Aviz de prelungire a concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Direcţiei finanţe

30 ianuarie 2019

AVIZ

de prelungire a concursului

(concurs pentru ocuparea funcțiilor  publice de conducere vacante de șef adjunct, șef secție elaborarea și administrarea bugetului și Șef secție contabilitate bugetară, contabil-șef, funcțiilor publice de execuție de specialist superior și specialist în Secția elaborarea și administrarea bugetului )

(Direcția finanțe a Consiliului raional Șoldănești)

 

      Direcția finanțe a Consiliului Raional Șoldănești anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de șef adjunct, șef secție elaborarea și administrarea bugetului, șef secție contabilitate bugetară, contabil-șef și funcţiilor publice de execuție vacante de specialist superior și specialist  în Secția elaborarea și administrarea bugetului – durată nedeterminată

Scopul general al funcţiilor:

Șef adjunct, șef secție elaborarea și administrarea bugetului.

Specialist superior și specialist secție elaborarea și administrarea bugetului.

Asigurarea elaborării și executării bugetului raionului în conformitate cu prevederile Legii privind sistemul bugetar și procesul bugetar, Legii privind finanțele publice, Legii privind finanțele publice și responsabilități bugetare, Legii bugetului de stat pe anul respectiv și alte acte normative din domeniul financiar

Șef secție contabilitate bugetară, contabil-șef.

Ținerea evidenței contabile a executării bugetului raional, generalizarea și analiza rapoartelor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor subordonate administrației publice locale, întocmirea rapoartelor lunare, trimestriale și anuale privind executarea bugetului raional, acordarea ajutorului metodologic și practic executorilor de buget în problemele ce țin de evidența contabilă.

Sarcinile de bază:

 

Șef adjunct, șef secție elaborarea și administrarea bugetului.

 1. Conducerea eficientă a activității secției elaborarea și administrarea bugetului;
 2. Asigurarea gestionării eficiente a finanțelor publice;
 3. Organizarea lucrului de elaborare a pronosticului și a proiectului bugetului raionului;
 4. Organizarea lecrului de elaborare și executare a bugetului raional;
 5. Întreprinderea măsurilor necesare pentru menținerea echilibrului bugetar;

 

Specialist superior și Specialist secție elaborarea și administrarea bugetului.

 1. Asigurarea gestionării eficiente a finanțelor publice;
 2. Executarea lucrului de elaborare a pronosticului și a proiectului bugetului raionului;
 3. Executarea lecrului de elaborare și executare a bugetului raional;

4.. Întreprinderea măsurilor necesare pentru menținerea echilibrului bugetar;

 

Sef  secție contabilitate bugetară, contabil-șef.

 1. Întreprinderea măsurilor necesare pentru perfecționarea evidenței contabile;
 2. Asigurarea gestionării eficiente a finanțelor publice;
 3. Asigurarea corectitudinei reflectării în evidența contabilă a veniturilor și cheltuielilor bugetului raional.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază –

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este apt(ă), din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Condiţii specifice :

 • studii superioare;
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu pentru șef adjunct, șef secție elaborarea și administrarea bugetului;
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu pentru șef secție contabilitate bugetară, contabil-șef;
 • 6 luni de experienţă profesională în domeniu pentru specialistul superior;
 • Abilități de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internetpentru specialist;

 

Aptitudini:

–  de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, evaluare;

–  de asigurare a activității angajaților direcției în conformitate cu prevederile Constituției RM, Legii privind administrarea publică, Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.            

Atitudini:  profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, comunicare eficientă,  respect faţă de oameni.

 

Persoanele interesate vor depune personal Dosarul de concurs, care conţine:

 1. a) formularul de participare;
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii;
 4. d) copia carnetului de muncă;  
 5. f) cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere;

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de  25 februarie 2019 ora 17.00, pe adresa: or. Șoldănești, str. 31 August 1, Direcția finanțe.

Persoana de contact: Prisacari Iurii 

tel. 0-272-25466

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere și funcțiilor de execuție vacante:

–         Constituţia Republicii Moldova;

 

–         Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

–         Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

–         Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a    Republicii Moldova;

–         Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

–         Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

–         Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

–         Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale;

–        Legea nr. 397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale;

–        Legea finanțelor publice și responsabilități bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014;