-04 , 2-25-43,

e-mail – as.soldanesti@gmail.com

adresa poştală – Şoldăneşti, str. Păcii -13

 

 • Bibliografia concursului:
 • Acte normative în domeniul serviciului public

–  Legea nr.158-XVI  din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

–  Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

–  Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

 • Acte normative  în domeniul administraţiei publice locale

–  Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică

 

 • Acte normative în domeniul de specialitate
  • Legea nr. 133- XVI din 13.06.08 cu privire la ajutorul social
  • Legea asistenţei sociale nr. 547- XV din 25 decembrie 2003 ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 249)
  • Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie nr. 45 din 01.03.2007
  • Legea nr. 338-XIII din 15.12.1994 privind drepturile copilului.
  • Codul Familiei al Republicii Moldova

LEGE Nr. 140 din  14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în  situaţie de risc  şi a copiilor separaţi de părinţi

 

**Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

***Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia

 • Literatura de specialitate
 • Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006 publicat în Monitorul Oficial nr.03 din 09.03.2007;
 • Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 publicat în Monitorul Oficial nr.230-232/840 din 23.12.2008;
 • Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008 publicat în Monitorul Oficial nr.74-75/243 din 11.04.2008;
 • Legea cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19 iulie 1994 publicat în Monitorul Oficial nr.4/47 din 08.09.1994;
 • Culegere de acte normative în domeniul funcţionării autorităţilor administraţiei publice locale, Chişinău, 2004.
-LEGE Nr. 140 din  14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în           situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi