Anunț-prelungirea concursului pentru funcția de specialist 0,5 unități-serviciul relații funciare și cadastru

24 iulie 2018

Aparatul Președintelui raionului  Şoldănești  prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuție  vacantă –specialist 0,5 unități din cadrul  serviciului relaţii funciare şi cadastru

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea  la asigurarea implementării politicilor de dezvoltare a relaţiilor funciare pe întreg teritoriul subordonat, indiferent de forma organizaţional-juridică, tipul de proprietate asupra pămîntului şi hotarele administrativ-teritoriale.

 

Sarcinile de bază:

 1. Implementarea politicii in domeniul de dezvoltare a relaţiilor funciare în raion.
 2. Acordarea asistenţei metodice şi practice specialiştilor pentru reglementarea regimului funciar şi altor colaboratori.
 3. Să asigure acumularea și sistematizarea dărilor de seamă funciară din raion.
 4. Să asigure acumularea informației despre deținătorii de terenuri și alte referințe din cadrul primăriilor indiferent de tipul de proprietate și categoria terenurilor pentru a întocmi  și prezenta la timp cadastrul funciar raional.
 5. Examinarea calitativă și la termen  a scrisorilor, petițiilor cu subiecte din domeniu.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vărstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru unfracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Cerinţe specifice:

Studii:

 • Superioare licenţiate sau echivalente în domeniul funciar.

Cunoştinţe:  

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea modului de funcţionare a serviciului relaţii funciare şi cadastru;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel;
 • cunoaşterea limbii de stat la nivel avansat citit/scris/vorbit.

 

Abilităţi:capacităţi de sistematizare a informaţiei, comunicare eficientă, argumentare, prezentare;planificare, consultare, organizare, elaborare a documentelor;instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme.

 

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate executare, punctualitate, responsabilitate, disciplină, flexibilitate, tendinţa spre    dezvoltare profesională continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin  e-mail Dosarul de concurs:    

 1. formularul de participare; *
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de  perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă; **
 5. certificatul medical, după caz;
 6. cazierul judiciar;***
 7. certificatul de cazier privind integritatea profesională

 

Data limită pînă la care poate fi depusă Dosarul de concurs –  06 august  2018

telefon – 25460

e-mail – consiliu@mtc-sd.md

adresa poştală –

persoana de contact – Nadejda Leşanu

 

 • Bibliografia concursului:
 • Acte normative în domeniul serviciului public

–  Legea nr.158-XVI  din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

–  Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

–  Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţie

–  Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

 

 • Acte normative  în domeniul administraţiei publice locale

–  Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică

– Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001  din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

–  Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

 • Acte normative în domeniul de specialitate

–  Codul funciar al Republicii Moldova aprobat prin Legea nr.828-XII din 25 decembrie 1991

 • Alte surse de informare

–  Codul muncii, etc.

 

*Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web www.soldanesti.md sau solicitat la sediul autorităţii publice.

**Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

***Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.