Ajutor social și ajutorul pentru perioada rece a anului

14 noiembrie 2017

Persoanele social-vulnerabile din R. Moldova pot depune cereri la asistenţii sociali din localitate spre a solicita ajutor pentru perioada rece a anului 2017-2018. În  tendinţa generală a Guvernului de eradicare a sărăciei, în anul 2008 a fost lansat programul de transferuri sociale în formă monetară numit „Ajutor social”, care vine în suportul familiilor sărace. La moment acesta are două componente de bază – ajutorul social şi ajutorul pentru perioada rece a anului. 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei și Copilului Șoldănești vă aduce la cunoștință că pentru luna octombrie 2017 de ajutor social au beneficiat 1852 de beneficiari. Suma ajutorului a constituit 1 817 345 de lei.

Comparativ cu alte programe, care acordă prestații nemijlocit unei persoane, Ajutorul Social și Ajutorul pentru perioada rece a anului (în continuare APRA) este acordat familiei, deoarece la stabilirea acestora se ia în calcul atât mărimea familiei, cât și structura internă a acesteia, inclusiv veniturile. Sistemul de acordare a prestației de ajutor social este unul corect şi non-discriminatoriu, care facilitează accesul populației la sistemul de asistență socială.

În sensul Legii cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13.06.2008, familia reprezintă două sau mai multe persoane care locuiesc în aceeaşi locuinţă şi se întreţin dintr-un buget comun. Beneficiază de drepturile de familie şi orice persoană adultă care nu face parte dintr-o familie. 

Solicitant poate fi unul dintre membrii familiei, cu capacitatea deplină de exerciţiu, sau reprezentantul legal al familiei ce depune cererea de acordare a ajutorului social.

Familiile cu un venit global mediu mai mic decât 3382 de lei, pensionarii, invalizii, șomerii, cei care îngrijesc un copil mai mic de 3 ani ori un membru al familiei cu grad de invaliditate, precum și familiile defavorizate beneficiare de ajutor social pot solicita ajutor pentru perioada rece.

Odată cu intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului au fost revizuite caracteristicile și punctajul aferent pentru evaluarea bunăstării familiei. Astfel, din lista bunurilor a fost exclus televizorul alb-negru, telefonul și bicicleta. Totodată, în cazul pensionarilor și altor categorii vulnerabile care dispun de televizoare și frigidere de model vechi, punctajul pentru acestea a fost redus la minimum, astfel încât să nu influențeze indicatorii generali pentru calificare.

O altă modificare vizează familiile cu membri inapți de muncă. Astfel, au fost excluse din calcularea venitului global al familiei veniturile obţinute din activitatea agricolă a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a gospodăriilor casnice auxiliare sau din activităţile bazate pe folosirea terenurilor agricole pentru familiile formate doar din membri inapţi de muncă: copii; persoane încadrate în grade de dizabilitate; persoane care au împlinit vârsta de 62 ani. De asemenea, este ignorată suma de 120 lei pentru fiecare membru al familiei care realizează venituri obținute din drepturi salariale.

Mecanismul ajutorului social/ajutorului pentru perioada rece a anului este construit pe câteva elemente de bază. Pentru a deveni beneficiar de ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului, familia trebuie să:

  • realizeze un venit lunar mai mic decât venitul lunar minim garantat de stat, calculat acestei familii în conformitate cu art. 7 al Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008; pentru determinarea cuantumului ajutorului social în conformitate cu Legea cu privire la ajutorul social a fost stabilit nivelul venitului lunar minim garantat  în mărime de 961 de lei. Este necesar de ținut cont de faptul, că pentru acordarea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului la calcularea cuantumului venitului lunar minim garantat al familiei se reiese din venitul lunar minim garantat majorat cu 1,6 ( 961 lei *1,6 = 1538 lei). Ajutorul social/ajutorul pentru perioada rece a anului sunt stabilite de către Direcţia/Secţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei;
  • statutul ocupațional al membrilor adulți ai familiei să fie în conformitate cu art. 5 al Legii cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13 iunie 2008.

De dreptul la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază familiile defavorizate în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
 a) au atins vârsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei;
 b) sunt persoane încadrate în diferite grade de invaliditate;
 c) sunt şomeri înregistraţi la Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul şi care nu refuză un loc de muncă sau participarea la servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă şi la lucrări publice, oferite de agenţii economici;                                                                                                                                                                              d) se află în perioada dintre săptămâna a 30-a de sarcină şi săptămâna a 12-a după naştere în cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal, ori îngrijeşte un copil până la vârsta de 3 ani;
e) îngrijesc un membru/membri ai familiei încadraţi în gradul I de invaliditate, care necesită îngrijire conform concluziei Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii, îngrijesc un copil/copii invalizi din aceeaşi familie sau o persoană în vârstă de peste 75 de ani din aceeaşi familie, conform concluziei Consiliului medical consultativ;
 f) realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din activitatea de antreprenoriat sau din activităţi legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităţilor.
Scorul calculat pentru indicatori ai bunăstării familiei și caracteristicile familiei (conform Anexei nr. 5 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 1167 din 16.10.2008) să fie mai mic sau egal cu 80 (stabilit în Regulament). 

Doar în cazul îndeplinirii cumulative a acestor condiţii de calificare gospodăriei i se vor calcula prestaţiile de ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului. Cuantumul lunar al ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între venitul lunar minim garantat al familiei şi venitul global al acesteia.

Ajutorul pentru perioada rece a anului este o plată lunară fixă, în bani, acordată familiei defavorizate pentru lunile ianuarie-martie şi noiembrie-decembrie. În prezent cuantumul acesteia constituie 315 lei/lunar. 

Cum putem beneficia de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului? Pentru a beneficia de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului se depune o cerere la Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei din localitate. Astfel, prin aceeași cerere se examinează posibilitatea acordării dreptului la ambele prestații. Cererea pentru acordarea ajutorului social, însoţită de actele confirmative, se depune reprezentantului DASPFC (asistentului social) din localitatea unde familia solicitantă îşi are reşedinţa curentă, pentru a fi transmisă la DASPFC. 

Cererea, prezentată cu toate actele confirmative necesare, se acceptă şi se înregistrează de către reprezentantul DASPFC într-un registru special. Solicitantului i se eliberează o recipisă de primire a cererii, indicându-se acolo data şi numărul de înregistrare. În cazul în care nu au fost prezentate toate actele confirmative necesare, cererea nu se acceptă. Solicitantul ajutorului social/APRA este obligat să prezinte informaţii complete şi veridice, înaintând actele justificative respective. 

Menționăm că ajutorul social se acordă începând cu luna în care cererea de acordare a ajutorului social a fost înregistrată la Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei. Decizia despre acordarea sau neacordarea ajutorului social şi a ajutorului pentru perioada rece a anului este adoptată de către şeful DASPF în termen de 15 zile lucrătoare din data depunerii cererii, prin emiterea unui ordin.

Direcția Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului Șoldănești