Skip to content

Index

Pagina Principala
Curând vor apărea Registrul riscurilor de corupție la nivel local
Noutati - Noutăţi de la Consiliul Raional
Marţi, 06 Decembrie 2016
 La data de 06 decembrie, în sala de protocol a Cansiliului raional s-a desfășurat un seminar cu secretarii consiliilor locale din raion. 

 Experții Valentin Lozovanu și Diana Enachi de la ”IDIS -Viitorul” au moderat training-ul cu tematica „Elaborarea și implimentarea Planurilor Strategice de prevenire a riscurilor de coruptie la nivel local”.
 În cadrul întrevederii s-a discutat despre eficiența procesului de management al riscurilor și necesitatea elaborării Registrului riscurilor pentru fiecare unitate administrativ - teritorială.
Citeşte mai departe...
 
În atenţia autorităţilor contractante
Achizitii publice - licitatii tendere
Marţi, 06 Decembrie 2016
  În contextul modificărilor operate în Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, care vor intra în vigoare de la 01.01.2017, Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că, începînd cu data de 1 decembrie 2016, va fi intensificată desfășurarea seminarelor de instruire a persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităţilor contractante.
  Adresa desfășurării instruirilor este sediul Agenției - mun. Chişinău, șos. Hîncești, 53, Sala de ședințe, începutul seminarelor - ora 10-00.
  Instruirile vor fi desfășurate în fiecare zi de marți și joi, cu durata de 3 ore, pînă la 30 de participanți la fiecare instruire.
  În acest context, doritorii de a participa la instruirea sus-menţionată se pot înscrie în lista participanților la următoarele numere de tel.: +373 22 78 20 92 - Cristian Cainarian; +373 22 78 20 94 - Daniela Anton.
 
Citeşte mai departe...
 
Condiții mai bune pentru elevi și adulți
Noutati - Noutăţi din Construcţii
Marţi, 29 Noiembrie 2016
 Sportul înseamnă sănătate
 La 29 noiembrie curent a fost reinaugurată sala de sport a Liceului teoretic „Alexei Mateevici“ din Șoldănești, reabilitată abia acum deoarece în ultimii 20 de ani aici nu au avut loc reparații capitale din lipsă de fonduri.
 Cea mai mare parte din cheltuielile pentru lucrări a fost suportată de către Solidarity Fund PL (Polonia), care a donat 500 de mii de lei. Consiliul raional a contribuit cu 210 mii de lei, bani alocați din componenta bugetului pentru învățământ, iar instituția-proprietar a venit cu 20 de mii de lei.
Citeşte mai departe...
 
Informație privind valorificarera investițiilor capitale 2016
Noutati - Noutăţi din Construcţii
Miercuri, 23 Noiembrie 2016
 1. Drumurile:
Sînt în stare de finalizare lucrările de reparație și întreținere a drumurilor locale finanțate din fondul rutier al raionului – 2,8 mil lei.

Citeşte mai departe...
 
Stimati colegi ai autoritatilor locale si agenti economici.
Noutati - Noutăţi din Economie
Miercuri, 23 Noiembrie 2016
  Prin prezenta ,sectia economie a Consiliul Raional informeaza, ca la 19 iulie curent , prin Legea nr. 153 din 01.07.2016 au intrat în vigoare amendamentele la Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23.09.2010, care prevăd simplificarea lansării unei activități comerciale. Conform noii legi, autorizația de funcționare pentru unitățile comerciale și prestări servicii se substituie cu simpla notificare la primărie. Excepție fac unele activități comerciale cu risc sporit pentru sănătatea populației și mediul ambiant, pentru lansarea cărora este necesară suplimentar autorizația sanitară sau sanitar veterinară.
Citeşte mai departe...
 

Ultimile noutăţi din:

Finanţe

Seminar informativ pentru contabilii instituțiilor finanțate din bugetul raional
  Specialiștii din cadrul Direcției Finanțe au organizat o altă rundă de seminare pentru contabilii din instituțiile finanțate din bugetul raional. 
 Seminarul instuctiv a vizat modificările și completările efectuate vizavi de metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare pnetru pentru primul semestru al anului 2016 și pregătirea pentru elaborarea proiectelor de buget pentru anul următor. 

Citeşte mai departe...


,,Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului”
 Toate acțiunile și lucrul zi de zi a funcţionarilor fiscali are scopul creşterii încrederii contribuabililor în Servicviul Fiscal în corespundere cu sloganul ,,Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului”. Astfel, Inspectoratul Fiscal de Stat Şoldăneşti, în luna mai 2016, a înscris în agenda de lucru un şir de acţiuni îndreptate spre executarea sarcinilor, îndeplinirea obiectivelor, satisfacerea contribuabililor prin prestarea de servicii calitative şi în termen, avînd ca scop instaurerea unui climat intemeiat pe încredere şi respect reciproc cu contribuabilii.

Citeşte mai departe...


Declarația privind buna guvernare
Seminar pentru contabili
 Săptămîna curentă s-a desfășurat seminarul cu contabilii instituțiilor bugetare, finanțate din bugetul raional, organizat de către Direcția finanțe a Consiliului raional Șoldănești în comun cu Trezoreria teritorială Șăldănești a Ministerului finanțelor al Republicii Moldova. Tematica seminaruluia cuprins subiecte referitor la particularitățile împlementării planului nou de conturi contabile; a clasificației bugetare; efectuarea cheltuielilor prin sistemul trezorerial; operarea modificărilor devizelor de cheltuieli cu utilizarea sistemului informațional de manegement financiar.

 

Citeşte mai departe...


Executarea bugetului pentru anul 2015
I N F O R M A Ţ I E
privind rezultatele excutării bugetului
raional Şoldăneşti pe anul 2015 şi rezultatele privind executarea bugetelor
primăriilor satelor, comunelor şi oraşului
  Bugetul raionului Şoldăneşti în total pe anul 2015 a fost executat în sumă de 142017,8 mii lei la partea de venituri şi 148813,1 mii lei la partea de cheltuieli cu un deficit în sumă de 6795,3 mii lei . Aceasta a constituit 95,2 şi 92,3 la sută respectiv în comparaţie cu prevederile precizate pe perioada menţionată. La partea de venituri n-au fost încasate venituri în sumă de 7109,0 mii lei, din care transferuri curente 4574,6 mii lei, transferuri între bugetul de stat și cel al UAT 3588,8 mii lei, granturi 243,4 mii lei. La partea de cheltuieli n-au fost utilizaţi 12439,6 mii lei. În cea mai mare parte n-au fost utilizate alocațiile pentru cheltuieli capitale din toate sursele de finanțare.
  Din suma totală executată a părţii de venit 54,2 la sută sau 77026,6 mii lei sînt veniturile bugetului raional , care s-au acumulat la nivel de 94,9% faţă de planul precizat . Partea de venit executată a bugetului raional este constituită din transferuri în volum de 70962,1 mii lei sau 92,1 la sută, 7,9% fiind încasările de la veniturile proprii. Partea primăriilor în volumul total executat al veniturilor este respectiv de 45,8 la sută sau constituie 64991,2 mii lei , ceea ce valorează 95,6 procente din suma precizată pe perioada dată . Din suma indicată, transferurile constituie 79,6 la sută sau 51736,8 mii lei, iar veniturile şi incasările proprii 13254,4 mii lei sau 20,4 la sută.
  La venituri proprii bugetul raional a fost executat la nivel de 106,5la sută, iar bugetul primăriilor – la nivel de 103,3 la sută faţă de prevederile precizate.
  Din cele 23 de primării majoritatea au supraîmplinit planul la veniturile proprii. La un nivel înalt s-a înregistrat acumularea veniturilor proprii la primăriile: Chipeșca 123,2%, Șipca 122,5%, Rogojeni 117,2%, Vadul – Rașcov 115,6%, Găuzeni 113,8%, Cușmirca 113,2%, ș.a. . La cel mai scăzut nivel s-a aflat acumularea veniturilor proprii la primăriile Olișcani 87,5%, Salcia 90,0%, Sămășcani 91,0%, ș.a..
  Comparativ cu 1 ianuarie 2015 restanţa la impozite şi plăţi s-a majorat cu 103,1 mii lei şi a constituit 915,1 mii lei.
  Pe perioada anului 2015 , din bugetul raionului s-au efectuat cheltuieli în volum total de 148813,1 mii lei , ceea ce constituie 92,3 la sută din prevederile planului precizat pe perioada de gestiune.
  Din cheltuielile prioritare au fost plătite integral fondurile salariale preconizate şi fondurile de stimulare în sumă de 62228,3 mii lei ,efectuate transferuri la bugetul asigurărilor sociale 13360,8 mii lei şi asigurarea medicală obligatorie –2507,5 mii lei, achitate gazele 3364,1 mii lei, procurat combustibil pentru încălzirea instituţiilor bugetare 1525,1 mii lei, reparaţii curente a instituţiilor bugetare –982,3 mii lei, cheltuieli capitale 35434,2 mii lei. S-au efectuat cheltuieli pentru hrana copiilor în grădiniţe şi şcoli în sumă de 6131,3 mii lei. Aceasta constituie în mediu cîte 15,31 lei pentru un copil pe zi din contul bugetului și a mijloacelor speciale în grădiniţe şi 6,87 lei în şcoli contra normativelor medii respective de 15,46 şi 7,00 lei.
  În perioada raportată din bugetul raionului în total au fost întreţinute 194 instituţii bugetare cu un efectiv mediu de 1747,8 unităţi statale . Salariul mediu lunar unei unităţi a constituit 2969 lei, inclusiv pe ramurile de bază :
- serviciul de stat - 4567 lei ,
- învăţămînt - 3034 lei,
- cultura - 2053 lei,
- asistenţa socială - 2627 lei.
  La situaţia din 1 ianuarie 2016 comparativ cu situația din 1.01.2015, datoriile debitoare cu termen expirat au rămas la acelaș nivel și au constituit 88,0 mii lei, revenind în întregime Consiliului raional. Comparativ cu aceeaşi perioadă datorii creditoare cu termenul expirat nu s-au înregistrat. În prezent Consiliul raional întreprinde măsuri privind lichidarea datoriei menţionate.

Citeşte mai departe...


Agricultură

Cerinţe pentru comercianţii de carne
  O şedinţă de lucru cu comercianţii de carne din Şoldăneşti a avut loc ieri , 07 noiembrie 2016, în biroul preşedintelui la iniţiativa Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor în colaborare cu Direcţia Agricultura şi Alimentaţiei
  Problema principală care a fost abordata in cadrul şedinţei a fost lipsa abator sau unui punct autorizat de sacrificare a animalelor, care ar permite comercianţilor să sacrifice animalele conform normelor sanitare veterinare, intru evitarea riscului înbolnăvirii populaţiei, avind în vedere situaţia epizootică de pesta porcină africană.
 

Citeşte mai departe...


În raion sunt pe pista de finalizare lucrările de toamnă
 Așadar sa finalizat recoltarea floarei soarelui pe o suprafață de 8150 de hectare. S-au recoltat 14700 de tone, sau câte 1,8 t/ha de semințe oleoginoase.
 Necătând la condițiile climaterice nefavorabile din vară (seceta din iulie- august) și toamnă ( ploile din octombrie) agenții economici care au respectat strict tehnologia cultivării acestei culture au obținut roade înalte, așa precum GȚ ”Gheorghe Sandic” s. Șipca de pe surafața de 450 ha a recoltat câte 2,8 t/ha, SRL ”We Trade” respectiv 1380 ha câte 2,6 tone sau SRL ”Guțan Agro” s. Răspopeni 90 ha câte 3,0 tone.

Citeşte mai departe...


Tehnologii moderne de irigare
 În perioada 05-09 septembrie 2016 în 4 localitați ale raionului: or. Șoldănești, satul Pohoarna, satul Alcedar, satul Cotiujenii Mari, au avut loc seminare zonale cu tematica: ” Sporirea capacității de rezistență la seceta a fermierilor mici prin adoptarea bunelor practici și tehnologiilor moderne de irigare.” În cadrul acestor seminare au participat de la 17 pînă la 29 de persoane.  
(Seminar satul Pohoarna, r. Șoldănești)

Citeşte mai departe...


Discuţii aprinse despre subvenţionarea în agricultură pentru 2016
 Începând cu data de 5 august, fermierii pot depune cereri pentru a beneficia de subvenții de la stat.
 Despre modalităţile de repartizare a mijlocaleor din fondul de subvenţionare a producătorlor agricoli pentru anul 2016, au discutat conduătorii exploataţiilor agricole din raion, primarii, consultaţii ACSA şi specialiştii pentru reglementarea cadastrului funciar din APL în cadrul unui seminar organizat la solicitarea Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi pentru Agriculutră (AIPA). La seminar a participat Adrian Popa, şeful Direcţiei Autorizare Plăţi al AIPA, vicepreşedintele raionului Nina Florea iar de organizarea seminarului s-a ocupat Direcţia Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional împreună cu reprezentanţii ACSA.
 

Citeşte mai departe...


Secerișul este în toi
 Potrivit prognozelor estimative efectuate de către Direcția Agricultură și Aimentație, recolta de grâne va fi mai mare cu 30-40 la sută faţă de anul trecut şi va ajunge, în total, la 35 mii tone. Acest lucru se datorează atât investițiilor efectuate de către producători agricoli cât și de condițiile climaterice favorabile.
  În acest an, fermierii așteaptă o roadă de grâu mai bogată şi mai calitativă, chiar dacă ploile le-au provocat şi pagube iar vîntul a polegnit mai multe cîmpuri.

Citeşte mai departe...


Economie

Stimati colegi ai autoritatilor locale si agenti economici.
  Prin prezenta ,sectia economie a Consiliul Raional informeaza, ca la 19 iulie curent , prin Legea nr. 153 din 01.07.2016 au intrat în vigoare amendamentele la Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23.09.2010, care prevăd simplificarea lansării unei activități comerciale. Conform noii legi, autorizația de funcționare pentru unitățile comerciale și prestări servicii se substituie cu simpla notificare la primărie. Excepție fac unele activități comerciale cu risc sporit pentru sănătatea populației și mediul ambiant, pentru lansarea cărora este necesară suplimentar autorizația sanitară sau sanitar veterinară.

Citeşte mai departe...


Conferința Internațională a IMM-urilor 2016, ediția a IX-a
  La data de 10 noiembrie 2016 în or. Chişinău a avut loc Conferința Internațională a IMM-urilor 2016, ediția a IX-a , “Internaționalizarea IMM-urilor– perspective de dezvoltare pentru Republica Moldova”.
   În cadrul evenimentului au fost discutate instrumentele de suport, dezvoltare și internaționalizare a IMM-urilor din Moldova, precum și posibilitățile de consolidare a dialogului dintre mediul de afaceri, autoritățile publice centrale și locale și partenerii de dezvoltare.

Citeşte mai departe...


GEW2016Moldova
 Stimați antreprenori !
 
  Vă adicem la cunoştinţă că GEN Moldova lansează cea de-a patra ediție a Săptămânii Globale a Antreprenoriatului – GEW2016Moldova.
   Campania vor avea loc în perioada 14-20 noiembrie și va aborda următoarele subiecte:

Citeşte mai departe...


Dezbateri regionale ”Dimensiunea de gen în APL”
 Mai multe femei reprezentate ai APL, diverse instituții de stat și bugetare, ai ONG, din 4 raioane - Telenești, Șoldănești, Orhei, Sîngerei, au participat, la o ședință de Dezbateri regionale cu genericul Promovarea Dimensiunea de gen în APL, instituții/organizații și comunitate, organizat în orașul Telenești de către Clubul politic al femelilor Telenești.
Din or. Șoldănești a participat Galina Nani, șefa Secției Economie, Tatiana Șempered, șefa Secție pentru Statistică Șoldănești și Diana Ungur, specialist în relații cu publicul la consiliul raional.

Citeşte mai departe...


Echipa mobilă a BCIS în primăriile Rogojeni și Cotiujenii Mari
  La 08 iulie curent, prestatorii de servicii din cadrul Biroului Comun de Informații și Servicii au acordat asistență informațională și servicii de calitate cetățenilor din satul Rogojeni și Cotiujenii Mari. 
  Problemele invocate au fost din domeniul asistenței sociale, cu privire la alocarea ajutoarelor sociale, din domeniu funciar și cadastru, juridice și a ocupării forțelor de muncă.
 Unii dintre cetățenii deserviți au primit imediat toate informațiile necesare iar pentru alții răspunsurile vor fi expediate în formă scrisă.
  

Citeşte mai departe...


Învăţământ

Adio toamnă, frumoasă doamnă
 Cu acest generic s-a desfăşurat în IP gimnaziul Cuşmirca atelierul de creaţie în cadrul seminarului teoretico-practic cu subiectul ,,Metode interactive aplicate la disciplina educaţia plastică”, organizat şi desfăşurat de profesoara Silvia Moscalu, grad didactic II. Profesorii de educaţie plastică din instituţiile de învăţămînt din raion au admirat cele două cabinete de eduicaţie plastică şi educaţie tehnologică, unde sunt expuse variate lucrări create cu atîta dragoste şi cu gust estetic.

Citeşte mai departe...


Competenţa de comunicare – hrana sufletului
 
  Competenţa de comunicare este una cheie, necesară în toate mediile de activitate, deaceea profesorului de limba şi literatura română îi revine rolul primordial de a o forma şi dezvolta. 
Astăzi, când ni se pare că parcă vorbim limba română corect, când ne-am adaptat la cerinţele zilei, cândavem atâtea surse de informare pentru a o cultiva , tot mai puţini respectă normele comunicării atât orale cât şi scrise.
 În data de 29 noiembrie, în gimnaziul Pohoarna s-a desfăşurat seminarul metodologic la limba şi literatura română cu participarea profesorilor de aceeaşi disciplină şcolară cu genericul : Formarea-dezvoltarea-evaluarea competenţei de comunicare orală în cadrul disciplinei limba şi literatura română moderator Gonţa Maria, metodist la DÎ.

Citeşte mai departe...


Abordarea practicii incluzive eficiente
 În scopul consolidării capacităţilor şi formării percepţiilor corecte în abordarea copilului cu cerinţe educaţionale speciale la 15 noiembrie 2016 în incinta grădiniței de copii „Mărțișor” din orașul Șoldănești s-a desfăşurat seminarul instructiv-metodic pentru preşedinţii comisiilor multidisciplinare din instituţiile preşcolare cu genericul „Strategii didactice de incluziune a copiilor cu cerințe educaționale speciale. Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului”.

Citeşte mai departe...


Istoria reflectată în destinele consătenilor
 Analiza progresului şcolar din perspectiva finalităţilor educaţionale presupune o activitate complexă care măsoară calitatea procesului de instruire, oferă informaţii privind rezultatele şcolare ale elevilor. Anume acest subiect a fost tratat în cadrul seminarului metodic zonal cu profesorii de istorie desfăşurat în gimnaziul Alcedar, director Alina Lopaci, profesoară de istorie Galina Ţurcan.

Citeşte mai departe...


Profesorii de geografie s-au întrunit în ședință.
   În cadrul reuniunii metodice raionale, care a avut loc pe data de 15 noiembrie 2016 în liceul teoretic „Ștefan cel Mare” Şoldăneşti, profesorii au discutat metodele de analiză a progresului școlar al elevilor din perspectiva finalităților educaționale ale disciplinei Geografia. Inițial a fost pusă în discuție ideea despre necesitatea identificării celor mai relevante tehnici de evaluare formativă în bază de competențe și elaborării unor fișe de monitorizare a progresului școlar la elevi.

Citeşte mai departe...


Construcţii

Informație privind valorificarera investițiilor capitale 2016
 1. Drumurile:
Sînt în stare de finalizare lucrările de reparație și întreținere a drumurilor locale finanțate din fondul rutier al raionului – 2,8 mil lei.


Citeşte mai departe...


Programe de Cooperare Teritoriala 2014-2020 / Romania-Moldova
PREZENTARE PROGRAMULUI OPERATIONAL ENI ROMANIA – REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

   STRATEGIA PROGRAMULUI
  Obiectivul general al Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova este de a spori dezvoltarea economică şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii oamenilor din zona vizată de program prin investiţii comune în educaţie, dezvoltare economică, cultură, infrastructură şi sănătate, asigurând în acelaşi timp siguranţa şi securitatea cetăţenilor din cele două ţări.
 

Citeşte mai departe...


Proiectele aprobate la ADR Centru
 Agenția de Dezvoltare Regională Centru a desfășurat ședința ordinară în cadrul căreia a aprobat lista proiectelor care urmează a fi incluse în Programul Operațional Regional (POR) Centru pentru anii 2017-2020. La eveniment s-au întrunit 32 din 52 de membri ai Consiliului Regional de Dezvoltare Centru (CRD Centru), printre care și Victor Iurcu, șef al Secției Construcți, Gospodării Comunale și Drumuri Șoldănești cu Alexei Burlacu, primarul satului Rogojeni (și el membru-delegat în Consiliul Regional).

Citeşte mai departe...


Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI)
 Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI)
  IFAD VI, Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă, lansat în 2014 va fi implementat în Moldova până în anul 2020.
  Proiectul are un caracter național și este implemementat în toate localitățile Republicii Moldova, cu excepția or. Chișinău, or. Bălți și a Unităților Administrativ-Teritoriale din stînga Nistrului.

Citeşte mai departe...


Instruire pentru lucrătorii de deservire a centralelor termice
 Astăzi, s-a desfășurat ședința comisiei raionale de specialitate cu tematica ”Pregătirea obiectelor comunale și social – culturale către perioada de toamnă iarna 2016-2017”. La ședința de lucru au fost invitați mai mulți conducători ai instituțiilor publice împreună cu toți managerii instituțiilor școlare și preșcolare din raion.

Citeşte mai departe...


Sănătate

IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti anunţă concurs !
 IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti anunţă concurs
pentru următoarele funcţii vacante

Citeşte mai departe...


Noi medicamente compensate, prescrise de la 1 octombrie
 Lista de medicamente compensate din fondurile de 
 
 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care a fost extinsă recent până la 134 de denumiri comune internaţionale, a intrat în vigoare începând cu 1 octombrie 2016.
 Noile medicamente compensate vor fi utilizate pentru tratamentul a peste 20 de maladii în sala de tratamente/staţionar de zi, în cabinete de proceduri şi la domiciliu. Este vorba despre cele mai frecvente boli întâlnite în practica medicului de familie, printre care se numără pancreatita cronică, bronşita, pneumonia, pielonefrita etc.
 O noutate este şi creşterea accesului la medicamente compensate a persoanelor cu hepatită şi ciroză hepatică. Acestea vor beneficia de acidum ursodeoxycholicum – preparatul care anterior era recomandat doar pentru anumite tipuri de maladii asemănătoare. De asemenea, a fost majorată de la 50% la 70% rata de compensare a trei medicamente pentru tratamentul maladiilor aparatului digestiv (omeprazolum, famotidinum şi clarithromycinum). Pentru adulţi medicamentele vor fi compensate parţial, în proporţie de 70% pentru tratamentul stărilor acute în staţionare de zi, săli de proceduri, la domiciliu şi de 50% - în cazul unor maladii cronice.

Citeşte mai departe...


La Şoldăneşti viitorii medici sunt aşteptaţi cu braţele deschise
 Ziua caldă de vară însorită de data aceasta ne-a găsit la Şoldăneşti, la IMSP Centrul de Sănătate „Şoldăneşti”, la 90 de km depărtare de capitală.
  Liniştea dimineţii se aude pretutindeni aici, iar acest Centru, mai mult seamănă cu o Casă Mare care îşi aşteaptă oaspeţii. Paşii grăbiţi ai medicilor, care muncesc de zor ca albinuţele, aranjând cu acurateţe cartelele medicale, duc analizele la laborator şi se stăruie să întâmine pacienţii care vin aici necontenit.
 O zi de muncă din viaţa unui lucrător medical începe de la 8:00 dimineaţa. Privelegiaţi sunt acei care au nevoie de asistenţă medicală urgentă şi pacienţii programaţi. Toţi sunt ascultaţi, diagnosticaţi calitativ, fiind mândri că personalul medical se dedică unei munci la nivel.

Citeşte mai departe...


Funcţii vacante la Spitalul Raional Şoldăneşti
   IMSP Spitalul Raional Șoldănești anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

Nr.

Denumirea  funcției  pentru  concurs

Nr. de unități vacante

Data limită de depunere a dosarului pentru concurs

1

Medic  traummatolog – ortoped

( 1pers.)

31.10.2016

2

Medic  narcolog

( 1pers.)

31.10.2016

3

Medic  neuropatolog

( 1pers.)

31.10.2016

4

Medic  gastroenterolog

( 1pers.)

31.10.2016

5

Medic  cardiolog

( 1pers.)

31.10.2016

6

Medic  terapeut

( 1pers.)

31.10.2016

7

Medic  terapeut la cab.adolescenților

( 1pers.)

31.10.2016

8

Medic  geriatru

( 1pers.)

31.10.2016

9

Medic în diagnostica funcțională

( 1pers.)

31.10.2016

10

Medic  reabilitolog

( 1pers.)

31.10.2016

11

Medic  laborant

( 1pers.)

31.10.2016

12

Medic  anest.reanimatolog

(2 pers.)

31.10.2016

13

Medic  obstr.ginecolog

(4 pers.)

31.10.2016

14

Medic  chirurg

(2 pers.)

31.10.2016


Pentru informații suplimentare puteți apela persoana de contact Victoria Bodiu la numărul 0(272)25262

Citeşte mai departe...


IMSP Spitalul raional Şoldăneşti – un templu al sănătăţii
 În pofida temerilor noastre la timp am ajuns la Şoldăneşti, cu toate că dis-de-dimineaţă oraşul aglomerat, ambuteiaje, cozi infernale şi nu-ţi venea decât să evadezi, să te deconectezi pentru o zi sau chiar o jumătate, să te refugiezi într-o lume în care să fii Tu cu tine sau cu cineva mai bun în preajmă, cu cineva de la care să înveţi ce e cumpătul, răbdarea, toleranţa şi dragostea faţă de muncă şi de sine.
  Toate acestea aspecte, ne-am gândit că le putem discuta cu prietenii, da, ei sunt cei mai buni, cu familia, pentru că este perfectă pentru oricine, dar să nu negăm şi să uităm că mai sunt dispuşi să te primească cu braţele deschise atunci când le calci pragul. Aşa este primit ca această mică palmă de pământ, numită Moldova, să fii ospitalier şi să-i primeşti pe acei care-ţi trec pragul, pentru că avea bunica mea o vorbă înţeleaptă „Casa este zidită pentru oameni”.

Citeşte mai departe...


Protecţie socială

Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități
 Evenimentul organizat cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi la Azilul pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din or. Șoldănești 
a cuprins un program divers alături de copiii de la Centru de creație pentru tineret din orășel, care le-au făcut o surpriză cu un amplu program cultural. 
   Recitaluri de poezie și cântece au înseninat ziua de vineri, în ajun de sărbătoare, pentru toți cei care petrec zi și noapte în odăile Azilului.
 Copiii care își fac studiile în liceele din oraș care se încadrează cu multă dăruire și la cercuri de creație au pregătit pentru bătrânii singuratici și persoane cu nevoi speciale de îngrijire cîteva cadouri simbolice. Astfel ei le-au dăruit fiecărui beneficiar câte o pernuță confecționată manual și câte un covoraș mic pentru scaune.

Citeşte mai departe...


Grijă față de oameni
   În tendinţa generală a Guvernului de eradicare a sărăciei, în anul 2008 a fost lansat programul de transferuri sociale în formă monetară numit „Ajutor social”, care vine în suportul familiilor sărace. La moment acesta are două componente de bază – ajutorul social şi… ajutorul pentru perioada rece a anului.
   Comparativ cu alte programe, care acordă prestații nemijlocit unei persoane, Ajutorul social și Ajutorul pentru perioada rece a anului (APRA) sunt acordate familiei, deoarece la stabilirea acestora se ia în calcul atât mărimea familiei, cât și structura internă a acesteia, inclusiv veniturile. Sistemul de acordare a prestației de ajutor social este unul corect şi non-discriminatoriu, care facilitează accesul populației la sistemul de asistență socială.

Citeşte mai departe...


Copii în atenţia autorităţilor
   În scopul realizării planului de activitate pentru anul 2016 al Consilului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului și îndeplinirii obiectivelor stabilite, la data de 28 octombrie 2016, a avut loc ședința acestuia (preşedinte - Nina Florea, vicepreședintele raionului). La ea au fost abordate chestiunile: cu privire la situația copiilor rămași fară ocrotire părintescă, ca rezultat al migrației părinților peste hotare; prezentarea planului de acțiuni cu privire la prevenirea abandonului școlar; cu privire la activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului.

Citeşte mai departe...


Oaspeți din străinătate în vizită de lucru la Șoldănești
  ,,Hope and Homes for Children” din Marea Britanie, reprezentat de către CCF Moldova în țara noastră, este un ONG internațional care își defăsoară activitatea în mai multe țări și are ca scop realizarea următoarelor obiective:
- asigurarea copiilor cu șanse egale de a crește în medii familiale pline de dragoste și grijă;
- susținerea procesului de dezinstituționalizare;
- dezvoltarea serviciilor alternative de tip familial;
- participarea la procesul de extindere a sistemului de protecție a copilului în mai mute țari inclusiv în Republica Moldova.
 Un partener de încredere a organizației ,,Hope and Homes for Children” (HHC în continuare) este ,,UBS Optiums” care în luna septembrie 2016, a avut menirea de a evalua la nivel global, activitatea organizației inclusiv și în Republica Moldova. Raionul Șoldănești a fost ales dintre toate raioanele cu care colaborează CCF/HHC Molodva pentru această vizită de monitorizare.

Citeşte mai departe...


Evaluarea problemelor sociale a persoanelor cu dizabilități
 La 06 octombrie 2016,  în incinta Consiliului Raional Șoldănești, a avut loc o masă rotundă cu genericul "Evaluarea problemelor sociale a persoanelor cu dizabilități, elaborarea soluțiilor pentru diminuarea discriminării și promovarea participării lor în viața comunitară". 
 Evenimentul a fost organizat de Asociația Obștească ,,MOTIVAȚIE” din Republica Moldova, în frunte cu directorul executiv Igor Mereacre în colaborare cu Asociația Obștească ”Speranța” din s. Găuzeni, r-l Șoldănești condusă de d-na Elena Cernei.

Citeşte mai departe...


Cultură

Campionatul raional la volei
 
  La data de 3 decembrie, a fost organizat și desfășurat Campionatul raional la volei categoria bărbați. Secția Cultură, Tineret și Sport, reprezentată de specialistul în domeniul tineret și sport, dl Anatolie Plațînda printr-o colaborare fructuoasă stabilită între primării, având în calitate de parteneri Gimnaziul Olișcani și primaria Olișcani, care au oferit sala de sport, recent renovată, au reușit petrecerea cu succes a campionatului la volei 2016.

Citeşte mai departe...


Rezultatele competițiilor la minifotbal pentru Cupa Președintelui raionului Șoldănești
  La 4 noiembrie 2016, Directia Invatamint a Consiliului Raional Șoldănești, seful Directiei Învățămînt, domnul Mindru Nicolae, in colaborare cu specialistul in problemele tineretului si sportului din Sectia Cultura, d-l Platinda Anatol au organizat desfasurarea competitiilor la minifotbal pentru Cupa Presedintelui raionului Soldanesti .Au participat 16 ecihpe de elevi din gimnaziile si liceele raionului. In finala au jucat echipele din gimnaziile Pohoarna,Salcia si Poiana.  
 

Citeşte mai departe...


Biblioteca Publică Orășenească Șoldănești oferă servicii GRATIS !
  BPO Șoldănești, datoriă suportului Consiliului raional și al Primăriei Șoldănești, dar și datorită aderării la Programul Novateca își reorientează activitatea spe necesitățile populației ce locuiesc în Șoldănești.

Citeşte mai departe...


“Acasă” la Dumitru Matcovschi
 Din anul 2011, de la prima ediţie, Festivalul Naţional de poezie şi cîntec „Dumitru Matcovschi” se sărbătoreşte la baştina scriitorului, în raionul Şoldăneşti, s. Vadul-Raşcov. În acest an, sărbătorit pe data de 22-23 octombrie festivalul a ajuns la cea de-a V-a ediţie. Este un eveniment care an de an reuneşte atît academicieni, scriitori, profesori, cît şi pe cei îndrăgostiţi de opera marelui scriitor.

Citeşte mai departe...


Aniversarea a 25-a a ansamblului folcloric ”Lozioara”
  La 27 septembrie 2016 s-a desfășurat o întîlnire specială marcată de un eveniment care și-a propus să promoveze valori adevărate, oameni care au cunoscut succesul, oameni care au devenit în timp modele pentru 
cei tineri, oameni pe care toți noi ne-am oferit să-i sprijinim, să le susținem drumul.
  Este cazul Ansamblului folcloric ”Lozioara” de la Căminul de Cultură ”G.Coșbuc” din or. Șoldănești. Un colectiv
 care, chiar și peste un sfert de veac au rămas acei oameni simpli care își respectă muzica pe care o reprezintă, au rămas aceiași prieteni buni cu toți cei pe care i-au întîlnit pe scenă și în afara ei, au rămas aceiași prieteni ai noștri, ai tuturor. Sînt cei pentru care s-a produs acea întîlnire de suflet. 25 de ani de activitate artistică a marcat ansamblul folcloric ”Lozioara”.


Citeşte mai departe...