Anunț-concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere temporar vacantă:Șef Direcție Învățământ

27 ianuarie 2020

CONSILIUL RAIONAL ŞOLDĂNEŞTI

anunță concursul

pentru ocuparea funcţiei publice de conducere  temporar- vacantă

şef direcție învățământ

Scopul general al funcţiei:  

         Asigură promovarea şi implementarea politicii  educaţionale a statului în domeniul învăţămîntului educaţional şi preuniversitar.         

Sarcinile de bază:

      1. Aplicarea prevederilor Legii Învăţământului şi actelor normative care reglementează raporturile în domeniul învăţământului, a ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, Consiliului raional, inclusiv realizarea hotărârilor şi măsurilor adoptate de Consiliul Consultativ şi Consiliul Administrativ;

     2.  Asigurarea promovării şi realizării politici educaţionale a statului în domeniul învăţământului;

     3.  Acordarea suportului metodologic şi practic în domeniul său de     competenţă;          

          4.  Conducerea/managementul direcţiei  învăţământ.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat (română) şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vărstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare licenţiate sau echivalente  în domeniul pedagogic.

Experienţă profesională: se admite participarea la concurs a persoanelor cu o vechime în muncă de 3 ani de experiență.

Cunoştinţe:  

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu și administrație publică;
 • cunoaşterea modului de funcţionare a direcției;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel;
 • cunoaşterea limbii de stat la nivel avansat citit/scris/vorbit.

Abilităţi:capacităţi de sistematizare a informaţiei, comunicare eficientă, argumentare, prezentare;planificare, consultare, organizare, elaborare a documentelor;instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, executare, punctualitate, responsabilitate, disciplină, flexibilitate, tendinţa spre  dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin  e-mail Dosarul de concurs:   

 1. formularul de participare; *
 2. copia buletinului de identitate;
 3.  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de  perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă; **
 5. certificatul medical, după caz;
 6. cazierul judiciar.***
 7. cazier de integritate profesională.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 19 februarie 2020

telefon – 25460

persoana de contact – Nadejda Leşanu

 • Bibliografia concursului:
 • Acte normative în domeniul serviciului public

–  Legea nr.158-XVI  din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

–  Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

–  Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

– Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

–  Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţie

 •  Acte normative  în domeniul administraţiei publice locale

–  Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică

 • Acte normative în domeniul învățământului

-Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014

-Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020

-Regulamentul-tip al instituției de învățămînt secundar general, ordinul nr.547 din 13.08.2007

-Regulamentul  instituției de învățămînt preșcolar, ordinul nr.04 din 04.01.2011

-Regulamentul de atestare a cadrelor didactice,  ordinul nr.336 din 03.05.2013

-Regulamentul de admitere în  învățămîntul  liceal, ordinul nr.799 din 11.07.2014

-Regulamentul-cadru de organizare a învățămîntului la domiciliu, ordinul nr.98 din 26.02.2015

-Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, ordinul nr.202 din 19.04.2015

-Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absentismului școlar în învățămîntului general, ordinal nr.559 din 12.06.2015

-Legea Nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți.

 • Alte surse de informare

–  Legea privind accesul la informație nr.982-XIV din 11.05.2000, Codul muncii, Codul familiei etc.

*Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web www.soldanesti.md sau solicitat la sediul autorităţii publice.

** Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

*** Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia

Literatura de specialitate:

 • Legea  privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006 publicat în Monitorul Oficial nr.03 din 09.03.2007;
 • Alexandru Ioan, Administraţia publică, Editura Luminalex,  Bucureşti 1999;
 • Platon Mihail, Administraţia publică, curs de lecţii, Editura „Universul”, Chişinău, 2008;
 • Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 publicat în Monitorul Oficial nr.230-232/840 din 23.12.2008;
 • Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008 publicat în Monitorul Oficial nr.74-75/243 din 11.04.2008;
 • Legea cu privire la conflictul de interese nr.16-XVI din 15.02.2008 publicat în Monitorul Oficial nr.94-96/351 din 30.05.2008;
 • Legea cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19 iulie 1994 publicat în Monitorul Oficial nr.4/47 din 08.09.1994;
 • Culegere de acte normative în domeniul funcţionării autorităţilor administraţiei publice locale, Chişinău, 2004.